Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 9

Kuyini Okungenza Imuli Yakho Ithokoze?

Kuyini Okungenza Imuli Yakho Ithokoze?

1. Kungani ukutshada kuqakathekile ukuze imuli ithokoze?

Izindaba ezinhle zivela kuJehova, “uNkulunkulu othokozayo,” ofuna izimuli zithokoze. (1 Thimothi 1:11, NW) Nguye owasungula umtshado. Umtshado osemthethweni uqakathekile ukuze imuli ithokoze ngoba wenza abantwana bakhule bengesabi ukuthi abazali bangehlukana. AmaKhristu kumele ahloniphe imithetho yelizwe ephathelane lokubhaliswa komtshado.​—Bala uLukha 2:1, 4, 5.

Uyini umbono kaNkulunkulu ngomtshado? Ufuna ukuthi ube yikumanyana okungapheliyo kwendoda lomfazi. UJehova ufuna ukuthi indoda ithembeke kumkayo, lomkayo enze njalo. (Hebheru 13:4) Uyakuzonda ukudivosa. (Malakhi 2:16) Kodwa uyavumela ukuthi amaKhristu achithe umtshado njalo atshade kutsha nxa omunye wawo engaphinga.​—Bala uMathewu 19:3-6, 9.

2. Indoda lomfazi kumele baphathane njani?

UJehova wadala indoda lomfazi ukuze bancedisane emtshadweni. (Genesisi 2:18) Njengenhloko, indoda kumele ikhokhele ekunakekeleni imuli yayo njalo ikhokhele ekuyifundiseni ngoNkulunkulu. Kumele ithande umkayo okokuthi ingamfela. Amadoda kumele athande omkawo njalo babahloniphe, labafazi kumele benze njalo. Njengoba amadoda labafazi belesono, ukufunda ukuthethelela kuqakathekile ngoba kwenza abatshadileyo bathokoze emtshadweni.​—Bala u-Efesu 4:31, 32; 5:22-25, 33; u-1 Phetro 3:7.

3. Nxa ungathokozi emtshadweni wakho, kumele umtshiye yini otshade laye?

Nxa lisiba lezinhlupho emtshadweni wenu, lonke kumele lizame ukuphathana ngothando. (1 Khorinte  13:4, 5) ILizwi likaNkulunkulu kalikhuthazi ukuthi abantu abatshadileyo behlukane ukuze baxazulule izinhlupho ezijayelekileyo emtshadweni.​—Bala u-1 Khorinte 7:10-13.

4. Bantwana, uNkulunkulu ufuna lenzeni?

UJehova ufuna lithokoze. Ulipha iseluleko esingcono kakhulu sokuthi lingathokoza njani lisesebatsha. Ufuna lisizakale ngolwazi langenhlakanipho evela ebazalini benu. (Kholose 3:20) Okunye uJehova akufunayo yikuthi lithole intokozo yokwenza intando yoMdali wenu leNdodana yakhe.​—Bala umTshumayeli 11:9–12:1; uMathewu 19:13-15; 21:15, 16.

5. Bazali, kuyini okungenza abantwana benu bathokoze?

Kumele lisebenze nzima ukuze lenelise ukupha abantwana benu ukudla, indawo yokuhlala lezigqoko. (1 Thimothi 5:8) Kodwa ukuze bathokoze, okunye okumele likwenze yikubafundisa ukuthanda uNkulunkulu lokuthi bafunde kuye. (Efesu 6:4) Isibonelo senu sokutshengisa ukuthi liyamthanda uNkulunkulu singathinta inhliziyo zabantwana benu kakhulu. Iseluleko senu singabumba ukucabanga kwabo ngendlela enhle nxa sisekelwe eBhayibhilini.​—Bala uDutheronomi 6:4-7; iZaga 22:6.

Abantwana bayancedakala nxa libakhuthaza njalo libancoma. Okunye abakudingayo yikuqondiswa lokujeziswa. Ukufundiswa okunjalo kuyabavikela ekwenzeni izinto ezingabenza bangathokozi. (Izaga 22:15) Kodwa ukujeziswa lokhu kakumelanga kube lolunya kumbe isihluku.​—Bala uKholose 3:21.

OFakazi BakaJehova badinda amabhuku amanengi abhalelwe ukunceda ikakhulu abazali labantwana. Amabhuku la asekelwe eBhayibhilini.​—Bala iHubo 19:7, 11.