Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 15

Indlela Yokukhonza Eyamukelwa nguNkulunkulu

Indlela Yokukhonza Eyamukelwa nguNkulunkulu
  • UNkulunkulu uyazamukela zonke izinkolo yini?

  • Singayibona njani inkolo yeqiniso?

  • Ngobani izikhonzi zikaNkulunkulu zeqiniso ezisemhlabeni lamuhla?

1. Sizatholani nxa singakhonza uNkulunkulu ngendlela eqondileyo?

UJEHOVA UNKULUNKULU ulendaba lathi njalo ufuna ukusisiza ngesiqondiso sakhe esitshengisa uthando. Nxa singamkhonza ngendlela eqondileyo, sizathokoza njalo sizabalekela izinhlupho ezinengi empilweni. Uzasibusisa aphinde asincedise. (U-Isaya 48:17) Kulezinkolo ezingamakhulu ezithi zifundisa iqiniso ngoNkulunkulu. Kodwa ezikufundisayo ngokuthi uNkulunkulu ungubani lokuthi ufunani kithi kwehlukene kakhulu.

2. Singayazi njani indlela elungileyo yokukhonza uJehova, njalo yiwuphi umzekeliso ongasinceda ukuthi sikuzwisise lokhu?

2 Ungayazi njani indlela eqondileyo yokukhonza uJehova? Akudingeki ukuthi ufunde njalo uqathanise izimfundiso zezinkolo zonke. Kumele ufunde okufundiswa liBhayibhili kuphela mayelana lokukhonza kweqiniso. Ake sikhangele umzekeliso lo: Emazweni amanengi kulohlupho lwemali yokuzibazela. Nxa unganikwa umsebenzi wokuthi ukhethe ukuthi imali enjalo yiphi, ungakwenza njani lokho? Uzabamba ngekhanda yini izimali zokuzibazela ezitshiyeneyo? Hatshi. Kungaba ngcono nxa ungasebenzisa isikhathi sakho ufunda ngezinto ezisemalini yeqiniso. Nxa usukwazi ukuthi imali yeqiniso injani, kuzakuba lula ukubona eyamanga. Ngakho nxa singafunda ukuthi yiziphi izinto ezenziwa enkolweni yeqiniso, kuzakuba lula ukuthi sibone inkolo yamanga.

3. UJesu wathi kumele senzeni nxa sifuna ukuthi uNkulunkulu asamukele?

 3 Kuqakathekile ukuthi sikhonze uJehova ngendlela ayamukelayo. Abantu abanengi bakholwa ukuthi uNkulunkulu uyazamukela izinkolo zonke, kodwa iBhayibhili kalikufundisi lokho. Ukuthi umuntu azithi ungumKhristu kakwenelanga. UJesu wathi: “Kakusibo bonke abathi kimi, ‘Nkosi, Nkosi’ abazangena eMbusweni wezulu, kodwa ngulowo kuphela owenza intando kaBaba osezulwini.” Yikho-ke ukuze samukelwe nguNkulunkulu kumele sifunde ukuthi ufunani besesisenza akufunayo. UJesu wathi labo abangenzi intando kaNkulunkulu ‘ngabenzi bobubi.’ (UMathewu 7:21-23) Inkolo yamanga ayisincedi ngalutho njengemali yamanga. Okubi kakhulu yikuthi iyasilimaza.

4. Amazwi kaJesu mayelana lezindlela ezimbili atshoni, njalo indlela ngayinye isiqondisa ngaphi?

4 UJehova unika wonke umuntu osemhlabeni ithuba lokuthola ukuphila okungapheliyo. Kodwa nxa sifuna ukuthola ukuphila okungapheliyo ePharadayisi kumele sikhonze uNkulunkulu ngendlela eqondileyo njalo siphile ngendlela ayamukelayo. Okudanisayo yikuthi abantu abanengi kabafuni ukwenza njalo. Yikho uJesu wathi: “Ngenani ngesango elincinyane ngokuba likhulu isango lendlela ibanzi eya ekubhujisweni, njalo banengi abangena ngalo. Kodwa lincinyane isango lendlela ilukhonjwana eya ekuphileni, njalo balutshwana abayifumanayo.” (UMathewu 7:13, 14) Inkolo yeqiniso isiqondisa ekuphileni okungapheliyo. Inkolo yamanga isiqondisa ekubhujisweni. UJehova kafuni ukuthi kube lomuntu ozabhujiswa, yikho enika abantu emhlabeni wonke ithuba lokuthi bafunde ngaye. (2 UPhetro 3:9) Lokhu kutsho ukuthi indlela esimkhonza ngayo uNkulunkulu ingasinika ukuphila noma siphethe ngokufa.

