Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 5

Inhlawulo​—Isipho Esiqakatheke Ukwedlula Zonke Esivela KuNkulunkulu

Inhlawulo​—Isipho Esiqakatheke Ukwedlula Zonke Esivela KuNkulunkulu
  • Inhlawulo kuyini?

  • Wayilungiselela njani?

  • Ingakunceda njani?

  • Ungatshengisa njani ukuthi uyayiqakathekisa?

1, 2. (a) Isipho siba ngesiqakatheke kakhulu kuwe nxa sinjani? (b) Kungani singathi inhlawulo yisipho esiqakatheke ukwedlula zonke ongazithola?

YISIPHI isipho esiqakatheke ukwedlula zonke owake wasiphiwa? Akudingeki ukuthi isipho sidule ukuze sibe ngesiqakathekileyo. Phela ukuqakatheka kwesipho akuyingokuthi siyimalini. Kodwa isipho siba ngesiqakatheke kakhulu kuwe nxa sikwenza uthokoze loba siyinto oyidinga kakhulu empilweni yakho.

2 Phakathi kwazo zonke izipho ongafisa ukuziphiwa, kulesipho esisodwa ongasithola esedlula zonke. Yisipho uNkulunkulu asinika abantu. Lanxa uJehova esinike izinto ezinengi, umhlatshelo weNdodana yakhe uJesu Khristu oyinhlawulo, uyisipho esedlula zonke. (Bala uMathewu 20:28.) Njengoba sizabona esahlukweni lesi, inhlawulo yisipho esiqakatheke ukwedlula zonke ongazithola ngoba ingakunika intokozo enkulu kakhulu njalo ingagcwalisa izidingo zakho eziqakatheke kakhulu empilweni. Inhlawulo itshengisa ukuthi uJehova uyakuthanda kakhulu.

 INHLAWULO KUYINI?

3. Inhlawulo kuyini, njalo kuyini okumele sikuzwisise ukuze sisiqakathekise lesi sipho esiligugu?

3 Ngamazwi alula nje, inhlawulo yindlela kaJehova yokukhulula kumbe yokusindisa abantu esonweni lasekufeni. (Kwabase-Efesu 1:7) Ukuze sizwisise okutshiwo yimfundiso le yeBhayibhili, kumele sikhumbule lokho okwenzakala esivandeni sase-Edeni. Okungasinceda sibone ukuthi inhlawulo iqakatheke kangakanani kithi yikuzwisisa lokho okwalahlwa ngu-Adamu ngesikhathi esona.

4. Kwakusitshoni ukuthi u-Adamu wayelempilo epheleleyo?

4 Lapho uJehova edala u-Adamu, wamnika into eqakatheke kakhulu, impilo epheleleyo. Cabanga ukuthi lokho kwakusitshoni. Ngenxa yokuthi wadalwa elomzimba lengqondo okungelasono, wayengeke agule, aguge njalo afe. Wayelobuhlobo obuqinileyo loJehova ngenxa yokuthi wayengelasono. IBhayibhili lithi u-Adamu ‘wayeyindodana kaNkulunkulu.’ (ULukha 3:38) Ngakho u-Adamu wayelobuhlobo obuqinileyo loJehova uNkulunkulu, obufanana lobendodana loyise olothando. UJehova wayekhuluma lendodana yakhe yasemhlabeni u-Adamu, emnika imisebenzi eyayisenza asuthiseke njalo emtshela lokho ayefuna akwenze.​—UGenesisi 1:28-30; 2:16, 17.

