Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISENGEZO

Iqiniso Mayelana loBaba leNdodana Kanye loMoya Ongcwele

Iqiniso Mayelana loBaba leNdodana Kanye loMoya Ongcwele

ABANTU abakholwa imfundiso yoButhathu bukaNkulunkulu bathi uNkulunkulu unguBaba, uyiNdodana njalo unguMoya Ongcwele. Kuthiwa bobathathu lababantu bayalingana, bangosomandla njalo kabalasiqalo. Imfundiso yoButhathu bukaNkulunkulu ithi uBaba unguNkulunkulu, iNdodana inguNkulunkulu kanti  loMoya Ongcwele lawo unguNkulunkulu, bebonke laba besebesiba nguNkulunkulu oyedwa.

Abanengi abakholwa imfundiso yoButhathu bukaNkulunkulu bayavuma ukuthi kabenelisi ukuyichasisa. Kodwa bangacabanga ukuthi imfundiso le ikhona eBhayibhilini. Iqiniso elikhona yikuthi umutsho othi “uButhathu bukaNkulunkulu” vele awutholakali eBhayibhilini. Kodwa kukhona yini okusekela uButhathu bukaNkulunkulu eBhayibhilini? Ukuze siphendule umbuzo lo ake sikhangele umbhalo ojayele ukusetshenziswa ngabantu abasekela imfundiso le.

“ULIZWI WAYENGUNKULUNKULU”

UJohane 1:1 uthi: “Ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi waye loNkulunkulu, njalo uLizwi wayenguNkulunkulu.” Emavesini alandelayo esahlukweni esifananayo, umphostoli uJohane wakubeka kwacaca ukuthi “uLizwi” nguJesu. (UJohane 1:14) Njengoba uLizwi kuthiwa nguNkulunkulu, abanye bacina besithi iNdodana loBaba kufanele ukuthi banguNkulunkulu ofananayo.

Hlala ukhumbula ukuthi ekuqaliseni imibhalo le yayibhalwe ngesiGiriki. Ngemva kwesikhathi, abahumutshi bayihumutshela kwezinye izindimi. Kodwa abahumutshi abanengi kabazange basebenzise umutsho othi “uLizwi wayenguNkulunkulu.” Ngenxa yani? Ngendlela ababezwisisa ngayo isiGiriki esasetshenziswa ukubhala iBhayibhili babona kungcono ukuthi umutsho othi “uLizwi wayenguNkulunkulu” uhunyutshwe ngenye indlela. Bawuhumutsha njani? Nanzi izibonelo: “ULogos [uLizwi] wayengowasezulwini.” (A New Translation of the Bible) “ULizwi wayengunkulunkulu.” (The New Testament in an Improved Version) “ULizwi wayeloNkulunkulu futhi wayelesimo esifanana lesakhe.” (The Translator’s New Testament) Ngokutsho kwamaBhayibhili la, uLizwi kayisuye Nkulunkulu ngokwakhe. * Kodwa yena ngenxa yesikhundla sakhe esiphezulu ezidalweni zikaJehova ubizwa ngokuthi “ungunkulunkulu.” Lapha ibala elithi “nkulunkulu” litsho “olamandla.”

THOLA OBUNYE UBUFAKAZI

Abantu abanengi abasazi isiGiriki esasetshenziswa ukubhala  iBhayibhili. Pho singakwazi njani ukuthi umphostoli uJohane wayesitshoni? Cabanga ngesibonelo lesi: Umbalisi ufundisa abantwabakhe isifundo esithile. Ngemva kwalokho abantwana baqalisa ukuphikisana ngokuthi umbalisi ubesitshoni. Abantwana laba bangayiqeda njani impikiswano yabo? Bangacela umbalisi ukuthi abachasisele ukuthi ubesitshoni. Akuthandabuzwa ukuthi ukufunda elinye iqiniso ngendaba le kungabanceda ukuthi bayizwisise kuhle. Ngendlela efananayo ukuze uzwisise uJohane 1:1, ungahlola iVangeli likaJohane ukuze uthole okunengi mayelana lokwatshiwo ngoJesu. Ukufunda ezinye izinto ngalindaba kuzakunceda ukuthi ufike esiphethweni esiyiso.

