Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 15

UJesu ‘Uletha Ukulunga Emhlabeni’

UJesu ‘Uletha Ukulunga Emhlabeni’

1, 2. Kunini lapho uJesu azonda khona, futhi kwakutheni?

UJESU wayekhanya ezondile futhi wayelesizathu esihle sokwenza njalo. Ungakubona kunzima ukumcabanga ezondile ngoba wayeyindoda emnene kakhulu. (UMathewu 21:5) Lanxa wayezondile kazange adlulise amalawulo ngoba ulaka lwakhe lwalufanele. * Kodwa kuyini okwasekuzondise indoda le ethanda ukuthula? Yayizondiswe yikungalungi eyayikubona okwakukubi kakhulu.

2 UJesu wayelithanda kakhulu ithempeli elaliseJerusalema. Kwakuyiyo yodwa indawo emhlabeni wonke okwakukhonzwa khona uYise osezulwini. AmaJuda ayevela ezindaweni ezitshiyeneyo ayehamba umango omude ukuze ayekhonza kulelo thempeli. Lalabo ababengasiwo maJuda ababesesaba uNkulunkulu, babengena bezokhonza egcekeni lethempeli, okwakuyindawo yabo yokukhonzela. Kodwa kwathi uJesu esanda kuqalisa inkonzo yakhe, wangena ethempelini wabona okubi kakhulu okwakusenzakala lapho. Ithempeli laseliyimakethi kulokuthi libe yindlu yokukhonzela! Kwakulabantu abathengisayo kanye labantshintsha imali. Kodwa kuyini okwakusenza lokho kube yinto engalunganga? Emadodeni la, ithempeli likaNkulunkulu kwasekuyindawo nje yokuqila abantu bebantshontshela. Njani?​—UJohane 2:14.

3, 4. Yikuphi ukuqila okwakusenziwa yibuhwaba okwakusenzakala endlini kaJehova, futhi uJesu wenzani ukuze akulungise?

3 Abakhokheli benkolo basebefake umthetho wokuthi umthelo wethempeli kwakumele ubhadalwe ngohlobo lwemali yesiliva olulodwa nje kuphela. Izivakatshi kwakumele zintshintshe imali  yazo ukuze zithole lelosiliva. Ngakho abantshintshi bemali bafaka amatafula phakathi kwethempeli, basebebiza imali ethile ekuntshintsheni ngakunye okwakusenziwa. Ibhizimusi lokuthengisa izinyamazana lalo lalilemali enengi kakhulu. Izivakatshi ezazifuna ukunikela imihlatshelo zazingathenga kuloba yiwuphi umthengisi owayekhona edolobheni, kodwa ababekhokhela ethempelini babengemukeli imihlatshelo enjalo. Kodwa, iminikelo eyayithengwa khona kanye ethempelini yayisamukelwa. Lokho kwakusenza abathengisi badulise kakhulu ngoba besazi ukuthi abantu kwakumele bathenge kubo loba sekutheni. * Lokhu kwakukubi kakhulu ukwedlula abathengisi abakhathalela inzuzo yabo kuphela bengelandaba lohlobo lwempahla abazithengisayo. Bona babentshontshela abantu!

“Akhupheni lapha!”

4 UJesu kazange akubekezelele ukungalungi okunjalo. Le kwakuyindlu kaYise! Wenza isaswebhu waxotsha imihlambi yezinkomo leyezimvu ethempelini. Ngemva kwalokho waya kulabo ababentshintsha imali wagenqula amatafula abo. Cabanga ngemali yesiliva isigcwele phansi esamendeni! Watshela amadoda ayethengisa amajuba wathi: “Akhupheni lapha!” (UJohane 2:15, 16) Kukhanya angani akulamuntu owaba lesibindi sokuphikisa indoda le eyayilesibindi.

“Udiwo Lufuze Imbiza”

5-7. (a) Impilo kaJesu engakabuyi emhlabeni yamenza njani waba lokulunga, futhi ukufunda ngesibonelo sakhe kungasifundisani? (b) UKhristu ulwe njani lokungalungi okwenziwe ebizweni likaJehova lasebukhosini bakhe?