5. IBhayibhili litshoni nxa lisithi u-Adamu wadalwa “ngomfanekiso kaNkulunkulu”?

5 U-Adamu wadalwa “ngomfanekiso kaNkulunkulu.” (UGenesisi 1:27, The Holy Bible in Ndebele) Lokho akutsho ukuthi u-Adamu wayelomzimba ofanana lokaNkulunkulu. Njengoba sifundile eSahlukweni 1 sebhuku leli, uJehova unguMoya ongabonakaliyo. (UJohane 4:24) Ngakho uJehova kalamzimba wenyama legazi. Ukudalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu kwakusitsho ukuthi u-Adamu wadalwa elobuntu obufanana lobukaNkulunkulu obugoqela uthando, ukuhlakanipha, ukulunga lamandla. U-Adamu wayefanana loYise ngenye futhi indlela eqakathekileyo. Wayelenkululeko yokuzikhethela.  Lokho kutsho ukuthi wayengafanani lomtshina ongenza lokho olungiselwe ukuthi ukwenze kuphela. Kodwa yena wayengazenzela izinqumo, azikhethele phakathi kokulungileyo lokungalunganga. Aluba wayekhethe ukulalela uNkulunkulu, wayezaphila emhlabeni oliPharadayisi kuze kube nini lanini.

6. Kuyini okwalahlwa ngu-Adamu ngokungalaleli uNkulunkulu, njalo lokhu kwantshintsha njani impilo yabantwana bakhe?

6 Kuyacaca-ke ukuthi u-Adamu walahlekelwa kakhulu lapho egwetshelwa ukufa ngenxa yokungalaleli uNkulunkulu. Ukona kwakhe kwamenza walahlekelwa yimpilo yakhe epheleleyo kanye lezibusiso zayo zonke. (UGenesisi 3:17-19) Kuyadanisa ukuthi u-Adamu kayisuye yedwa owalahlekelwa yikuphila lokhu okuligugu kodwa labantwana ayezakuba labo babezalahlekelwa yikho. ILizwi likaNkulunkulu lithi: “Isono sangena emhlabeni ngomuntu oyedwa, lokufa ngesono, njalo ngale indlela ukufa kwafika ebantwini bonke, ngoba bonke benze isono.” (KwabaseRoma 5:12) Sonke silesono esasithatha ku-Adamu. Yikho iBhayibhili lisithi ‘wazithengisa’ yena labantwana bakhe ebugqilini besono lokufa. (KwabaseRoma 7:14) Ngenxa yokuthi u-Adamu lo-Eva bakhetha ukungalaleli uNkulunkulu ngabomo, kwakungaselathemba ngabo. Kodwa kwakuzakwenzakalani ebantwaneni babo, abagoqela lathi?

7, 8. Inhlawulo ingatsho ziphi izinto ezimbili?

7 UJehova wakhulula abantu ngenhlawulo. Inhlawulo kuyini? Inhlawulo ingatsho izinto ezimbili. Okokuqala, inhlawulo yimbadalo ekhitshwayo ukuze kukhululwe okuthile kumbe ukuze ulutho oluthile luphendukiswe. Ingafananiswa lembadalo ekhitshelwa ukuthi kukhululwe umuntu oyabe ethunjwe empini. Okwesibili, inhlawulo yimbadalo ekhitshwayo ehambelana lokulimala komuntu kumbe into ethile. Ngokwesibonelo, nxa umuntu angabangela ingozi, kuyabe kumele abhadale okuhambelana kumbe okulingana lokonakeleyo.

 8 Kuyini okwakungenziwa ukuze kubhadalelwe umonakalo omkhulu u-Adamu awuletha kithi sonke, njalo kuyini okwakungenziwa ukuze sikhululwe ebugqilini besono lokufa? Ake sikhulume ngenhlawulo uNkulunkulu asipha yona lokuthi ingasinceda njani.

INDLELA UJEHOVA AYILUNGISELELA NGAYO INHLAWULO

9. Kwakufuneka inhlawulo enjani?

9 Impilo epheleleyo eyayilahlekile yayingeke ihlawulwe ngempilo yomuntu olesono. (IHubo 49:7, 8) Kwakufuneka inhlawulo eyayizalingana lokwakulahliwe. Lokhu kuhambisana lesimiso sokulunga okupheleleyo esitholakala eLizwini likaNkulunkulu esithi: “Ukuphila akwenanwe yikuphila.” (UDutheronomi 19:21) Kuyini-ke okwakuzabhadalela umphefumulo kumbe ukuphila okupheleleyo okwakulahlwe ngu-Adamu? Impilo yomuntu ongelasono yiyo “eyayiyinhlawulo ehambelanayo” eyayifuneka.​—1 KuThimothi 2:6NW.

