Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Isethulo

Isethulo

Kuwe Mfundi Othandekayo:

Uzizwa useduze loNkulunkulu yini? Abantu abanengi bakubona kungeke kwenzakale lokho. Abanye bacabanga ukuthi ukhatshana kakhulu lathi njalo abanye bazizwa bengelalo ithemba lokuthi ngelinye ilanga bangaba seduze laye. Kodwa iBhayibhili lisikhuthaza lisithi: “Sondelani phansi kukaNkulunkulu laye uzasondela kini.” (UJakhobe 4:8) UNkulunkulu wenza izikhonzi zakhe ziqiniseke lapho esithi: “Ngoba mina nginguJehova uNkulunkulu wakho okubamba ngesandla sakho sokudla athi kuwe: Ungesabi; ngizakusiza.”​—U-Isaya 41:13.

Kuyini esingakwenza ukuze sibe lobuhlobo obuseduze loNkulunkulu? Loba yibuphi ubungane esibenza lomuntu othile, sibenza ngenxa yokuthi siyamazi lowomuntu futhi sibuka loba sithanda ubuntu bakhe. Ngakho kuqakathekile ukufunda ngezimpawu zobuntu bukaNkulunkulu langendlela enza ngayo izinto njengoba kuvezwe eBhayibhilini. Ukucabangisisa ngendlela uJehova atshengisa ngayo yinye ngayinye yezimpawu zakhe, ukubona indlela uJesu Khristu atshengisa ngayo lezizimpawu kanye lokuthi thina singazithuthukisa njani lezizimpawu kuzasisondeza eduze loNkulunkulu. Sizabona ukuthi uJehova nguye ofanele ukubusa umhlaba wonke lokuthi sonke siyamdinga uBaba onjalo. Ulamandla, ulungile, ulenhlakanipho, ulothando njalo kabalahli abantwabakhe abathembekileyo.

Sengathi ibhuku leli lingakuncedisa ukuthi usondele eduze loJehova uNkulunkulu njalo ube lobuhlobo laye obungasoze buphele, ukuze umdumise kuze kube nini lanini.

Abalobi