5 Abathengisi baphinda baphenduka. Ngemva kweminyaka engaba mithathu, uJesu walungisa ukungalungi okufananayo.  Ngaleso isikhathi wacaphuna amazwi kaJehova ngokwakhe alahla labo ababesenza indlu yakhe “ubhalu lwabaphangi.” (UMathewu 21:13; UJeremiya 7:11) Kuyacaca ukuthi lapho uJesu ebona ukungcoliswa kwethempeli likaNkulunkulu kanye lokuqilwa kwabantu okwakusenziwa yibuhwaba, wazizwa ngendlela uYise azizwa ngayo. Akumangalisi lokhu ngenxa yokuthi uJesu wayefundiswe nguYise osezulwini okwezigidigidi zeminyaka. Lokhu kwenza waba lobuntu obunjengobukaJehova obokulunga kumbe obokwahlulela kuhle. Waba yisibonelo esingokoqobo sesaga esithi “udiwo lufuze imbiza.” Ngakho nxa sifuna ukubazi ngcono ubuntu bukaJehova bokulunga kumbe bokwahlulela kuhle, indlela engcono kakhulu yikucabangisisa ngesibonelo sikaJesu Khristu.​—UJohane 14:9, 10.

6 INdodana kaJehova ezelwe yodwa yayikhona lapho uSathane esithi uJehova uNkulunkulu ungumqambimanga futhi esithi ubusa ngendlela engalunganga. Lokhu kwakuyikunyundela okusegcekeni! Ngokuhamba kwesikhathi, iNdodana le yaphinda yezwa uSathane esola esithi akulamuntu ongakhonza uJehova ngoba emthanda kodwa umuntu angamkhonza ukuze athole okuthile. Kumele ukuthi izinsolo lezi zayizwisa ubuhlungu inhliziyo elungileyo yeNdodana le. Kumele ukuthi kwayithokozisa ukwazi ukuthi yiyo eyayizakwenza umsebenzi oqakatheke kakhulu wokulungisa amanga la! (2 KwabaseKhorinte 1:20) Yayizakwenza njani lokhu?

7 Njengoba sifundile eSahlukweni 14, uJesu Khristu wapha impendulo esuthisayo futhi egcweleyo mayelana lalokho uSathane ayekutsho esola izidalwa zikaJehova. Yikho uJesu wabeka isisekelo sokulwelwa kokucina kobukhosi bukaJehova kanye lokungcweliswa kwebizo lakhe. NjengeNkosi ebekwe nguJehova, uJesu uzabuyisela ukulunga kukaNkulunkulu endaweni yonke. (IHubo 2:6) Indlela ayephila ngayo esesemhlabeni layo yayitshengisa ukulunga kukaNkulunkulu. UJehova wathi ngaye: ‘Ngizabeka umoya wami phezu kwayo, izamemezela ukulunga phakathi kwezizwe.’ (UMathewu 12:18) UJesu wawagcwalisa njani amazwi lawo?

 UJesu Ucacisa Ukuthi ‘Ukulunga’ Kuyini

8-10. (a) Imithetho yabakhokheli benkolo abangamaJuda yayikhuthaza njani ukwenyanywa kwabantu abangasiwo maJuda kanye labesifazana? (b) Imithetho yabantu yayisenza njani ukuthi umthetho kaJehova weSabatha ube nzima?

8 UJesu wayewuthanda uMthetho kaJehova futhi wayephila ngawo. Kodwa abakhokheli benkolo besikhathi ayephila kuso bawuphendulela uMthetho lowo futhi bawusebenzisa kubi. UJesu wathi kubo: ‘Maye kini, bafundisi bomthetho lakini baFarisi, bazenzisi! Seliyekethisile kulezozinto eziyisiqokoqela somthetho​—ukwenza okulungileyo kwabanye, umusa kanye lokwethembeka.’ (UMathewu 23:23) Kuyakhanya ukuthi labo bafundisi boMthetho kaNkulunkulu babengacacisi ukuthi ‘ukulunga’ kuyini. Kulokuthi benze njalo, babephendulela ukulunga kukaNkulunkulu. Njani? Cabanga ngezibonelo ezilutshwana.

