IBhayibhili Lifundisani Sibili?

Ibhuku leli elikunceda ukuthi ufunde iBhayibhili lenzelwe ukuthi likusize ufunde lokhu okufundiswa liBhayibhili ngezihloko ezinengi, ezigoqela ukuthi kungani sihlupheka, kwenzakalani umuntu angafa, kungenziwani ukuze imuli ithokoze, kanye lezinye ezinengi.

Kambe Yilokhu uNkulunkulu Ayekuhlosile?

Ungazibuza ukuthi kungani kulezinhlupho ezinengi kangaka lamuhla. Uyakwazi yini ukuthi iBhayibhili lithi izinto zizantshintsha lokuthi wena ungancedakala?

ISAHLUKO 1

Liyini Iqiniso NgoNkulunkulu?

Ubona angathi uNkulunkulu ulendaba lawe yini? Funda ngobuntu bakhe langokuthi ungasondela njani kuye.

ISAHLUKO 2

IBhayibhili​Ibhuku Elivela kuNkulunkulu

IBhayibhili lingakunceda njani ukuthi ulwisane lezinhlupho zakho? Kungani ungazithemba iziphrofetho ezibhalwe kulo?

ISAHLUKO 3

Iyini Injongo kaNkulunkulu Ngomhlaba?

Injongo kaNkulunkulu ngomhlaba olipharadayisi izake igcwaliseke yini? Nxa kunjalo kuzabe kunini?

ISAHLUKO 4

Ungubani UJesu Khristu?

Funda ngokuthi kungani uJesu enguMesiya owayethenjisiwe, ukuthi wavela ngaphi, lokuthi kungani eyiNdodana kaNkulunkulu eyiyo yodwa.

ISAHLUKO 6

Bangaphi Abantu Abafileyo?

Funda ngokuthi iBhayibhili ithi abafileyo bangaphi lokuthi kungani abantu besifa.

ISAHLUKO 7

Ithemba Leqiniso Ngabantu Esibathandayo Asebafayo

Sewake wafelwa ngumuntu omthandayo yini? Kuyenzeka yini ukuthi uphinde ubabone? Funda ngalokho okufundiswa liBhayibhili ngendaba yokuvuswa kwabafileyo.

ISAHLUKO 8

Uyini UMbuso KaNkulunkulu?

Abantu abanengi bayawazi uMthandazo weNkosi. Utshoni umutsho othi: “Umbuso wakho kawuze”?

ISAHLUKO 9

Siphila “Ezinsukwini Zokucina” Yini?

Khangela ukuthi izinto ezenzakalayo emhlabeni zitshengisa njani ukuthi siphila “ezinsukwini zokucina” ezaphrofethwa liBhayibhili.

ISAHLUKO 10

Izidalwa Zomoya Zisithinta Njani?

IBhayibhili liyakhuluma ngezingilosi langamadimoni. Izidalwa zomoya lezi zikhona yini sibili? Zingakusiza loba zikulimaze yini?

ISAHLUKO 11

Kungani UNkulunkulu Ekuvumela Ukuhlupheka?

Abantu abanengi bacabanga ukuthi nguNkulunkulu okumele asolwe ngenxa yokuhlupheka konke okusemhlabeni. Wena ucabangani? Funda ngalokho uNkulunkulu akutshoyo mayelana lezizatho lokuhlupheka.

ISAHLUKO 12

Ukuphila Ngendlela Ethokozisa uNkulunkulu

Kuyenzeka ukuthi uphile impilo ethokozisa uNkulunkulu. Ungaba ngumngane wakhe.

ISAHLUKO 13

Umbono kaNkulunkulu Ngokuphila

UNkulunkulu uthini ngokukhipha isisu, ukufakwa igazi, kanye lokuphila kwenyamazana?

ISAHLUKO 14

Kuyini Okungenza Ukuthi Imuli Yakho Ithokoze

Amadoda, abafazi, abazali kanye labantwana kumele balingisele uthando lukaJesu. Kuyini esikufundayo kuye?

ISAHLUKO 15

Indlela Yokukhonza Eyamukelwa nguNkulunkulu

Hlola izinto eziyisithupha esingabona ngazo inkolo yeqiniso.

ISAHLUKO 16

Bambelela Enkolweni Yeqiniso

Yibuphi ubunzima ongahlangana labo nxa utshela abanye ngalokho okukholwayo? Ungakwenza njani ungazange ubacaphule?

