Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 4

Ungubani UJesu Khristu?

Ungubani UJesu Khristu?

1, 2. (a) Nxa usazi ibizo lomuntu odumileyo ungathi uyamazi yini sibisibili? Chasisa. (b) Abantu bathini ngoJesu?

KULABANTU abanengi abadumileyo emhlabeni futhi kungenzakala ukuthi ukhona othile odumileyo owazi ibizo lakhe. Kodwa ukwazi ibizo lakhe akutsho ukuthi uyamazi sibisibili ngoba phela uyabe ungabazi ubuntu bakhe lokuthi wakhuliswa njani.

2 Lanxa uJesu Khristu waphila emhlabeni eminyakeni engaba ngu-2 000 eyadlulayo, kungenzakala ukuthi sewake wezwa udletshana ngaye. Kodwa abantu abanengi kabakwazi ukuthi wayengumuntu onjani. Abanye bathi wayezilungele nje, abanye bathi wayengumphrofethi ikanti abanye bathi unguNkulunkulu. Wena uthini?​—Khangela amabala asekucineni 11.

3. Kungani kuqakathekile ukuthi wazi uJehova uNkulunkulu loJesu Khristu?

3 Kungani kuqakathekile ukuthi wazi iqiniso ngoJesu? IBhayibhili lithi: ‘Manje-ke yilokhu ukuphila okungapheliyo: ukuthi bakwazi wena, onguwe wedwa uNkulunkulu weqiniso, loJesu Khristu omthumileyo.’ (UJohane 17:3) Nxa ungafunda iqiniso ngoJehova loJesu uzaphila phakade emhlabeni olipharadayisi. (UJohane 14:6) Ukufunda ngoJesu kuzasinceda lokuthi sazi indlela okumele siphile ngayo lokumele siphathe ngayo abanye. (UJohane 13:34, 35) ESahlukweni 1, sifunde iqiniso ngoNkulunkulu ikanti eSahlukweni lesi sizafunda ukuthi iBhayibhili lifundisani ngoJesu.

 SESIMTHOLILE UMESIYA!

4. Litshoni ibala elithi “Mesiya” lelithi “Khristu”?

4 UJehova wathembisa ukuthi uzathuma uMesiya kumbe uKhristu. Lokhu wakutsho esebenzisa iBhayibhili kusasele iminyaka eminengi ukuthi uJesu azalwe. Ibala elithi “Mesiya” ngelesiHebheru, ikanti elithi “Khristu” ngelesiGiriki. Amabala la atsho umuntu owayezagcotshwa nguNkulunkulu futhi amuphe isikhundla esiqakathekileyo. UMesiya uzakwenza ukuthi zonke izithembiso zikaNkulunkulu zigcwaliseke. Uzafunda lokuthi lokho uJesu akwenza esasemhlabeni kungakunceda njani khathesi. Ngesikhathi uJesu engakazalwa abantu abanengi babezibuza ukuthi ‘Ngubani ozakuba nguMesiya?’

5. Abafundi bakaJesu babekukholwa yini ukuthi uJesu unguMesiya?

5 Abafundi bakaJesu babengakuthandabuzi ukuthi uJesu unguMesiya. (UJohane 1:41) Ngokwesibonelo, uSimoni Phethro watshela uJesu wathi: “UnguKhristu.” (UMathewu 16:16) Kuyini okungasenza siqiniseke ukuthi uJesu unguMesiya?

6. Kuyini okwenziwa nguJehova ukuze ancede abantu abamthandayo ukuthi bamazi uMesiya?

6 Kusasele iminyaka ukuthi uJesu azalwe, abaphrofethi bakaNkulunkulu babhala izinto ezinengi ezazizanceda abantu ukuthi bambone uMesiya. Nanku umzekeliso ongasisiza sibone ukuqakatheka kweziphrofetho lezo. Ake sithi ucelwe ukuthi uye esilindweni samabhasi esiphithizelayo ukuthi uyehlangabeza umuntu ongakaze umuthi tshazi. Nxa ungachasiselwa kuhle ukuthi umuntu lowo unjani, uzakwenelisa ukumbona. UJehova laye wasebenzisa abaphrofethi ukuze asitshele okwakuzakwenziwa nguMesiya  lalokho okwakuzakwenzakala kuye. Ukugcwaliseka kweziphrofetho zonke lezo kunceda abantu abathanda uNkulunkulu ukuthi bamazi uMesiya.