10. UJehova wasipha njani inhlawulo?

10 UJehova wasipha njani inhlawulo? Wathuma enye yamadodana akhe asezulwini apheleleyo lapha emhlabeni. Kodwa uJehova kazange athume loba yisiphi isidalwa somoya. Wathuma iNdodana yakhe eyiyo yodwa eyayiligugu kuye ukwedlula wonke. (Bala u-1 Johane 4:9, 10.) INdodana le yavuma ngenhliziyo yonke ukutshiya ikhaya layo elisezulwini. (KwabaseFiliphi 2:7) Njengoba sifundile esahlukweni esidlulileyo sebhuku leli, uJehova wenza isimangaliso lapho ethatha ukuphila kweNdodana yakhe ekufaka esibelethweni sikaMariya. Ngomoya ongcwele kaNkulunkulu, uJesu wazalwa engumuntu opheleleyo njalo ongelasono.​—ULukha 1:35.

UJehova wasinika iNdodana yakhe eyiyo yodwa ukuthi ibe yinhlawulo yethu

11. Umuntu oyedwa wayengazihlawulela njani izigidi zabantu?

11 Umuntu oyedwa wayengazihlawulela njani izigidi zabantu? Kanti vele kwenzakala njani ukuthi izigidi zabantu zibe yizoni? Khumbula ukuthi ngokona, u-Adamu walahlekelwa yikuphila okupheleleyo, okuyinto eqakatheke kakhulu.  Ngakho wayengasenelisi ukudlulisela lokho kuphila okupheleleyo kubantwabakhe. Ayengakudlulisela yisono lokufa kuphela. IBhayibhili lithi uJesu ‘ngu-Adamu wokucina.’ Wayelempilo epheleleyo njalo kazange one. (1 KwabaseKhorinte 15:45) Singathi uJesu wangena esikhundleni sika-Adamu ukuze asisindise. UJesu wabhadala isono sika-Adamu ngokunikela ngempilo yakhe engelasono. Ngaleyondlela, walalela uNkulunkulu ngokupheleleyo. Ngokwenza njalo, uJesu wanika abantwana baka-Adamu ithemba.​—KwabaseRoma 5:19; 1 KwabaseKhorinte 15:21, 22.

12. Ukuhlupheka kukaJesu kwatshengisani?

12 IBhayibhili lichasisa okunengi ngokuhlupheka kukaJesu engakafi. Watshaywa, wabethelwa esigodweni sokuhlutshwa, njalo wafa kabuhlungu. (UJohane 19:1, 16-18, 30; Isengezo, esithi “Kungani amaKhristu Eqiniso Engasebenzisi Isiphambano Ekukhonzeni Kwawo?”) Kungani kwakumele uJesu ahlupheke kangaka? Kwesinye isahluko sebhuku leli, sizabona ukuthi uSathane uyathandabuza ukuthi uJehova ulezinceku ezisemhlabeni ezingahlala zithembekile lanxa zilingwa. Ukuhlala kukaJesu ethembekile lapho ehlupheka kakhulu kwaba yimpendulo enhle kakhulu ekuphikiseni kukaSathane. UJesu watshengisa ukuthi umuntu opheleleyo olenkululeko yokuzikhethela angabaqotho kuNkulunkulu lanxa uSathane angaze enzeni. Kumele ukuthi uJehova wathokoza kakhulu ngenxa yokuthembeka kweNdodana yakhe ayithandayo!​—IZaga 27:11.

13. Inhlawulo yabhadalwa njani?

13 Inhlawulo yabhadalwa njani? Ngelanga lesi-14, ngenyanga yamaJuda uNisani ngo-33 C.E., uNkulunkulu wavumela ukuthi kubulawe iNdodana yakhe epheleleyo futhi engelasono. Yikho-ke, uJesu wanikela ngokuphila kwakhe okupheleleyo njengomhlatshelo “kanye kuphela.” (KumaHebheru 10:10) Ngosuku lwesithathu uJesu efile, uJehova wamvusa ukuze aphile futhi eseyisidalwa somoya. Ezulwini, uJesu wanika uNkulunkulu okuhambelana lalokho okwakulahlekile, impilo yakhe epheleleyo engumhlatshelo oyinhlawulo ukuze asindise abantwana baka-Adamu. (KumaHebheru 9:24)  UJehova wawamukela umhlatshelo kaJesu njengenhlawulo eyayifuneka yokukhulula abantu ebugqilini besono lokufa.​—Bala uRoma 3:23, 24.

