Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISENGEZO

Ngubani UMikhayeli Ingilosi Enkulu?

Ngubani UMikhayeli Ingilosi Enkulu?

ISIDALWA somoya esibizwa ngokuthi nguMikhayeli akukhulunywa ngaso kanengi eBhayibhilini. Kodwa lapho okukhulunywa ngaso khona, siyabe sisenza okuthile. Ebhukwini likaDanyeli, uMikhayeli ulwa lezingilosi ezimbi, encwadini kaJuda uxabana loSathane njalo kuSambulo ulwa loDeveli lamadimoni akhe. UMikhayeli wenza okuhambelana lebizo lakhe elitsho ukuthi “Ngubani onjengoNkulunkulu?” ngokuvikela ubukhosi bukaJehova kanye lokulwa lezitha zikaNkulunkulu. Kodwa ungubani uMikhayeli?

Abanye abantu balamabizo amabili kumbe adlula lapho. Ngokwesibonelo, inhloko yomuzi uJakhobe yayibizwa langokuthi ngu-Israyeli, njalo umphostoli uPhethro wayebizwa langokuthi nguSimoni. (UGenesisi 49:1, 2; UMathewu 10:2) Ngendlela efananayo, iBhayibhili litshengisa ukuthi uMikhayeli ngelinye ibizo likaJesu Khristu engakezi emhlabeni lalapho esebuyele ezulwini. Ake sibone izizatho eziseBhayibhilini ezenza sitsho njalo.

Ingilosi Enkulu. ILizwi likaNkulunkulu likhuluma ngoMikhayeli ‘ingilosi enkulu.’ (UJuda 9) Nanzelela ukuthi uMikhayeli ubizwa  ngokuthi uyingilosi enkulu. Lokhu kutshengisa ukuthi yinye kuphela ingilosi enjalo. Kanti njalo eBhayibhilini ukuthi ‘ingilosi enkulu’ kusetshenziswa ebunyeni hatshi ebunengini. Isikhundla sengilosi enkulu sisetshenziswa kuJesu. Mayelana leNkosi uJesu Khristu evusiweyo, u-1 KwabaseThesalonika 4:16 uthi: “INkosi uqobo izakwehla ivela ezulwini, ngelizwi elikhulu, ngelizwi lengilosi enkulu.” Yikho-ke ilizwi likaJesu lichazwa njengelizwi lengilosi enkulu. Umbhalo lo utshengisa ukuthi uJesu nguye ingilosi enkulu uMikhayeli.

Umkhokheli Webutho. IBhayibhili lithi: ‘UMikhayeli lezingilosi zakhe balwa lomgobho lezingilosi zawo.’ (ISambulo 12:7) Yikho-ke, uMikhayeli nguMkhokheli webutho lezingilosi ezithembekileyo. ISambulo laso sithi uJesu unguMkhokheli webutho lezingilosi ezithembekileyo. (ISambulo 19:14-16) Umphostoli uPhawuli laye uyiqamba ngendlela ecacileyo “iNkosi uJesu” kanye ‘lezingilosi zayo ezilamandla.’ (2 KwabaseThesalonika 1:7) Ngakho iBhayibhili likhuluma ngoMikhayeli “lezingilosi zakhe” liphinde likhulume ngoJesu ‘lezingilosi zakhe.’ (UMathewu 13:41; 16:27; 24:31; 1 UPhetro 3:22) Kulengqondo-ke ukuthi siphethe ngokuthi akula omunye umuntu obizwa ngokuthi nguMikhayeli ngaphandle kukaJesu Khristu esesikhundleni sakhe ezulwini. Lokhu kungenxa yokuthi eLizwini likaNkulunkulu akulandawo etshengisa ukuthi kulamaqembu amabili amabutho ezingilosi ezithembekileyo ezulwini, elinye elikhokhelwa nguMikhayeli lelinye elikhokhelwa nguJesu. *

^ indima 1 Ukuze uthole okunengi okutshengisa ukuthi ibizo elithi Mikhayeli ngeleNdodana kaNkulunkulu khangela ibhuku elithi Insight on the Scriptures Volume 2, amakhasi 393-394, elidindwe ngoFakazi bakaJehova.