Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 1

Ungubani UNkulunkulu?

Ungubani UNkulunkulu?

1, 2. Abantu bandise ukuzibuza yiphi imibuzo?

ABANTWANA babuza imibuzo eminengi. Lanxa ungazama ukubaphendula, bangaphinda babuze omunye umbuzo.

2 Sonke siyake sizibuze imibuzo. Singazibuza ukuthi sizakudlani, sizagqokani kumbe siyisebenzise njani imali. Ngezinye izikhathi siba lemibuzo eqakathekileyo ephathelane lokwenzakala empilweni langekusasa. Kodwa kulula ukuthi sikhalale ukudinga izimpendulo zemibuzo le nxa singazitholi izimpendulo ezisuthisayo.

3. Kuyini okwenza abantu abanengi bacabange ukuthi ngeke bazithole izimpendulo zemibuzo abalayo?

3 IBhayibhili lilazo yini izimpendulo zemibuzo esingabe silayo? Lanxa abanye becabanga ukuthi lilazo izimpendulo, babona angani kunzima ukulizwisisa. Abanye bacabanga ukuthi abafundisi yibo kuphela abalezimpendulo. Abanye balenhloni zokutsho ukuthi izimpendulo kabazazi. Wena uthini?

4, 5. Yiphi imibuzo ekukhathazayo? Kungani kumele uqhubeke udinga izimpendulo zemibuzo leyo?

4 Akuthandabuzwa ukuthi uyafuna ukwazi izimpendulo zemibuzo efanana laleyi: Siphilelani? Umuntu angafa uyangaphi? UNkulunkulu ulobuntu obunjani? Umfundisi odumileyo uJesu wathi nxa singaqhubeka sicela sizaphiwa, singaqhubeka sidinga sizathola njalo singaqhubeka siqoqoda sizavulelwa. (UMathewu 7:7)  Ungalahli ithemba kodwa qhubeka udinga izimpendulo ezizakwenza usuthiseke.

5 Nxa ungaqhubeka udinga eBhayibhilini uzazithola izimpendulo. (IZaga 2:1-5) Izimpendulo zalo kazinzima ukuzizwisisa. Ozakufunda kuzakunceda ukuthi uphile impilo engcono khathesi njalo ube lethemba elihle ngelakusasa. Ake sihlafune olunye udaba oseluphithanise abantu amakhanda.

UNKULUNKULU ULENDABA LATHI YINI?

6. Kungani abanye abantu becabanga ukuthi uNkulunkulu kalandaba lathi?

6 Abantu abanengi bacabanga ukuthi uNkulunkulu kalandaba labo. Emhlabeni kulezimpi, inzondano kanye lokunye okuzwisa usizi. Abantu bayagula, bayahlupheka futhi bayafa. Lokhu kwenza abanye bathi: ‘Yindaba uNkulunkulu esiyekela sihlupheka nxa kuyikuthi ulendaba lathi?’

7. (a) Kuyini okutshiwo ngabafundisi okwenza abantu bacabange ukuthi uNkulunkulu ulolunya? (b) Kuyini okwenza siqiniseke ukuthi uNkulunkulu kayisuye obangela izinto ezimbi?

7 Kwezinye izikhathi abafundisi benza abantu bacabange ukuthi uNkulunkulu ulolunya. Nxa kungenzakala into embi bathi yintando kaNkulunkulu. Nxa besitsho njalo bayabe besithi uNkulunkulu nguye okwenzileyo loba okuhlelileyo. Kodwa lokhu ayisikho okufundiswa liBhayibhili. UJakhobe 1:13 usitshela ukuthi uNkulunkulu kabalingi abantu. Uthi: “Ekulingweni, kakho omele athi, ‘uNkulunkulu uyangilinga.’ Ngoba uNkulunkulu angeke alingwe yibubi, kumbe alinge umuntu.” Lokhu kutsho ukuthi kayisuye obangela izinto ezimbi. (Bala uJobe 34:10, 12.) Ake sibone umzekeliso.

8, 9. Kungani kungaqondanga ukuthi sithi uNkulunkulu nguye obangela ukuthi sihlupheke? Nika umzekeliso.

