Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISENGEZO

U-1914—Umnyaka Oqakathekileyo Esiphrofethweni SeBhayibhili

U-1914—Umnyaka Oqakathekileyo Esiphrofethweni SeBhayibhili

KUSASELE iminyaka engaba ngu-40 ukuthi u-1914 afike, abafundi beBhayibhili bamemezela ukuthi kwakuzakuba lezenzakalo eziqakathekileyo ngalowomnyaka. Kwakuzakwenzakalani, njalo yibuphi ubufakazi obutshengisa ukuthi umnyaka ka-1914 wawuzakuba ngumnyaka oqakatheke kakhulu?

 KuLukha 21:24 uJesu wathi: “IJerusalema izagidagidwa ngabeZizwe kuze kugcwaliseke izikhathi zabeZizwe.” IJerusalema kwakulidolobho elikhulu esizweni sakoJuda lapho okwakulesihlalo sobukhosi somzila wamakhosi endlu yeNkosi uDavida. (IHubo 48:1, 2) Lanxa kunjalo, amakhosi la ayengafanani lamakhosi ezinye izizwe. Ayebusa “embusweni kaJehova uNkulunkulu” njengabameli bakhe. (1 ImiLando 29:23) Yikho-ke, iJerusalema lalimela ukubusa kukaJehova.

Kodwa ukubusa kukaNkulunkulu kwaqala njani ‘ukugidagidwa ngabeZizwe’ njalo lokhu kwenzakala nini? Kwenzakala ngo-607 B.C.E. lapho iJerusalema linqotshwa ngamaBhabhiloni. ‘Umbuso kaJehova uNkulunkulu’ wawungasela nkosi, njalo umzila wamakhosi osendo lukaDavida ayemela uJehova, waphambaniseka. (2 AmaKhosi 25:1-26) ‘Ukugidagidwa’ lokhu kwakuzahlala kukhona yini? Hatshi, ngoba lapho isiphrofetho sikaHezekheli sikhuluma ngoZedekhiya inkosi yokucina yaseJerusalema sathi: ‘Khupha iqhiye, yethula umqhele. Kawuyikubuyiselwa  kuze kufike lowo ongowakhe ngokuqondileyo, onguye engizamnika wona.’ (UHezekheli 21:26, 27) “Lowo ongowakhe ngokuqondileyo” umqhele kaDavida nguJesu Khristu. (ULukha 1:32, 33) Yikho-ke, ‘ukugidagidwa’ lokho kwakuzaphela ngesikhathi uJesu esiba yiNkosi.

Isenzakalo leso esiqakathekileyo sasizakwenzakala nini? UJesu watshengisa ukuthi abeZizwe babezabusa okwesikhathi esilingeneyo. Indaba ekuDanyeli isahluko 4 yiyo esinceda ukuthi sikwazi ukuthi lokhu kwakuzathatha isikhathi esingakanani. Isitshela ngephupho eliyisiphrofetho elaphutshwa yiNkosi yaseBhabhiloni, uNebhukhadinezari. Yabona isihlahla esikhulu esaganyulelwa phansi. Isidindi sesihlahla lesi sasingasayikuhluma ngoba sasibotshwe ngensimbi langethusi. Ingilosi yathi sasizabotshwa ‘okweminyaka eyisikhombisa.’UDanyeli 4:10-16.

EBhayibhilini, kwezinye izikhathi izihlahla zisetshenziswa ukumela ubukhosi. (UHezekheli 17:22-24; 31: 2-5) Yikho-ke, ukuganyulelwa phansi kwesihlahla lesi esingokomfanekiso kutshengisa indlela ubukhosi bukaNkulunkulu obabuzaphanjaniswa ngayo, obabumelwa ngamakhosi ayebusa eJerusalema. Kodwa umbono lo wawusazisa ukuthi ‘ukugidagidwa kweJerusalema’ lokhu kwakuzakuba ngokwesikhathi esithile, kwakuzakuba ‘yiminyaka eyisikhombisa.’ Le kayisiyo minyaka yoqobo, kodwa yiminyaka yesiphrofetho. Iminyaka le mide okunganani?

ISambulo 12:6, 14 sitshengisa ukuthi ngokwesiphrofetho, iminyaka emithathu lengxenye ilingana ‘lezinsuku ezingu-1 260.’ Ngakho “iminyaka eyisikhombisa” eyisiphrofetho yayizathatha izinsuku lezo ziphindwe kabili kumbe amalanga angu-2 520. Kodwa abeZizwe abazange bame ‘ukugidagida’ ubukhosi bukaNkulunkulu ngemva kwezinsuku ezingu-2 520 iJerusalema linqotshiwe. Kuyacaca-ke ukuthi isiphrofetho leso sikhuluma ngesikhathi eside kakhulu. Nxa sisebenzisa indlela yokubala esiyithola ku-amaNani 14:34 lakuHezekheli 4:6 lapho okuthiwa “usuku olulodwa lumele umnyaka munye ngamunye,” “iminyaka eyisikhombisa” eyisiphrofetho isinika iminyaka engu-2 520.

Iminyaka engu-2 520 yaqalisa ngo-October 607 B.C.E., lapho iJerusalema linqotshwa ngamaBhabhiloni njalo inkosi yosendo lukaDavida ikhutshwa esihlalweni sobukhosi. Isikhathi lesi saphela ngo-October 1914. Ngalesosikhathi, “izikhathi zabeZizwe”  zaphela njalo uJesu Khristu wabekwa nguNkulunkulu njengeNkosi ezulwini. *IHubo 2:1-6; UDanyeli 7:13, 14.

Njengoba uJesu waphrofetha, ‘ukuba khona’ kwakhe eyiNkosi yasezulwini kuphawulwa yizehlakalo ezimangalisayo emhlabeni wonke ngokwesibonelo izimpi, izindlala, ukuzamazama komhlaba lezifo ezindaweni ezinengi. (UMathewu 24:3-8, NW; ULukha 21:11) Izehlakalo lezi ziyibufakazi esingeke sibuphike bokuthi u-1914 yiwo sibili umnyaka uMbuso kaNkulunkulu wasezulwini owaqalisa ngawo ukubusa, njalo yikho lapho okwaqalisela khona ‘izinsuku zokucina’ zomhlaba lo omubi.—2 KuThimothi 3:1-5.

^ indima 4 Singabala kusukela ngo-October 607 B.C.E. kusiya ku-October 1 B.C.E. sithola iminyaka engu-606. Njengoba kungelamnyaka ongu-0 B.C.E., singabala kusukela ku-October 1 B.C.E. sisiya ku-October 1914 C.E. sithola iminyaka engu-1 914. Nxa singahlanganisa iminyaka engu-606 leminyaka engu-1 914, sithola iminyaka engu-2 520. Ukuze uthole okunengi ngokunqotshwa kweJerusalema ngo-607 B.C.E., khangela isihloko esithi “Chronology” ebhukwini elithi Insight on the Scriptures, elidindwe ngoFakazi bakaJehova.