INHLAWULO INGASINCEDA NJANI?

14, 15. Kumele senzeni ukuze ‘sithethelelwe izono’?

14 Inhlawulo ingenza sithole izibusiso ezinhle lanxa singabantu abalesono. Ake sibone ezinye izibusiso esingazithola khathesi lesizazithola esikhathini esizayo ngenxa yesipho lesi esikhulu kulazo zonke esivela kuNkulunkulu.

15 Ukuthethelelwa kwezono. Kunzima ukuthi senze okulungileyo ngenxa yokuthi silesono esisizuze njengelifa. Sonke siyona ngamazwi loba ngezenzo. Kodwa inhlawulo yomhlatshelo kaJesu ingenza ‘sithethelelwe izono.’ (KwabaseKholose 1:13, 14) Lanxa kunjalo, ukuze sithethelelwe kumele siphenduke ngeqiniso. Kumele sizithobe sincenge uJehova, sicela ukuthi asithethelele ngenxa yokholo esilalo enhlawulweni yomhlatshelo weNdodana yakhe.​—Bala u-1 Johane 1:8, 9.

16. Kuyini okwenza senelise ukukhonza uJehova ngomzwangedwa ongelacala, njalo umzwangedwa onjalo uqakatheke ngani?

16 Umzwangedwa ongelacala phambi kukaNkulunkulu. Isazela singenza ukuthi umuntu alahle ithemba njalo azizwe engancedi ngalutho. Ngenxa yokuthethelelwa esikuthola ngenhlawulo, uJehova wenza kuthi ngomusa senelise ukuthi simkhonze ngomzwangedwa ongelacala lanxa silesono esivela ku-Adamu. (KumaHebheru 9:13, 14) Lokhu kwenza ukuthi senelise ukukhuluma loJehova sikhululekile. Yikho-ke, singakhuleka kuJehova sikhululekile. (KumaHebheru 4:14-16) Ukuhlala silomzwangedwa ongelacala kwenza singakhathazeki engqondweni lokuthi sizihloniphe njalo kwenza sithokoze.

17. Yiziphi izibusiso ezizakuba khona ngenxa yokuthi uJesu wasifela?

17 Ithemba lokuphila okungapheliyo emhlabeni oyipharadayisi. URoma 6:23 uthi: “Umvuzo wesono yikufa.” Ivesi  efananayo yengezelela isithi: “Kodwa isipho sikaNkulunkulu siyikuphila okungapheliyo kuKhristu uJesu iNkosi yethu.” ESahlukweni 3 sebhuku leli saxoxa ngezibusiso zePharadayisi elizabakhona emhlabeni. (ISambulo 21:3, 4) Zonke izibusiso lezi ezigoqela ukuphila okungapheliyo okulempilakahle zizabakhona ngenxa yokuthi uJesu wasifela. Ukuze sizithole kumele sitshengise ukuthi siyasiqakathekisa isipho senhlawulo.

UNGATSHENGISA NJANI UKUTHI UYAYIQAKATHEKISA?

18. Kungani kumele simbonge uJehova ngokusipha inhlawulo?

18 Kungani kumele simbonge kakhulu uJehova ngenxa yenhlawulo? Isipho siba ligugu nxa okunike sona ethethe isikhathi sakhe, enze umzamo noma esebenzise lemali yakhe. Siyathaba lapho sibona ukuthi isipho sitshengisa ukuthi umuntu osinike sona uyasithanda sibili. Inhlawulo yisipho esiligugu esedlula zonke ngenxa yokuthi uNkulunkulu walahlekelwa kakhulu ngokusinika yona. UJohane 3:16 uthi: “UNkulunkulu walithanda ilizwe waze wanikela iNdodana yakhe iyiyo yodwa.” Inhlawulo iyibufakazi obukhanya ukwedlula bonke obutshengisa ukuthi uJehova uyasithanda. Iyibufakazi bokuthi uJesu laye uyasithanda ngoba wanikela  ngempilo yakhe ethanda, ngenxa yethu. (Bala uJohane 15:13.) Yikho-ke isipho senhlawulo kumele sisenze sibe leqiniso lokuthi uJehova leNdodana yakhe bayasithanda sonke.​—KwabaseGalathiya 2:20.