Ngokwesibonelo, ake sibone okunye njalo uJohane akutshoyo kusahluko 1, ivesi lika 18: “Kakho osewake wambona uNkulunkulu [uSomandla].” Kodwa abantu sebake bambona uJesu, iNdodana, ngoba uJohane uthi: “ULizwi [uJesu] waba yinyama wahlala phakathi kwethu. Siyibonile inkazimulo yakhe.” (UJohane 1:14) Ngakho iNdodana ingaba njani nguNkulunkulu uSomandla? UJohane uphinda asitshele ukuthi uLizwi “waye loNkulunkulu.” Kungenzakala njani ukuthi umuntu abe lomunye umuntu kodwa ngesikhathi esifananayo aphinde abe nguye lowo muntu alaye? Kanti njalo kuJohane 17:3, uJesu wenza kucace ukuthi yena loYise wasezulwini batshiyene kakhulu. Ubiza uYise esithi “Nkulunkulu wedwa ongoweqiniso.” (The Holy Bible in Ndebele) Eseqedisa iVangeli lakhe, uJohane uyayifinqa indaba le esithi: “Le ibhaliwe ukuze likholwe ukuthi uJesu unguKhristu iNdodana kaNkulunkulu.” (UJohane 20:31) Unanzelele ukuthi uJesu kabizwanga ngokuthi unguNkulunkulu, kodwa ngokuthi iNdodana kaNkulunkulu? Amazwi la aseVangelini likaJohane atshengisa ukuthi umbhalo kaJohane 1:1 kumele siwuzwisise njani. UJesu kumbe uLizwi ‘ungunkulunkulu’ ngomqondo wokuthi ulesikhundla esiphezulu kodwa kalingani loNkulunkulu uSomandla.

HLOLA UBUFAKAZI OBUTHOLILEYO

Cabanga njalo ngesibonelo sombalisi labantwana. Ake sithi abanye abantwana basele bengasuthisekanga ngemva kokuchasiselwa ngumbalisi wabo. Bangenzani? Bangabuza omunye umbalisi ukuze abachasisele indaba efananayo. Nxa umbalisi lo evumelana lombalisi wabo, abanengi bangacina besuthisekile. Ngendlela efananayo, nxa ungelaqiniso lalokho okwabhalwa nguJohane eBhayibhilini mayelana lobudlelwano bukaJesu loNkulunkulu uSomandla,  ungahlola okwabhalwa ngomunye umlobi eBhayibhilini ukuze uthole obunye ubufakazi. Ngokwesibonelo, khangela okwabhalwa nguMathewu. Ekhuluma ngokuphela kwesikhathi, uphinda amazwi akhulunywa nguJesu athi: “Kakho owaziyo ngalolosuku kumbe ngehora, hatshi, kanye lezingilosi zasezulwini, kanye leNdodana, kodwa nguBaba kuphela.” (UMathewu 24:36) Amazwi la atshengisa njani ukuthi uJesu kayisuye Nkulunkulu uSomandla?

UJesu uthi uYise ulolwazi olunengi kulolwakhe. Kodwa ngabe uJesu unguNkulunkulu uSomandla, ubezakuba lolwazi olulingana lolukaYise. Ngakho kuyacaca ukuthi iNdodana loYise kabalingani. Kodwa abanye bangathi: ‘UJesu ulesimo esikabili. Lapha ukhuluma engumuntu wasemhlabeni.’ Lanxa bekungaba njalo, kuthiwani ngomoya ongcwele? Nxa kuyikuthi umoya ongcwele unguNkulunkulu, kungani uJesu engatshongo ukuthi lawo uyakwazi lokho okwaziwa nguYise?

Njengoba uqhubekela phambili ufunda, uzajayelana lezinye izindima zeBhayibhili ezikhuluma ngendaba le. Zilobufakazi obuliqiniso ngoBaba, iNdodana, lomoya ongcwele.—IHubo 90:2; ImiSebenzi 7:55; KwabaseKholose 1:15.

^ indima 3 Ukuze ubone okunengi mayelana loJohane 1:1, khangela amakhasi 24-25 ku-Nqabayokulinda kaNovember 1, 2008 edindwe ngoFakazi bakaJehova.