9 UJehova watshela abantu bakhe ukuthi bangenzi imikhuba yezizwe ezazingomakhelwana babo. (1 AmaKhosi 11:1, 2) Kodwa abanye abakhokheli benkolo ababedlulisa amalawulo bakhuthaza abantu ukuthi benyanye abantu abangasiwo maJuda. Ibhuku okuthiwa yiMishnah lalilomthetho lo othi: “Izinkomo kakumelanga zitshiywe ezindlini zezihambi zabantu abangasiwo maJuda ngoba kucatshangelwa ukuthi balala lezinyamazana.” Ukubandlululwa okunjalo kwabantu bonke abangasiwo maJuda kwakungalunganga futhi kungahambisani lalokho okwakukhuthazwa nguMthetho kaMosi. (ULevi 19:34) Eminye imithetho eyayifakwe ngabantu yayiseyisa abesifazana. Umthetho lo wawusithi owesifazana kwakungamelanga ahambe eceleni komkakhe kodwa kwakumele ahambe ngemva kwakhe. Owesilisa kwakungamelanga akhulume lowesifazana phakathi kwabantu, lanxa wayengumkakhe. Abesifazana babefanana lezigqili ngoba babengavunyelwa ukufakaza emthethwandaba. Kwakulomthandazo owawukhona lapho amadoda ayebonga khona uNkulunkulu ukuthi ayengasibo bafazi.

10 Abakhokheli benkolo bagqibela uMthetho kaNkulunkulu ngemithetho eminengi eyayenziwe ngabantu. Ngokwesibonelo, umthetho weSabatha wawungavumeli ukuthi umuntu asebenze ngeSabatha. Ilanga lelo lalibekelwe ukukhonza kanye lokuphumula.  Kodwa abaFarisi babesenza umthetho lowo usinde. Bazibeka ukuthi kube yibo abenza isinqumo sokuthi “umsebenzi” okwakungamelanga wenziwe yiwuphi. Baqamba imisebenzi engu-39 eyehlukeneyo, enjengokuvuna kumbe ukuzingela. Lokhu kwenza kwaba lemibuzo eminengi. Nxa indoda yayingabulala umkhaza ngelanga leSabatha, kwakungathiwa iyazingela yini? Nxa yayingaqhulula amabele amalutshwana idlula nje, iyabe ivuna yini? Nxa yayingelapha umuntu ogulayo, iyabe isebenza yini? Imibuzo enjengale yayiphendulwa ngokufakwa kweminye imithetho eminenginengi futhi engantshintshiyo.

11, 12. UJesu watshengisa njani ukuthi kavumelani lamasiko abaFarisi ayengekho emibhalweni?

11 Esimweni esinjalo, uJesu wayezabanceda njani abantu ukuthi bazwisise ukuthi ukulunga kuyini? Wasebenzisa indlela ayephila ngayo kanye layekufundisa ukuze atshengise ngesibindi ukuthi lokho okwakutshiwo ngabakhokheli benkolo kwakungamanga. Okokuqala, cabanga ngezinye zezimfundiso zakhe. Walahla ngokucacileyo imithetho eminenginengi eyayifakwe ngabantu lapho esithi: “Liyalichitha ilizwi likaNkulunkulu ngamasiko enu eliwedlulisela kuzizukulwane.”​—UMakho 7:13.

12 UJesu wafundisa ukuthi abaFarisi babekhuluma amanga ngomthetho weSabatha, lokuthi babengazwisisanga ukuthi umthetho lo wawufakelweni. Wachasisa ukuthi uMesiya ‘uyiNkosi yeSabatha,’ ngakho wayelelungelo lokwelapha abantu ngelanga leSabatha. (UMathewu 12:8) Ukuze atshengise lokho, welapha ngelanga leSabatha ebonwa yibo bonke abantu. (ULukha 6:7-10) Ukwelapha okunjalo kwakutshengisa ukwelapha azakwenza emhlabeni wonke ngesikhathi eseBusa okweMinyaka eyiNkulungwane. Iminyaka leyo yiyo ezakuba liSabatha lokucina, lapho abantu bonke abathembekileyo abazaphumula khona ebunzimeni besono lokufa osekulamakhulu eminyaka kuhlupha abantu.