 8 Ake sithi kulejaha elihlala labazali balo. Uyise uyalithanda kakhulu futhi ulifundise kuhle. Kuthi kunjalo beseliyekela ukulalela uyise futhi likhethe ukusuka ngekhaya. Uyise kaliyalisi. Lisuka liyekwenza izinto ezimbi beselisiba sebunzimeni. Kuyabe kuqondile yini ukuthi sisole uyise ngalokho okwehlele ijaha lelo? Kuyabe kungaqondanga. (ULukha 15:11-13) UNkulunkulu ufanana lobaba lowo ngoba kazange abayalise abantu ngesikhathi bekhetha ukumhlamukela. Yikho nxa sisehlelwa yizinto ezimbi, kumele sikhumbule ukuthi uNkulunkulu kayisuye ozibangeleyo. Kuyabe kungaqondanga ukuthi simsole.

9 UNkulunkulu ulesizatho esihle sokwekela izinto ezimbi zenzakale. Isizatho leso uzasifunda eSahlukweni 11. Kodwa woba leqiniso lokuthi uNkulunkulu uyasithanda lokuthi kayisuye obangela ukuthi sihlupheke. Iqiniso yikuthi nguye kuphela ongasinceda.—U-Isaya 33:2.

10. Kuyini okwenza simthembe uNkulunkulu ukuthi uzalungisa konke okoniwe ngabantu ababi?

10 UNkulunkulu ungcwele. (U-Isaya 6:3) Kumele simthembe ngoba konke akwenzayo kuhle futhi kuhlanzekile. Abantu kabanjalo ngoba bona bayake benze izinto ezingalunganga. Ngitsho lombusi othembeke ukwedlula bonke kalamandla okulungisa zonke izinto ezoniwa ngabantu ababi. UNkulunkulu ulamandla ukwedlula abantu bonke njalo ulesifiso sokulungisa izinto ezoniwa ngabantu. Uzakhipha zonke izinto ezimbi zingaphindi zibekhona.—Bala iHubo 37:9-11.

 UNKULUNKULU UZWA NJANI NXA ESIBONA SIHLUPHEKA?

11. UNkulunkulu uzwa njani nxa ekubona uhlupheka?

11 UNkulunkulu uzwa njani nxa ebona okwenzakala emhlabeni kanye lobunzima ophakathi kwabo? IBhayibhili lithi uNkulunkulu “uthanda ukulunga.” (IHubo 33:5) Lokhu kutsho ukuthi uyakuthanda okuhle kodwa uzonda okubi. Kumzwisa ubuhlungu ukubona abantu behlupheka. IBhayibhili lithi “inhliziyo yakhe yagcwala ubuhlungu” ngesikhathi ebona izinto ezimbi ezazisenzakala emhlabeni kudala. (UGenesisi 6:5, 6) UNkulunkulu kantshintshi. (UMalaki 3:6) IBhayibhili lithi uNkulunkulu ulendaba lawe.—Bala u-1 Phetro 5:7.

IBhayibhili lifundisa ukuthi uJehova unguMdali olothando

12, 13. (a) Kungani sisenelisa ukuthanda abanye, futhi sizwa njani ngokuhlupheka okusemhlabeni? (b) Kungani singaba leqiniso lokuthi uNkulunkulu uzakuqeda ukuhlupheka okusemhlabeni?

12 IBhayibhili lisitshela ukuthi uNkulunkulu wasidala ngomfanekiso wakhe. (UGenesisi 1:26) Lokhu kutsho ukuthi uNkulunkulu wasenza saba lobuntu obunjengobakhe. Nxa kukuzwisa ubuhlungu ukubona abantu behlupheka kutsho ukuthi uNkulunkulu yena kumzwisa ubuhlungu kakhulu. Sikwazi njani lokhu?

13 IBhayibhili lisifundisa ukuthi “uNkulunkulu uluthando.” (1 UJohane 4:8) Konke uNkulunkulu akwenzayo ukwenza ngenxa yokuthi uyasithanda. Lathi silothando ngoba sifuze yena. Cabanga ngalokhu: Aluba ubulamandla, ubungakuqeda yini ukuhlupheka okusemhlabeni? Ye ubungakuqeda. UNkulunkulu yena-ke? Uzakuqeda ukuhlupheka okusemhlabeni ngenxa yokuthi ulamandla futhi uyasithanda. Yikho qiniseka ukuthi zonke izithembiso zikaNkulunkulu okukhulunywe  ngazo ekuqaliseni kwebhuku leli zizagcwaliseka. Kodwa kumele wazi okunengi ngaye ukuze umthembe ukuthi uzazigcwalisa.