SINGAYIBONA NJANI INKOLO YEQINISO?

5. Singababona njani labo abalandela inkolo yeqiniso?

5 Singayithola njani ‘indlela eya ekuphileni?’ UJesu wathi  abantu abalandela inkolo yeqiniso babezabonakala ngezenzo zabo. Wathi: ‘Lizabazi ngezithelo zabo. Kanjalo sonke isihlahla esihle sithela izithelo ezinhle.’ (UMathewu 7:16, 17) Ngamanye amazwi, labo abalandela inkolo yeqiniso babezabonakala ngabakukholwayo kanye lokuziphatha kwabo. Izikhonzi zeqiniso zizimisele ukwenza intando kaNkulunkulu lanxa zisona njalo ziphambanisa. Ake sixoxe ngezinto eziyisithupha esingabona ngazo abantu abalandela inkolo yeqiniso.

6, 7. Izinceku zikaNkulunkulu zilibona njani iBhayibhili, njalo uJesu wasitshiyela njani isibonelo kulokhu?

6 Okufundiswa yizinceku zikaNkulunkulu kusekelwe eBhayibhilini. IBhayibhili liyazikhulumela ukuthi: “IMibhalo yonke yaphefumulelwa nguNkulunkulu njalo ilosizo ekufundiseni, lokukhuza, lokuqondisa, lokufundisa ngokulunga, ukuze umuntu kaNkulunkulu ayilungele ngokupheleleyo yonke imisebenzi emihle.” (2 KuThimothi 3:16, 17) Umphostoli uPhawuli wabhalela amaKhristu ayekhonza lawo esithi: “Ekwamukeleni kwenu ilizwi likaNkulunkulu, elalizwa ngathi, lalamukela hatshi njengelizwi labantu, kodwa njengoba linjalo impela, ilizwi likaNkulunkulu.” (1 KwabaseThesalonika 2:13) Ngakho okukholwa yilabo abalandela inkolo yeqiniso labakwenzayo akusekelwanga emibonweni yabantu lasemasikweni. Kusekelwe eLizwini likaNkulunkulu eliphefumulelweyo, iBhayibhili.

7 UJesu Khristu wasitshiyela isibonelo esihle ngokufundisa izinto ayezithatha eLizwini likaNkulunkulu. Ekhuleka kuYise osezulwini wathi: “Ilizwi lakho liliqiniso.” (UJohane 17:17) UJesu wayelikholwa iLizwi likaNkulunkulu njalo konke ayekufundisa kwakuhambelana lokuseMibhalweni. Wayejayele ukuthi: “Kulotshiwe ukuthi.” (UMathewu 4:4, 7, 10) Ngemva kwalokho, wayekhuluma-ke amazwi asembhalweni. Lalamuhla, abantu bakaNkulunkulu kabafundisi izinto abazicabangela zona. Bakholwa ukuthi iBhayibhili yiLizwi likaNkulunkulu njalo konke abakufundisayo bakuthatha kulo.

8. Ukukhonza uJehova kugoqelani?

 8 Abalandela inkolo yeqiniso bakhonza uJehova yedwa njalo benza ibizo lakhe laziwe. UJesu wathi: “Khonza iNkosi uNkulunkulu wakho, ukhonze yena yedwa.” (UMathewu 4:10) Ngakho izikhonzi zikaNkulunkulu zikhonza uJehova kuphela. Ukukhonza lokhu kugoqela ukutshela abantu ngebizo likaNkulunkulu weqiniso lokubatshela ukuthi unjani. IHubo 83:18 lithi: ‘Wena, obizo lakho unguJehova, wena wedwa ungoPhezukonke emhlabeni wonke.’ UJesu wasitshengisa ukuthi singabancedisa njani abanye ukuthi bamazi uNkulunkulu, njengoba watsho emkhulekweni wakhe ukuthi: “Ngilibonakalisile ibizo lakho ebantwini onginike bona emhlabeni.” (UJohane 17:6, The Holy Bible in Ndebele) NjengoJesu, izikhonzi zeqiniso zifundisa abanye ngebizo likaNkulunkulu, izinjongo zakhe kanye lobuntu bakhe.