13. Yiwuphi umthetho owabakhona ngenxa yenkonzo kaKhristu yasemhlabeni, futhi wawehluke njani kokaMosi?

13 UJesu waphinda wacacisa ukuthi ukulunga kuyini esebenzisa umthetho omutsha, “umthetho kaKhristu,” owabakhona ngemva kokuqeda kwakhe inkonzo yasemhlabeni. (KwabaseGalathiya 6:2) Umthetho lo omutsha wawungafanani loMthetho kaMosi ngoba wona wawusekelwe ezimisweni hatshi emilayweni  ebhaliweyo. Kodwa wawulayo imilayo ecacileyo. UJesu wabiza omunye wemilayo le ngokuthi “umlayo omutsha.” UJesu wafundisa abalandeli bakhe bonke ukuthi bathandane njengoba nje laye wayebathandile. (UJohane 13:34, 35) Kuyacaca ukuthi uthando lokuzinikela yilo okwakumele lube luphawu lwabo bonke abaphila ‘ngomthetho kaKhristu.’

Isibonelo Esingokoqobo Sokulunga

14, 15. UJesu watshengisa njani ukuthi uyananzelela lapho okuphelela khona amandla akhe obukhokheli, futhi kungani lokhu kududuza?

14 UJesu kacinanga ngokufundisa ngothando kuphela, kodwa waphila ‘ngomthetho kaKhristu.’ Wawungene wagxila enhliziyweni yakhe. Cabanga ngezindlela ezintathu isibonelo sikaJesu esitshengisa ngazo ngokucacileyo ukuthi ukulunga kuyini.

15 Okokuqala, uJesu wazama ngamandla wonke ukwenza okulungileyo. Mhlawumbe wake wananzelela ukuthi ukungalungi okunengi kwenzakala nxa abantu abalesono beqalisa ukuba ngontamolukhuni futhi besenza lokho abangaphiwanga amandla okukwenza. UJesu kazange enze njalo. Ngelinye ilanga, indoda ethile yaya kuJesu yathi kuye: “Mfundisi, tshela umfowethu ukuthi angabele lami ilifa.” UJesu waphendula wathini? Wathi: “Ndoda, ngibekwe ngubani ukuba ngumahluleli kumbe umlamuli wenu?” (ULukha 12:13, 14) Kakumangalisi yini lokho? Ukukhalipha kukaJesu, ukwahlulela kwakhe, kanye lamandla obukhokheli ayewaphiwe nguNkulunkulu kwakusedlula okwabantu bonke. Lanxa kunjalo wala ukungenela indaba le ngoba wayengaphiwanga amandla okwenza njalo. Ngitsho lalapho esesezulwini, uJesu wayevele ethobekile. (UJuda 9) Iqiniso lokuthi uJesu uthembela ngokuthobeka kuJehova ukuze atsho okuqondileyo litshengisa ukuthi ulezimpawu zobuntu ezinhle kakhulu.

16, 17. (a) UJesu wakutshengisa njani ukulunga ngokutshumayela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu? (b) UJesu wakutshengisa njani ukuthi ukulunga kwakhe kwakulesihawu?

16 Okwesibili yikuthi uJesu watshengisa ukulunga endleleni atshumayela ngayo izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu. Wayengakhethi. Kodwa wazimisela ngamandla wonke ukuthi  afinyelele yonke imihlobo yabantu, kungelandaba ukuthi banothile kumbe bangabayanga. Ngokungafanani labaFarisi ababengela ndaba labayanga, besithi bangabantu abangafundanga futhi bebabiza ngebala elitshengisa ukungabahloniphi elithi ʽam-ha·ʼaʹrets, kumbe “abantu bomhlaba,” uJesu walungisa ukungalungi lokho ngesibindi. Watshengisa ukulunga kukaNkulunkulu ofuna ukufinyelela “abantu bonke.” Lokhu kwakhanya ngesikhathi efundisa abantu izindaba ezinhle, esidla labo, ebanika ukudla, ebelapha, lalapho evusa ababefile. *​—1 KuThimothi 2:4.

