Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISENGEZO

UJesu Khristu—​UMesiya Owayethenjisiwe

UJesu Khristu—​UMesiya Owayethenjisiwe

UJEHOVA UNKULUNKULU waphefumulela abaphrofethi beBhayibhili abanengi ukuze basincede simazi uMesiya. Babhala okunengi  ngalapho ayezazalelwa khona, inkonzo yakhe kanye lokufa kwakhe okwakuzakhulula isintu. Zonke iziphrofetho lezi eziseBhayibhilini zagcwaliseka kuJesu Khristu. Leziziphrofetho ziliqiniso njalo zicace ngendlela emangalisayo. Ukuze kusikhanyele lokhu, ake sikhangele iziphrofetho ezithile ezazikhuluma ngokuzalwa kukaMesiya kanye lokukhula kwakhe.

 Umphrofethi u-Isaya waphrofetha ukuthi uMesiya wayezavela kusendo lweNkosi uDavida. (U-Isaya 9:7) Lakanye uJesu wazalwa engowosendo lukaDavida.—UMathewu 1:1, 6-17.

UMikha, omunye umphrofethi kaNkulunkulu, waphrofetha ukuthi umntwana lo wayezacina esengumbusi njalo wayezazalelwa ‘eBhethilehema Efratha.’ (UMikha 5:2) Ngesikhathi uJesu ezalwa kwakulamadolobho amabili elizweni lako-Israyeli ayebizwa ngokuthi yiBhethilehema. Elinye laliseduze leNazaretha esigabeni esisenyakatho yelizwe kanti njalo elinye laliseduze leJerusalema koJuda. IBhethilehema eyayiseduze leJerusalema yayibizwa ngokuthi yi-Efratha. UJesu wazalelwa kulelodolobho, khona kanye lapho isiphrofetho esasithe uzazalelwa khona!—UMathewu 2:1.

Esinye futhi isiphrofetho seBhayibhili sasithe iNdodana kaNkulunkulu ‘yayizakhutshwa eGibhithe.’ UJesu wahamba labazali bakhe eGibhithe esesengumntwana, basebebuyela laye elizweni lakibo uHerodi esefile. Ngaleyondlela kwagcwaliseka isiphrofetho.—UHoseya 11:1; UMathewu 2:15.

Etshathini elisekhasini 200, amavesi angaphansi kwesihloko esithi “ Isiphrofetho” amumethe iziphrofetho ezimayelana loMesiya. Sicela uqathanise amavesi la lalawo angaphansi kwesihloko esithi “Ukugcwaliseka kwaso.” Ukwenza lokhu kuzaqhubeka kuqinisa ukukholwa kwakho ukuthi iLizwi likaNkulunkulu liliqiniso.

Ngesikhathi uhlola amavesi la, hlala ukhumbula ukuthi amavesi angaphansi kwesihloko esithi “Isiphrofetho” abhalwa kusasele amakhulu eminyaka ukuthi uJesu azalwe. UJesu wathi: “Konke kumele kugcwaliseke okwalotshwa ngami eMthethweni kaMosi labaPhrofethi lamaHubo.” (ULukha 24:44) Lawe ungazibonela eBhayibhilini lakho ukuthi zonke iziphrofetho zagcwaliseka ngokupheleleyo!