Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 8

Uyini UMbuso KaNkulunkulu?

Uyini UMbuso KaNkulunkulu?
  • IBhayibhili lisitshelani ngoMbuso kaNkulunkulu?

  • UMbuso kaNkulunkulu uzakwenzani?

  • UMbuso uzakwenza ukuthi intando kaNkulunkulu yenzakale nini emhlabeni?

1. Yiwuphi umthandazo odumileyo esizawuhlola?

IZIGIDI zabantu emhlabeni wonke ziwujayele umthandazo obizwa ngokuthi uBaba Wethu kumbe uMthandazo weNkosi. Lezi yizindlela zokubiza umthandazo odumileyo esawufundiswa nguJesu Khristu. Ngumthandazo oqakathekileyo, njalo ukuhlola lokho okutshiwo yizicelo zawo ezintathu zokuqala kuzakunceda ukuthi ufunde okunengi ngokufundiswa liBhayibhili.

2. Yiziphi ezinye izinto ezintathu uJesu afundisa abafundi bakhe ukuthi bazikhulekele?

2 Ekuqaliseni komthandazo lo uJesu walaya ababemlalele wathi: “Kumele lithandaze kanje: ‘Baba wethu osezulwini, malihlonitshwe ibizo lakho, uMbuso wakho kawuze, intando yakho yenziwe emhlabeni njengalokhu isenziwa ezulwini.’” (UMathewu 6:9-13) Izicelo lezi ezintathu zitshoni?

3. Kuyini okumele sikwazi ngoMbuso kaNkulunkulu?

3 Sesifunde okunengi ngebizo likaNkulunkulu elithi Jehova. Sesifunde okuthile ngentando kaNkulunkulu okugoqela lokho asekwenzile lazakwenzela abantu. Kodwa uJesu wayesitshoni lapho esithi sikhuleke sisithi: ‘UMbuso wakho kawuze’? Uyini uMbuso kaNkulunkulu? Ukuza kwawo kuzalenza lihlonitshwe njani ibizo likaNkulunkulu? Ukuza koMbuso  lo kuhambelana njani lokwenziwa kwentando kaNkulunkulu?

UYINI UMBUSO KANKULUNKULU?

4. Uyini uMbuso kaNkulunkulu, futhi ngubani iNkosi yawo?

4 UMbuso kaNkulunkulu unguhulumende owasungulwa nguJehova uNkulunkulu, oleNkosi yawo ekhethwe nguye. Ngubani iNkosi yoMbuso lo? NguJesu Khristu. UJesu njengeNkosi mkhulu kulabo bonke ababusi abangabantu njalo ubizwa ngokuthi ‘yiNkosi yamakhosi loMbusi wababusi.’ (ISambulo 17:14) Ulamandla okwenza okuhle kakhulu ukwedlula bonke ababusi abasemhlabeni, okugoqela lalabo abakhanya bengcono kulabanye.

5. UMbuso kaNkulunkulu ungaphi, njalo uzabusa ngaphi?

5 UMbuso kaNkulunkulu uzabusa ungaphi? Kenje uJesu ungaphi? Khumbula ukuthi wabulawa esigodweni sokuhlutshwa, njalo wavuswa. Esanda kuvuswa, waya ezulwini. (ImiSebenzi 2:33) Ngakho uMbuso kaNkulunkulu usezulwini. Yikho iBhayibhili lisithi ‘nguMbuso wasezulwini.’ (2 KuThimothi 4:18) Lanxa uMbuso kaNkulunkulu usezulwini, uzabusa emhlabeni.​—Bala iSambulo 11:15.

6, 7. Kuyini okwenza uJesu abe yiNkosi engcono kulamanye amakhosi?

6 Kuyini okwenza uJesu abe yiNkosi engcono kulamanye amakhosi? Esinye isizatho ngesokuthi kasoze afe. Nxa iBhayibhili liqathanisa uJesu lamakhosi asemhlabeni, lithi: ‘Ulokuphila okungeke kuchithwe.’ (KumaHebheru 7:16) Lokhu kutsho ukuthi zonke izinto ezinhle uJesu azazenza zizahlala zikhona. Uzakwenza izinto ezinkulu njalo ezinhle.