9, 10. AmaKhristu eqiniso atshengisana njani uthando?

9 Abantu bakaNkulunkulu batshengisana uthando lweqiniso, olungazifuneli okwalo. UJesu wathi: “Bonke abantu bazakwazi ukuthi lingabafundi bami uma lithandana.” (UJohane 13:35) AmaKhristu akuqala ayelothando olunjalo phakathi kwawo. Uthando uNkulunkulu afuna sibe lalo alubandlululi ngobuzwe, ngemihlobo kumbe ngokuthi umuntu ulani empilweni njalo lumanyanisa abantu ukuthi babe lothando olungapheliyo njengabazalwane beqiniso. (Bala uKholose 3:14.) Amalunga ezinkolo zamanga awalalo lolo thando lobuzalwane. Sikwazi njani lokhu? Bayabulalana ngenxa nje yokutshiyana kwemihlobo lobuzwe. AmaKhristu eqiniso awabulalani ngezikhali njalo awabulali abanye. IBhayibhili lithi: ‘Sibazi kanje ukuthi abantwana bakaNkulunkulu ngobani kanye lokuthi abangabantwana bakaSathane ngobani: Lowo ongenzi okulungileyo kasuye mntakaNkulunkulu; loba lowo ongamthandiyo umfowabo. Kumele sithandane. Singabi njengoKhayini, owayengokaSathane wasebulala umfowabo.’​—1 UJohane 3:10-12; 4:20, 21.

10 Uthando lweqiniso alutsho ukungabulali abanye kuphela. AmaKhristu eqiniso azinikela ngenhliziyo yonke esebenzisa  isikhathi sawo, amandla awo lakho konke alakho ukuze ancede abanye njalo abakhuthaze. (KumaHebheru 10:24, 25) Bayancedana ngezikhathi zobunzima njalo bathembekile ekusebenzeni labanye. Kukho konke abakwenzayo, basebenzisa iseluleko seBhayibhili ‘sokwenza okulungileyo ebantwini bonke.’​—KwabaseGalathiya 6:10.

11. Kungani kuqakathekile ukwamukela uJesu njengosetshenziswa nguNkulunkulu ukuthi asisindise?

11 AmaKhristu eqiniso amukela uJesu Khristu njengosetshenziswa nguNkulunkulu ukuthi asisindise. IBhayibhili lithi: “Kakho omunye okulensindiso kuye; phela kalikho elinye ibizo ngaphansi kwezulu elaphiwa abantu ukuthi sisindiswe ngalo.” (ImiSebenzi 4:12) Esahlukweni 5, sibonile ukuthi uJesu wanikela ngokuphila kwakhe ukuze kube yinhlawulo yabantu abalalelayo. (UMathewu 20:28) Phezu kwalokho, uJesu uyiNkosi ebekwe nguNkulunkulu eMbusweni wasezulwini ozabusa emhlabeni wonke. UNkulunkulu ufuna lokuthi silalele uJesu njalo silandele izimfundiso zakhe nxa sifuna ukuphila okungapheliyo. Yikho iBhayibhili lisithi: “Loba ngubani obeke ithemba lakhe eNdodaneni ulokuphila okungapheliyo, kodwa loba ngubani oyilahlayo indodana kazukuyibona leyompilo.”​—UJohane 3:36.

