Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 3

Kwakunjani Ukuphila EPharadayisi?

Kwakunjani Ukuphila EPharadayisi?

UJehova wanika uAdamu loEva izinto ezinengi ezinhle. UGenesisi 1:28

UJehova wenza owesifazana wokuqala, uEva. UAdamu wasephiwa uEva ukuthi abe ngumfazi wakhe.UGenesisi 2:21, 22.

UJehova wabadala belengqondo lemizimba epheleleyo engela sici.

Ikhaya labo eliyiPharadayisi kwakuyinsimu yase Edeni—indawo enhle okwamagama elomfula lenyamazana lezihlahla ezilezithelo.

UNkulunkulu wayekhuluma labo, ebafundisa. Nxa babezamlalela babezaphila kuze kube nini lanini emhlabeni oyiPharadayisi.

 Kulesihlahla uNkulunkulu ayebatshele ukuthi bengadli kuso. UGenesisi 2:16, 17

UJehova watshengisa uAdamu loEva isihlahla esisodwa ensimini wasebatshela ukuthi akumelanga basidle ngoba bengasidla bazakufa.

Eyinye yezingilosi zikaNkulunkulu yahlamuka kuye. Ingilosi leyi embi nguSathane uDeveli.

USathane wayangefuni uAdamu loEva balalele uNkulunkulu. Yikho ke wasebenzisa inyoka ukutshela uEva ukuthi uma engadla isithelo sesihlahla lesi, wayengasoze afe, kodwa wayezakuba njengoNkulunkulu. Eqinisweni lokhu kwakungamanga.UGenesisi 3:1-5.