ISAHLUKO 17

Sondela kuNkulunkulu ngoMthandazo

UNkulunkulu uyayizwa imithandazo yakho? Ukuze uthole impendulo yombuzo lo, kumele uzwisise ukuthi iBhayibhili lifundisani ngomthandazo.

ISAHLUKO 18

Ukubhaphathizwa Kanye Lobuhlobo Bakho LoNkulunkulu

Kumele wenzeni nxa ufuna ukubhaphathizwa? Funda ukuthi ukubhaphathizwa kutshengisani lokuthi kumele kwenziwe njani.

ISAHLUKO 19

Hlala Usethandweni LukaNkulunkulu

Singatshengisa njani uNkulunkulu ukuthi siyamthanda njalo siyambonga ngalokho akwenzileyo?

ISENGEZO

Ibizo likaNkulunkulu—Litshoni Njalo Lisetshenziswa Njani?

Ibizo likaNkulunkulu kalitholakali emaBhayibhilini amanengi. Kungani? Kuqakathekile yini ukusebenzisa ibizo likaNkulunkulu?

ISENGEZO

Isiphrofetho sikaDanyeli Sathini Ngokufika kukaMesiya?

Kusasele iminyaka engu-500, uJehova waveza isikhathi lapho uMesiya ayezafika ngaso. Funda okunengi ngesiphrofetho lesi

ISENGEZO

UJesu Khristu—​UMesiya Owayethenjisiwe

UJesu wagcwalisa zonke iziprofetho zeBhayibhili ezimayelana loMesiya. Lawe ungazibonela kwelakho iBhayibhili ukuthi zonke iziprofetho eziseBhayibhili zagcwaliseka ngokupheleleyo.

ISENGEZO

Iqiniso Mayelana loBaba leNdodana Kanye loMoya Ongcwele

Abantu abanengi bakholelwa ukuthi imfundiso yoButhathu bukaNkulunkulu iyatholakala eBhayibhilini. KuIiqiniso lokho yini?

ISENGEZO

Kungani amaKhristu Eqiniso Engasebenzisi Isiphambano Ekukhonzeni Kwawo?

UJesu wafela esiphambanweni yini? Thola impendulo eBhayibhilini.

ISENGEZO

Isidlo seNkosi Sakusihlwa—Umkhosi Odumisa uNkulunkulu

AmaKhristu alaywa ukuthi ananze iSikhumbuzo sokufa kukaJesu. Kumele sinazwe nini njalo njani?

ISENGEZO

“Umphefumulo” “loMoya”—Amabala La Atshoni?

Abantu abanengi bacabanga ukuthi kulengxenye engabonakaliyo etshiya umzimba ibisiqhubeka iphila. ILizwi LikaNkulunkulu lisitshelani?

ISENGEZO

IShiyoli leHadesi Kuyini?

Amanye amaBhayibhili ahumutsha amabala athi Shiyoli lelithi Hadesi ngokuthi “ingcwaba” kumbe “isihogo”. Atshoni amabala la?

ISENGEZO

Luyini uSuku Lokwahlulela?

Funda ngezibusiso ezizatholwa ngabathembekileyo phakathi koSuku Lokwahlulela.

ISENGEZO

U-1914—Umnyaka Oqakathekileyo Esiphrofethweni SeBhayibhili

Yibuphi ubufakazi obuseBhayibhilini obutshengisa ukuthi u-1914 wawungumnyaka oqakathekileyo?

ISENGEZO

Ngubani UMikhayeli Ingilosi Enkulu?

IBhayibhili liyasitshela ukuthi ingilosi le enkulu ngubani. Funda okunengi ngaye langokuthi wenzani khathesi.

ISENGEZO

Kuyini “iBhabhiloni eNkulu”?

Ibhuku leSambulo likhuluma ngowesifazana obizwa ngokuthi ‘yiBhabhiloni eNkulu.’ Ngowesifazana woqobo yini? IBhayibhili lithini ngaye?

ISENGEZO

UJesu Wazalwa NgoDecember Yini?

Cabanga ngomumo womkhathi ngesikhathi somnyaka uJesu azalwa ngaso. Kusitshelani?

ISENGEZO

Kumele Sinanze Amakhefu Yini?

Amakhefu amanengi ananzwayo endaweni ohlala kuyo avela ngaphi? Izimpendulo zemibuzo le zingakumangalisa.