Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 1

Liyini Iqiniso NgoNkulunkulu?

Liyini Iqiniso NgoNkulunkulu?
  • UNkulunkulu ulendaba lawe yini?

  • Unjani uNkulunkulu? Ulebizo yini?

  • Kuyenzeka yini ukuthi usondele kuNkulunkulu?

1, 2. Kungani kukuhle ukubuza imibuzo?

WAKE wananzelela yini indlela abantwana ababuza ngayo imibuzo? Abanengi baqalisa ukubuza besanda kufunda ukukhuluma. Bevule amehlo, befuna ukwazi, bayakukhangela besebekubuza izinto ezinjengokuthi: Yindaba isibhakabhaka siluhlaza? Izinkanyezi zenziwe ngani? Ngubani owafundisa izinyoni ukuhlabela? Ungazama ngazo zonke izindlela ukuphendula kodwa akulula ngaso sonke isikhathi. Lanxa impendulo yakho ingabanhle bangabuza omunye umbuzo othi: Yindaba?

2 Kayisibo bodwa abantwana ababuza imibuzo. Njengoba sikhula, siyaqhubeka sibuza. Siyabuza ukuze silayelwe indlela, ukuze sibalekele izingozi, kumbe ukuze sanelise isifiso sokufuna ukwazi. Kodwa kukhanya angathi abantu abanengi bayekela ukubuza imibuzo, ikakhulu eqakathekileyo. Bayekela lokudinga izimpendulo.

3. Kungani abanengi sebakhalala ukudinga izimpendulo zemibuzo eqakatheke kakhulu?

3 Cabanga ngombuzo osegwalibeni kumbe imibuzo esesethulweni sebhuku leli, loba esekuqaliseni kwesahluko lesi. Le ngeminye imibuzo eqakathekileyo ongayibuza. Kodwa, abantu abanengi sebakhalala ukudinga izimpendulo.  Ngenxa yani? IBhayibhili lilazo yini izimpendulo? Abanye bacabanga ukuthi izimpendulo zalo zinzima ukuzizwisisa. Abanye bacabanga ukuthi ukubuza imibuzo kungabayangisa. Kanti njalo abanye babona angathi imibuzo enjalo kumele iphendulwe ngabakhokheli benkolo labafundisi. Wena-ke?

4, 5. Yiphi eminye imibuzo eqakatheke kakhulu esingayibuza empilweni, njalo kungani kumele sidinge izimpendulo zayo?

4 Akuthandabuzwa ukuthi ulesifiso sokuthola izimpendulo zemibuzo eqakathekileyo empilweni. Mhlawumbe uyake uzibuze ukuthi: ‘Siphilelani? Nxa ngingafa sekuphelile yini? Unjani uNkulunkulu?’ Kuhle ukuthi ubuze imibuzo enjalo futhi kuqakathekile ukuthi uqhubeke ubuza uze uthole izimpendulo ezisebenzayo njalo ezizakusuthisa. Umfundisi odumileyo uJesu Khristu, wathi: “Celani, lizaphiwa; dingani, lizafumana; qoqodani, lizavulelwa.”​—UMathewu 7:7.

5 Nxa uqhubeka ‘udinga’ izimpendulo zemibuzo eqakathekileyo, uzathola izimpendulo ezisuthisayo. (IZaga 2:1-5) Kungelani lokuthi abanye abantu bakutshelani, izimpendulo zikhona njalo ungazithola eBhayibhilini. Izimpendulo zakhona kazinzima ukuthi uzizwisise. Okuhle kakhulu yikuthi zinika ithemba kanye lentokozo. Zingakunceda lokuthi uphile impilo engcono khathesi. Okokuqala, ake sihlole umbuzo osukhathaze abantu abanengi.

UNKULUNKULU KALANDABA LATHI NJALO ULENHLIZIYO ELUKHUNI YINI?

6. Kungani abantu abanengi becabanga ukuthi uNkulunkulu kalandaba lokuhlupheka kwabantu?

6 Abantu abanengi bacabanga ukuthi uNkulunkulu unjalo. Bathi bona, ‘Aluba uNkulunkulu ubelendaba lathi, umhlaba ubuzakuba yindawo engcono kakhulu.’ Nxa sikhangele emhlabeni wonke, sibona izimpi, inzondo lezinkathazo. Lathi ngokwethu siyagula, siyahlupheka, njalo siyafelwa yizihlobo zethu. Yikho okwenza abanye bathi, ‘Aluba uNkulunkulu ubelendaba lathi lezinhlupho zethu, ubengeke yini azivimbe izinto ezinjalo ukuthi zingenzakali?’