17 Okwesithathu, ukulunga kukaJesu kwakutshengisa isihawu esikhulu. Wenza imizamo yokuthi ancede izoni. (UMathewu 9:11-13) Wayehlala ezimisele ukunceda abantu ababengelamandla okuzivikela. Ngokwesibonelo, uJesu wayebathemba abantu ababengasiwo maJuda ngokungafanani labakhokheli benkolo ababengabathembi. Ngesihawu wabancedisa, njalo wafundisa abanye babo, lanxa nje abantu ayebalandile kwakungamaJuda. Wavuma ukunceda induna yebutho lamaRoma, wathi: “Kangikamboni loyedwa ko-Israyeli olokholo olukhulu kangaka.”​—UMathewu 8:5-13.

18, 19. (a) UJesu wakhuthaza njani ukuhlonitshwa kwabesifazana? (b) Isibonelo sikaJesu sisinceda njani ukuthi sibone ukuhambisana okukhona phakathi kwesibindi lokulunga?

18 UJesu kazange asekele imibono abantu abanengi ababelayo ngabesifazana. Kulokuthi enze njalo, wenza okulungileyo ngesibindi. Abesifazana baseSamariya labo kwakuthiwa bangcolile njengabantu abangasiwo maJuda. Kodwa uJesu kathikazanga ukutshumayela kowesifazana ongumSamariya emthonjeni waseSikhari. Owesifazana lo waba ngumuntu wakuqala uJesu amvezela ukuthi unguMesiya owayethenjisiwe. (UJohane 4:6, 25, 26)  AbaFarisi babesithi abesifazana kakumelanga bafundiswe uMthetho kaNkulunkulu, kodwa uJesu wasebenzisa isikhathi sakhe esinengi efundisa abesifazana. (ULukha 10:38-42) Isiko lalisithi owesifazana wayengathenjwa ukuthi afakaze, kodwa uJesu watshengisa ukuhlonipha abesifazana abathile ngokubanika isibusiso sokuthi babe ngabakuqala ukumbona esevusiwe. Wabatshela ukuthi bayetshela abafundi bakhe besilisa indaba le eyayiqakatheke kakhulu!​—UMathewu 28:1-10.

19 UJesu watshengisa izizwe ngokucacileyo ukuthi ukulunga kuyini. Izikhathi ezinengi, lokhu wakwenza ezifaka yena engozini. Isibonelo sikaJesu sisinceda ukuthi sibone ukuthi kufuna isibindi ukuthi umuntu abe lokulunga kweqiniso. Wabizwa ngokufaneleyo ngokuthi “iSilwane sesizwana sakoJuda.” (ISambulo 5:⁠5) Khumbula ukuthi isilwane siluphawu lokulunga kumbe olokwahlulela kuhle okulesibindi. Kodwa uJesu uzakwenza ukulunga okukhulu kakhulu esikhathini esiseduze esizayo. ‘Uzaletha ukulunga emhlabeni’ ngokupheleleyo.​—U-Isaya 42:4.

INkosi enguMesiya ‘Iletha Ukulunga Emhlabeni’

20, 21. Esikhathini sethu, iNkosi enguMesiya ikhuthaze njani ukulunga emhlabeni wonke kanye lasebandleni lobuKhristu?

20 UJesu ubelokhu ekhuthaza ukulunga emhlabeni kusukela aba yiNkosi enguMesiya ngo-1914. Njani? Wenze ukuthi isiphrofetho sakhe esikuMathewu 24:14 sigcwaliseke. Abalandeli bakaJesu abasemhlabeni bafundisa abantu abasemazweni wonke iqiniso ngoMbuso kaJehova. NjengoJesu, kabakhethi lapho betshumayela, bafuna ukupha wonke umuntu ithuba lokwazi uJehova, uNkulunkulu wokulunga. Batshumayeza abancane labakhulileyo, abanothileyo labayanga, kanye labesilisa labesifazana.

