Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 8

Uyini UMbuso KaNkulunkulu?

Uyini UMbuso KaNkulunkulu?

1. Yiwuphi umthandazo esizaxoxa ngawo?

ABANTU abanengi bayawazi uMthandazo weNkosi. UJesu wasebenzisa umthandazo lo ukuze afundise abalandeli bakhe indlela yokuthandaza. Wathi bathandazeleni? Umthandazo lo uqakatheke ngani kithi?

2. Yiziphi izinto ezintathu eziqakathekileyo uJesu asifundisa ukuthi sizithandazele?

2 UJesu wathi: “Kumele lithandaze kanje: ‘Baba wethu osezulwini, malihlonitshwe [kumbe malingcweliswe] ibizo lakho, umbuso wakho kawuze, intando yakho yenziwe emhlabeni njengalokhu isenziwa ezulwini.’” (Bala uMathewu 6:9-13.) Kungani uJesu wasifundisa ukuthi sithandaze sicela izinto lezi ezintathu?​—Khangela amabala asekucineni 19.

3. Sizafundani ngoMbuso kaNkulunkulu?

3 Sesikwazi ukuthi ibizo likaNkulunkulu nguJehova njalo sesafunda ngentando yakhe ngabantu langomhlaba. Kodwa uJesu wayesitshoni lapho esithi: “UMbuso wakho kawuze”? Esahlukweni lesi sizafunda ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uyini, uzakwenzani lokuthi uzalingcwelisa njani ibizo likaNkulunkulu.

UYINI UMBUSO KANKULUNKULU?

4. Uyini uMbuso kaNkulunkulu futhi ngubani iNkosi yawo?

4 UJehova wabumba uhulumende ezulwini futhi wakhetha uJesu ukuthi abe yiNkosi yawo. IBhayibhili lithi uhulumende lo nguMbuso kaNkulunkulu. UJesu  ‘uyiNkosi yamakhosi loMbusi wababusi.’ (ISambulo 17:14) UJesu ulamandla ukwedlula bonke ababusi futhi akula omunye umbusi ongenelisa ukubusa kuhle ukwedlula yena.

5. UMbuso kaNkulunkulu ubusa ungaphi? Uzabusani?

5 UJesu wabuyela ezulwini ngemva kwamalanga angu-40 esevusiwe. Ngokuhamba kwesikhathi, uJehova wambeka ukuthi abe yiNkosi yoMbuso wakhe. (ImiSebenzi 2:33) UMbuso kaNkulunkulu ubusa usezulwini. Esikhathini esizayo uzabusa umhlaba wonke. (ISambulo 11:15) Lokhu yikho okwenza iBhayibhili lithi uMbuso kaNkulunkulu ‘nguMbuso wasezulwini.’​—2 KuThimothi 4:18.

6, 7. Kuyini okwenza uJesu abe yiNkosi engcono kulamakhosi omhlaba?

6 IBhayibhili lithi uJesu ungcono kulababusi bomhlaba ngoba “angeke afe.” (KwabaseRoma 6:9) Phela wonke amakhosi omhlaba aphetha ngokufa kodwa uJesu yena kasoze afe. Konke okuhle uJesu azasenzela khona kuzahlala kuze kube phakade.

7 IBhayibhili lithi uJesu uyabe eyiNkosi engalankethabetshabi futhi elozwelo: ‘Umoya kaJehova uzakuba phezu kwakhe, umoya wokuhlakanipha lowokuqedisisa, umoya wokweluleka lowamandla, umoya wokwazi lowokwesaba uJehova, njalo uzathokoziswa yikwesaba uJehova. Kayikwahlulela ngalokho akubona ngamehlo akhe, loba aqume ngalokho akuzwa ngendlebe zakhe; kodwa abaswelayo uzabehlulela ngokulunga aqumele abayanga basemhlabeni ngokulunga.’ (U-Isaya 11:2-4) Wena uthini ngeNkosi enje?

