Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 12

Ungasondela Njani KuNkulunkulu?

Ungasondela Njani KuNkulunkulu?

1. UNkulunkulu uyayilalela yonke imithandazo yini?

UNkulunkulu unxusa imihlobo yonke yabantu ukuthi isondele kuye ngomthandazo. (IHubo 65:2) Kodwa ayisiyo yonke imithandazo uNkulunkulu ayilalelayo kumbe ayamukelayo. Ngokwesibonelo imithandazo yendoda ehlukuluza umkayo ngeke iphendulwe. (1 Phetro 3:7) Lapho ama-Israyeli eqhubeka esenza okubi, uNkulunkulu wala ukulalela imithandazo yawo. Loba kunjalo, uNkulunkulu angayamukela imithandazo yabantu abenza izono ezimbi kakhulu nxa bephenduka. Akufanelanga sisithathe kalula isibusiso sokukhuluma loJehova ngomthandazo.​—Bala u-Isaya 1:15; 55:7.

Bukela ividiyo ethi UNkulunkulu Ulalela Yonke Imithandazo Yini?

2. Kumele sithandaze njani?

Umthandazo ungenye indlela esikhonza ngayo uMdali wethu uJehova, ngakho kumele sithandaze kuye kuphela. (Mathewu 4:10; 6:9) Njengoba silesono, kumele njalo sithandaze ebizweni likaJesu ngoba wafela izono zethu. (Johane 14:6) UJehova kakufuni ukuthi siphindaphinde imithandazo esiyigcine ekhanda kumbe ebhaliweyo. Ufuna ukuthi nxa sikhuleka sikhulume okusezinhliziyweni zethu.​—Bala uMathewu 6:7; uFiliphi 4:6, 7.

UMdali wethu uyezwa lemithandazo esiyikhulekela enhliziyweni. (1 Samuyeli 1:12, 13) Usinxusa ukuthi sithandaze zikhathi zonke, ngokwesibonelo nxa sivuka lanxa silala, singakadli njalo lanxa silezinhlupho.​—Bala iHubo 55:22; uMathewu 15:36.

3. Kungani amaKhristu ehlangana ndawonye?

Ukusondela eduze loNkulunkulu akulula ngoba siphila labantu abangelakholo kuNkulunkulu njalo abeyisa isithembiso  sakhe sokuthi kuzaba lokuthula emhlabeni. (2 Thimothi 3:1, 4; 2 Phetro 3:3, 13) Ngakho kumele sihlangane njalo sikhuthazane lalabo esikholwa labo.​—Bala uHebheru 10:24, 25.

Ukuba lobudlelwano labantu abathanda uNkulunkulu kusinceda ukuthi sisondele eduze laye. Imihlangano yaboFakazi bakaJehova isinika amathuba amahle okuthi sikhuthazwe lukholo lwabanye.​—Bala uRoma 1:11, 12.

4. Ungasondela njani eduze loNkulunkulu?

Ungasondela eduze loJehova ngokunakana ngalokho oyabe ukufundile eLizwini lakhe. Ungacabanga ngalokho ongakufunda ezintweni azenzayo, eselulekweni sakhe kanye lasezithembisweni zakhe. Ukuthandaza lokunakana ngeLizwi likaNkulunkulu kusisiza sizwisise ubukhulu bothando lukaNkulunkulu kanye lenhlakanipho yakhe.​—Bala uJoshuwa 1:8; iHubo 1:1-3.

Ungabaseduze loNkulunkulu kuphela nxa umethemba njalo ulokholo kuye. Kodwa ukholo lunjengento ephilayo efuna ukunakekelwa. Lufuna ukunakekelwa kumbe ukuqiniswa ngokuhlala ucabangisisa ngalokho okukholwayo.​—Bala uMathewu 4:4; uHebheru 11:1, 6.

5. Ukusondela eduze loNkulunkulu kuzakunceda njani?

UJehova ulendaba lalabo abamthandayo. Angabavikela kuloba yini engenza ukholo lwabo lethemba labo lokuphila okungapheliyo kube sengozini. (IHubo 91:1, 2, 7-10) Usixwayisa ngemikhuba engafaka impilakahle lenjabulo yethu engozini. UJehova usifundisa indlela engcono kakhulu yokuphila.​—Bala iHubo 73:27, 28; uJakhobe 4:4, 8.