Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 12

Okumele Ukwenze Ukuze Ube Ngumngane KaNkulunkulu

Okumele Ukwenze Ukuze Ube Ngumngane KaNkulunkulu

1, 2. Ngobani abanye ababengabangane bakaJehova?

NGUMUNTU onjani ongamkhetha ukuthi abe ngumngane wakho? Ngumuntu omthandayo futhi elizwananayo. Umuntu olobuntu obuhle njalo obukukhangayo.

2 UJehova uNkulunkulu kaphonguba ngumngane waloba ngubani. Uyakhetha. Ngokwesibonelo wakhetha u-Abhrahama ukuthi abe ngumngane wakhe. (U-Isaya 41:8; UJakhobe 2:23) Omunye umuntu uJehova ayemthanda nguDavida. Wathi uDavida ‘uyindoda ethandwa yinhliziyo yakhe.’ (ImiSebenzi 13:22) Umphrofethi uDanyeli laye ‘wayeqakathekiswa kakhulu’ nguJehova.​—UDanyeli 9:23.

3. Kuyini okwenza u-Abhrahama, uDavida loDanyeli baba ngabangane bakaJehova?

3 Kuyini okwenza u-Abhrahama, uDavida loDanyeli baba ngabangane bakaJehova? UJehova watshela u-Abhrahama wathi: “Ngokuba ungilalele.” (UGenesisi 22:18) UJehova uba ngumngane walabo abamlalelayo. Phela lesizwe sabantu singaba ngabangane bakaJehova. UJehova watshela ama-Israyeli wathi: “Ngilalelani, njalo ngizakuba nguNkulunkulu wenu lina libe ngabantu bami.” (UJeremiya 7:23) Yikho nxa lawe ufuna ukuba ngumngane kaJehova kumele umlalele.

UJEHOVA UYABAVIKELA ABANGANE BAKHE

4, 5. Kuyini okwenza sithi uJehova uyabavikela abangane bakhe?

4 IBhayibhili lithi uJehova uhlala edinga izindlela ‘zokuqinisa labo abanhliziyo zabo zizimisele kuye.’ (2 ImiLando  16:9) KuHubo 32:8 uJehova uthembisa abangane bakhe esithi: “Ngizakutshengisa ngikufundise indlela okufanele uhambe ngayo; ngizakweluleka ngikulinde.”

5 Kulesitha esifuna ukuthi singabi ngabangane bakaNkulunkulu. Kodwa uJehova uthembisa ukuthi uzasivikela. (Bala iHubo 55:22.) Simkhonza ngenhliziyo yonke ngoba singabangane bakhe. Sizaqhubeka simkhonza uJehova lanxa singaze sibe phakathi kobunzima. Kasesabi lutho njengomlobi wehubo owakhuluma ngoJehova wathi: “Njengoba ekwesokunene sami, angiyikuzanyazanyiswa.” (IHubo 16:8; 63:8) Kuyini okwenziwa nguSathane ukuze singabi ngabangane bakaNkulunkulu?

USATHANE USOLA ABANTU

6. USathane uthini ngabantu?

6 ESahlukweni 11 sifunde ukuthi uSathane waphikisa uJehova njalo wamgcona esithi ungumqambimanga futhi mubi ngoba kanikanga u-Adamu lo-Eva inkululeko yokuzitshayela imithetho. Ibhuku likaJobe lisifundisa ukuthi uSathane usola labantu abafuna ukuba ngabangane bakaNkulunkulu. USathane uthi abantu bakhonza uNkulunkulu ngenxa yalokho abakhangelele ukuthi abanike khona. Uze athi angenelisa ukwenza loba ngubani ahlamukele uNkulunkulu. Ake sibone ukuthi singafundani kulokho okwenzakala kuJobe lokuthi uJehova wamvikela njani.

7, 8. (a) UJobe wayengumuntu onjani? (b) USathane wathini ngoJobe?