7. (a) Kuyini okufundiswa ngabafundisi benkolo okwenza abantu bacabange ukuthi uNkulunkulu ulenhliziyo elukhuni? (b) IBhayibhili lifundisani ngezinhlupho ezingasehlela?

 7 Okubi kakhulu yikuthi abakhokheli benkolo benza abantu bacabange ukuthi uNkulunkulu ulenhliziyo elukhuni. Bakwenza njani lokhu? Nxa kungaba lomonakalo bathi yintando kaNkulunkulu. Nxa besitsho njalo bayabe begcona uNkulunkulu ngezinto ezimbi ezenzakalayo. Kuliqiniso yini lokhu? IBhayibhili lifundisani sibili? UJakhobe 1:13 uyaphendula: “Ekulingweni, kakho okumele athi, ‘uNkulunkulu uyangilinga.’ Ngoba uNkulunkulu angeke alingwe yibubi, kumbe alinge umuntu.” Yikho-ke, uNkulunkulu kayisuye obangela ububi obubona emhlabeni. (Bala uJobe 34:10-12.) Kuliqiniso ukuthi uyavumela ukuthi izinto ezimbi zenzakale. Kodwa kulomehluko omkhulu phakathi kokuvumela ukuthi ulutho oluthile lwenzakale lokulubangela.

8, 9. (a) Yiwuphi umzekeliso otshengisa umahluko ophakathi kokuvumela ukuthi ububi bubekhona lokububangela? (b) Kungani kukubi ukuthi sisole uNkulunkulu ngokuvumela kwakhe ukuthi abantu balandele indlela embi?

8 Ngokwesibonelo, cabanga ngobaba olenhlakanipho lothando njalo olendodana esikhulile elokhu isahlala ngakibo. Lapho indodana le isiba lihlongandlebe njalo ikhetha ukusuka ekhaya, uyise uyayivumela. Indodana le iqalisa ukuphila impilo engalunganga ibisingena phakathi kohlupho. Uyise nguye obangele ukuthi ihlupheke yini? Hatshi. (ULukha 15:11-13) Ngendlela efananayo, uNkulunkulu kavaleli abantu nxa bekhetha ukuphila ngendlela embi, kodwa kayisuye obangela izinhlupho ezivelayo. Yikho-ke, kuyabe kukubi ukugcona uNkulunkulu ngenxa yezinhlupho zabantu.

9 UNkulunkulu ulezizatho ezinhle zokuvumela abantu ukuthi baphile impilo embi. Njengoba enguMdali wethu olamandla njalo olenhlakanipho, kakudingeki ukuthi asichasisele izizatho zakhe. Kodwa uyasichasisela ngenxa yokuthi uyasithanda. Uzafunda okunengi ngezizatho lezi eSahlukweni 11. UNkulunkulu usithembisa ukuthi uzakususa konke okusihluphayo!  Ngakho-ke, woba leqiniso lokuthi kayisuye obangela izinhlupho ezisehlelayo.​—U-Isaya 33:2.

10. Kungani singathemba ukuthi uNkulunkulu uzasusa yonke impumela yobubi?

10 Okunye njalo yikuthi uNkulunkulu ungcwele. (U-Isaya 6:3) Lokhu kutsho ukuthi kalasici njalo uhlanzekile. Kala ngitsho lobuncane ububi. Yikho-ke singabeka ithemba lethu lonke kuye. Kodwa abantu ngeke sibathembe ngendlela efananayo ngoba kwezinye izikhathi baba lobuqili. Leziphathimandla ezithembekileyo izikhathi ezinengi kazilawo amandla okulungisa izinto ezoniwa ngabantu. Kodwa uNkulunkulu ulamandla amakhulu kakhulu. Uyenelisa ukulungisa yonke impumela yobubi njalo uzakwenza. Nxa uNkulunkulu esethatha inyathelo, uzaqeda ububi kuze kube nini lanini!​—Bala iHubo 37:9-11.

UNKULUNKULU UZWA NJANI NXA ESIBONA SIPHATHWA KUBI?

11. (a) UNkulunkulu uzwa njani nxa ebona abantu bephathwa kubi? (b) UNkulunkulu uzwa njani ngokuhlupheka kwakho?