7 Cabanga ngesiphrofetho lesi esiseBhayibhilini esikhuluma ngoJesu: ‘Umoya kaJehova uzakuba phezu kwakhe​—umoya wokuhlakanipha lowokuqedisisa, umoya wokweluleka lowamandla, umoya wokwazi lowokwesaba uJehova​—njalo uzathokoziswa yikwesaba uJehova. Kayikwahlulela ngalokho akubona ngamehlo akhe, loba aqume ngalokho  akuzwa ngendlebe zakhe; kodwa abaswelayo uzabehlulela ngokulunga aqumele abayanga basemhlabeni ngokulunga.’ (U-Isaya 11:2-4) Amazwi la atshengisa ukuthi uJesu uzakuba yiNkosi elungileyo njalo elozwelo ebantwini abasemhlabeni. Kawufisi yini ukuba lombusi onjalo?

8. Ngobani abazabusa loJesu?

8 Nanti elinye iqiniso mayelana loMbuso kaNkulunkulu: UJesu kasoze abuse yedwa. Uzabusa labanye. Ngokwesibonelo, umphostoli uPhawuli watshela uThimothi ukuthi: “Uma sibekezela sizabusa laye futhi.” (2 KuThimothi 2:12) Lokhu kutsho ukuthi uPhawuli, uThimothi labanye abathembekileyo abakhethwe nguNkulunkulu bazabusa loJesu eMbusweni wasezulwini. Bangaki abazabusa loJesu?

9. Bangaki abazabusa loJesu, futhi uNkulunkulu waqalisa nini ukubakhetha?

9 Njengoba sesibonile eSahlukweni 7 sebhuku leli, umphostoli uJohane watshengiswa umbono. Embonweni lo “kwakuleWundlu [uJesu Khristu], limi phezu kweNtaba iZiyoni [isikhundla sakhe sobukhosi ezulwini], lilabayizi-144-000 ababelotshwe ibizo lalo lelikaYise emabunzini abo.” Bangobani labo abangu-144 000? UJohane uyasitshela: ‘Laba yilabo abalandela iWundlu loba kungaphi lapho eliyakhona. Bathengwa phakathi kwabantu banikelwa njengezithelo zakuqala kuNkulunkulu laseWundlwini.’ (ISambulo 14:1, 4) Bangabalandeli bakaJesu Khristu abathembekileyo abakhethelwe ukuyabusa laye ezulwini. Ngemva kokuvuswa ukuthi bayephila ezulwini, “bazabusa emhlabeni” njengamakhosi bekanye loJesu. (ISambulo 5:10) Kusukela ngesikhathi sabaphostoli, uNkulunkulu ubelokhu ekhetha amaKhristu athembekileyo ukuze inani labangu-144 000 lanele.

10. Kungani kutshengisa uthando lukaNkulunkulu ukuthi uJesu labayi-144 000 babuse abantu?

10 UNkulunkulu utshengisa uthando ngokwenza ukuthi uJesu labangu-144 000 babuse abantu. UJesu uyakwazi ukuthi kunjani ukuba ngumuntu lokuthi kunjani ukuhlupheka.  UPhawuli wakhuluma ngoJesu wathi: “Kasilamphristi omkhulu onganelisiyo ukuzwela ubuthakathaka bethu, kodwa silaye oseke walingwa ngezindlela zonke njengathi kodwa akaze aba lesono.” (KumaHebheru 4:15; 5:8) Abazabusa laye labo sebeke bahlupheka njalo baqinisela ebunzimeni besesemhlabeni. Balwisana lesono njalo bahlutshwa yimikhuhlane etshiyeneyo. Ngakho singaba leqiniso lokuthi bazazizwisisa izinhlupho zabantu!

UMBUSO KANKULUNKULU UZAKWENZANI?