7. Yiziphi iziphrofetho ezimbili ezitshengisa ukuthi uJesu unguMesiya?

7 Nanzi ezinye iziphrofetho ezimbili ezikhuluma ngoMesiya. Kusasele iminyaka engu-700 ukuthi uJesu azalwe, uMikha waphrofetha ukuthi uMesiya wayezazalelwa edolobheni elincane okuthiwa yiBhethilehema. (UMikha 5:2) Yikho kanye lapho uJesu azalelwa khona. (UMathewu 2:1, 3-9) UDanyeli waphrofetha ukuthi uMesiya wayezabonakala ngo-29 C.E. (UDanyeli 9:25) Lezi kayisizo zodwa iziphrofetho ezagcwalisekayo ezikwenza kucace ukuthi uJesu unguMesiya.​—Khangela amabala asekucineni 12.

UJesu waba nguMesiya loba uKhristu ngesikhathi ebhabhathizwa

8, 9. Kuyini okwenzakala ngesikhathi uJesu ebhabhathizwa okwatshengisa ukuthi nguye uMesiya?

8 UJehova ukwenze kwacaca bha ukuthi uJesu unguMesiya. UNkulunkulu wathembisa uJohane uMbhabhathizi ukuthi uzamsiza abone uMesiya. Lakanye wakwenza lokhu ngo-29 C.E ngesikhathi uJesu ebhabhathizwa nguJohane emfuleni uJodani. IBhayibhili lithi: ‘Masinyane nje uJesu eqeda ukubhabhathizwa waphuma emanzini. Khonokho kwavuleka izulu wasebona umoya kaNkulunkulu usehla unjengejuba usehlela phezu kwakhe. Ilizwi lisuka ezulwini lathi, “Lo yiNdodana yami engiyithandayo; ngiyathokoza kakhulu ngayo.” ’ (UMathewu 3:16, 17) UJohane wathi ebona konke lokhu futhi esizwa lelizwi leli, wahle wakwazi ukuthi uJesu nguye uMesiya. (UJohane 1:32-34) UJesu waba nguMesiya ngesikhathi uJehova ethululela umoya wakhe phezu kwakhe. Nguye owakhethwa nguNkulunkulu ukuthi abe nguMkhokheli leNkosi.​—U-Isaya 55:4.

9 Iziphrofetho zeBhayibhili, amazwi kaJehova kanye  lalokho okwenzakala ngesikhathi uJesu ebhabhathizwa kutshengisa ukuthi uJesu nguye uMesiya. Kodwa uJesu wavela ngaphi futhi wayengumuntu onjani? Ake sibone ukuthi iBhayibhili lithini.

UJESU WAVELA NGAPHI?

10. IBhayibhili lithi uJesu wayengaphi engakabuyi emhlabeni?

10 IBhayibhili lifundisa ukuthi uJesu waphila ezulwini okwesikhathi eside engakabuyi emhlabeni. UMikha wathi uMesiya “ngowasekadeni.” (UMikha 5:2) UJesu wakhuluma kanengi ukuthi yena waphila ezulwini engakazalwa lapha emhlabeni. (Bala uJohane 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5.) UJesu wayevele elobuhlobo obuhle loJehova langesikhathi engakabuyi emhlabeni.

11. Kungani uJehova emthanda uJesu?

11 Kungani uJehova emthanda kakhulu uJesu? Kungenxa yokuthi uJesu ‘lizibulo kukho konke okudaliweyo.’ * (KwabaseKholose 1:15) Okunye okwenza abe ligugu kuJehova yikuthi nguye yedwa owadalwa nguJehova mathupha. Yikho ebizwa ngokuthi ‘yindodana yakhe eyiyo yodwa.’ (UJohane 3:16) UJesu nguye yedwa owancedisa uJehova ekudaleni zonke ezinye izinto. (KwabaseKholose 1:16) Njalo ubizwa ngokuthi ‘nguLizwi’ ngoba uJehova wayethuma yena ukuthi ayetshela izingilosi kanye labantu imilayezo.​—UJohane 1:14.