UNKULUNKULU UFUNA UMAZI

Nxa ufuna ukwazana lomunye umuntu uyamtshela ibizo lakho. UNkulunkulu uyasitshela ibizo lakhe eBhayibhilini

14. Ngubani ibizo likaNkulunkulu, futhi sazi njani ukuthi kumele silisebenzise?

14 Nxa ufuna ukwazana lomunye umuntu wandise ukuqala ngokumtshelani? Ibizo lakho. UNkulunkulu ulebizo yini? Amasonto amanengi athi ibizo lakhe nguNkulunkulu kumbe Nkosi. Kodwa la ngamabizo okuhlonipha nje afanana lokuthi “nduna” loba “mongameli.” UNkulunkulu usitshelile ukuthi ibizo lakhe nguJehova. IHubo 83:18 lithi: “Yenza bakwazi ukuthi wena, obizo lakho unguJehova-ukuthi wena wedwa ungoPhezukonke emhlabeni wonke.” Abalobi beBhayibhili balisebenzisa kanengi ibizo likaNkulunkulu. UJehova ufuna ulazi ibizo lakhe futhi ulisebenzise. Ukutshela ibizo lakhe ngoba ufuna ube ngumngane wakhe.

15. Litshoni ibizo elithi Jehova?

15 Okutshiwo libizo likaNkulunkulu elithi Jehova kuqakathekile. Litsho ukuthi uNkulunkulu angagcwalisa loba yisiphi isithembiso asenzayo njalo afeze injongo yakhe.  Akulalutho olungamehlula. UJehova nguye kuphela ofanelwe libizo elinjalo. *

16, 17. Litshoni ibizo lokuhlonipha elithi (a) “Somandla”? (b) “Nkosi yezikhathi zonke”? (c) “Mdali”?

16 Njengoba sike sabona, iHubo 83:18 lithi: “Wena wedwa ungoPhezukonke.” ISambulo 15:3 sithi: “Mikhulu iyamangalisa imisebenzi yakho Nkosi Nkulunkulu  Somandla. Zilungile njalo ziqotho izindlela zakho, Nkosi yezikhathi zonke.” Litshoni ibizo lokuhlonipha elithi “Somandla?” Litsho ukuthi uJehova ulamandla ukwedlula loba ngubani. Ibizo lokuhlonipha elithi “Nkosi yezikhathi zonke” loba Nkosi yaphakade litsho ukuthi uNkulunkulu wayevele ekhona. IHubo 90:2 lithi kusukela phakade kuze kube phakade unguNkulunkulu. Lokhu kusitshiya sibambe owangaphansi sibili!

17 UJehova nguye yedwa uMdali. ISambulo 4:11 sithi: “Ufanele, Nkosi yethu loNkulunkulu wethu, ukwamukela udumo lenhlonipho kanye lamandla, ngoba wena wadala izinto zonke, njalo zadalwa ngentando yakho njalo zilabo ubukhona bazo.” UJehova wadala izingilosi, izinkanyezi, izithelo kanye lenhlanzi eziselwandle. Iqiniso yikuthi ungaze uqanse amaqaqa, utshone enzikini yolwandle konke okulapho kwadalwa nguJehova.

 KUNGENZAKALA YINI UKUTHI UBE NGUMNGANE KAJEHOVA?

18. Kuyini okwenza abanye abantu bacabange ukuthi ngeke basondele kuNkulunkulu, futhi iBhayibhili lithini ngalokho?

18 Ukubala ngoNkulunkulu kwenza abanye besabe njalo babe lomcabango othi, ‘UNkulunkulu ulamandla futhi ukhatshana kakhulu, kambe kuyini okungenza abe lendaba lami?’ Kodwa uNkulunkulu ufuna sibe lomcabango onjalo yini? Hatshi. UJehova ufuna sisondele kuye. IBhayibhili lithi uNkulunkulu ‘kakhatshana komunye lomunye wethu.’ (ImiSebenzi 17:27) UNkulunkulu ufuna usondele kuye, futhi uthembisa ukuthi ‘laye uzasondela kuwe.’—UJakhobe 4:8.

