Izindaba Ezinhle Ezivela KuNkulunkulu!

Ziyini izindaba ezinhle ezivela kuNkulunkulu? Kungani singazikholwa? Ibhukwana leli liphendula imibuzo yeBhayibhili abantu abandise ukuyibuza.

Ibhukwana Leli Lingakunceda Njani?

Ibhukwana leli lizakunceda ukuthi ufunde iLizwi likaNkulunkulu iBhayibhili. Bona ukuthi ungalisebenzisa njani iBhayibhili lakho ukuthi uthole imibhalo esezindimeni.

ISIFUNDO 1

Ziyini Izindaba Ezinhle?

Funda ukuthi izindaba ezinhle ezivela kuNkulunkulu ziyini, kungani zidingakala masinyane, futhi kumele wenzeni.

ISIFUNDO 2

Ungubani UNkulunkulu?

UNkulunkulu ulebizo futhi ulendaba lathi yini?

ISIFUNDO 3

Izindaba Ezinhle Zivela KuNkulunkulu Yini?

Singakwazi njani ukuthi iLizwi likaNkulunkulu lileQiniso?

ISIFUNDO 4

Ungubani UJesu Khristu?

Funda ukuthi kungani uJesu wafa, ukuthi iyini inhlawulo, lokuthi uJesu wenzani khathesi.

ISIFUNDO 5

Iyini Injongo KaNkulunkulu Ngomhlaba?

IBhayibhili liyachasisa ukuthi kungani uNkulunkulu adala umhlaba, ukuthi ukuhlupheka kuzaphela nini, lokuthi kuyini okuzakwenzakala ngomhlaba kanye lalabo abahlala kuwo.

ISIFUNDO 6

Yiliphi Ithemba Elikhona Ngabantu Abafileyo?

Kuyini okwenzakala kithi nxa singafa? Sizaphinda sibabone yini abantu esibathandayo abafayo?

ISIFUNDO 7

Uyini UMbuso KaNkulunkulu?

Ngubani oyiNkosi yoMbuso kaNkulunkulu, futhi kuyini okuzakwenziwa nguMbuso?

ISIFUNDO 8

Kungani UNkulunkulu Evumela Ububi Lokuhlupheka?

Ububi baqalisa njani, futhi kungani uNkulunkulu elokhu evumela ukuhlupheka? Ukuhlupheka kuzaphela yini?

ISIFUNDO 9

Kuyini Okungenza Imuli Yakho Ithokoze?

UJehova, uNkulunkulu othokozayo, ufuna izimuli zithokoze. Funda ukuthi yisiphi iseluleko esincedayo iBhayibhili elisinika, abafazi, abazali, labantwana.

ISIFUNDO 10

Ungayibona Njani Inkolo Yeqiniso?

Kulenkolo yeqiniso eyodwa yini? Funda ngezinto ezinhlanu eziluphawu lwenkolo yeqiniso.

ISIFUNDO 11

Imithetho KaNkulunkulu Isinceda Njani?

UJesu wachasisa ukuthi kungani sidinga ukuqondiswa lokuthi yiziphi izimiso eziseBhayibhilini eziqakatheke kakhulu empilweni.

ISIFUNDO 12

Ungasondela Njani KuNkulunkulu?

Funda ukuthi uNkulunkulu uyayilalela yonke imithandazo yini, indlela okumele sithandaze ngayo, lokuthi kuyini okunye esingakwenza ukuthi sisondele eduze loNkulunkulu.

ISIFUNDO 13

Ziyini Izindaba Ezinhle Ezimayelana Lenkolo?

Kuzakuba lesikhathi lapho bonke abantu abazabe sebemanyene ekukhonzeni uNkulunkulu weqiniso yini? WEB:OnSiteAdTitleZiyini Izindaba Ezinhle Ezimayelana Lenkolo?

ISIFUNDO 14

Kungani UNkulunkulu Elenhlanganiso?

IBhayibhili likhuluma ngokuthi kungani amaKhristu eqiniso ehleliwe lokuthi ahlelwe njani.

ISIFUNDO 15

Kungani Kumele Uqhubeke?

Ukuba lolwazi kwakho ngoNkulunkulu kuzabanceda njani abanye? Ungaba lobuhlobo obunjani loNkulunkulu?