7 UJobe wayeyindoda elungileyo eyaphila eminyakeni engaba ngu-3 600 eyadlulayo. Ngesikhathi uJobe aphila ngaso, uJehova wathi akulamuntu owayenjengoJobe. UJobe wayemhlonipha uNkulunkulu futhi exwaya okubi. (UJobe 1:8) Wayengumngane kaJehova sibili.

 8 USathane wathi uJobe wayekhonza uNkulunkulu ngoba efuna inotho. USathane wathi kuJehova: “Kawumbiyelanga ngothango yini yena lendlu yakhe, kanye lakho konke alakho? Uwubusisile umsebenzi wezandla zakhe kuze kuthi imihlambi yakhe yezimvu leyezinkomo igcwale ilizwe lonke. Kodwa akuwelule isandla sakho uchithe konke alakho, uzabona uzakuthuka ekukhangele.”​—UJobe 1:10, 11.

9. UJehova wapha uSathane imvumo yokwenzani?

9 USathane wagcona uJobe esithi ukhonza uJehova ngoba kulokuthile akufuna kuye. Waphinda wathi yena wayengenza ukuthi uJobe ayekele ukukhonza uJehova. UJehova kazange avumelane loSathane. Lanxa kunjalo wanika uSathane imvumo yokuthi alinge uJobe.

USATHANE UHLASELA UJOBE

10. USathane wamhlasela njani uJobe, kodwa uJobe wenzani?

10 USathane waqala wabulala izifuyo zikaJobe wasebangela ukuthi ezinye zintshontshwe. USathane wabulala inengi lezisebenzi zikaJobe. UJobe wasala enguye nje. Ekucineni wabulala abantwana bakaJobe abalitshumi ngesiphepho. Lanxa kunjalo uJobe waqhubeka ekhonza uJehova. “Phakathi kwakho konke lokhu uJobe kazange enze isono ngokubeka umlandu uNkulunkulu athi wonile.”​—UJobe 1:12-19, 22.

UJehova wanika uJobe umvuzo ngoba wahlala ethembekile kuye

11. (a) USathane waphinda wamhlasela njani uJobe? (b) UJobe wenzani?

11 USathane kazange adele. Watshela uNkulunkulu wathi: “Yelula isandla sakho umtshaye inyama lamathambo akhe, uzabona uzakuthuka ekukhangele.” Yikho uSathane wenza uJobe waba lomkhuhlane obuhlungu kakhulu. (UJobe 2:5, 7) UJobe waqhubeka ekhonza uNkulunkulu. Wathi: “Ngizaze ngiyokufa ngingabulandulanga ubuqotho bami.”​—UJobe 27:5.

12. UJobe wakuveza njani ukuthi uSathane ulamanga?

 12 UJobe wayengazi ukuthi uhlaselwa nguSathane. Wayecabanga ukuthi uJehova nguye obangela izinhlupho ayelazo. (UJobe 6:4; 16:11-14) Lanxa kunjalo uJobe wahlala ethembekile kuJehova. Lokhu kwenza kwacaca ukuthi uJobe wayemthanda uNkulunkulu. Wayengamkhonzi ngoba efuna inotho. Konke uSathane ayekutshilo ngoJobe kwakungamanga.

13. Ukuthembeka kukaJobe kwavezani?

13 Lanxa uJobe wayengakwazi okwakusenzakala ezulwini, wahlala ethembekile kuNkulunkulu futhi lokho kwaveza ukuthi uSathane mubi. Ngenxa yalokhu uJehova wambusisa uJobe.​—UJobe 42:12-17.

INDLELA USATHANE AKUSOLA NGAYO

14, 15. USathane usola abantu esithini?

