Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 5

Inhlawulo Yisipho Esikhulu UNkulunkulu Asinike Sona

Inhlawulo Yisipho Esikhulu UNkulunkulu Asinike Sona

1, 2. (a) Ngesinjani isipho osiqakathekisayo? (b) Kungani inhlawulo iyisipho esikhulu kulazo zonke esisiphiwe nguNkulunkulu?

KUZO zonke izipho owake waziphiwa yisiphi esakuthokozisa kakhulu? Akudingi ukuthi isipho sibe ngesidulayo ukuthi size sikujabulise. Nxa sikuthokozisa futhi siluncedo kuwe ungabonga ungaqedi.

2 Kuzo zonke izipho esake saziphiwa nguNkulunkulu sinye kuphela esiqakatheke kulazo zonke. Esahlukweni lesi sizafunda ngokuthi uJehova wathuma iNdodana yakhe uJesu Khristu ukuze sithole impilo engapheliyo. (Bala uMathewu 20:28.) UJehova watshengisa ukuthi uyasithanda kakhulu ngokuthuma uJesu ukuthi azosihlawulela.

IYINI INHLAWULO?

3. Kungani abantu besifa?

3 Inhlawulo yindlela kaJehova yokukhulula abantu esonweni lasekufeni. (Kwabase-Efesu 1:7) Ukuze sizwisise ukuthi kungani kwakumele sihlawulelwe kumele siqale sazi okwenzakala esivandeni se-Edeni. Okhokho bethu u-Adamu lo-Eva bona. Lokhu kwenza bafa. Lathi siyafa ngoba silesono esivela ku-Adamu lo-Eva.​—Khangela amabala asekucineni 8.

4. U-Adamu wayedalwe elempilo enjani?

4 Ngesikhathi u-Adamu edalwa wayengelasono futhi wayeqinile emzimbeni. Lokhu kutsho ukuthi wayelempilakahle,  wayengasoze agule, aguge kumbe afe. U-Adamu kazalwanga kodwa wadalwa, ngenxa yalokho uJehova wayenguyise. (ULukha 3:38) UJehova wayehlala ekhuluma laye. Wamphumela egcekeni ngalokho ayekukhangelele kuye njalo wamnika lomsebenzi okhwabithekayo.​—UGenesisi 1:28-30; 2:16, 17.

5. Kutshoni ukuthi u-Adamu wadalwa “ngesimo sikaNkulunkulu”?

5 U-Adamu wadalwa “ngesimo sikaNkulunkulu.” (UGenesisi 1:27) UJehova wenza u-Adamu waba lobuntu obunjengobakhe. Wamenza waba lothando, ukuhlakanipha, ukulunga lamandla. Waphinda wamnika lenkululeko yokuzikhethela. Lokhu kutsho ukuthi u-Adamu wayengayisuye doli, wayesenelisa ukukhetha phakathi kokuhle lokubi. Aluba u-Adamu wakhetha ukulalela uNkulunkulu wayezaphila emhlabeni olipharadayisi kuze kube nininini.

6. Ukungalaleli uNkulunkulu kwenza impilo ka-Adamu yaba njani? Ukona kuka-Adamu kwalethani ebantwini?

6 U-Adamu wagwetshelwa ukufa ngenxa yokuthi kamlalelanga uNkulunkulu. Ngokungalaleli watshaphaza ubuhlobo bakhe loJehova futhi waxotshwa ePharadayisi. Kanti futhi isono ayeselaso sasizakwenza agule, aguge futhi afe. (UGenesisi 3:17-19) Ayengasabutheki ngoba u-Adamu lo-Eva bakhetha ukungalaleli uNkulunkulu ngabomu. Nxa likhuluma ngokwenziwa ngu-Adamu iBhayibhili lithi: “Isono sangena emhlabeni ngomuntu oyedwa, lokufa ngesono, njalo ngale indlela ukufa kwafika ebantwini bonke, ngoba bonke benze isono.” (KwabaseRoma 5:12) Ngokona u-Adamu ‘wazithengisa’ yena kanye lathi esonweni lasekufeni. (KwabaseRoma 7:14) Pho likhona yini ithemba ngathi? Ye, ngoba uNkulunkulu wasenzela inhlawulo.

7, 8. Iyini inhlawulo?

 7 Singayichaza njani inhlawulo? Inhlawulo singayichaza ngezindlela ezimbili. Okokuqala singathi yimali ebhadalwayo ukuze kukhululwe umuntu obotshiweyo kumbe othunjiweyo. Okwesibili singathi yimali ekhitshwayo ukuze kubhadalelwe umonakalo othile.

