Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Kambe Yilokhu uNkulunkulu Ayekuhlosile?

Kambe Yilokhu uNkulunkulu Ayekuhlosile?

BALA loba yiliphi iphephandaba. Bukela ithelevizhini, loba ulalele irediyo. Kulezindaba ezinengi ezimayelana lobugebengu, omalwecatsha kanye lezimpi! Cabanga ngezakho izinhlupho. Mhlawumbe ukhathazwa yikugula loba yikufelwa yisihlobo. Ungazizwa njengendoda elungileyo uJobe, owathi ‘ugalule ekuhluphekeni.’​—UJobe 10:15

Zibuze:

  • Kambe yikho lokhu uNkulunkulu ayekuhlosile ngami labantu bonke na?

  • Ngingaluthola ngaphi usizo lokulwisana lezinhlupho zami?

  • Likhona yini ithemba lokuthi sizake sibone ukuthula emhlabeni?

IBhayibhili lilezimpendulo zemibuzo le ongasuthiseka ngazo.

 IBHAYIBHILI LIFUNDISA UKUTHI UNKULUNKULU UZAKWENZA LEZIZINTO EMHLABENI.

“Uzazesula zonke izinyembezi emehlweni abo. Akusayikuba khona futhi ukufa loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu.”​—ISambulo 21:4

Abagogekileyo “bazakweqa njengempala.”​—U-Isaya 35:6

“Amehlo eziphofu azavuleka.”​—U-Isaya 35:5

 ‘Bonke abasemathuneni bazaphuma.’​—UJohane 5:28, 29

“Akulamuntu . . . ozakuthi, ‘Mina ngiyagula.’”​—U-Isaya 33:24

‘Amabele azakwanda elizweni lonke.’​—IHubo 72:16

 NCEDWA YILOKHO OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI

Ungagijimeli ukwala ukuthi okukhulunywe ngakho emakhasini angemuva ngeke kwenzakale. UNkulunkulu uthembise ukuthi uzazenza izinto lezi njalo iBhayibhili lichasisa ukuthi uzazenza njani.

Kodwa iBhayibhili lilokunye elisitshela khona. Lisitshengisa indlela yokuphila ezasenza siphile impilo engcono khathesi nxa singayilandela. Cabanga ngezinhlupho zakho lezinto ezikukhathazayo. Kungaba yikuswela imali, izinhlupho zemuli, ukugula, loba ukufelwa yisihlobo. IBhayibhili lingakunceda ukuthi ulwisane lezinhlupho lamuhla njalo lingakunceda ngokukuphendulela imibuzo elandelayo:

  • Kungani sihlupheka?

  • Singalwisana njani lezinhlupho zokuphila?

  • Singakwenza njani ukuthi ukuphila kwemuli kuthokozise?

  • Kwenzakalani kithi nxa singafa?

  • Sizaphinda sizibone yini izihlobo zethu ezafayo?

  • Kuyini okungasenza sibe leqiniso lokuthi uNkulunkulu uzakwenza lokho akuthembisileyo?

 Ukubala kwakho ibhuku leli kutshengisa ukuthi uyafuna ukwazi ukuthi iBhayibhili lifundisani. Ibhuku leli lizakunceda. Nanzelela ukuthi indima ngayinye ilombuzo ekucineni kwekhasi. Izigidi zabantu zikujabulele ukufunda laboFakazi bakaJehova kusetshenziswa indlela yemibuzo lezimpendulo ekuxoxeni ngeBhayibhili. Silethemba lokuthi lawe uzayithanda indlela le. Sikufisela isibusiso sikaNkulunkulu njengoba ukholisa ukufunda ukuthi iBhayibhili lifundisani sibili!