Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Kumele Sinanze Amakhefu Yini?

Kumele Sinanze Amakhefu Yini?

 ISENGEZO

Kumele Sinanze Amakhefu Yini?

AMAKHEFU ajayelekileyo awenkolo langasekelwanga enkolweni ananzwa ezindaweni ezinengi emhlabeni lamuhla, awaveli eBhayibhilini. Pho-ke ukunanzwa kwamakhefu lawo kwaqalisa njani? Nxa usenelisa ukuchwayisisa emabhukwini atshiyeneyo, uzathola kumangalisa ukwazi ukuthi amabhuku ezokuchwayisisa athini ngamakhefu ajayelekileyo endaweni yakini. Khangela izibonelo ezilandelayo.

 I-Easter. I-Encyclopædia Britannica ithi: “KuThestamente Elitsha akula lapho okutshengisa khona ukuthi umcimbi we-Easter wawunanzwa.” I-Easter yaqalisa njani? Yavela enkolweni yobuhedeni. Lanxa kuthiwa ikhefu leli lenzelwa ukunanza ukuvuswa kukaJesu, imikhuba enziwa ngesikhathi se-Easter kayisiyo yobuKhristu.

Ukunanzwa koMnyaka oMutsha. Ilanga lokunanzwa komnyaka oMutsha kanye lemikhuba eyenziwa ngalesosikhathi kuyatshiyana kusiya ngelizwe. Mayelana lalapho okwaqalisela khona ukunanzwa komnyaka omutsha, i-World Book Encyclopedia ithi: “Ngo-46 B.C., umbusi waseRoma uJulius Caesar wabeka uJanuary 1 ukuthi abe lilanga lokunanzwa koMnyaka oMutsha. AmaRoma anikela usuku lolu kuJanus, unkulunkulu wamasango, oweminyango loweziqalo. Ibizo lenyanga kaJanuary livela ebizweni likaJanus owayelobuso obubili, obunye bukhangele phambili obunye emuva. Yikho-ke, ukunanzwa koMnyaka oMutsha kuvela emasikweni obuhedeni.

Usuku lwe-Valentine. I-World Book Encyclopedia ithi: “Usuku lwe-Valentine lusekelwe emcimbini wokukhumbula amaKhristu amabili atshiyeneyo afela ukholo ayebizwa ngokuthi ngoValentine. Kodwa imikhuba eyayisenziwa ngalelolanga . . . kufanele ukuthi ivela emcimbini wamaRoma wakudala obizwa ngokuthi Lupercalia owawusenziwa ngoFebruary 15. Umcimbi lo wawusenzelwa ukuhlonipha uJuno, unkulunkulukazi wamaRoma wabesifazana, lomtshado kanye lonkulunkulu wemvelo, uPan.”

Amanye amakhefu. Asingeke sixoxe ngawo wonke amakhefu ananzwayo emhlabeni wonke. Kodwa uJehova kawamukeli amakhefu aqakathekisa abantu kumbe izinhlanganiso zabantu. (UJeremiya 17:5-7; ImiSebenzi 10:25, 26) Hlala ukhumbula ukuthi okwenza ukuthi amakhefu athokozise uNkulunkulu kumbe angamthokozisi kulapho avela khona. (U-Isaya 52:11; ISambulo 18:4) Izimiso zeBhayibhili eziqanjwe kuSahluko 16 sebhuku leli zizakunceda ukuthi uthole umbono kaNkulunkulu mayelana lokunanza amakhefu angasekelwanga enkolweni.