11. Kungani uJesu wathi abafundi bakhe bakhulekele ukuthi intando kaNkulunkulu yenziwe ezulwini?

11 Lapho uJesu etshela abafundi bakhe ukuthi bakhulekele ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uze, wabatshela lokuthi bakhulekele ukuthi intando kaNkulunkulu yenziwe “emhlabeni njengalokhu isenziwa ezulwini.” UNkulunkulu usezulwini, njalo izingilosi ezithembekileyo zilokhu zisenza intando yakhe. ESahlukweni 3 sebhuku leli, safunda ukuthi ingilosi embi yakhetha ukwekela ukwenza intando kaNkulunkulu yasibangela ukuthi u-Adamu lo-Eva bone. ESahlukweni 10, sizafunda okunengi okufundiswa liBhayibhili mayelana lengilosi le embi, esiyazi ngokuthi nguSathane uDeveli. USathane lezidalwa zomoya eziyizingilosi ezakhetha ukumlandela, ezibizwa ngokuthi ngamadimoni, bavunyelwa ukuhlala ezulwini okwesikhatshana. Ngakho ayisibo bonke ababesenza intando kaNkulunkulu ezulwini. Lokhu kwakufanele kuntshintshe lapho uMbuso kaNkulunkulu uqalisa ukubusa. UJesu Khristu iNkosi entsha eyayisanda kubekwa, yayizakulwa loSathane.​—Bala iSambulo 12:7-9.

12. Yiziphi izenzakalo ezimbili eziqakathekileyo ezichazwa kuSambulo 12:10?

12 Isiphrofetho esilandelayo sichaza okwakuzakwenzakala: “Ngasengisizwa ilizwi elikhulu ezulwini lisithi: ‘Khathesi ukusindiswa sekufikile lamandla kanye loMbuso kaNkulunkulu wethu, kanye lobukhosi bukaKhristu wakhe.  Ngoba ummangaleli wabazalwane bethu, [uSathane] obamangalelayo phambi kukaNkulunkulu wethu emini lebusuku, usephoselwe phansi.’” (ISambulo 12:10) Uzinanzelele yini izenzakalo ezimbili eziqakathekileyo ezichazwe kuleli vesi leBhayibhili? Esokuqala, uMbuso kaNkulunkulu okhokhelwa nguJesu uqalisa ukubusa. Esesibili, uSathane uxotshwa ezulwini aphoselwe emhlabeni.

13. Ukuxotshwa kukaSathane ezulwini kwacina ngani?

13 Izenzakalo lezi ezimbili zacina ngani? Lapho likhuluma ngokwenzakala ezulwini iBhayibhili lithi: “Ngakho-ke thokozani, lina mazulu kanye lani elihlala kuwo!” (ISambulo 12:12) Ye, izingilosi ezithembekileyo ezisezulwini ziyathokoza ngenxa yokuthi ezulwini sekusele izidalwa ezithembekileyo kuJehova uNkulunkulu njengoba uSathane lamadimoni akhe bengasekho. Ezulwini sekulokuthula okupheleleyo, okungapheliyo kanye lokumanyana. Intando kaNkulunkulu isisenziwa ezulwini.

Ukuxotshwa kukaSathane lamadimoni akhe ezulwini kwaletha ‘umaye’ emhlabeni. Sekuseduze ukuthi izinhlupho ezinjengalezi ziphele

14. Ukuphoselwa kukaSathane emhlabeni kubangeleni?

14 Kuthiwani ngomhlaba? IBhayibhili lithi: “Maye kuwo umhlaba lolwandle ngoba omubi useze phansi kini! Ugcwele intukuthelo, ngoba uyakwazi ukuthi isikhathi sakhe sifitshane.” (ISambulo 12:12) USathane uzondele ukuthi usexotshiwe ezulwini lokuthi usesalelwe yisikhathi esifitshane. Ukuzonda kwakhe kwenza abangele ukuhlupheka loba ‘umaye’ emhlabeni. Sizafunda okunengi okuphathelane ‘lomaye’ lo esahlukweni esilandelayo. Sicabanga ngalokho, singazibuza ukuthi, ‘UMbuso ungenza njani ukuthi intando kaNkulunkulu yenziwe emhlabeni?’

