Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISENGEZO

IShiyoli leHadesi Kuyini?

IShiyoli leHadesi Kuyini?

EZINDIMINI zakuqala zeBhayibhili, kwasetshenziswa ibala lesiHebheru elithi sheʼohlʹ lelesiGiriki elifanana lalo, elithi haiʹdes okwezikhathi ezedlula ezingu-70. Amabala la asetshenziswa ezindabeni eziphathelane lokufa. Amanye amaBhayibhili awahumutsha ngokuthi “ingcwaba,” “isihogo,” kumbe “igodi.” Lanxa kunjalo, ezindimini ezinengi akulamabala akhupha umqondo oqondileyo wamabala la esiHebheru lesiGiriki. Yikho i-New World Translation emabaleni angaphansi isebenzisa ibala elithi Shiyolilelithi “Hadesi.” Amabala la atshoni? Ake sibone ukuthi asetshenziswa njani ezindabeni ezitshiyeneyo eziseBhayibhilini.

UmTshumayeli 9:10 uthi: “Engcwabeni, [“eShiyoli,” NW amabala angaphansi] lapho oya khona akusetshenzwa, akulakulungiselela, kakulalwazi kumbe ukuhlakanipha.” Lokhu kutsho yini ukuthi i-Shiyoli yindawo yamangcwaba ethile lapho esingabe singcwabe khona isihlobo sethu? Hatshi. Nxa iBhayibhili likhuluma ngendawo yamangcwaba ethile kumbe ngengcwaba, alisebenzisi ibala elithi sheʼohlʹ lelithi haiʹdes kodwa lisebenzisa amanye amabala esiHebheru lawesiGiriki. (UGenesisi 23:7-9; UMathewu 28:1) Kanti njalo iBhayibhili alisebenzisi ibala elithi “Shiyoli” nxa likhuluma ngengcwaba elilodwa lapho okungcwatshwa khona abantu abanengi, ngokwesibonelo ingcwaba lemuli.—UGenesisi 49:30, 31.

Pho-ke “iShiyoli” itsho indawo enjani? ILizwi likaNkulunkulu litshengisa ukuthi “iShiyoli” kumbe “iHadesi” lilomqondo obanzi, alitsho indawo eyodwa lapho okungcwatshwe khona abantu abanengi kuphela. Ngokwesibonelo, u-Isaya 5:14 usitshela ukuthi indawo yabafileyo kumbe iShiyoli “izakhulisa ukulangazela kwayo ikhamise umlomo wayo okungelamkhawulo.” Lanxa iShiyoli isiginye abantu abafileyo abanengi kakhulu, kayisuthi, kukhanya ilokhu isafuna abanye. (IZaga 30:15, 16) Indawo yokungcwaba abantu ingangcwatshelwa inani labantu abafileyo elilingeneyo kuphela, kodwa ‘iNgcwaba kalisuthi.’ (IZaga 27:20, NW) Ngakho-ke, iShiyoli kayigcwali. Ayila mkhawulo. Lokhu kutsho ukuthi iShiyoli kumbe iHadesi ayisiyo ndawo ethile ekhona, kodwa ingokomfanekiso. Nxa abantu bangafa  kuyabe kunjengokungathi baya endaweni le engokomfanekiso.

Imfundiso yeBhayibhili emayelana lokuvuswa kwabafileyo isinceda ukuthi siqhubeke sizwisisa okunengi ngokutshiwo libala elithi “Shiyoli” lelithi “Hadesi.” ILizwi likaNkulunkulu lisebenzisa iShiyoli leHadesi nxa likhuluma ngokufa kwabantu abazavuswa. * (UJobe 14:13, NW; ImiSebenzi 2:31, NW; ISambulo 20:13) ILizwi likaNkulunkulu litshengisa lokuthi labo ababekhonza uJehova ayisibo bodwa abaseShiyoli kumbe eHadesi, kodwa kulabanye abanengi abangamkhonzanga. (UGenesisi 37:35; AmaHubo 55:15, NW) Ngakho iBhayibhili lifundisa ukuthi “kuzakuba khona ukuvuka kwabafileyo, okwabalungileyo labangalunganga.”—ImiSebenzi 24:15, The Holy Bible in Ndebele.

^ indima 1 Lanxa kunjalo, abafileyo abangasoze bavuswe akutshiwo ukuthi baseShiyoli kumbe eHadesi kodwa kuthiwa ‘baseGehena.’ (UMathewu 5:30; 10:28; 23:33, NW) IGehena yindawo engokomfanekiso, njengeShiyoli leHadesi.