11 Okwakhathesi uNkulunkulu uzwa njani ngezinto ezenzakala emhlabeni lasempilweni yakho? IBhayibhili lifundisa ukuthi uNkulunkulu ‘uthanda ukulunga.’ (IHubo 37:28, The Holy Bible in Ndebele) Yikho-ke ulendaba lokuthi kuyini okulungileyo lokungalunganga. Uyakuzonda ukubona abantu bephathwa kubi. IBhayibhili lithi inhliziyo kaNkulunkulu “yagcwala ubuhlungu” lapho ububi busiba bunengi emhlabeni ezikhathini zakudala. (UGenesisi 6:5, 6) UNkulunkulu kantshintshanga. (UMalaki 3:6) Ulokhu ekuzonda ukubona ukuhlupheka okukhona emhlabeni wonke jikelele. UNkulunkulu uyakuzonda lokubona abantu behlupheka. IBhayibhili lithi, ‘Uyakukhathalela.’​—Bala u-1 Phetro 5:7.

IBhayibhili lifundisa ukuthi uJehova unguMdali wendawo yonke olothando

12, 13. (a) Kungani silobuntu obuhle obunjengothando, njalo uthando lwenza sizizwe njani ngezinto ezenzakala emhlabeni? (b) Kungani ungaba leqiniso lokuthi uNkulunkulu uzaqeda izinhlupho ezisemhlabeni?

12 Kungani singaba leqiniso lokuthi uNkulunkulu  uyakuzonda ukubona ukuhlupheka? Nampu obunye ubufakazi. IBhayibhili lifundisa ukuthi abantu badalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. (UGenesisi 1:26) Yikho silobuntu obuhle ngoba uNkulunkulu ulobuntu obuhle. Ngokwesibonelo, kuyakukhathaza yini wena ukubona abantu abangelacala behlupheka? Nxa kukukhathaza ukubona abantu bephathwa kubi, woba leqiniso lokuthi uNkulunkulu yena kumkhathaza kakhulu.

13 Into enhle kakhulu ngathi abantu yikuthi siyenelisa ukutshengisa uthando. Lokhu lakho kutshengisa ubuntu bukaNkulunkulu. IBhayibhili lifundisa ukuthi “uNkulunkulu uluthando.” (1 UJohane 4:8) Silothando ngoba uNkulunkulu ulothando. Uthando lungakwenza ukuthi uqede ukuhlupheka lokuphathwa kubi kwabantu okubona emhlabeni yini? Aluba ubulamandla okwenza njalo ubungakwenza yini? Ye, ubungakwenza! Yikho-ke ungaba leqiniso lokuthi uNkulunkulu uzaqeda ukuhlupheka lokuphathwa kubi kwabantu. Izithembiso zikaNkulunkulu okukhulunywe ngazo esethulweni sebhuku leli kazisiwo maphupho nje. Zizagcwaliseka loba sekutheni! Kodwa ukuze ube lokholo ezithembisweni ezinjalo kumele wazi okunengi ngoNkulunkulu ozenzileyo.

UNKULUNKULU UFUNA UMAZI UKUTHI UNGUBANI

Nxa ufuna umuntu othile akwazi, awumtsheli yini ibizo lakho? UNkulunkulu usitshela ibizo lakhe eBhayibhilini

14. Ibizo likaNkulunkulu ngubani, njalo kungani kumele silisebenzise?

14 Ungenzani nxa ufuna ukuthi omunye umuntu akwazi? Awumtsheli yini ibizo lakho? UNkulunkulu ulebizo yini? Izinkolo ezinengi zithi ibizo lakhe  “nguNkulunkulu” noma “yiNkosi,” kodwa lawa kakusiwo mabizo akhe. Ngamabizo okuhlonipha njengokuthi “nkosi” lokuthi “mongameli.” IBhayibhili lifundisa ukuthi uNkulunkulu ulamabizo okuhlonipha amanengi. Elithi “Nkulunkulu” lelithi “Nkosi” ngamanye akhona. Kodwa iBhayibhili lifundisa ukuthi uNkulunkulu ulebizo lakhe yedwa elithi Jehova. IHubo 83:18 lithi: “Wena, obizo lakho unguJehova—ukuthi wena wedwa ungoPhezukonke emhlabeni wonke.” Nxa iBhayibhili lakho lingelalo ibizo leli, ungahlola iSengezo esithi “Ibizo LikaNkulunkulu Litshoni Njalo Lisetshenziswa Njani?” ebhukwini leli ukuze uthole ukuthi kungani kunjalo. Iqiniso yikuthi ibizo likaNkulunkulu litholakala izikhathi ezingaba ngu-7 000  emibhalweni yeBhayibhili emidala. Yikho-ke, uJehova ufuna ulazi ibizo lakhe njalo ulisebenzise. Kufanana lokuthi usebenzisa iBhayibhili ukuze azethule kuwe.