15. Iyini intando kaNkulunkulu ngomhlaba?

15 Usakhumbula yini ukuthi iyini intando kaNkulunkulu ngomhlaba? Ufunde ngayo eSahlukweni 3. E-Edeni, uNkulunkulu watshengisa ukuthi ufuna ukwenza umhlaba lo ube lipharadayisi eligcwele abantu abangafiyo, umphakathi wabantu abalungileyo. USathane wabangela ukuthi u-Adamu lo-Eva bone. Lokhu kwaphambanisa ukugcwaliseka kwentando  kaNkulunkulu ngomhlaba kodwa kakuzange kuyintshintshe. UJehova ulokhu efuna ukuthi ‘abalungileyo bazuze ilifa lelizwe bahlale kulo lanini.’ (IHubo 37:29) UMbuso kaNkulunkulu uzakufeza lokhu. Ngayiphi indlela?

16, 17. UMbhalo kaDanyeli 2:44 usitshelani ngoMbuso kaNkulunkulu?

16 Cabanga ngesiphrofetho esitholakala kuDanyeli 2:44. Sithi: “Ngalesosikhathi samakhosi lawo uNkulunkulu wasezulwini uzabeka umbuso ongasoze wabhidlizwa lanini njalo ongasoze utshiyelwe abanye abantu. Uzayibhidliza yonke leyomibuso iphele, kodwa wona uzakuma laphakade.” Lokhu kusitshelani ngoMbuso kaNkulunkulu?

17 Okokuqala, kusitshela ukuthi uMbuso kaNkulunkulu wawuzamiswa “ngalesosikhathi samakhosi lawo,” noma eminye imibuso isesekhona. Okwesibili, kusitshela ukuthi uMbuso uzahlala kuze kube nininini. Ngeke unqotshwe noma kubuse omunye uhulumende endaweni yawo. Okwesithathu, sibona ukuthi kuzakuba lempi phakathi koMbuso kaNkulunkulu lemibuso yomhlaba lo. UMbuso kaNkulunkulu uzanqoba. Ekucineni, uzakuba yiwo wodwa uhulumende obusa abantu. Ngemva kwalokhu, abantu bazakhokhelwa ngendlela engcono ukwedlula zonke abake bazibona.

18. Impi ezalwiwa nguMbuso kaNkulunkulu labohulumende abasemhlabeni ibizwa ngokuthini?

18 IBhayibhili likhuluma okunengi ngempi le lapho uMbuso kaNkulunkulu uzanqoba ohulumende abasemhlabeni. Ngokwesibonelo, lifundisa ukuthi nxa ukuphela kufika, imimoya emibi izaqamba amanga ukuze ikhohlise ‘amakhosi omhlaba wonke.’ Ngenxa yani? Ukuze ‘iqoqele amakhosi empini ngosuku olukhulu lukaNkulunkulu uSomandla.’ Amakhosi omhlaba azaqoqwa ndawonye “endaweni ethiwa yi-Amagedoni ngesiHebheru.” (ISambulo 16:14, 16) Impi le ephakathi kwabohulumende babantu loMbuso kaNkulunkulu ithiwa yimpi ye-Amagedoni njengoba kutshiwo emavesini la amabili.

19, 20. Kungani intando kaNkulunkulu ingenziwa emhlabeni khathesi?

 19 UMbuso kaNkulunkulu uzafezani usebenzisa impi ye-Amagedoni? Khumbula ukuthi iyini intando kaNkulunkulu ngomhlaba. UJehova uNkulunkulu wayejonge ukuthi umhlaba ugcwale abantu abalungileyo, abangelasono bemkhonza ePharadayisi. Kungani lokhu kungenzakali khathesi? Okokuqala, silesono, siyagula futhi siyafa. Kodwa eSahlukweni 5 safunda ukuthi uJesu wasifela ukuze siphile kuze kube nini lanini. Mhlawumbe usakhumbula amazwi abhalwe kuVangeli likaJohane, athi: “UNkulunkulu walithanda ilizwe waze wanikela iNdodana yakhe iyiyo yodwa ukuze kuthi loba ngubani okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo.”​—UJohane 3:16.

20 Okwesibili yikuthi abantu abanengi benza izinto ezimbi. Baqamba amanga, bangamaqili njalo baziphatha kubi. Kabafuni ukwenza intando kaNkulunkulu. Abantu abenza izinto ezimbi bazabhujiswa empini kaNkulunkulu ye-Amagedoni. (Bala iHubo 37:10.) Okunye futhi okwenza ukuthi intando kaNkulunkulu ingenziwa emhlabeni yikuthi ohulumende kababakhuthazi abantu ukuthi bayenze. Ohulumende abanengi kabalamandla, balesihluku njalo balobuqili. IBhayibhili lithi: “Ngabona abantu bephethene ngokulukhuni bezwisana ubuhlungu.”​—UmTshumayeli 8:9, The Holy Bible in Ndebele.

