Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISENGEZO

Isiphrofetho sikaDanyeli Sathini Ngokufika kukaMesiya?

Isiphrofetho sikaDanyeli Sathini Ngokufika kukaMesiya?

UMPHROFETHI uDanyeli waphila eminyakeni edlula engu-500 uJesu engakazalwa. Lanxa kunjalo, uJehova watshela uDanyeli umbiko owawuzakwenza ukuthi enelise ukuqamba isikhathi lapho uJesu ayezagcotshwa khona ngomoya ongcwele ukuthi abe nguMesiya kumbe  uKhristu. UDanyeli watshelwa ukuthi: ‘Yazi njalo uzwisise lokhu: Kusukela ekukhutshweni kwesimemezelo sokuthi kuvuselelwe njalo kwakhiwe kutsha iJerusalema kuze kufike umbusi ongoGcotshiweyo kuzakuba lamaviki ayisikhombisa, lamaviki angamatshumi ayisithupha lambili.’—UDanyeli 9:25.

Ukuze sikwazi isikhathi sokufika kukaMesiya, kumele siqale ngokwazi ukuthi isiphrofetho sikaDanyeli mayelana lokuza kukaMesiya saqalisa ukugcwaliseka nini. Ukulandisa kwesiphrofetho lesi kutshengisa ukuthi saqalisa ukugcwaliseka “kusukela ekukhutshweni kwesimemezelo sokuthi kuvuselelwe njalo kwakhiwe kutsha iJerusalema.” ‘Isimemezelo’ leso ‘sakhutshwa’ nini? Ngokutsho komunye umlobi weBhayibhili okuthiwa nguNehemiya, isimemezelo sokuthi kwakhiwe  imiduli eJerusalema sakhutshwa “ngomnyaka wamatshumi amabili wenkosi u-Athakisekisi.” (UNehemiya 2:1, 5-8) Abezembali bayavuma ukuthi umnyaka ka-474 B.C.E. kwakungumnyaka wokuqala ogcweleyo lapho u-Athakisekisi aqalisa khona ukubusa. Ngakho ngo-455 B.C.E wayeseleminyaka engamatshumi amabili ebusa. Khathesi sesisitholile isikhathi lapho isiphrofetho sikaDanyeli esiphathelane loMesiya esaqalisa khona ukugcwaliseka. Saqalisa ukugcwaliseka ngo-455 B.C.E.

UDanyeli uyasitshengisa ukuthi kwakuzathatha isikhathi esingakanani ukuthi kufike “umbusi ongoGcotshiweyo.” Isiphrofetho leso siqamba ‘amaviki ayisikhombisa, lamaviki angamatshumi ayisithupha lambili’ okusinika amaviki angu-69 singakuhlanganisa. Yisikhathi eside okungakanani lesi? Abahumutshi bamaBhayibhili abanengi bayavuma ukuthi amaviki la ayisiwo maviki alamalanga ayisikhombisa kodwa ngamaviki eminyaka. Lokhu kutsho ukuthi iviki ngalinye limela iminyaka eyisikhombisa. Indlela le yokusebenzisa amaviki njengeminyaka yayijayelekile kumaJuda asendulo. Ngokwesibonelo, babehlala begcina iSabatha ngemva kweminyaka eyisikhombisa. (U-Eksodusi 23:10, 11) Yikho-ke, esiphrofethweni leso, amaviki angu-69 atsho ukuthi u-69 uphindwe ngeminyaka eyisikhombisa, okusinika iminyaka engu-483.

Khathesi okumele sikwenze yikubala. Nxa singabala sisuka ku-455 B.C.E., iminyaka engu-483 isifikisa kumnyaka ka-29 C.E. Yiwo kanye umnyaka uJesu abhaphathizwa ngawo wasesiba nguMesiya! * (ULukha 3:1, 2, 21, 22) Ukugcwaliseka kwesiphrofetho lesi kuyamangalisa sibili!

^ indima 2 Singabala sisuka ku-455 B.C.E. sisiya ku-1 B.C.E. sithola iminyaka engu-454. Kusukela ku-1 B.C.E. kusiya ku-1 C.E. ngumnyaka owodwa. Kusukela ku-1 C.E. kusiya ku-29 C.E. yiminyaka engu-28. Ukuhlanganisa yonke iminyaka le (454+1+28) kusinika iminyaka engu-483. UJesu ‘wabulawa’ ngo-33 C.E., phakathi kwamaviki angamatshumi ayisikhombisa asetshenziswa njengeminyaka. (UDanyeli 9:24, 26, The Holy Bible in Ndebele) Khangela ibhuku lesiZulu elithi Sinake Isiprofetho SikaDaniyeli! isahluko 11, lelithi Insight on the Scriptures, Volume 2, amakhasi 899-901. Amabhuku la adindwe ngoFakazi bakaJehova.