Sondela kuJehova

UNkulunkulu ukunxusa ukuthi usondele kuye. Ibhuku leli lizakutshengisa ukuthi iBhayibhili lingakunceda njani ukuthi usondele kuNkulunkulu.

Isethulo

Ungenelisa ukuba lobuhlobo loJehova obungeke buphele.

ISAHLUKO 1

“Lo nguNkulunkulu Wethu”

Kungani uMosi wabuza ibizo likaNkulunkulu yena elazi?

ISAHLUKO 2

Ungenelisa Yini ‘Ukusondela Phansi kukaNkulunkulu’?

UJehova uNkulunkulu, uMdali wezulu lomhlaba, uyasinxusa futhi asithembise.

ISAHLUKO 3

“Ungcwele, Ungcwele, Ungcwele uJehova”

Kungani iBhayibhili lihambelanisa ubungcwele lobuhle?

ISAHLUKO 4

“UJehova . . . Ulamandla Amakhulu”

Amandla kaNkulunkulu kumele asenze simesabe yini? Zombili impendulo u-yebo kumbe u-hatshi ziqondile.

ISAHLUKO 5

Amandla Okudala​—“Umenzi weZulu loMhlaba”

Kusukela elangeni elilamandla kuze kuyefika enyonini encane okuthiwa yi-hummingbird, indalo kaNkulunkulu ingasifundisa okuthile okuqakathekileyo ngaye.

ISAHLUKO 6

Amandla Okubhubhisa​—“UJehova Ulibutho”

Kungani ‘uNkulunkulu wokuthula’ esilwa?

ISAHLUKO 7

Amandla Okuvikela​—“UNkulunkulu Uyisiphephelo”

UNkulunkulu uvikela izinceku zakhe ngezindlela ezimbili, kodwa enye yazo iqakatheke kakhulu.

ISAHLUKO 8

Amandla Okubuyisela​—UJehova ‘Wenza Izinto Zonke Zibe Zintsha’

UJehova usekubuyisele ukukhonza okuhlambulukileyo. Kuyini azakubuyisela esikhathini esizayo?

ISAHLUKO 9

“UKhristu Ongamandla kaNkulunkulu”

Izimangaliso kanye lezimfundiso zikaJesu Khristu zitshengisani ngoJehova?

ISAHLUKO 10

“Wobani Ngabalingiseli bakaNkulunkulu” Endleleni Elisebenzisa Ngayo Amandla

Ungawasebenzisa njani kuhle amandla nxa ulawo?

ISAHLUKO 11

“Zonke Izindlela Zakhe Ziyikwahlulela Okuhle”

Kungani ukwahlulela okuhle kukaNkulunkulu kukhanga?

ISAHLUKO 12

“Kukhona Ukungalungi kuNkulunkulu Na?”

Nxa kuyikuthi uJehova uyakuzonda ukungalungi, kungani umhlaba ugcwele ukungalungi?

ISAHLUKO 13

“Umthetho kaJehova Uphelele”

Imithetho ingenza njani ukuthi abantu bathandane?

ISAHLUKO 14

UJehova Ulungiselela Inhlawulo Yabanengi

Imfundiso elula kodwa eqakathekileyo ingakunceda ukuthi usondele kuNkulunkulu.

ISAHLUKO 15

UJesu ‘Uletha Ukulunga Emhlabeni’

UJesu wakuthuthukisa njani ukwahlulela kuhle esikhathini esadlulayo? Ukuthuthukisa njani khathesi? Njalo uzakuletha njani ukwahlulela kuhle esikhathini esizayo?

ISAHLUKO 16

‘Yenza Okulungileyo’ Ekuhambeni loNkulunkulu

Kungani uJesu waxwayisa wathi: “Lingehluleli funa lani lehlulelwe”?

ISAHLUKO 17

‘Yeka Ukuzika kweNhlakanipho kaNkulunkulu!’

Kungani inhlakanipho kaNkulunkulu inkulu kulolwazi lwakhe, ukuzwisisa kanye lokuqedisisa kwakhe?

ISAHLUKO 18

Inhlakanipho ‘eseLizwini likaNkulunkulu’

Kungani uNkulunkulu wasebenzisa abantu ukuthi balobe iBhayibhili kulokuthi asebenzise izingilosi kumbe ukuthi yena alibhale?

ISAHLUKO 19

“Inhlakanipho kaNkulunkulu Esemfihlweni Engcwele”

Yiyiphi imfihlo engcwele eyayifihlwe nguNkulunkulu kodwa khathesi aseyivezile?

ISAHLUKO 20

“Ukuhlakanipha Kwakhe Kujulile”​—Kodwa Uthobekile

Kungenzakala njani ukuthi iNkosi enguMbusi ithobeke?

ISAHLUKO 21

UJesu Uveza ‘Ukuhlakanipha Okuvela kuNkulunkulu’

Imfundiso kaJesu yenza njani ukuthi amasotsha ayethunywe ukuthi ayembopha aphenduke engelaye?

ISAHLUKO 22

“Ukuhlakanipha Okuvela Ezulwini” Kuyasebenza Yini Ekuphileni Kwakho?

IBhayibhili lilemicijo emine eqakathekileyo engakunceda ukuthi ube lenhlakanipho evela ezulwini.

ISAHLUKO 23

“Yena Wasithanda Kuqala”

Utshoni umutsho othi “uNkulunkulu uluthando”

ISAHLUKO 24

Kakulalutho ‘Olungasehlukanisa Lothando lukaNkulunkulu’

Nqoba amanga okuthi uNkulunkulu kakuthandi futhi kakuqakathekisi.

ISAHLUKO 25

‘Isihawu Sobubele bukaNkulunkulu Wethu’

Indlela uNkulunkulu azizwa ngayo ngawe ifanana njani lendlela umama azizwa ngayo ngosane lwakhe?

ISAHLUKO 26

UNkulunkulu Uzimisele ‘Ukuthethelela’

Nxa kuyikuthi uNkulunkulu ukhumbula konke, kungenzakala njani ukuthi axolele futhi akhohlwe?

ISAHLUKO 27

“Yeka Ukuthi Bukhulu Kangakanani Ubuhle Bakhe!”

Buyini sibili ubuhle bukaNkulunkulu?

ISAHLUKO 28

“Nguwe Wedwa Othembekileyo”

Kungani ukuthembeka kukaNkulunkulu kukukhulu kangaka?

ISAHLUKO 29

Ukwazi Uthando lukaKhristu

Izingxenye ezintathu zothando lukaJeus zitshengisa ngokupheleleyo uthando lukaJehova.

ISAHLUKO 30

“Liphile Impilo Yothando”

Eyokuqala KwabaseKhorinte ikhuluma ngezindlela ezingu-14 esingatshengisa ngazo uthando.

ISAHLUKO 31

“Sondelani Phansi kukaNkulunkulu Laye Uzasondela Kini”

Yiwuphi umbuzo oqakathekileyo ongazibuza wona? Uzaphendula njani?