Ukwazi uJehova ngokunye okutshengisa ukuthi uyasiqakathekisa isipho sakhe senhlawulo

19, 20. Ungatshengisa njani ukuthi uyasiqakathekisa isipho senhlawulo esivela kuNkulunkulu?

19 Ungatshengisa njani ukuthi uyasiqakathekisa isipho sikaNkulunkulu senhlawulo? Ungaqalisa ngokwazi uMuphi waso oMkhulu uJehova. (UJohane 17:3) Ukufunda iBhayibhili uncediswa libhuku leli kuzakunceda ukuthi wenze njalo. Njengoba ukwazi kwakho uJehova kukhula, indlela omthanda ngayo layo izakhula. Uthando lolu luzakwenza ufune ukumthokozisa.​—1 UJohane 5:3.

20 Tshengisa ukuthi ulokholo emhlatshelweni wenhlawulo kaJesu. Nxa kukhulunywa ngoJesu kuthiwa: “Okholwa eNdodaneni ulokuphila okungapheliyo.” (UJohane 3:36, The Holy Bible in Ndebele) Singaba njani lokholo kuJesu? Ukholo olunjalo kalutshengiswa ngamazwi kuphela. UJakhobe 2:26 uthi: “Ukukholwa okungelamisebenzi kufile.” Ngakho ukholo lweqiniso lukhanya ‘ngemisebenzi.’ Lokhu kutsho ukuthi silutshengisa ngezenzo zethu. Enye indlela etshengisa ukuthi silokholo kuJesu yikwenza konke esingakwenza ukuze simlingise kwesikwenzayo, hatshi nje ngokukhuluma.​—UJohane 13:15.

21, 22. (a) Kungani kumele sibekhona embuthanweni weSidlo seNkosi Sakusihlwa owenziwa minyaka yonke? (b) Kuyini okuzachasiswa eZahlukweni 6 lo-7?

21 Yana embuthanweni weSidlo seNkosi Sakusihlwa owenziwa minyaka yonke. UJesu waqalisa umbuthano oqakathekileyo ngoNisani 14, ngo-33 C.E. kusihlwa. IBhayibhili liwubiza ngokuthi ‘yiSidlo seNkosi’ kumbe iSidlo seNkosi Sakusihlwa. (1 KwabaseKhorinte 11:20; UMathewu 26:26-28) Umbuthano lo ubizwa langokuthi yiSikhumbuzo sokufa kukaKhristu. UJesu waqalisa iSikhumbuzo ukuze ancede abaphostoli bakhe lamaKhristu wonke eqiniso ayezabakhona ngemva  kwabo. Wayefuna ukuthi bahlale bekhumbula ukuthi wanikela ngokuphila loba umphefumulo wakhe njengenhlawulo ngesikhathi esifa engumuntu opheleleyo. Ekhuluma ngombuthano lo, uJesu walaya: ‘Qhubekani likwenza lokhu kube yisikhumbuzo sami.’ (ULukha 22:19) Ukunanza umbuthano weSikhumbuzo kusikhumbuza ngothando olukhulu uJehova loJesu abasitshengisa lona ngenhlawulo. Singatshengisa ukuthi siyayiqakathekisa inhlawulo ngokubakhona embuthanweni weSikhumbuzo sokufa kukaJesu owenziwa minyaka yonke. *

22 Inhlawulo esayiphiwa nguJehova yisipho esiligugu kakhulu. (2 KwabaseKhorinte 9:14, 15) Isipho lesi esiqakathekileyo singanceda labafileyo. IZahluko 6 lo-7 zizachaza ukuthi isipho lesi singabanceda njani.

^ indima 21 Ukuze uthole okunengi ngokutshiwo yiSidlo seNkosi Sakusihlwa, khangela iSengezo, esithi “Isidlo seNkosi Sakusihlwa—Umkhosi Odumisa uNkulunkulu.”