Lalela UNkulunkulu Uphile Kuze Kube Nini Lanini

UMdali ufuna ukusiqondisa, ukusivikela lokusibusisa.

Isethulo

UNkulunkulu ufundisa abantu indlela engcono yokuphila ngenxa yokuthi uyabathanda.

Simlalela Ngayiphi Indlela UNkulunkulu?

Kumele sazi okumele sikwenze lokuthi ngubani ongasisiza ukuthi sikwenze.

Ungubani UNkulunkulu Weqiniso?

Singalazi ibizo lakhe lezinye izimpawu zakhe zobuntu.

Kwakunjani Ukuphila EPharadayisi?

Ingxenye yokuqala yeBhayibhili iyasitshela ukuthi kwakunjani.

Balalela USathane—Kwaphetha Ngani?

Izinto ezimbi zaqala ukwenzakala.

UZamcolo—Ngobani Abalalelayo? Ngobani Abangalalelanga?

Yiwuphi umehluko owabonakalayo endleleni abantu ababecabanga ngayo?

UZamcolo Usifundisani?

Kukhona esikufunda kuzamcolo.

Ngubani UJesu?

Kungani kuqakathekile ukuthi sifunde ngaye?

Ukufa KukaJesu Kutshoni Kuwe?

Kwenza senelise ukuthola izibusiso.

IPharadayisi Lizaba Khona Nini?

IBhayibhili lisitshela ngezinto ezizakwenzala nxa ukuphela sekuseduze.

UJehova Uyasilalela Yini?

Yiziphi izinto ongamtshela zona?

Ungenza Njani Ukuthi Imuli Yakho Ijabule?

Owasungula izimuli usinika iseluleko esingcono kulazo zonke.

Kumele Senzeni Ukuze Sijabulise UNkulunkulu?

Zikhona izinto uJehova azizondayo lazithandayo.

Ungakutshengisa Njani Ukuthembeka KuJehova?

Uzakwenza izinqumo ezinhle nxa isifiso sokuthembeka kuJehova sikhona.