Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 14

Kungani UNkulunkulu Elenhlanganiso?

Kungani UNkulunkulu Elenhlanganiso?

1. Kungani uNkulunkulu wahlela ama-Israyeli asendulo?

UNkulunkulu wahlela isizukulwane sikakhokho u-Abhrahama saba yisizwe njalo wasinika iqoqo lemithetho. Wabiza lesosizwe ngokuthi ‘u-Israyeli’ njalo yiso sodwa isizwe esasilokukhonza kweqiniso, silondoloza ilizwi likaNkulunkulu. (Hubo 147:19, 20) Ngaleyo ndlela izizwe zonke zazingancedwa ngu-Israyeli.​—Bala uGenesisi 22:18.

UNkulunkulu wakhetha ama-Israyeli ukuthi abe ngofakazi bakhe. Imbali yabo isitshengisa indlela abantu abasizakala ngayo nxa belalela imithetho kaNkulunkulu. (Dutheronomi 4:6) Ngakho abanye babengafunda ngoNkulunkulu weqiniso ngokubona langokufunda kuma-Israyeli.​—Bala u-Isaya 43:10, 12.

2. Kungani amaKhristu eqiniso ehleliwe?

Ngokuhamba kwesikhathi, u-Israyeli walahlekelwa ngumusa kaNkulunkulu, uJehova wasemlahla wafaka ibandla lobuKhristu esikhundleni sakhe. (Mathewu 21:43; 23:37, 38) Lamuhla amaKhristu eqiniso akhonza njengabofakazi bakaJehova esikhundleni sama-Israyeli.​—Bala imiSebenzi 15:14, 17.

UJesu wahlela abalandeli bakhe ukuthi batshumayele njalo benze abafundi ezizweni zonke. (Mathewu 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Lo msebenzi ususeduze ukuthi uphele esikhathini lesi sokucina somumo lo wezinto. UJehova useyenze izigidi zabantu kuzo zonke izizwe zabambana ekukhonzeni kweqiniso, into engakaze yenzakale embalini. (ISambulo 7:9, 10) AmaKhristu eqiniso ahlelelwe ukukhuthazana lokuncedana. Ajabulela imfundiso esekelwe eBhayibhilini ayithola emihlanganweni yawo emhlabeni wonke.​—Bala uHebheru 10:24, 25.

 3. Inhlanganiso yalamuhla yaboFakazi bakaJehova yaqalisa njani?

Ngabo-1870, iqembu elincane labafundi beBhayibhili laqalisa ukuthola iqiniso leBhayibhili elalilahleke okwesikhathi eside. Babekwazi ukuthi uJesu wayehlele ibandla lobuKhristu ukuze litshumayele ngakho baqalisa umkhankaso wokutshumayela ngoMbuso emhlabeni wonke. Ngo-1931 babizwa ngokuthi ngoFakazi bakaJehova.​—Bala imiSebenzi 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. OFakazi bakaJehova bahlelwe njani?

Ngesikhathi sabaphostoli, amabandla obuKhristu ezizweni ezinengi ancedwa liqula elibusayo elalisazi ukuthi uJesu uyiNhloko yebandla. (ImiSebenzi 16:4, 5) Ngokufananayo lalamuhla, oFakazi bakaJehova emhlabeni wonke basizwa liQula Elibusayo elibunjwa ngabadala asebelesikhathi eside bengabadala. Leli qula likhangela amawofisi amagatsha aboFakazi bakaJehova. Emawofisini la kulapho okuhunyutshwa khona, lokudindwa khona njalo kulapho okwabelwa khona amabhuku asekelwe eBhayibhilini ngezindimi ezidlula 600. Ngakho iQula Elibusayo linika amabandla adlula 100 000 emhlabeni wonke isikhuthazo esisekelwe eMibhalweni lemilayezo. Ebandleni ngalinye amadoda afaneleyo akhonza njengabadala kumbe njengababonisi. La madoda anakekela umhlambi kaNkulunkulu ngothando.​—Bala u-1 Phetro 5:2, 3.

OFakazi bakaJehova bahlelelwe ukutshumayela izindaba ezinhle lokwenza abafundi. Njengabaphostoli, batshumayeza abantu endlini ngendlu. (ImiSebenzi 20:20) Bacela ukufunda iBhayibhili lalabo abathanda iqiniso ngenhliziyo yonke. Kodwa oFakazi bakaJehova abayisiyo nhlanganiso kuphela. Bayimuli eloBaba olothando. Singabafowethu labodadewethu abathandanayo. (2 Thesalonika 1:3) Abantu bakaJehova bayimuli ejabula ukudlula zonke emhlabeni ngoba bahlelelwe ukuthokozisa uNkulunkulu lokunceda abanye.​—Bala iHubo 33:12; imiSebenzi 20:35.