Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 6

Yiliphi Ithemba Elikhona Ngabantu Abafileyo?

Yiliphi Ithemba Elikhona Ngabantu Abafileyo?

1. Yiziphi izindaba ezinhle ezimayelana labantu abafileyo?

Ngesikhathi uJesu efika eBhethani eduze laseJerusalema, umngane wakhe uLazaro wayeselamalanga amane efile. UJesu waya lapho uLazaro ayengcwatshwe khona eloMatha loMariya, odadewabo bakamufi. Masinyane ixuku labuthana khonapho. Cabanga ngendlela uMariya loMatha abathokoza ngayo lapho uJesu evusa uLazaro!​—Bala uJohane 11:21-24, 38-44.

UMatha wayevele ezazi izindaba ezinhle ezimayelana labantu abafileyo. Wayekwazi ukuthi uJehova uzavusa abantu abafileyo ukuthi baphile emhlabeni futhi.​—Bala uJobe 14:14, 15.

2. Abantu abafileyo bakusiphi isimo?

UNkulunkulu watshela u-Adamu: “Ngokuba uluthuli njalo uzabuyela othulini.”​—GENESISI 3:19.

Abantu benziwe ngothuli lomhlabathi. (Genesisi 2:7; 3:19) Kasisiyo mimoya ephila emizimbeni yenyama. Nxa imizimba yethu ingafa, kakula lutho oluqhubeka luphila. Nxa singafa, ingqondo yethu layo iyafa lamacebo ethu ayabhidlika. Yikho uLazaro katshongo lutho ngokuthi kwakunjani lapho efile ngoba abafileyo kabazi lutho.​—Bala iHubo 146:4; umTshumayeli 9:5, 6, 10.

UNkulunkulu uyabahlukuluza yini abantu abafileyo ngomlilo? Isihogo yimfundiso engamanga enza abantu bagcone uNkulunkulu ngento angeke ayenze, ngoba iBhayibhili litshengisa ukuthi abantu abafileyo kabazi lutho. Vele wona umcabango wokuhlukuluza abantu ngomlilo uyamenyanyisa.​—Bala uJeremiya 7:31.

Bukela ividiyo ethi Abafileyo Bakusiphi Isimo?

 3. Abantu abafileyo bangakhuluma lathi yini?

Abantu abafileyo kabakhulumi njalo kabezwa. (IHubo 115:17) Kodwa ezinye izingilosi zimbi njalo zingakhuluma labantu zizenza abantu abafileyo. (2 Phetro 2:4) UJehova kakufuni ukuthi sizame ukukhuluma labantu abafileyo.​—Bala uDutheronomi 18:10, 11.

4. Ngobani abazavuswa?

Izigidi zabantu ezifileyo zizavuswa ziphile emhlabeni. Lalabo ababengamazi uNkulunkulu njalo besenza izinto ezimbi bazavuswa.​—Bala imiSebenzi 24:15.

Abavusiweyo bazaphiwa ithuba lokufunda iqiniso ngoNkulunkulu lokutshengisa ukholo kuJesu ngokumlalela. (ISambulo 20:11-13) Labo abazavuswa njalo benze izinto ezinhle bazaphila emhlabeni kuze kube nini lanini.​—Bala uJohane 5:28, 29.

5. Ukuvuswa kwabantu abafileyo kusitshengisani ngoJehova?

UNkulunkulu wenza saba lethemba lokuthi abafileyo bazavuka ngokuthumela iNdodana yakhe ukuthi izosifela. Ngakho ukuvuswa kwabantu kusitshengisa uthando lukaJehova lomusa wakhe omkhulu. Nxa abantu abafileyo bevuswa, ngubani ofuna ukumbona kakhulu?​—Bala uJohane 3:16; uRoma 6:23.