Yeqa uye kokuphakathi

Ngubani Obusa Umhlaba Sibili?

Ngubani Obusa Umhlaba Sibili?

Ucabanga ukuthi . . .

  • nguNkulunkulu yini?

  • ngabantu yini?

  • ngomunye umuntu yini?

 LOKHO OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

“Omubi nguye obusa umhlaba wonke.”—1 UJohane 5:19.

“Indodana kaNkulunkulu yabonakala ukuze ichithe imisebenzi kaSathane.”1 Johane 3:8, New Century Version.

UKWAZI LOKHO KUKUNCEDA NGANI?

Izingcazelo ezizwisisekayo zezinhlupho zomhlaba.—ISambulo 12:12.

Isizathu sokuvuma ukuthi umhlaba wethu uzantshintsha ube ngcono.—1 UJohane 2:17.

 KUMELE SIKUKHOLWE YINI OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI?

Ye, silezizathu ezintathu zokwenza lokho:

  • Umbuso kaSathane kawusoze waphumelela. UJehova ujonge ukuqeda ukubusa kukaSathane. Uthembisa ‘ukuchitha uSathane’ lokulungisa wonke umonakalo obangelwe nguSathane.—KumaHebheru 2:14, Holy Bible in Ndebele.

  • UNkulunkulu ukhethe uJesu Khristu ukuthi abuse umhlaba. UJesu utshiyene kakhulu lombusi walumhlaba olesihluku njalo ozicabanga yena yedwa. Mayelana lombuso kaJesu, uNkulunkulu uthembisa ukuthi: “Uzabahawukela ababuthakathaka labaswelayo . . . Uzabahlenga ekucindezelweni lekuhlukuluzweni.”—IHubo 72:13, 14.

  • UNkulunkulu ngeke aqambe amanga. IBhayibhili likhuluma ngokucacileyo ukuthi: “UNkulunkulu ngeke aqambe amanga.” (KumaHebheru 6:18) Lapho uJehova ethembisa ukuthi uzakwenza ulutho, kufanana lokuthi uyabe eselwenzile. (U-Isaya 55:10, 11) “Inkosi yalo umhlaba isizaxotshwa.”—UJohane 12:31.

 OKUMELE UCABANGE NGAKHO

Umhlaba uzakuba usunjani nxa umbusi wawo esekhitshiwe?

IBhayibhili liyawuphendula lowombuzo ku-IHUBO 37:10, 11 lo-ISAMBULO 21:3, 4.