14 Sithola izifundo eziqakathekileyo kulokho okwenzakala kuJobe. Lalamuhla uSathane ulokhu esola abantu esithi bakhonza uJehova ngoba kulokuthile abakufuna kuye. KuJobe 2:4 uSathane wathi: “Umuntu anganikela loba yini alayo ukusiza impilo yakhe.” Lokhu kutshengisa ukuthi uSathane wayengasoli uJobe kuphela kodwa wayesola bonke abantu. USathane wayelokhu eseyisa uJehova futhi esola labo abamkhonzayo langemva kweminyaka eminengi uJobe efile. Ngokwesibonelo kuZaga 27:11 iBhayibhili lithi: “Hlakanipha, ndodana, ulethe intokozo enhliziyweni yami; lapho ngizakwazi ukumphendula ongeyisayo.”

15 Ulethuba lokukhetha ukulalela uJehova njalo ube ngumngane wakhe, futhi nxa usenza lokhu uyabe utshengisa ukuthi uSathane ulamanga. Nxa kumele wenze untshintsho olukhulu empilweni yakho ukuze ube ngumngane kaNkulunkulu ungathikazi ukulwenza ngoba  lokhu kuqakathekile kakhulu. USathane uthi nxa ungaba lezinhlupho awusoze uhlale uqotho kuNkulunkulu. Ufuna ukusiyenga sicine sephule ubuqotho bethu kuNkulunkulu. Ukwenza njani lokhu?

16. (a) USathane usebenzisa ziphi izindlela ukuze asenze singabi ngabangane bakaJehova? (b) Ubona angani uSathane angasebenzisani kuwe ukuze akwenze ungamkhonzi uJehova?

16 USathane usebenzisa izindlela ezitshiyeneyo ukuthi asenze singabi ngabangane bakaJehova. Uhlasela “njengesilwane esibhongayo sidinga esingamudla.” (1 UPhetro 5:8) Yikho ungamangali nxa abangane bakho, izihlobo loba abanye abantu bekuphikisa besithi uyekele ukufunda iBhayibhili. * (UJohane 15:19, 20) USathane uphinda azenze ‘ingilosi yokukhanya.’ Lokhu uyabe ekwenzela ukuthi asiyenge ukuze sicine singasamlaleli uJehova. (2 KwabaseKhorinte 11:14) Enye indlela uSathane ayisebenzisayo ukuze asiphambule ekukhonzeni yikusenza sibone angani kasikufanelanga ukukhonza uNkulunkulu.​—IZaga 24:10.

LALELA IMILAYO KAJEHOVA

17. Kungani simlalela uJehova?

17 Nxa silalela uJehova siyabe sitshengisa ukuthi lokho uSathane asisola ngakho kungamanga. Manje kuyini okungasinceda ukuthi simlalele uJehova? IBhayibhili lithi: “Thanda uJehova uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke langomoya wakho wonke kanye langamandla akho wonke.” (UDutheronomi 6:5) Silalela uJehova  ngoba siyamthanda. Nxa simthanda kakhulu uJehova sizazimisela ukwenza loba yini asicela yona. Umphostoli uJohane wabhala wathi: “Ukuthanda uNkulunkulu yilokhu: ukulalela imilayo yakhe. Njalo imilayo yakhe kayinzima.”​—1 UJohane 5:3.

18, 19. (a) Yiziphi ezinye izinto uJehova athi azilunganga? (b) Sazi njani ukuthi uJehova kasiceli ukuthi senze izinto esingenelisi ukuzenza?

18 Yiziphi ezinye izinto uJehova athi akumelanga sizenze? Ezinye zakhona zibhalwe ebhokisini elithi “ Zonda Lokho UJehova Akuzondayo.” Nxa ukhangela ibhokisi lelo ungacabanga ukuthi ezinye izinto ezikulo azizimbi kangako. Kodwa nxa ungabala amavesi afakiweyo njalo ucabangisise ngakutshoyo uzabona ukuthi kusiza ngani ukulalela lokho uJehova akutshoyo. Kungenzakala ukuthi uzananzelela lapho okumele wenze khona untshintsho. Uzathola ukuthula lentokozo futhi ube  ngumngane kaNkulunkulu nxa ungenza lolo ntshintsho kungelani lokuthi lunzima kangakanani. (U-Isaya 48:17, 18) Kuyini okwenza singathandabuzi ukuthi loba ngubani angenelisa ukuntshintsha?