12. Ukungangeneli kwezomhlaba kugoqelani?

12 Izikhonzi zeqiniso kazingeneli kwezomhlaba. UJesu ethonisiswa phambi kwenkosi yeRoma uPhilathu, wathi: “Umbuso wami kayisiwo walo umhlaba.” (UJohane 18:36) Abalandeli bakaJesu beqiniso kabasekeli ezombangazwe lanxa sekutheni, ngenxa yokuthi babuswa nguMbuso wakhe wasezulwini kungelani lokuthi bahlala kuliphi ilizwe. Kabangeneli ekulwisaneni komhlaba. Lanxa kunjalo, izikhonzi zikaJehova kazingeneli nxa umuntu ekhetha ukusekela iqembu elithile lezombangazwe, ekhankasela isikhundla, kumbe evota. Lanxa izikhonzi zikaNkulunkulu zingasekeli ezombangazwe, ziyalalela imithetho. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi iLizwi likaNkulunkulu lithi “bazithobe” kubohulumende “ababusayo.” (KwabaseRoma 13:1) Nxa kuyikuthi okufunwa  ngabezombangazwe kuphikisana lokufunwa nguNkulunkulu, izikhonzi zeqiniso zilandela isibonelo sabaphostoli abathi: “Simele silalele uNkulunkulu kulokulalela abantu.”​—ImiSebenzi 5:29; UMakho 12:17.

13. Abalandeli bakaJesu beqiniso bawubona njani uMbuso kaNkulunkulu, njalo benzani ngalokho?

13 Abalandeli bakaJesu beqiniso batshumayela ngokuthi usizo lwabantu luzavela eMbusweni kaNkulunkulu kuphela. UJesu  waphrofetha ukuthi: “Lelivangeli lombuso lizatshunyayelwa kuwo wonke umhlaba njengobufakazi kuzo zonke izizwe, besekufika ukucina.” (UMathewu 24:14) Kulokuthi bakhuthaze abantu ukuthi basekele ababusi abasemhlabeni, abalandeli bakaJesu batshela abanye ukuthi usizo lwabantu luzavela eMbusweni kaNkulunkulu kuphela. (IHubo 146:3) UJesu wasifundisa ukuthi sithandazele lowo hulumende ongelasici lapho esithi: “Umbuso wakho kawuze, intando yakho yenziwe emhlabeni njengalokhu isenziwa ezulwini.” (UMathewu 6:10) ILizwi likaNkulunkulu lathi uMbuso wasezulwini “uzayibhidliza yonke leyomibuso [ekhona khathesi] iphele, kodwa wona uzakuma laphakade.”​—UDanyeli 2:44; ISambulo 16:14; 19:19-21.

14. Ubona angathi yiphi inkolo ekwenza konke okufanele kwenziwe yinkolo yeqiniso?

14 Kulokho esesixoxe ngakho, zibuze: ‘Yiphi inkolo ethatha konke ekufundisayo eBhayibhilini njalo enza ibizo likaJehova laziwe? Yiphi inkolo etshengisa uthando esilufundiswa nguNkulunkulu, ekholwa kuJesu, engangeneli kwezomhlaba njalo etshumayela ngokuthi usizo lwabantu luzavela eMbusweni kaNkulunkulu kuphela? Phakathi kwazo zonke izinkolo ezisemhlabeni, yiphi inkolo ekwenza konke lokhu okuqanjiweyo?’ Ubufakazi butshengisa ngendlela ecacileyo ukuthi ngoFakazi bakaJehova.​—Bala u-Isaya 43:10-12.

UZAKWENZANI?

15. Ngaphandle kokukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, kuyini okunye afuna sikwenze?

15 Ukukholwa nje kuNkulunkulu kakwenelanga nxa sifuna ukumthokozisa. Lokhu kungenxa yokuthi iBhayibhili lithi amadimoni lawo ayakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. (UJakhobe 2:19) Kodwa akuthandabuzwa ukuthi amadimoni kawayenzi intando kaNkulunkulu njalo uNkulunkulu kawamukeli. Nxa sifuna ukwamukelwa nguNkulunkulu, akumelanga sikholwe ukuthi ukhona kuphelele khonapho kodwa kumele senze lentando yakhe. Kumele sihlukane lenkolo yamanga besesinamathela kweyeqiniso.

16. Umuntu ozihlanganisa lenkolo yamanga kumele enzeni?

 16 Umphostoli uPhawuli watshengisa ukuthi akumelanga sizihlanganise lenkolo yamanga. Wabhala wathi: “Ngakho phumani kubo lehlukane labo, kutsho iNkosi. Lingathinti lutho olungcolileyo, mina ngizalemukela.” (2 KwabaseKhorinte 6:17; U-Isaya 52:11) Yikho-ke amaKhristu eqiniso abalekela noma yini ephathelane lokukhonza kwamanga.