21. UMbuso uzakwenza njani ukuthi intando kaNkulunkulu yenziwe emhlabeni?

21 Ngemva kwe-Amagedoni, abantu bonke bazabuswa nguhulumende oyedwa, uMbuso kaNkulunkulu. UMbuso lo uzakwenza intando kaNkulunkulu futhi uzaletha izibusiso ezimangalisayo. Ngokwesibonelo, uzasusa uSathane lamadimoni akhe. (ISambulo 20:1-3) Amandla omhlatshelo kaJesu azasebenza ukuze abantu abathembekileyo basale bengasaguli futhi bengasafi. Sebebuswa nguMbuso lo, bazaphila kuze kube nini lanini. (Bala iSambulo 22:1-3.)  Umhlaba uzantshintshwa ube lipharadayisi. Ngakho uMbuso uzakwenza ukuthi intando kaNkulunkulu yenziwe emhlabeni futhi wenze ibizo likaNkulunkulu lihlonitshwe. Kutshoni lokhu? Kutsho ukuthi eMbusweni kaNkulunkulu wonke umuntu uzahlonipha ibizo likaJehova.

UMBUSO KANKULUNKU UZALITHATHA NINI INYATHELO?

22. Sikwazi njani ukuthi uMbuso kaNkulunkulu awuzange uze lapho uJesu esemhlabeni kumbe esanda kuvuswa?

22 Lapho uJesu efundisa abafundi bakhe ukuthi bakhuleke besithi: “Umbuso wakho kawuze,” kwakucaca ukuthi uMbuso lo wawungakezi. Weza ngesikhathi uJesu esiya ezulwini yini? Hatshi, ngoba uPhethro loPhawuli bathi uJesu esevusiwe, isiphrofetho lesi esikuHubo 110:1 sagcwaliseka kuye, esithi: “UJehova uthi enkosini yami: ‘Hlala ngasekunene kwami ngize ngenze izitha zakho zibe yisinyathelo sezinyawo zakho.’” (ImiSebenzi 2:32-35; KumaHebheru 10:12, 13) UMbuso lo wawuzakuza ngemva kwesikhathi esithile.

Nxa uMbuso usubusa, intando kaNkulunkulu izakwenziwa emhlabeni njengalokhu isenziwa ezulwini

23. (a) UMbuso kaNkulunkulu waqalisa nini ukubusa? (b) Esahlukweni esilandelayo sizaxoxa ngani?

23 Ngemva kwesikhathi esingakanani? Ekhulwini lesi-19 lelesi-20, abafundi beBhayibhili abaqotho baqhubeka bezwisisa kancane kancane ukuthi isikhathi sokumelela sasizaphela ngo-1914. (Ukuze ubone okunye mayelana lomnyaka lo, khangela iSengezo, esithi “U-1914—Umnyaka Oqakathekileyo Esiphrofethweni seBhayibhili.”)  Izenzakalo ezaqala ngo-1914 zitshengisa ukuthi ukuzwisisa kwabafundi beBhayibhili kwakuqondile. Ukugcwaliseka kwesiphrofetho seBhayibhili kutshengisa ukuthi ngo-1914, uKhristu waba yiNkosi njalo uMbuso kaNkulunkulu osezulwini waqalisa ukubusa. Ngakho siphila ‘esikhathini esifitshane’ esisalele uSathane. (ISambulo 12:12; IHubo 110:2) Singatsho singathandabuzi ukuthi esikhathini esiseduze nje uMbuso kaNkulunkulu uzakwenza ukuthi intando kaNkulunkulu yenziwe emhlabeni. Ubona angani yizindaba ezinhle yini lezi? Ucabanga ukuthi kuliqiniso yini? Isahluko esilandelayo sizakunceda ukuthi ubone ukuthi iBhayibhili liyazifundisa yini izinto lezi.