21 UJesu ukhuthaza ukulunga lasebandleni lobuKhristu, ayiNhloko yalo. Njengoba kwaphrofethwa, upha “izipho ebantwini,” okutsho abadala abangamaKhristu athembekileyo akhokhela ibandla. (Kwabase-Efesu 4:8-12) Amadoda la alingisela isibonelo sikaJesu Khristu ekwenzeni ukulunga lapho eselusa umhlambi kaNkulunkulu oligugu. Ahlala ekhumbula ukuthi uJesu ufuna izimvu zakhe ziphathwe kuhle kungelani lokuthi zilesikhundla  bani, zinothile loba hatshi, kumbe ziyaziwa loba hatshi.

22. UJehova uzizwa njani ngokungalungi okugcwele emhlabeni lamuhla, futhi ubeke iNdodana yakhe ukuthi yenzeni ngakho?

22 Kodwa esikhathini esiseduze esizayo, uJesu uzaletha ukulunga emhlabeni ngendlela enkulu kakhulu. Umhlaba lo omubi ugcwele ukungalungi. Wonke umntwana obulawa yindlala ufa ngenxa yokungalungi okukhona, ikakhulu nxa sicabanga ngemali kanye lesikhathi okusetshenziswa ekwenzeni izikhali zempi lasekuzithokoziseni. Ukufa kwezigidi zabantu ebezingathola uncedo kungenye yezinto ezinengi ezitshengisa ukungalungi, futhi konke lokhu kuyamzondisa ngendlela efaneleyo uJehova. Ubeke iNdodana yakhe ukuthi ilwe lomhlaba lo omubi ukuze iqede ukungalungi kuze kube nini lanini.​—ISambulo 16:14, 16; 19:11-15.

23. Ngemva kwe-Amagedoni, uKhristu uzakwenza njani ukuthi kube lokulunga kuze kube nini lanini?

23 Kodwa ukulunga kukaJehova kakugoqeli ukubhujiswa kwabantu ababi kuphela. Ubeke leNdodana yakhe ukuthi ibuse ‘njengeNkosana yokuThula.’ Ngemva kwempi ye-Amagedoni, ukubusa kukaJesu kuzaletha ukuthula emhlabeni wonke, futhi uzabusa ‘ngokulunga.’ (U-Isaya 9:6, 7) UJesu uzajabulela ukususa konke ukungalungi okukhona okwenze umhlaba waba lokuhlupheka losizi. Ngokwethembeka, uzakwenza kube lokulunga kukaJehova okupheleleyo kuze kube nini lanini. Ngakho kuqakathekile ukuthi silingisele ukulunga kukaJehova khathesi. Kasiboneni ukuthi lokho singakwenza njani.

^ indima 1 Ngokutshengisa ulaka olufaneleyo, uJesu wayefanana loJehova, ‘oqinisa ulaka lwakhe’ ezintweni ezingelakulunga. (UNahume 1:2) Ngokwesibonelo, ngemva kokuba uJehova etshele abantu bakhe ababengalaleli ukuthi basebenze indlu yakhe yaba “lubhalu lwabaphangi,” wathi: “Ukuthukuthela kwami lolaka lwami kuzakwehliselwa kule indawo.”​—UJeremiya 7:11, 20.

^ indima 3 Ngokwalokho okwatshiwo libhuku okuthiwa yiMishnah, ngemva kweminyaka eminengi kwaba lokukhalaza ngokuphathelane lokudula kwamajuba ayethengiswa ethempelini. Intengo yamajuba yahle yehliswa ngamaphesenti angu-99! Kodwa kungakenziwa lokhu, ngubani owayezuza kakhulu ekuthengiseni lokhu okwakuletha imali enengi kakhulu? Abanye abalobi bembali bathi imakethi yethempeli yayingeyemuli yoMphristi Omkhulu u-Anasi, futhi yayisenza imuli yomphristi lo inothe kakhulu.​—UJohane 18:13.

^ indima 16 AbaFarisi babesithi abantu abangabayanga, ababengawazi uMthetho, ‘babethukiwe.’ (UJohane 7:49) Babesithi umuntu kakumelanga afundise abantu abanjalo, enze ibhizimusi labo, adle labo, kumbe akhuleke labo. Nxa umuntu wayengavumela indodakazi yakhe ukuthi itshade lomunye walabo bantu kwakukubi ukwedlula ukuyiyekela idliwa zinyamazana. Babesithi abantu abanjalo kabalalo ithemba lokuvuswa.