8. Sazi njani ukuthi kulabanye abazabusa loJesu?

8 UNkulunkulu ukhethe abanye abantu ukuthi babuse  loJesu eMbusweni wasezulwini. Ngokwesibonelo, umphostoli uPhawuli watshela uThimothi wathi: “Uma sibekezela sizabusa laye futhi.” (2 KuThimothi 2:12) Kodwa bangaki abazabusa loJesu?

9. Bangaki abazabusa loJesu? UNkulunkulu waqalisa nini ukubakhetha?

9 ESahlukweni 7 sifunde ukuthi umphostoli uJohane waphiwa umbono lapho abona khona uJesu eyiNkosi ezulwini elabangu-144 000. Bangobani laba abangu-144 000? UJohane uthi ‘balotshwe ibizo [likaJesu] lelikaYise emabunzini abo.’ Uphinda athi: “Bayalilandela iWundlu [uJesu] loba kungaphi lapho eliyakhona. Bathengwa phakathi kwabantu.” (Bala iSambulo 14:1, 4.) Abangu-144 000 ngamaKhristu athembekileyo akhethwe nguNkulunkulu ukuthi ‘abuse umhlaba’ eloJesu. Nxa bangafa bayavuswa baye ezulwini. (ISambulo 5:10) Kusukela ngesikhathi sabaphostoli, uJehova ubelokhu ekhetha amaKhristu athembekileyo ukuthi abumbe iqembu labangu-144 000.

10. Kungani kukuhle ukuthi sibuswe nguJesu labangu-144 000?

10 UJehova ulendaba lathi yikho ehlele ukuthi kube labantu abazabusa loJesu. UJesu uzabe eyiNkosi enhle ngoba uyasizwisisa. Wake waba ngumuntu futhi uyakwazi ukuthi ukuhlupheka kunjani. UPhawuli wathi uJesu ‘uyasizwela ebuthakathakeni bethu’ futhi “walingwa ngezindlela zonke njengathi.” (KumaHebheru 4:15; 5:8) Labo abazabusa loJesu bayabazi ubunzima esihlangana labo ngoba bake bahlupheka futhi bagula. Yikho singaba leqiniso lokuthi uJesu labazabusa laye bayabuzwisisa ubunzima esiphakathi kwabo.

 KUYINI OKUZAKWENZIWA NGUMBUSO KANKULUNKULU?

11. Kungani uJesu wafundisa abalandeli bakhe ukuthi bathandazele ukuthi intando kaNkulunkulu yenziwe ezulwini?

11 UJesu wafundisa abalandeli bakhe ukuthi bathandazele ukuthi intando kaNkulunkulu yenziwe ezulwini. Ngenxa yani? ESahlukweni 3 safunda ukuthi uSathane wahlamukela uJehova. Ngemva kwalokhu uJehova wavumela uSathane lezingilosi zakhe ukuthi bahlale ezulwini okwesikhathi esithile. Yikho ayisibo bonke ezulwini ababesenza intando kaNkulunkulu. ESahlukweni 10, sizafunda okunengi ngoSathane lamadimoni akhe.

12. Yiziphi izenzakalo ezimbili okukhulunywa ngazo kuSambulo 12:10?

12 IBhayibhili lisitshela ukuthi ngemva kokubekwa kukaJesu ukuthi abe yiNkosi yoMbuso kaNkulunkulu wayezakulwa loSathane. (Bala iSambulo 12:7-10.) Uvesi 10 ukhuluma ngezenzakalo ezimbili eziqakatheke kakhulu. Esokuqala ngesokuqalisa koMbuso kaNkulunkulu ukubusa. Esesibili ngesokuphoselwa kukaSathane emhlabeni. Njengoba sizabona endimeni ezilandelayo, lokhu kokubili sekwenzakala.

13. Kwenzakalani ezulwini uSathane esephoselwe emhlabeni?

13 IBhayibhili lithi izingilosi ezithembekileyo zathokoza kakhulu lapho uSathane lamadimoni akhe sebesusiwe ezulwini. Lithi: “Thokozani, lina mazulu kanye lani elihlala kuwo!” (ISambulo 12:12) Khathesi bonke ezulwini benza intando kaNkulunkulu yikho kulokuthula lokumanyana.