8 Akula muntu owayengenelisa ukubhadalela umonakalo owabangelwa ngu-Adamu ngesikhathi esona futhi esilethela ukufa. Kodwa uJehova wayicanda indlela yokusikhulula esonweni lasekufeni. Khathesi asifunde ngokuthi uJehova wasihlawulela njani lokuthi inhlawulo isinceda njani.

INDLELA UJEHOVA ASIHLAWULELA NGAYO

9. Kwakufuneka inhlawulo enjani?

9 Kungani abantu bengenelisi ukubhadalela umonakalo owabangelwa yikona kuka-Adamu? Yikuthi sonke silesono. (IHubo 49:7, 8) Kwakumele kuhlawulwe ngempilo yomuntu ongelasono. IBhayibhili lithi uJesu Khristu ‘wazinikela njengenhlawulo yabantu bonke.’ (1 KuThimothi 2:6) Impilo uJesu anikela ngayo yayilingana lempilo eyalahlwa ngu-Adamu.

10. UJehova wasihlawulela njani?

10 UJehova wasihlawulela njani? Wathumela iNdodana yakhe eligugu emhlabeni. INdodana le okuthiwa nguJesu yiyo eyisiqalo sendalo kaNkulunkulu. (1 UJohane 4:9, 10) UJesu wavuma ukutshiya uYise kanye lempilo yezulwini. (KwabaseFiliphi 2:7) UJehova wathuma uJesu emhlabeni ngokufaka ukuphila kwakhe esibelethweni sikaMariya. Lokhu kwenza uJesu wazalwa engumuntu ongelasono.​—ULukha 1:35.

UJehova wasihlawulela ngeNdodana yakhe eligugu

11. Kungani uJesu wayengenelisa ukuhlawulela bonke abantu?

 11 Ukona kuka-Adamu kwenza abantu bonke baba lesono. Phela zonelwa mvuyinye. Pho umuntu oyedwa wayengenelisa yini ukuhlawulela bonke abantu ukuthi bangafi? Ye. (Bala uRoma 5:19.) UJesu kazange one yikho wasihlawulela ngempilo yakhe. (1 KwabaseKhorinte 15:45) Inhlawulo eyenziwa ngempilo kaJesu ingasetshenziswa ukukhulula bonke abantwana baka-Adamu ekufeni.​—1 KwabaseKhorinte 15:21, 22.

12. Kungani uJesu wahlupheka?

12 IBhayibhili liyachasisa ukuthi uJesu wahlupheka njani engakafi. Wabhaxabulwa kabuhlungu, wabethelwa esigodweni, futhi wafa ngemva kwamahola athile esefuthelwe kwaze kwathophela. (UJohane 19:1, 30; ImiSebenzi 10:39) Wayehluphekelani kangaka? Kungenxa yokuthi uSathane wala wemba phansi ukuthi kungaba lomuntu ongabambelela kuNkulunkulu nxa ehlukuluzwa kabuhlungu. UJesu watshengisa ukuthi umuntu ongelasono angabambelela kuNkulunkulu lanxa angaze ahlupheke njani. Ake ucabange ukuthi okwenziwa nguJesu kwamthabisa njani uJehova.​—IZaga 27:11; khangela amabala asekucineni 14.

13. Inhlawulo yabhadalwa njani?

13 Inhlawulo yabhadalwa njani? Ngomnyaka ka-33 uJehova wavumela ukuthi uJesu abulawe ngabantu ababemzonda. (KumaHebheru 10:10) Ngemva kwamalanga amathathu uJesu efile, uJehova wamvusa eselomzimba womoya. UJesu wabuyela ezulwini ukuze ayenika uYise inhlawulo. (KumaHebheru 9:24) UJehova wawamukela umhlatshelo kaJesu. Khathesi sesingakhululwa esonweni lasekufeni ngoba inhlawulo seyabhadalwa.​—Bala uRoma 3:23, 24.

 INHLAWULO ISINCEDA NJANI?

14, 15. Kumele senzeni ukuze izono zethu zithethelelwe?

14 Inhlawulo iyasinceda. Ake sibone ukuthi isinceda njani khathesi lokuthi izasinceda njani esikhathini esizayo.

15 Izono zethu ziyathethelelwa. Kasihlali sisenza okulungileyo. Siyaphambanisa njalo kwezinye izikhathi siyakhuluma loba senze izinto ezimbi. Pho singenzani ukuze sithethelelwe? Kumele sizisole ngesikwenzileyo besesicela ukuthi uJehova asixolele. (KwabaseKholose 1:13, 14) Lokhu kuzasenza sisale sibethwa ngumoya ngoba sisazi ukuthi sesithethelelwe izono zethu.​—1 UJohane 1:8, 9.