15. Ibizo elithi Jehova litshoni?

15 UNkulunkulu wazinika ibizo elilomutsho. Ibizo lakhe elithi Jehova litsho ukuthi uNkulunkulu angagcwalisa loba yisiphi isithembiso asenzayo njalo angenza loba yini ayijongileyo. * Ibizo likaNkulunkulu kalifanani lamanye. Ngelakhe yedwa. UJehova utshiyene labantu ngezindlela ezinengi. Njani?

16, 17. Singafundani ngoJehova emabizweni okuhlonipha alandelayo: (a) “Somandla”? (b) “Nkosi yezikhathi zonke”? (c) “Mdali”?

16 Sibonile ukuthi iHubo 83:18 lithe ngoJehova: “Nguwe  wedwa oPhezukonke.” Yikho-ke, uJehova nguye yedwa obizwa ngokuthi ‘nguSomandla.’ ISambulo 15:3 sithi: “Mikhulu iyamangalisa imisebenzi yakho Nkosi Nkulunkulu Somandla. Zilungile njalo ziqotho izindlela zakho, Nkosi yezikhathi zonke.” Ibizo lokuhlonipha elithi “Somandla” lisifundisa ukuthi uJehova ulamandla ukwedlula konke. Akulamuntu olamandla anjengawakhe. Ulelinye ibizo lokuhlonipha elithi “Nkosi yezikhathi zonke.” Ibizo leli lisikhumbuza ukuthi uJehova kafanani laloba ngubani ngoba nguye yedwa obelokhu ekhona. IHubo 90:2 lithi: “Kusukela phakade kuze kube phakade unguNkulunkulu.” Lokhu akukumangalisi yini?

17 Okunye okwenza uJehova angafanani laloba ngubani yikuthi nguye yedwa onguMdali. ISambulo 4:11 sithi: “Ufanele, Nkosi yethu loNkulunkulu wethu, ukwamukela udumo lenhlonipho kanye lamandla, ngoba wena wadala izinto zonke, njalo zadalwa ngentando yakho njalo zilabo ubukhona bazo.” Zonke izinto ongazicabanga, ngokwesibonelo izidalwa zomoya ezisezulwini, izinkanyezi ezigcwala esibhakabhakeni ebusuku, izithelo ezikhula ezihlahleni kanye lezinhlanzi ezintsheza olwandle lasemifuleni, zonke zikhona ngenxa yokuthi uJehova unguMdali!

UNGASONDELA KUJEHOVA YINI?

18. Kungani abanye abantu becabanga ukuthi ngeke basondele kuNkulunkulu, kodwa iBhayibhili lifundisani?

18 Ukufunda ngobuntu bukaJehova obumangalisayo kwenza abanye abantu besabe. Besaba ukuthi uNkulunkulu uphakeme kakhulu kubo okokuthi ngeke basondele kuye kumbe abe lendaba labo. Kodwa umcabango onjalo uqondile yini? IBhayibhili lifundisa okutshiyene lalokhu. Lithi ngoJehova: ‘Kakhatshana komunye lomunye wethu.’ (ImiSebenzi 17:27) IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi: “Sondelani phansi kukaNkulunkulu laye uzasondela kini.”​—UJakhobe 4:8.

19. (a) Singaqalisa njani ukusondela kuNkulunkulu, njalo kungasinceda njani? (b) Yiziphi izimpawu zobuntu bukaNkulunkulu ezikukhanga kakhulu?

