Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISENGEZO

“Umphefumulo” “loMoya”—Amabala La Atshoni?

“Umphefumulo” “loMoya”—Amabala La Atshoni?

NXA ungezwa ibala elithi “umphefumulo” lelithi “umoya” ucabangani? Abanengi bathi amabala la atsho okuthile okungabonakaliyo lokungafiyo okukhona phakathi kwethu. Bacabanga ukuthi umuntu angafa, ingxenye le engabonakaliyo iyaphuma emzimbeni ibisiqhubeka iphila kwenye indawo. Njengoba abantu abanengi bekholwa imfundiso le, bayamangala nxa besizwa ukuthi vele kayifundiswa liBhayibhili. Pho-ke, iLizwi likaNkulunkulu liwachaza njani amabala athi umphefumulo lomoya?

IBALA ELITHI “UMPHEFUMULO” LISETSHENZISWA NJANI EBHAYIBHILINI?

Ake siqale ngokukhangela ibala elithi umphefumulo. Kungenzeka usakhumbula ukuthi ekuqaliseni, izindimi ezasetshenziswa kakhulu kubhalwa iBhayibhili yisiHebheru lesiGiriki. Lapho bebhala ngomphefumulo, abalobi beBhayibhili babesebenzisa ibala lesiHebheru elithi neʹphesh kumbe elesiGiriki elithi psy·kheʹ. Amabala la amabili atholakala izikhathi ezedlula ezingu-800 eMibhalweni. Nxa ungahlola ukuthi ibala elithi “umphefumulo” kumbe elithi “imiphefumulo” lihunyutshwe njani eBhayibhilini, kuzakucacela ukuthi ibala leli litsho (1) abantu, (2) izinyamazana kumbe (3) ukuphila komuntu loba okwenyamazana. Ake sikhangele eminye imibhalo sibone ukuthi ibala leli lisetshenziswe njani ngezindlela lezi ezintathu.

 Abantu. ‘Ezinsukwini zikaNowa, abantu [psy·kheʹ] abalutshwana kuphela, abaficamibili bebonke, basiliswa ngamanzi.’ (1 UPhetro 3:20) Evesini leli kuyacaca ukuthi ibala elithi “psy·kheʹ” litsho abantu: uNowa, umkakhe, amadodana akhe amathathu labomkabo. U-Eksodusi 16:16 ukhuluma ngemilayo eyaphiwa ama-Israyeli mayelana lokubutha imana. Batshelwa ukuthi, ‘bathathele umuntu [neʹphesh] ngamunye osethenteni labo.’ Ngakho imana elalibuthwa lalihambelana lenani labantu emulini ngayinye. Ezinye izibonelo eziseBhayibhilini lapho u-neʹphesh lo-psy·kheʹ abahunyutshwe ngokuthi umuntu kumbe abantu zitholakala kuGenesisi 46:18; uJoshuwa 11:11; imiSebenzi 27:37; lakuRoma 13:1.

Izinyamazana. Indaba eseBhayibhilini emayelana lokudalwa kwezinto ithi: “UNkulunkulu wathi: ‘Akuthi amanzi anyakazele ngezidalwa [neʹphesh] eziphilayo, njalo akuthi izinyoni ziphaphe ngaphezulu komhlaba zidabule emkhandlwini womkhathi.’ Njalo uNkulunkulu wathi, ‘Akuthi umhlaba uveze izidalwa [neʹphesh] eziphilayo kusiya ngemihlobo yazo: izinanakazana ezihuquzela emhlabathini, kanye lezinyamazana zeganga, yilezo kusiya ngemihlobo yazo.’ Lakanye kwaba njalo.” (UGenesisi 1:20, 24) Emavesini la, izinhlanzi, izinyamazana ezifuywayo kanye lezinyamazana zeganga konke kuqanjwa ngebala elilodwa elithi, “neʹphesh.” Izinyoni lezinye izinyamazana lazo zibizwa ngokuthi neʹphesh kuGenesisi 9:10; uLevi 11:46; laku-AmaNani 31:28.

Ukuphila komuntu. Kwezinye izikhathi ibala elithi neʹphesh lelithi psy·kheʹ litsho ukuphila komuntu. UJehova watshela uMosi ukuthi: “Bonke abantu ababefuna ukukubulala [“ababezingela umphefumulo wakho” (neʹphesh), NW] sebafa.” (U-Eksodusi 4:19) Izitha zikaMosi zazifuna ukwenzani? Zazizingela impilo kaMosi. Okunye okwake kwenzakala yikuthi lapho uRakheli ebeletha indodana yakhe uBhenjamini, ‘wayesephela [“umphefumulo (neʹphesh) wakhe wawusuphuma,” NW.]’ (UGenesisi 35:16-19) URakheli walahlekelwa yimpilo yakhe ngalesosikhathi. Khangela njalo amazwi kaJesu athi: ‘Ngingumalusi olungileyo. Umalusi olungileyo unikela ukuphila [“umphefumulo” (psy·kheʹ), NW] kwakhe ngenxa yezimvu zakhe.’ (UJohane 10:11) UJesu wanikela ngomphefumulo wakhe kumbe ngokuphila kwakhe ngenxa yabantu bonke. Emavesini la eBhayibhili, kuyacaca ukuthi ibala elithi neʹphesh lelithi psy·kheʹ litsho ukuphila komuntu. Uzathola ezinye izibonelo zokusetshenziswa kwebala elithi umphefumulo  ngendlela le ku-1 AmaKhosi 17:17-23; uMathewu 10:39; uJohane 15:13; laku-imiSebenzi 20:10.

