Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISENGEZO

Ibizo likaNkulunkulu—Litshoni Njalo Lisetshenziswa Njani?

Ibizo likaNkulunkulu—Litshoni Njalo Lisetshenziswa Njani?

EBHAYIBHILINI lakho iHubo 83:18 lihunyutshwe njani? I-Holy Bible in Ndebele edindwe yi-International Bible Society-Africa ilihumutsha kanje: “Yenza bakwazi ukuthi wena, obizo lakho unguJehova—ukuthi wena wedwa ungoPhezukonke emhlabeni wonke.” Kwamanye amaBhayibhili lihunyutshwe njalo. Kodwa amanengi akhona ayalikhipha ibizo elithi Jehova abesefaka amabizo okuhlonipha anjengokuthi “Nkosi” loba ukuthi “Nkulunkulu.” Yikuphi okufanele kusetshenziswe evesini leli? Libizo lokuhlonipha yini kumbe ngelithi Jehova?

Ibizo likaNkulunkulu ngesiHebheru

Ivesi leli likhuluma ngebizo likaNkulunkulu. Ngolimi lwesiHebheru oluyilo olwasetshenziswa kakhulu ekubhaleni iBhayibhili, ibizo lakhe elingafanani lamanye lasetshenziswa lapha. NgesiHebheru libhalwa kanje, יהוה (YHWH). NgesiNdebele silibiza sisithi “Jehova.” EBhayibhilini lelibizo litholakala evesini elilodwa yini? Hatshi. Litholakala eMibhalweni yokuqala yesiHebheru izikhathi eziphosa zibe ngu-7 000.

Liqakatheke kangakanani ibizo likaNkulunkulu? Cabanga ngomthandazo kaJesu Khristu oyisibonelo. Uqalisa ngokuthi: “Baba wethu osezulwini, malihlonitshwe ibizo lakho.” (UMathewu 6:9) Ngemva kwesikhathi uJesu wathandaza kuNkulunkulu wathi: “Baba, khazimulisa ibizo lakho!” UNkulunkulu waphendula esezulwini wathi: “Sengilikhazimulisile, ngizaphinda ngilikhazimulise.” (UJohane 12:28) Kuyacaca-ke ukuthi ibizo likaNkulunkulu liqakatheke ukwedlula zonke izinto. Manje kungani abahumutshi abanengi belitshiya lelibizo emaBhayibhilini abawahumutshayo befaka amabizo okuhlonipha?

Kukhanya kulezizatho ezimbili ezinkulu ezenza balitshiye. Esokuqala, abantu abanengi bathi lelibizo akumelanga lisetshenziswe ngoba indlela elalibizwa ngayo kuqala ayaziwa lamuhla. IsiHebheru sasendulo sasibhalwa singela onkamisa laba: a,e,i,o,u. Ngakho bathi akulamuntu lamuhla ongaba leqiniso lokuthi abantu abaphila ezikhathini okukhulunywa ngazo eBhayibhilini babelibiza njani ibizo elithi YHWH. Kodwa lokhu kumele kusenze singalisebenzisi  yini ibizo likaNkulunkulu? Ezikhathini okukhulunywa ngazo eBhayibhilini, ibizo elithi Jesu kufanele ukuthi lalibizwa ngokuthi Yeshua kumbe ngokuthi Yehoshua. Akulamuntu oleqiniso lakho. Kodwa abantu emhlabeni wonke lamuhla balibhala ngezindlela ezitshiyeneyo njalo balibiza ngezindlela ezijayelekileyo kusiya ngezindimi zabo. Ukungazi ukuthi lalibizwa njani ekhulwini lokuqala akubenzi bathikaze ukulisebenzisa ibizo leli. Ngendlela efananayo, lawe nxa ungahamba kwelinye ilizwe ungathola ukuthi ibizo lakho libizwa ngenye indlela kolunye ulimi. Lokhu kutshengisa ukuthi ukungabi leqiniso lokuthi ibizo likaNkulunkulu lalibizwa njani kudala akumelanga kusivimbele ukuthi silisebenzise.

Isizatho sesibili sokuthi kungani ibizo likaNkulunkulu likhitshwa eBhayibhilini sivela esikweni lamaJuda lakudaladala. Inengi lawo likholwa ukuthi ibizo likaNkulunkulu akumelanga libizwe. Ubufakazi butshengisa ukuthi okwenza bakukholwe lokhu yikuthi basebenzisa kubi umthetho oseBhayibhili othi: “Ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho ngoba uJehova kasoze amxolele wonke oliphatha ngeze igama lakhe.”—U-Eksodusi 20:7.