19 UJehova ungumngane wethu yikho ngeke asicele ukuthi senze into akwazi mhlophe ukuthi izasehlula. (UDutheronomi 30:11-14) Usazi ngcono kakhulu ukwedlula indlela thina esizazi ngayo. Uyakwazi lokho esenelisa ukukwenza lalokho esingeke sikwenelise. (IHubo 103:14) Umphostoli uPhawuli wabhala athi: “Akulazilingo ezilehlelayo ngaphandle kokwejwayelekileyo ebantwini. Njalo uNkulunkulu uthembekile; akayikuvumela ukuba lilingwe ngokwedlula lokho elingakumela. Kodwa lapho lilingwa, uzalinika indlela yokuphunyuka ukuze limelane lakho.” (1 KwabaseKhorinte 10:13) Lokhu kwenza singathandabuzi ukuthi uJehova uzahlala esincedisa. Uzakunika ‘amandla amakhulukazi’ ukuze  ubekezelele izimo ezinzima. (2 KwabaseKhorinte 4:7) Ngesikhathi umphostoli uPhawuli esethole usizo oluvela kuJehova wathi: “Ngingazenza zonke izinto ngaye onginika amandla.”​—KwabaseFiliphi 4:13.

THANDA LOKHO UJEHOVA AKUTHANDAYO

20. Kumele ube lobuntu obunjani futhi ngenxa yani?

20 Nxa sifuna ukuba ngabangane bakaJehova kumele siyekele ukwenza izinto angazifuniyo. (KwabaseRoma 12:9) Okunye okumele sikwenze yikuthanda izinto azithandayo. IHubo 15:1-5. (Bala.) liyasitshela ukuthi ngabantu abanjani abangaba ngabangane bakaNkulunkulu. Abangane bakaJehova ‘balothando, bayathokoza, balokuthula, bayabekezela, balomusa, balokulunga, bathembekile, bamnene futhi bayazithiba.’​—KwabaseGalathiya 5:22, 23.

21. Kumele wenzeni ukuze ube lobuntu obufanana lobukaJehova?

21 Ungenzani ukuze ube lobuntu obufanana lobukaJehova? Kumele ufunde iBhayibhili nsukuzonke ukuze wazi lokho uJehova akuthandayo. (U-Isaya 30:20, 21) Lokhu kuzakwenza umthande kakhulu uJehova futhi umlalele.

22. Uzafezani ungalalela uJehova?

22 Untshintsho okumele ulwenze empilweni yakho lungafaniswa lokukhipha izigqoko ezindala ubusugqoka ezintsha. IBhayibhili lithi kumele ‘sihlubule uqobo lwethu oludala’ sembathe ‘uqobo olutsha.’ (KwabaseKholose 3:9, 10) UJehova uzasinika ‘umvuzo omkhulu’ nxa singakwenza lokhu kungelani lokuthi kunzima kangakanani. (IHubo 19:11) Yikho khetha ukulalela uJehova njalo utshengise ukuthi ukusola kukaSathane kungamanga. Ungakhonzi uJehova ngenxa yokuthi uzathola umvuzo phambili kodwa mkhonze ngoba umthanda. Ungenza njalo uzakuba ngumngane wakhe.

^ indima 16 Lokhu akutsho ukuthi abantu abangafuni ukuthi ufunde iBhayibhili bangenwe nguSathane. USathane ‘ungunkulunkulu walesisikhathi’ futhi “umhlaba wonke” usemandleni akhe. Yikho akumelanga simangale nxa kulabantu abazama ukusivimba ukukhonza uJehova.​—2 KwabaseKhorinte 4:4; 1 UJohane 5:19.