Kusukela uSathane lamadimoni akhe baxotshwa ezulwini kube lezinhlupho ezinengi emhlabeni. Izinhlupho lezi sezizaphela

14. Kuyini okwenzakala emhlabeni kusukela uSathane waphoselwa khona?

14 Kodwa impilo lapha emhlabeni kayifanani leyezulwini.  Abantu behlelwa yizinto ezibuhlungu “ngoba omubi useze phansi” futhi “ugcwele intukuthelo, ngoba uyakwazi ukuthi isikhathi sakhe sifitshane.” (ISambulo 12:12) USathane udla amalahle. Phela uphoselwe emhlabeni futhi uyakwazi ukuthi uzabhujiswa masinyane. Usebenza elume owangaphansi ukuze enze abantu bazwe ubuhlungu futhi bahlupheke.

15. UNkulunkulu uhloseni ngomhlaba?

15 Lanxa kunjalo inhloso kaNkulunkulu ngomhlaba kayintshintshanga. Ulokhe ehlose ukuthi abantu bahlale emhlabeni olipharadayisi kuze kube phakade. (IHubo 37:29) UMbuso kaNkulunkulu uzakwenza njani lokhu?

16, 17. UDanyeli 2:44 usitshela ziphi izinto ezintathu ngoMbuso kaNkulunkulu?

16 Isiphrofetho esikuDanyeli 2:44 sithi: “Ngalesosikhathi samakhosi lawo uNkulunkulu wasezulwini uzabeka umbuso ongasoze wabhidlizwa lanini njalo ongasoze utshiyelwe abanye abantu. Uzayibhidliza yonke leyomibuso iphele, kodwa wona uzakuma laphakade.” Isiphrofetho lesi sisifundisani ngoMbuso kaNkulunkulu?

17 Okokuqala sisitshela ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uzaqalisa ukubusa ‘ngesikhathi samakhosi lawo.’ Lokhu kutsho ukuthi uMbuso kaNkulunkulu wawuzaqalisa ukubusa ngesikhathi kuseselabanye ohulumende ababusayo emhlabeni. Okwesibili sisitshela ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uzabusa kuze kube phakade futhi akula hulumende ozangena esikhundleni sawo. Okwesithathu sisitshela ukuthi kuzakuba lempi phakathi koMbuso kaNkulunkulu  lemibuso yomhlaba lo. UMbuso kaNkulunkulu yiwo ozanqoba futhi kube yiwo wodwa obusa umhlaba. Abantu bazabuswa ngumbuso ongcono kakhulu ukwedlula yonke imibuso.

18. Impi yokucina phakathi koMbuso kaNkulunkulu lemibuso yomhlaba lo ibizwa kuthiwani?

18 UMbuso kaNkulunkulu uzayisusa njani imibuso yomhlaba? Impi yokucina okuthiwa yi-Amagedoni ingakaqalisi, amadimoni ‘azaya emakhosini omhlaba wonke awaqoqele empini yosuku olukhulu lukaNkulunkulu uSomandla.’ Lokhu kutshengisa ukuthi imibuso yomhlaba izakulwa loMbuso kaNkulunkulu.​—ISambulo 16:14, 16; khangela amabala asekucineni 9.

19, 20. Kungani sifuna ukuthi umhlaba ubuswe nguMbuso kaNkulunkulu?

19 Kungani sifuna ukuthi umhlaba ubuswe nguMbuso kaNkulunkulu? Kulezizatho ezintathu. Okokuqala yikuthi silesono yikho sigula futhi sisifa. Kodwa iBhayibhili lithi nxa sekubusa uMbuso kaNkulunkulu sizaphila phakade. UJohane 3:16 uthi: “UNkulunkulu walithanda ilizwe waze wanikela iNdodana yakhe iyiyo yodwa ukuze kuthi loba ngubani okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo.”