17, 18. ‘IBhabhiloni eNkulu’ iyini, njalo kungani kumele ‘siphume kuyo’ masinyane?

17 IBhayibhili litshengisa ukuthi izinkolo zamanga ezinengi ziyingxenye ‘yeBhabhiloni eNkulu.’ * (ISambulo 17:5) Ibizo lelo lisikhumbuza idolobho lasendulo, iBhabhiloni, lapho okwaqalisa khona inkolo yamanga ngemva kukaZamcolo wesikhathi sikaNowa. Izimfundiso ezinengi kanye lezenzo ezijayelekileyo lamuhla ezinkolweni zamanga kwaqalisa kudala eBhabhiloni. Ngokwesibonelo, amaBhabhiloni ayekholwa emfundisweni yobuthathu bukaNkulunkulu. Lamuhla okufundiswa zinkolo ezinengi kusekelwe emfundisweni yoButhathu bukaNkulunkulu. Kodwa iBhayibhili lifundisa ngendlela ecacileyo ukuthi uJehova nguye yedwa uNkulunkulu weqiniso, lokuthi uJesu Khristu uyiNdodana yakhe. (UJohane 17:3, The Holy Bible in Ndebele) AmaBhabhiloni ayekholwa ukuthi abantu balomphefumulo ongafiyo, osala uphila nxa umuntu angafa lokuthi umphefumulo lo ungatsha esihogweni. Lamuhla izinkolo ezinengi zifundisa ukuthi kulomphefumulo kumbe umoya ongafiyo ongatsha esihogweni.

18 Njengoba inkolo yeBhabhiloni lasendulo yasabalala emhlabeni wonke, iBhabhiloni eNkulu yalamuhla ingathiwa ngumbuso womhlaba wonke wenkolo yamanga. UNkulunkulu wakukhuluma kudala ukuthi umbuso lo wenkolo yamanga uzabhujiswa ngesikhatshana. Uyakubona yini ukuthi kungani kuqakathekile ukuthi uzehlukanise lakho konke okuphathelane leBhabhiloni eNkulu? UJehova uNkulunkulu ufuna  ‘uphume kuyo’ masinyane kuseselesikhathi.​—Bala ISambulo 18:4, 8.

Nxa ungakhonza uJehova ndawonye labantu bakhe uzathola okunengi ukwedlula okungakulahlekela

19. Ukukhonza uJehova kuzakunceda ngani?

19 Isinqumo sakho sokwehlukana lenkolo yamanga singenza abanye bakhethe ukungabi ngabangane bakho. Lanxa ukukhonza uJehova ndawonye labantu bakhe kungenza ulahlekelwe ngokuthile, uzathola okunengi ukwedlula okungakulahlekela. Uzakuba labafowenu labodadewenu abanengi ozakhonza labo, njengabafundi bakaJesu bokuqala abatshiya ezinye izinto ukuze bamlandele. Uzakuba lilunga lemuli enkulu yezigidi zamaKhristu eqiniso akuthanda kakhulu asemhlabeni wonke. Okunye ozakuba lakho lithemba elimangalisayo lokuphila okungapheliyo ‘esikhathini esizayo.’ (Bala uMakho 10:28-30.) Ngokuhamba kwesikhathi, labo abazihlukanisa lawe ngenxa yalokho okukholwayo bangahlola lokho okufundiswa liBhayibhili bacine besiba yizikhonzi zikaJehova.

20. Labo abalandela inkolo yeqiniso balindeleni?

20 IBhayibhili lifundisa ukuthi sekuseduze ukuthi uNkulunkulu asuse umhlaba lo omubi, abeseletha omutsha olokulunga ozabe ubuswa nguMbuso wakhe. (2 UPhetro 3:9, 13) Kuzabe kungumhlaba omuhle sibili! Emhlabeni lowo olokulunga kuzabe kulenkolo eyodwa lendlela eyodwa yokukhonza. Ngakho kuyabe kuyikuhlakanipha ukuthi wenze konke ongakwenza ukuze ulandele inkolo yeqiniso khathesi.

^ indima 17 Ukuze ubone incazelo yokuthi kungani iBhabhiloni eNkulu imela umbuso womhlaba wonke wenkolo yamanga, khangela iSengezo esithi ““IBhabhiloni eNkulu” Kuyini?’