16. Kumele senzeni ukuze sibe lomzwangedwa ohlanzekileyo?

16 Singaba lomzwangedwa ohlanzekileyo. Nxa umuntu edliwa yisazela uyaphela amandla njalo azwe angani kalancedo. Kodwa akulahlwa mbeleko ngokufelwa. Nxa ungamncenga uJehova, uyakunika indlebe futhi akuxolele. (KumaHebheru 9:13, 14) Singaze sibe lohlupho bani kumbe ubuthakathaka obunjani uJehova uhlala ethiye indlebe ukuze asincede. (KumaHebheru 4:14-16) Lokhu kungenza sibe lomzwangedwa ohlanzekileyo.

17. Yiziphi izibusiso esizazithola ngenxa yokuthi uJesu wasifela?

17 Sesilethemba lokuphila phakade. “Umvuzo wesono yikufa, kodwa isipho sikaNkulunkulu siyikuphila okungapheliyo kuKhristu uJesu iNkosi yethu.” (KwabaseRoma 6:23) Sesilethemba lokuphila phakade singaguli futhi singagugi ngenxa yokuthi uJesu wasifela. (ISambulo 21:3, 4) Kodwa kumele senzeni ukuze sithole izibusiso lezi?

 WOBA LOKHOLO ENHLAWULWENI

18. Sikwazi njani ukuthi uJehova uyasithanda?

18 Cabanga ukuthi uthokoza njani nxa othile ekupha isipho esihle. Inhlawulo yisipho esiqakatheke ukwedlula zonke futhi kumele simbonge uJehova ngokusinika yona. UJohane 3:16 uthi “uNkulunkulu walithanda ilizwe waze wanikela iNdodana yakhe iyiyo yodwa.” UJehova usithanda kakhulu okokuthi waze wanikela ngeNdodana yakhe eligugu, uJesu. Siyakwazi lokuthi uJesu uyasithanda ngoba wavuma ukuzosifela. (UJohane 15:13) Isipho senhlawulo kumele sikwenze ubone ukuthi uJehova loJesu bayakuthanda kakhulu.​—KwabaseGalathiya 2:20.

Ungaqhubeka ufunda ngoJehova uzamthanda kakhulu njalo uzaba ngumngane wakhe

19, 20. (a) Kuyini okumele ukwenze ukuze ube ngumngane kaJehova? (b) Ungatshengisa njani ukuthi uyakholwa emhlatshelweni kaJesu wenhlawulo?

19 Ungenzani ukuze ube ngumngane kaNkulunkulu njengoba usukwazi ukuthi uyasithanda? Phela kunzima ukuthanda umuntu ongamaziyo. UJohane 17:3 uthi singenelisa ukumazi uJehova. Nxa ungaqhubeka ufunda ngoJehova uzamthanda kakhulu njalo uzakwenza akuthandayo ubususiba ngumngane wakhe. Yikho qhubeka ufunda iBhayibhili ukuze umazi uJehova.​—1 UJohane 5:3.

20 Kholwa emhlatshelweni kaJesu wenhlawulo. IBhayibhili lithi “loba ngubani obeke ithemba lakhe eNdodaneni ulokuphila okungapheliyo.” (UJohane 3:36) Kutshoni ukukholwa? Kutsho ukwenza lokho uJesu asifundisa khona. (UJohane 13:15) Akutsho ukuphongukuthi siyakholwa kuJesu. Izenzo yizo okumele zitshengise ukuthi siyakholwa enhlawulweni. UJakhobe 2:26 uthi: “Ukukholwa okungelamisebenzi kufile.”

21, 22. (a) Kungani kumele siye eSikhumbuzweni sokufa kukaKhristu minyaka yonke? (b) Sizaxoxa ngani ezahlukweni ezimbili ezilandelayo?

 21 Yana eSikhumbuzweni sokufa kukaKhristu. Ngelanga uJesu abotshwa ngalo watshela abafundi bakhe ukuthi kumele bakukhumbule ukufa kwakhe. Lokhu sikwenza minyaka yonke njalo kuthiwa yiSikhumbuzo kumbe ‘yiSidlo seNkosi.’ (1 KwabaseKhorinte 11:20; UMathewu 26:26-28) UJesu ufuna singakhohlwa ukuthi wanikela ngempilo yakhe ukuze sihlawulelwe izono zethu. Wathi: “Kwenzeni lokhu kube yisikhumbuzo sami.” (Bala uLukha 22:19.) Nxa usiba khona eSikhumbuzweni uyabe utshengisa ukuthi uyayiqakathekisa inhlawulo njalo uyambonga uJehova loJesu ngendlela abasithanda ngayo.​—Khangela amabala asekucineni 15.

22 Inhlawulo yisipho esiqakatheke kulazo zonke esake sazithola. (2 KwabaseKhorinte 9:14, 15) Inhlawulo izanceda lezigidi zabantu ezafayo. Njani? Izahluko ezimbili ezilandelayo zizahlafuna lolodaba.