Ukuqhubeka ufunda iLizwi likaNkulunkulu kuzakutshengisa ukuthi emavesini wonke eBhayibhili akula ndawo okutholakala khona ibala elithi neʹphesh lelithi psy·kheʹ lihambelana lelithi “ukungafi” kumbe “ubuphakade.” Kodwa iMibhalo ithi umphefumulo uyafa. (UHezekheli 18:4, 20) ULevi 21:11 uthi, “Kamelanga angene lapho okulesidumbu [“umphefumulo ofileyo” (neʹphesh), NW] khona.”

ELITHI “UMOYA” LISETSHENZISWA NJANI EBHAYIBHILINI?

Khathesi ake sixoxe ngokuthi ibala elithi “umoya” lahunyutshwa njani eBhayibhilini. Abanye abantu bacabanga ukuthi “umoya” ngelinye ibala nje elitsho “umphefumulo.” Kodwa lokhu kakuqondanga. IBhayibhili liyakucacisa ukuthi “umoya” “lomphefumulo” ngamabala amabili atsho izinto ezehlukeneyo. Njani?

Abalobi beBhayibhili babesebenzisa ibala lesiHebheru elithi ruʹach kumbe elesiGiriki elithi pneuʹma lapho bebhala mayelana “lomoya.” IMibhalo yona ngokwayo iyakutshengisa ukuthi amabala la atshoni. Ngokwesibonelo iHubo 104:29 lithi: “Nxa [Jehova] ususa umoya [ruʹach] wazo ziyafa, zibuyele othulini ezavela kulo.” (The Holy Bible in Ndebele) UJakhobe 2:26 laye uthi “umzimba ongelamoya [pneuʹma] ufile.” Ngakho emavesini la ibala elithi ruʹach lelithi pneuʹma atsho lokho okwenza umzimba uphile. Nxa umzimba ungelamoya kumbe umoya wokuphila, uyabe ufile. Ngokwesibonelo, mayelana loZamcolo owabakhona ngesikhathi sikaNowa, uNkulunkulu wathi: “Ngizathumela uzamcolo wamanzi emhlabeni ukubhubhisa konke okuphilayo ngaphansi kwezulu, zonke izidalwa eziphefumulayo [“ezilomoya” (ruʹach), NW].” (UGenesisi 6:17; 7:15, 22) Yikho-ke, ibala elithi ruʹach litsho amandla angabonakaliyo aphilisa zonke izidalwa eziphilayo.

Umphefumulo lomoya kwehlukene. Kudingeka umoya ukuze umzimba uphile njengoba nje irediyo layo idinga amagetsi ukuze isebenze. Ukuze kucace lokhu, cabanga ngerediyo encane. Nxa ungafaka amabhathri erediyweni leyo, ubusuyilayitha, singathi umlilo oyabe usemabhathrini la yiwo owenza ukuthi irediyo isebenze kumbe iphile. Nxa irediyo ingasela mabhathri, ayisebenzi kumbe singathi ifile. Lokhu kunjalo langerediyo esebenza ngegetsi,  layo iyabe ingasasebenzi nxa ingasaxhunywanga egetsini. Ngendlela efananayo, umoya ngamandla enza ukuthi umzimba wethu uphile. Okunye yikuthi njengamagetsi, umoya awulamizwa njalo awungeke ucabange. Ungamandla nje kuphela. Kodwa nxa umoya kumbe amandla okuphila ungasekho, imizimba yethu ‘iyafa, ibuyele othulini eyavela kulo,’ njengoba umhubi watsho.

Umbhalo kamTshumayeli 12:7 nxa ukhuluma ngokufa komuntu uthi: “Lothuli [umzimba wakhe] lungakabuyeli emhlabathini lapho lwavela khona, lomoya [ruʹach] ubuyela kuNkulunkulu owawunikayo.” (The Holy Bible in Ndebele) Nxa umoya [amandla okuphila] uphuma emzimbeni, umzimba uyafa ubusubuyela lapho owavela khona, emhlabathini. Ngendlela efananayo, amandla okuphila abuyela kuNkulunkulu, lapho avela khona. (UJobe 34:14, 15; IHubo 36:9) Lokhu akutsho ukuthi amandla okuphila aya ezulwini. Kodwa kutsho ukuthi nxa umuntu angafa, ithemba lokuthi angaphinda aphile ngesikhathi esizayo liyabe selikuJehova. Singathi uNkulunkulu nguye kuphela ongamvusa. UNkulunkulu nguye kuphela ongafaka umoya kumbe amandla okuphila emuntwini esebenzisa amandla akhe, ukuze umuntu aphile futhi.

Kuyaduduza kakhulu ukwazi ukuthi lokhu yikho kanye uNkulunkulu azakwenza kulabo abasekuphumuleni ‘emathuneni’! (UJohane 5:28, 29) Nxa uJehova esevusa abafileyo, uzabumba umzimba omutsha womuntu oyabe efile, abesewenza uphile ngokufaka umoya kumbe amandla okuphila kuwo. Kuzaba yisikhathi sokuthokoza okukhulu!

Nxa ufuna ukwazi okunye okunengi okuphathelane lokusetshenziswa kwamabala athi “umphefumulo” lelithi “umoya” eBhayibhilini, uzathola okuzakunceda ebhukwini lesiZulu elithi Kwenzekani Kithina Lapho Sifa? lasebhukwini lesiZulu elithi Ukubonisana NgemiBhalo, emakhasini 369-373 laku 377-382. Amabhuku la adindwe ngoFakazi bakaJehova.