19. (a) Ungenzani ukuze ube ngumngane kaNkulunkulu?(b) Yibuphi ubuntu bukaJehova obuthandayo?

19 Kumele wenzeni nxa ufuna ukuba ngumngane kaNkulunkulu? UJesu wathi: ‘Manje-ke yilokhu ukuphila okungapheliyo: ukuthi bakwazi wena, onguwe wedwa uNkulunkulu weqiniso, loJesu Khristu omthumileyo.’ (UJohane 17:3) Nxa ungaqhubeka ufunda ngoJehova loJesu uzacina usubazi njalo uzathola ukuphila okungapheliyo. Ngokwesibonelo usufundile ukuthi “uNkulunkulu uluthando.” (1 UJohane 4:16) Kodwa kulokunengi ozakufunda ngoNkulunkulu. IBhayibhili lithi uJehova ‘ulesihawu lomusa, uyaphuza ukuthukuthela, ugcwele uthando lobuqotho.’ (U-Eksodusi 34:6) UJehova “uyathethelela njalo ulungile.” (IHubo 86:5) Uyabekezela njalo uthembekile. (2 UPhetro 3:9; IHubo 18:25) Nxa ungaqhubeka ubala iBhayibhili uzafunda lokunye okunengi ngoNkulunkulu.

20-22. (a) Kungenzakala njani ukuthi sibe ngabangane bakaNkulunkulu lanxa engabonakali? (b) Kumele wenzeni nxa abanye bangazama ukukuyekelisa ukufunda iBhayibhili?

20 Kungenzakala njani ukuthi ube ngumngane  kaNkulunkulu yena engabonakali? (UJohane 1:18; 4:24; 1 KuThimothi 1:17) Nxa ungabala iBhayibhili uzamazi uJehova. (IHubo 27:4; KwabaseRoma 1:20) Kanti njalo ungaqhubeka ufunda ngaye, uzamthanda kakhulu futhi usondele kuye.

Lanxa ubaba engabathanda abantwabakhe, uthando lwakhe ngeke lufike endleleni uNkulunkulu asithanda ngayo

21 Uzakuzwisisa ukuthi uJehova unguBaba wethu. (UMathewu 6:9) Nguye owasidalayo futhi ufuna sithokoze. Yikho kanye ubaba olothando angakufisela abantwabakhe. (IHubo 36:9) IBhayibhili lithi kungenzakala ukuthi ube ngumngane kaJehova. (UJakhobe 2:23) Inhliziyo kayidlali lephaphu yini nxa usizwa ukuthi uJehova, uMdali wezulu lomhlaba ufuna ube ngumngane wakhe?

22 Abanye bayabe befuna uyekele ukufunda iBhayibhili. Bayabe bedlela evalweni becabanga ukuthi uzantshintsha okukholwayo. Kodwa ungavumeli muntu akuyekelise ukuba ngumngane kaJehova, phela ungumngane ongcono kulabo bonke ongaba labo.

23, 24. (a) Kungani kumele uqhubeke ubuza imibuzo? (b) Sizaxoxa ngani esahlukweni esilandelayo?

23 Zikhona izinto okungenzakala ungazizwisisi ngesikhathi ufunda iBhayibhili. Ungesabi ukubuza. UJesu wathi kumele sithobeke njengabantwana abancane ngoba kabayekeli ukubuza imibuzo. (UMathewu 18:2-4) UNkulunkulu ufuna ukuthi uthole izimpendulo. Yikho lihlolisise iBhayibhili ukuze uqiniseke ukuthi okufundayo kuliqiniso.—Bala imiSebenzi 17:11.

24 Indlela engcono kakhulu yokwazi uJehova yikufunda iBhayibhili. Esahlukweni esilandelayo, sizabona ukuthi kungani iBhayibhili lingafanani lamanye amabhuku.

^ indima 15 Nxa ufuna ukwazi okunengi ngokuthi ibizo likaNkulunkulu litshoni lokuthi libizwa njani, khangela amabala asekucineni 1.