20 Isizatho sesibili yikuthi siphila emhlabeni olabantu ababi. Abantu abanengi bakhuluma amanga, bangamaqili futhi abaziphathanga kuhle. UNkulunkulu uzababhubhisa abantu abanjalo empini ye-Amagedoni. (Bala iHubo 37:10.) Isizatho sesithathu yikuthi imibuso yabantu kayenelisi ukusenzela konke esikufunayo, ilolunya futhi ilobugwelegwele. Ayizihluphi ngokunceda abantu ukuthi balalele uNkulunkulu.  IBhayibhili lithi ‘umuntu uphatha abanye ngochuku kanti uyazilimaza yena.’​—UmTshumayeli 8:9.

21. UMbuso kaNkulunkulu uzakwenzani ukuze intando kaNkulunkulu yenziwe emhlabeni?

21 Ngemva kwe-Amagedoni uMbuso kaNkulunkulu uzakwenza ukuthi intando kaNkulunkulu yenziwe emhlabeni. Ngokwesibonelo, uzakhipha uSathane lamadimoni akhe. (ISambulo 20:1-3) UMbuso uzaqeda ukugula lokufa ubusunika bonke abantu abathembekileyo impilo engapheliyo ePharadayisi. (ISambulo 22:1-3) UMbuso uzangcwelisa ibizo likaNkulunkulu. Uzakwenza njani lokhu? Ngesikhathi uhulumende kaNkulunkulu esebusa, bonke abantu abasemhlabeni bazalidumisa ibizo likaJehova.​—Khangela amabala asekucineni 20.

UJESU WAQALISA NINI UKUBUSA?

22. Sikwazi njani ukuthi uJesu kazange aqalise ukubusa ngesikhathi esemhlabeni kumbe lapho esanda kubuyela ezulwini?

22 UJesu wathi abafundi bakhe bathandaze bathi: “Umbuso wakho kawuze.” Amazwi la atshengisa ukuthi uhulumende kaNkulunkulu awuqalisanga ukubusa ngesikhathi uJesu esemhlabeni. UJesu waba yiNkosi esanda kubuyela ezulwini yini? Hatshi, waqala walinda.  Sekudlule isikhathi uJesu ebuyele ezulwini uPhethro loPhawuli basebenzisa isiphrofetho esikuHubo 110:1 ukuze baveze ukuthi uJesu kafikelanga ukuphiwa ubukhosi. Esiphrofethweni leso uJehova uthi: “Hlala ngasekunene kwami ngize ngenze izitha zakho zibe yisinyathelo sezinyawo zakho.” (ImiSebenzi 2:32-35; KumaHebheru 10:12, 13) Pho uJesu wayezalinda okwesikhathi esingakanani ukuthi uJehova amnike ubukhosi?

UMbuso kaNkulunkulu uzakuba leqiniso ukuthi intando kaNkulunkulu iyenziwa emhlabeni

23. (a) UJesu waqalisa nini ukuba yiNkosi yoMbuso kaNkulunkulu? (b) Sizafunda ngani eSahlukweni esilandelayo?

23 Kungakafiki u-1914 kuleqembu lamaKhristu athembekileyo elananzelela ukuthi umnyaka ka-1914 uqakathekile esiphrofethweni seBhayibhili. Obekusenzakala emhlabeni kusukela ngo-1914 kutshengisa ukuthi babetshaye khona. UJesu waqalisa ukubusa ngalowomnyaka. (IHubo 110:2) Ngemva kwalokho, uSathane wahle wajikelwa emhlabeni futhi khathesi usesalelwe ‘yisikhathi esifitshane.’ (ISambulo 12:12) Isahluko esilandelayo sizasinika ubufakazi obunengi obutshengisa ukuthi siphila esikhathini lesi ‘esifitshane.’ Sizafunda lokuthi sekuseduze ukuthi uMbuso kaNkulunkulu wenze ukuthi intando kaNkulunkulu yenziwe emhlabeni.​—Khangela amabala asekucineni 21.