 19 Ungasondela njani kuNkulunkulu? Okokuqala, qhubeka ufunda ngoNkulunkulu njengoba usenza khathesi. UJesu wathi: ‘Manje-ke yilokhu ukuphila okungapheliyo: ukuthi bakwazi wena, onguwe wedwa uNkulunkulu weqiniso loJesu Khristu omthumileyo.’ (UJohane 17:3) Liqiniso sibili, iBhayibhili lifundisa ukuthi ukufunda ngoJehova loJesu kunika “ukuphila okungapheliyo”! Njengoba sesibonile, “uNkulunkulu uluthando.” (1 UJohane 4:16) UJehova ulezinye izimpawu zobuntu ezinhle njalo ezikhangayo. Ngokwesibonelo, iBhayibhili lithi uJehova ‘unguNkulunkulu olesihawu lomusa, ophuza ukuthukuthela, ogcwele uthando lobuqotho.’ (U-Eksodusi 34:6) “Uyathethelela njalo ulungile.” (IHubo 86:5) UNkulunkulu uyabekezela. (2 UPhetro 3:9) Njengoba uqhubeka ufunda iBhayibhili uzabona indlela uJehova atshengise ngayo izimpawu zobuntu eziqanjwe lapha kanye lezinye ezikhangayo.

20-22. (a) Kuyenzeka yini ukuthi sisondele eduze kukaNkulunkulu lanxa singeke simbone? Chaza. (b) Abanye abantu abayabe besithi bayakunceda bangakukhuthaza ukuthi wenzeni, kodwa wena kumele wenzeni?

20 Kuliqiniso ukuthi ngeke umbone uNkulunkulu ngoba unguMoya. (UJohane 1:18; 4:24; 1 KuThimothi 1:17) Kodwa ungafunda ngaye eBhayibhilini, uzacina usumazi njengoMuntu sibili. Njengoba umhubi watsho, ungenelisa ‘ukubuka ubuhle bukaJehova.’ (IHubo 27:4; KwabaseRoma 1:20) Nxa ungaqhubeka ufunda ngoJehova, yena uzakuba ngumuntu woqobo kuwe njalo wena uzakuba lezizatho ezinengi zokumthanda lokuzizwa useduze laye.

Indlela ubaba olungileyo athanda ngayo abantwabakhe itshengisa ukuthi uBaba wethu osezulwini usithanda kakhulu

21 Uzazwisisa ukuthi kungani iBhayibhili lifundisa ukuthi sibone uJehova njengoBaba wethu. (UMathewu 6:9) Nguye osinika ukuphila, kanti njalo usifunela okungcono kakhulu njengoba nje ubaba olothando engafunela abantwabakhe okungcono kakhulu. (IHubo 36:9) IBhayibhili lifundisa lokuthi  abantu bangaba ngabangane bakaJehova. (UJakhobe 2:23) Ake ucabange, ungaba ngumngane woMdali wezinto zonke!

22 Njengoba uqhubeka ufunda okunengi eBhayibhilini, uzathola ukuthi abantu abayabe besithi bayakunceda bangakukhuthaza ukuthi uyekele ukufunda. Bangakhathazeka ngokuthi uzantshintsha lokho okukholwayo. Kodwa ungavumeli muntu ukuthi akuvimbele ukuthi ube lobungane obuhle kakhulu loNkulunkulu.

23, 24. (a) Kungani kumele uqhubeke ubuza imibuzo ngalokhu okufundayo? (b) Isahluko esilandelayo sizakhuluma ngani?

23 Akuthandabuzwa ukuthi ekuqaliseni zizakuba khona izinto ongazizwisisiyo. Kumele uthobeke ukuze ubuze imibuzo, kodwa ungayekeli ukubuza ngenxa yenhloni. UJesu wathi kuhle ukuthobeka njengomntwana omncane. (UMathewu 18:2-4) Njengoba sikwazi, abantwana babuza imibuzo eminengi. UNkulunkulu ufuna uthole izimpendulo. IBhayibhili liyabancoma abanye ababezimisele ukufunda ngoNkulunkulu. Babehlolisisa iMibhalo ukuze babone ukuthi ababekufunda kwakuliqiniso yini.​—Bala imiSebenzi 17:11.

24 Indlela enhle kulazo zonke yokufunda ngoJehova yikuhlola iBhayibhili. Kalifanani laloba yiliphi elinye ibhuku. Ngayiphi indlela? Isahluko esilandelayo sizakhuluma ngalokho.

^ indima 15 Ukuze uthole okunengi mayelana lokuthi ibizo likaNkulunkulu litshoni lokuthi libizwa njani, khangela iSengezo esithi “Ibizo LikaNkulunkulu Litshoni Njalo Lisetshenziswa Njani?.”