Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 7

Ngubani UJesu?

Ngubani UJesu?

UJehova wathuma uJesu emhlabeni. 1 UJohane 4:9

Nxa sifuna ukuthokozisa uJehova kumele silalele indodana yakhe. Kudala, uJehova engakadali uAdamu, wadala ingilosi elamandla amakhulu ezulwini.

Ngokuhamba kwesikhathi, uJehova wathuma ingilosi leyi ukuthi izozalwa yintombi ethiwa nguMariya, eBethilehema. Lo mntwana wanikwa ibizo lokuthi nguJesu.UJohane 6:38.

Njengomuntu wasemhlabeni, uJesu watshengisa ubuntu bukaNkulunkulu ngokupheleleyo. Wayelomusa, elothando njalo engeneka. Ngesibindi, wafundisa iqiniso ngoJehova.

 UJesu wenza okuhle kodwa wayezondwa. 1 UPhetro 2:21-24

UJesu welapha abagulayo njalo wavusa abanye ababefile.

Abakhokheli benkolo bamzonda uJesu ngoba waveza imfundiso zabo ezingamanga kanye lendlela zabo ezimbi.

Abakhokheli benkolo batshela amaRoma ukuthi batshaye uJesu njalo bambulale.