Umthetho lo awukuvumeli ukusetshenziswa kubi kwebizo likaNkulunkulu. Kodwa uyakwala yini ukuthi silisebenzise ngenhlonipho? Hatshi. Ababhala iBhayibhili ngesiHebheru (“iThestamente elidala”) kwakungamadoda athembekileyo ayelandela uMthetho uNkulunkulu ayewunike ama-Israyeli asendulo. Kodwa amadoda la ayelisebenzisa ibizo likaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Ngokwesibonelo balisebenzisa kumahubo amanengi ayehlatshelwa ngamaxuku abantu ayizikhonzi. UJehova uNkulunkulu walaya ababemkhonza ukuthi babize ibizo lakhe njalo abathembekileyo balalela. (UJoweli 2:32; ImiSebenzi 2:21) Yikho-ke, njengoJesu amaKhristu lamuhla awathikazi ukusebenzisa ibizo likaNkulunkulu.—UJohane 17:26.

Abahumutshi beBhayibhili bayaphambanisa kakhulu nxa bekhipha ibizo likaNkulunkulu besebefaka amabizo okuhlonipha. Benza kukhanye angani uNkulunkulu ukhatshana lathi njalo kalandaba lathi, kodwa iBhayibhili likhuthaza abantu ukuthi bakhe ‘ubuhlobo leNkosi [uJehova].’ (IHubo 25:14, The Holy Bible in Ndebele) Cabanga ngomngane wakho omthandayo. Ubungaba lobuhlobo obuqinileyo laye yini wena ungalazi ibizo lakhe? Ngendlela efananayo, abantu bangaba njani lobuhlobo obuqinileyo loJehova uNkulunkulu nxa bevinjelwa ukuthi balazi ibizo lakhe? Kanti njalo nxa abantu bengalisebenzisi ibizo likaNkulunkulu kutsho ukuthi kabayazi ingcazelo yalo enhle kakhulu. Litshoni ibizo likaNkulunkulu?

 UNkulunkulu ngokwakhe wachasisela inceku yakhe ethembekileyo uMosi ukuthi ibizo lakhe litshoni. Lapho uMosi ebuza ngebizo likaNkulunkulu, uJehova waphendula wathi: “Nginguye enginguye.” (U-Eksodusi 3:14) AmaBhayibhili amanengi ayihumutsha njalo impendulo kaJehova. Kodwa iBhayibhili elahunyutshwa nguRotherham lahumutsha amazwi kaJehova kanje: “Ngingaba yiloba yini engifuna ukuba yiyo.” Yikho-ke uJehova angaba yiloba yini edingekayo ukuze izinjongo zakhe zigcwaliseke njalo angenza lokuthi izidalwa zakhe zenze loba yini efunekayo ukuze intando yakhe iphumelele.

Ake sithi uyenelisa ukuba yiloba yini ofuna ukuba yiyo. Ungabenzelani abangane bakho? Nxa omunye wabo angagula kakhulu, ungaba ngudokotela olobuciko ubusumelapha. Nxa omunye angaba lohlupho lwemali, ungaba yisinothi ubusuqeda udubo lwakhe. Kodwa iqiniso liyikuthi awenelisi ukuba yiloba yini ofuna ukuba yiyo. Sonke kasenelisi. Ekufundeni kwakho iBhayibhili, uzamangala ukubona ukuthi uJehova uba njani yiloba yini edingekayo ukuze izithembiso zakhe zigcwaliseke, njalo ukuthi kuyamjabulisa ukusebenzisa amandla akhe ukuze aqinise labo abamthandayo. (2 ImiLando 16:9) Abantu abangalaziyo ibizo likaJehova abangeke babubone ubuntu bakhe obuhle kakhulu.

Kuyacaca-ke ukuthi ibizo elithi Jehova kumele lisetshenziswe eBhayibhilini. Ukwazi ukuthi litshoni lokulisebenzisa sikhululekile ekukhonzeni kwethu yizinto ezisinceda kakhulu ukuthi sisondele kuJehova, uBaba wethu osezulwini. *

^ indima 3 Ukuze uthole okunengi okuphathelane lebizo likaNkulunkulu, ukuthi litshoni lezizatho zokulisebenzisa ekukhonzeni kwethu, khangela ibhuku elithi The Divine Name That Will Endure Forever, elidindwe ngoFakazi bakaJehova. Khangela lesengezo esiku A4 ku-New World Translation, edindwe ngo-2013.