12. Sazi njani ukuthi uJesu loNkulunkulu ngabantu ababili abatshiyeneyo?

12 Abanye abantu bakholwa ukuthi uJesu loNkulunkulu  ngumuntu oyedwa. Kodwa lokho ayisikho okufundiswa liBhayibhili. Lithi uJesu wadalwa. Kodwa uJehova nguye owadala zonke izinto futhi wayevele ekhona. (IHubo 90:2) UJesu uyiNdodana kaNkulunkulu futhi akukaze kufike engqondweni yakhe ukuthi azenze uNkulunkulu. IBhayibhili lifundisa ukuthi uBaba mkhulu kuleNdodana. (Bala uJohane 14:28; 1 KwabaseKhorinte 11:3.) UJehova nguye yedwa ‘uNkulunkulu uSomandla.’ (UGenesisi 17:1) Akulamuntu olamandla kulaye.​—Khangela amabala asekucineni 13.

13. Kungani iBhayibhili lisithi uJesu ‘uyisifanekiso sikaNkulunkulu ongabonakaliyo’?

13 UJehova leNdodana yakhe uJesu basebenza bonke okweminyaka eminengi kakhulu kungakadalwa izulu lomhlaba. Akuthandabuzwa ukuthi babengamathe lolimi. (UJohane 3:35; 14:31) Ubuntu bukaJesu bufanana xathu lobukaNkulunkulu okokuthi iBhayibhili lize lithi uJesu ‘uyisifanekiso sikaNkulunkulu ongabonakaliyo.’​—KwabaseKholose 1:15.

14. UJesu wabuya njani emhlabeni?

14 Indodana kaJehova eligugu yayizimisele ukusuka ezulwini izozalwa emhlabeni. UJesu wabuya njani emhlabeni? UJehova wenza isimanga sezimanga ngokufaka ukuphila kweNdodana yakhe esibelethweni sentombi egcweleyo okuthiwa nguMariya. UMariya kazange ahlangane lowesilisa emacansini ukuze kuzalwe uJesu. Yikho uMariya wabeletha umntwana ongelasono futhi wamnika ibizo elithi Jesu.​—ULukha 1:30-35.

UJESU WAYELOBUNTU OBUNJANI?

15. Kuyini okungakunceda ukuthi umazi uJehova?

15 Nxa ungabala ibhuku likaMathewu, elikaMakho, elikaLukha lelikaJohane, uzafunda okunengi ngempilo  kaJesu langobuntu bakhe. Amabhuku la kuthiwa ngamaVangeli. Udiwo lufuze imbiza, yikho ozakufunda emabhukwini la kuzakunceda lokuthi umazi uJehova. Yikho uJesu wathi: “Lowo ongibonileyo usembonile uBaba.”​—UJohane 14:9.

16. UJesu wayefundisani? Ayekufundisa kwakuvela kubani?

16 Abantu abanengi babebiza uJesu ngokuthi “Mfundisi.” (UJohane 1:38; 13:13) UJesu wayefundisa abantu ‘izindaba ezinhle zoMbuso.’ Uyini uMbuso lo? Unguhulumende kaNkulunkulu ozabusa umhlaba wonke futhi uthululele izibusiso ebantwini abathanda uNkulunkulu. (UMathewu 4:23) Konke uJesu ayekufundisa kwakuvela kuJehova. UJesu wathi: “Imfundiso yami kayisiyami mina. Ivela kulowo ongithumileyo.” (UJohane 7:16) UJesu wayekwazi ukuthi uJehova ufuna abantu bazwe izindaba ezinhle zokuthi uMbuso kaNkulunkulu uzabusa umhlaba wonke.

17. UJesu wayefundisa ngaphi? Kungani wayesebenza gadalala efundisa abantu?

17 UJesu wayefundisa ngaphi? Loba ngaphi lapho ayethola khona abantu. Wayefundisa emaphandleni lasemadolobheni, emamakethe, ezindaweni zokukhonzela lasemizini yabantu. UJesu wayebalanda abantu, kazange athi ogulayo nguye odinga udokotela. (UMakho 6:56; ULukha 19:5, 6) Kuyini okwakusenza uJesu asebenze gadalala efundisa abantu? Kungenxa yokuthi wayelalela njalo wayekwazi ukuthi uNkulunkulu ufuna enze njalo. (UJohane 8:28, 29) Okunye okwakusenza uJesu atshumayele yikuthi wayebazwela abantu. (Bala uMathewu 9:35, 36.) Wayebona ukuthi abakhokheli benkolo babefundisa amanga ngoNkulunkulu langoMbuso wakhe. Yikho wayefuna abantu abanengi bazwe izindaba ezinhle.

