Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 4

Ungubani UJesu Khristu?

Ungubani UJesu Khristu?

1. Ukuphila kukaJesu kwaqalisa njani?

Kuyini okwenza kwaba lula ukuthi abantu bakhulume loJesu?​—MATHEWU 11:29; MAKHO 10:13-16.

Ngokungafanani labanye abantu, uJesu waphila ezulwini eyisidalwa somoya engakazalwa emhlabeni. (Johane 8:23) Wayeyindalo kaNkulunkulu yokuqala njalo wancedisa ekudaleni zonke ezinye izinto. Nguye yedwa owadalwa nguJehova ngokwakhe yikho kufanele abizwe ngokuthi uyiNdodana kaNkulunkulu “ezelwe yodwa.” (Johane 1: 14) UJesu wayenguMkhulumeli kaNkulunkulu, yikho ebizwa kuthiwa ‘nguLizwi.’​—Bala iZaga 8:22, 23, 30; uKholose 1:15, 16.

2. Kungani uJesu wabuya emhlabeni?

UNkulunkulu wathuma iNdodana yakhe emhlabeni ngokuntshintsha ukuphila kwayo ekususa ezulwini wakufaka esibelethweni sentombi egcweleyo engumJuda okuthiwa nguMariya. Yikho-ke uJesu wayengela baba ongumuntu. (Lukha 1:30-35) UJesu wabuya emhlabeni (1) ukuzofundisa iqiniso ngoNkulunkulu, (2) ukusibekela isibonelo sendlela yokwenza intando kaNkulunkulu lanxa sisebunzimeni, (3) lokuthi anikele ukuphila kwakhe okungela sono ‘njengenhlawulo.’​—Bala uMakho 10:45.

3. Kungani sidinga ukuhlawulelwa?

Inhlawulo ingaba yimali ebhadalwayo ukuze kukhululwe umuntu othunjiweyo. (Eksodusi 21:29, 30) UNkulunkulu wayengajonganga ukuthi kube lokuguga lokufa ebantwini. Sikwazi njani lokhu? UNkulunkulu watshela umuntu wokuqala u-Adamu ukuthi nxa wayezakwenza lokho iBhayibhili elikubiza ngokuthi ‘yisono,’ wayezakufa. Yikho-ke aluba u-Adamu kawonanga,  wayengasoze afe. (Genesisi 2:16, 17; 5:5) Ngokutsho kweBhayibhili, ukufa “kwafika” ebantwini ngo-Adamu. Yikho-ke, u-Adamu wathelela yonke inzalo yakhe isono lomvuzo waso oyikufa. Sidinga ukuhlawulelwa ukuze sikhululwe esijezisweni sokufa esasithola njengelifa ku-Adamu.​—Bala uRoma 5:12; 6:23.

Ngubani owayengabhadala inhlawulo ukuze sikhululwe ekufeni? Nxa singafa, sibhadala umvuzo wezono zethu. Akula muntu olesono ongabhadalela izono zabanye.​—Bala iHubo 49:7-9.

4. Kungani uJesu wafa?

Ngokungafanani lathi, uJesu wayengela sono. Yikho kwakungadingeki ukuthi afele izono zakhe, ngoba kazange awone. Esikhundleni salokhu, uJesu wafela izono zabanye abantu. UNkulunkulu watshengisa abantu uthando olukhulu kakhulu ngokuthuma iNdodana yakhe ukuthi isifele. UJesu watshengisa ukuthi uyasithanda ngokulalela uYise langokunikela ukuphila kwakhe ngenxa yezono zethu.​—Bala uJohane 3:16; uRoma 5:18, 19.

Bukela ividiyo ethi Kungani UJesu Wafa?

5. UJesu wenzani khathesi?

Lapho uJesu esemhlabeni wasilisa abagulayo, wavusa abafileyo futhi wakhulula ababesengozini. Ngaleyo ndlela watshengisa ayezakwenzela abantu abalalelayo esikhathini esizayo. (Mathewu 15:30, 31; Johane 5: 28) UJesu esefile, uNkulunkulu wamvusa eyisidalwa somoya. (1 Phetro 3:18) UJesu wasehlala esandleni sokunene sikaNkulunkulu emelele ukuthi uJehova amnike amandla okubusa njengeNkosi ebusa umhlaba wonke. (Hebheru 10:12, 13) Khathesi-ke uJesu ubusa ezulwini njengeNkosi njalo abalandeli bakhe bamemezela lezi zindaba ezinhle emhlabeni wonke.​—Bala uDanyeli 7:13, 14; uMathewu 24:14.

Esikhathini esiseduze, uJesu uzasebenzisa amandla akhe njengeNkosi ukuthi aqede konke ukuhlupheka lalabo abakubangelayo. Bonke abakholwa kuJesu ngokumlalela, bazathola ukuphila emhlabeni oyipharadayisi.​—Bala iHubo 37:9-11.