Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISENGEZO

Isidlo seNkosi Sakusihlwa—Umkhosi Odumisa uNkulunkulu

Isidlo seNkosi Sakusihlwa—Umkhosi Odumisa uNkulunkulu

AMAKHRISTU alaywa ukuthi ananze iSikhumbuzo sokufa kukaKhristu. Umbuthano lo ubizwa langokuthi ‘yiSidlo seNkosi,’ kumbe iSidlo seNkosi Sakusihlwa. (1 KwabaseKhorinte 11:20) Uqakatheke ngani? Kumele wenziwe nini futhi njani?

Umkhosi lo waqaliswa nguJesu Khristu kusihlwa ngePhasika lamaJuda ngo-33 C.E. IPhasika lalinanzwa kanye ngomnyaka, mhlaka 14 ngoNisani, inyanga yamaJuda. Ukuze amaJuda aphume lelanga leli, kukhanya ayebala kusukela ngelanga lentwasa lapho imini lobusuku okwakulingana khona. Leli lilanga elalilemini elamahola angaba ngu-12 lobusuku obabulamahola angaba ngu-12. Ukuthwasa kokuqala kwenyanga ababekubona nxa sekuzafika ilanga leli kwakusiba ngumhlaka Nisani 1. Yikho-ke iPhasika laliqalisa ngemva kwamalanga angu-13 kusukela lapho.

UJesu wananza iPhasika kanye labaphostoli bakhe, waxotsha uJuda Isikariyothi wasesungula iSidlo seNkosi Sakusihlwa. Isidlo lesi sathatha isikhundla sePhasika lamaJuda, ngakho kumele sinanzwe kanye ngomnyaka.

Ivangeli likaMathewu lithi: “UJesu wathatha isinkwa wabonga, wasihlephula wasipha abafundi bakhe esithi, ‘Thathani lidle; lokhu kungumzimba wami.’ Wasethatha inkomitshi wabonga, waseyedlulisela kubo esithi, ‘Nathani kuyo lonke. Leli ligazi  lami lesivumelwano elichithelwe abanengi ukuthethelelwa kwezono.’”—UMathewu 26:26-28.

Lamuhla abanye bakholwa ukuthi uJesu wantshintsha isinkwa saba ngumzimba wakhe sibili, lokuthi wantshintsha iwayini laba ligazi lakhe uqobo. Kodwa uJesu wayeseselomzimba wakhe opheleleyo ngesikhathi ebanika isinkwa leso. Abaphostoli bakaJesu babesidla inyama yakhe njalo benatha igazi lakhe yini? Hatshi, ngoba lokhu kwakuyabe kusitsho ukuthi bangamazimu njalo kwakuyabe kuyikweqa umthetho kaNkulunkulu. (UGenesisi 9:3, 4; ULevi 17:10) ULukha 22:20 usitshela ukuthi uJesu wathi: “Inkomitshi le iyisivumelwano esitsha egazini lami elichithelwa lina.” Inkomitshi le yaba ‘yisivumelwano esitsha’ yini? Lokhu kwakungeke kwenzeke ngoba isivumelwano senziwa ngokukhuluma, akusiyonto ongayibamba ngesandla.

Yikho-ke, isinkwa lewayini kumela okuthile. Isinkwa simela umzimba kaKhristu ongelasono. Isinkwa esasisele esidlweni sePhasika yiso esasetshenziswa nguJesu. Isinkwa lesi sasiphekwe sangafakwa mvubelo kumbe umkhukhumezo. (U-Eksodusi 12:8) EBhayibhilini, imvubelo ijayele ukusetshenziswa nxa kukhulunywa ngesono kumbe ukonakala. Ngakho isinkwa simela umzimba opheleleyo owanikelwa nguJesu, owawungelasono.—UMathewu 16:11, 12; 1 KwabaseKhorinte 5:6, 7; 1 UPhetro 2:22; 1 UJohane 2:1, 2.

Iwayini elibomvu limela igazi likaJesu. Igazi lelo lenza ukuthi isivumelwano esitsha sisebenze. UJesu wathi igazi lakhe lachithwa ukuze ‘sithethelelwe izono.’ Ngakho abantu bangaba ngabahlanzekileyo phambi kukaNkulunkulu futhi bangangena esivumelwaneni esitsha loJehova. (KumaHebheru 9:14; 10:16, 17) AmaKhristu athembekileyo angu-144 000 avunyelwa ukuya ezulwini ngenxa yesivumelwano lesi. Azakuba ngamakhosi labaphristi ezulwini ukuze abantu bonke bathole izibusiso.—UGenesisi 22:18; UJeremiya 31:31-33; 1 UPhetro 2:9; ISambulo 20:6; 14:1-3.

Ngobani okumele badle isidlo eSikhumbuzweni? Kulengqondo-ke ukuthi labo abasesivumelwaneni esitsha, okutsho labo abalethemba lokuya ezulwini, yibo bodwa okumele badle isinkwa banathe lewayini. Umoya ongcwele kaNkulunkulu wenza amaKhristu la abe leqiniso lokuthi akhethiwe ukuthi ayekuba ngamakhosi ezulwini. (KwabaseRoma 8:16) Phezu kwalokho, asesivumelwaneni soMbuso loJesu.—ULukha 22:29.

 Kodwa kuthiwani ngalabo abalethemba lokuphila kuze kube nini lanini ePharadayisi emhlabeni? Balalela umlayo kaJesu ngokubakhona eSidlweni seNkosi Sakusihlwa, kodwa kabadli, bafika babukele ngenhlonipho. OFakazi bakaJehova bananza iSidlo seNkosi Sakusihlwa kanye ngomnyaka ngoNisani 14, ilanga selitshonile. Ukunanza umbuthano lo kuqakatheke kakhulu kuwo wonke amaKhristu lanxa kuyizinkulungwane ezilutshwana ezithi zilethemba lokuphila ezulwini. Umbuthano lo ulithuba lokuthi wonke umuntu acabangisise ngothando olukhulu kakhulu olwatshengiswa nguJehova uNkulunkulu loJesu Khristu.—UJohane 3:16.