18. Kuyini okuthanda kakhulu ngoJesu? UJesu wayengumuntu onjani?

 18 UJesu wayengumuntu wabantu futhi wayelendaba labo. Wayelomusa okokuthi abantwana abancane babekuthanda ukuba laye. (UMakho 10:13-16) UJesu wayengelankethabetshabi. Wayebuzonda ubugwelegwele lokungalungi. (UMathewu 21:12, 13) Waphila ngesikhathi abesifazana behlukuluzwa futhi bekhangelelwa emanzini. Kodwa yena wayebahlonipha futhi ebaphatha kuhle. (UJohane 4:9, 27) UJesu wayethobekile sibili. Ngokwesibonelo, ngelinye ilanga wagezisa abaphostoli bakhe inyawo. Lokhu kwakujayele ukwenziwa yisisebenzi.​—UJohane 13:2-5, 12-17.

UJesu wayetshumayela loba ngaphi ayethola khona abantu

19. Yisiphi isibonelo esitshengisa ukuthi uJesu wayekwazi okwakuhlupha abantu lokuthi wayefuna ukubanceda?

19 UJesu wayekunanzelela okuhlupha abantu futhi wayefuna ukubanceda. Lokhu kwakukhanya nxa esebenzisa amandla ayewaphiwe nguNkulunkulu ukuthi elaphe abantu. (UMathewu 14:14) Ngokwesibonelo, walandwa yindoda eyayilobulephero yathi kuye: “Aluba uthanda ungangihlambulula.” UJesu wayizwela usizi futhi wayefuna ukuyinceda. Yikho welula isandla sakhe, wathinta indoda leyo wasesithi: “Ngiyathanda. Hlanzeka!” Indoda leyo yasila. (UMakho 1:40-42) Lokhu kukufundisani ngoJesu?

WAHLALA ETHEMBEKILE KUYISE

20, 21. Kungani uJesu eyisibonelo esihle sokulalela uNkulunkulu?

20 UJesu uyisibonelo esihle sokulalela uNkulunkulu. Wahlala ethembekile kuYise kungelani lokuthi kwakusenzakalani kumbe ukuthi izitha zakhe zazisenzani. Ngokwesibonelo uJesu kazange one lapho uSathane emlinga. (UMathewu 4:1-11) Ezinye izihlobo zakhe  azizange zikukholwe ukuthi unguMesiya futhi zazisithi ‘uphambene.’ Lanxa kunjalo uJesu waqhubeka esenza umsebenzi kaNkulunkulu. (UMakho 3:21) Lapho izitha zakhe zimphatha ngesihluku, wahlala ethembekile kuNkulunkulu futhi kazange azibambele isikhwili.​—1 UPhetro 2:21-23.

21 UJesu wahlala ethembekile kuJehova langesikhathi ebulawa kabuhlungu. (UFiliphi 2:8.) Ake ucabange ukuthi wahlupheka njani ngelanga abulawa ngalo. Wabotshwa, waqanjelwa amanga kuthiwa uthuke uNkulunkulu, wetheswa icala angalenzanga, wahlekwa ulunya, wahlukuluzwa ngamasotsha futhi wabethelwa esigodweni. Wathi esesifa wamemeza wathi: “Kuphelile.”  (UJohane 19:30) Ngemva kwamalanga amathathu, uJehova wamvusa eselomzimba womoya. (1 UPhetro 3:18) Ngemva kwamaviki athile, uJesu wabuyela ezulwini wafika “wahlala phansi esandleni sokunene sikaNkulunkulu” wasemelela ukuthi uNkulunkulu amenze abe yiNkosi.​—KumaHebheru 10:12, 13.

22. Ukuthembeka kukaJesu kwasivulela liphi ithuba?

22 Ukuthembeka kukaJesu kwasivulela ithuba lokuhlala emhlabeni olipharadayisi njengoba nje uJehova wayehlosile. Esahlukweni esilandelayo, sizaxoxa ngokuthi ukufa kukaJesu kusisiza njani ukuthi sithole ukuphila okuphakade.

^ indima 11 UJehova ubizwa ngokuthi nguBaba ngoba unguMdali. (U-Isaya 64:8) UJesu ubizwa ngokuthi yiNdodana kaNkulunkulu ngoba wadalwa nguJehova mathupha. Izingilosi lazo zibizwa ngokuthi ngamadodana kaNkulunkulu, lo-Adamu laye ubizwa njalo.​—UGenesisi 6:2; ULukha 3:38.