Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 9

Ukuphela Sekuseduze Yini?

Ukuphela Sekuseduze Yini?

1. Kuyini okungasinceda ukuthi sazi ngekusasa?

KUYAKE kwenzakale yini ukuthi uthi ulalele izindaba emsakazweni kumbe uzibukele ku-TV uzibuze ukuthi, ‘Umhlaba lo uzaphetha ngani?’ Izinto ezimbi ezenzakalayo kanye lolunya olugcwele emhlabeni kwenza abanye bathi ukuphela sekuseduze. Khona sekuseduze yini? Singenelisa yini ukwazi ukuthi ikusasa lisiphatheleni? Ye, singenelisa ngenxa yokuthi uJehova usebenzisa iBhayibhili ukuthi asitshele ngekusasa lethu lalokho okuzakwenzakala emhlabeni.​—U-Isaya 46:10; UJakhobe 4:14.

2, 3. Abafundi bakaJesu bambuzani futhi yena wabaphendula wathini?

2 Nxa iBhayibhili likhuluma ngesiphelo alitsho ukuphela komhlaba ngokwawo kodwa litsho ukuphela kwezinto ezimbi ezenzakala emhlabeni. UJesu wafundisa abantu ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uzabusa umhlaba. (UMakho 1:15) Abafundi bakhe babefuna ukwazi ukuthi uMbuso kaNkulunkulu wawuzabuya nini yikho bambuza bathi: “Sitshele, kuzakwenzakala nini lokhu na, njalo kuzakuba lesiboniso bani sokuza kwakho lokucina kwesikhathi na?” (UMathewu 24:3) UJesu kazange abatshele ukuthi kwakuzakwenzakala ngaliphi ilanga kodwa wabatshela ukuthi kwakuzakwenzakalani ukuphela kungakafiki. Lokho uJesu athi kwakuzakwenzakala kuyenzakala khathesi.

3 Esahlukweni lesi sizahlola ubufakazi obutshengisa ukuthi ukuphela sekuzafika. Singakahloli ubufakazi lobo sizaqala sifunde ngempi eyadla ubhedu ezulwini ngoba ukwazi ngayo kuzasenza sizwisise ukuthi kungani kulobunzima obungaka emhlabeni.

 IMPI EZULWINI

4, 5. (a) Kwenzakalani ezulwini uJesu esanda kuba yiNkosi? (b) ISambulo 12:12 sithi kwakuzakwenzakalani emhlabeni nxa uSathane esephoselwe khona?

4 ESahlukweni 8 sifunde ukuthi uJesu waba yiNkosi ezulwini ngo-1914. (UDanyeli 7:13, 14) Ibhuku leSambulo lisitshela okwenzakalayo, lithi: “Kwaba lempi ezulwini. UMikhayeli [okutsho uJesu] lezingilosi zakhe balwa lomgobho [uSathane], kwathi umgobho kanye lezingilosi zawo lawo walwa labo.” * USathane lamadimoni akhe behlulwa basebejikelwa emhlabeni. Lokhu kwenza izingilosi ezithembekileyo zathokoza kakhulu. Kodwa abantu emhlabeni bona-ke? IBhayibhili lithi babezathwala nzima ngenxa yokuthi uSathane uzonde kakhulu, “uyakwazi ukuthi isikhathi sakhe sifitshane.”​—ISambulo 12:7, 9, 12.

5 USathane usebenza imini lobusuku ebangela izinhlupho emhlabeni. Uzonde okwamagama ngoba uyakwazi ukuthi sekuseduze ukuthi uNkulunkulu ambhubhise. Khathesi asihlole ukuthi uJesu wathi kwakuzakwenzakalani ezinsukwini zokucina.​—Khangela amabala asekucineni 23.

IZINSUKU ZOKUCINA

6, 7. Amazwi kaJesu aphathelane lezimpi lendlala agcwaliseka njani lamuhla?

6 Izimpi. UJesu wathi: “Isizwe sizahlasela isizwe, lombuso uhlasele umbuso.” (UMathewu 24:7) Esikhathini esiphila kuso izimpi sezibulale abantu abanengi kakhulu ukwedlula kudala. Inhlanganiso ekhangela ngokwenzakala emhlabeni ithi kusukela ngo-1914  izimpi sezibulale abantu abedlula 100 miliyoni. Abantu ababulawa yizimpi kusukela ngomnyaka ka-1900 kusiya ku-2000 banengi kakhulu kulabantu ababulawa yizimpi kungakafiki u-1900. Izimpi zibangele usizi lobuhlungu ebantwini abanengi.

7 Indlala. UJesu wathi: “Kuzakuba lendlala.” (UMathewu 24:7) Okwatshiwo nguJesu kuyenzakala lamuhla. Abantu abanengi bayalamba. Izigidi zabantu ziyaswela njalo azenelisi ukuthenga ukudla okweneleyo. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke ithi kufa izigidi zabantwana minyaka yonke ngenxa yokuthi ziswela ukudla okwakha umzimba.

8, 9. Kuyini okutshengisa ukuthi isiphrofetho sikaJesu esimayelana lokuzamazama komhlaba lemikhuhlane siyagcwaliseka lamuhla?

8 Ukuzamazama komhlaba. UJesu wathi: “Kuzakuba kunengi ukuzamazama komhlaba.” (ULukha 21:11) Minyaka yonke kukhangelelwe ukuthi kube lokuzamazama komhlaba okukhulu.  Kusukela ngomnyaka ka-1900 ukuzamazama komhlaba sekubulale abantu abedlula 2 miliyoni. Ukuzamazama komhlaba kulokhu kubulala abantu abanengi lanxa ezempucuko sezikwenza kube lula ukubona ukuthi kuzakuba khona.

9 Imikhuhlane. UJesu waphrofetha ukuthi kwakuzakuba “lezifo.” Imikhuhlane eyingozi yayizamemetheka ngokuphazima kwelihlo njalo ibulale abantu abanengi. (ULukha 21:11) Lanxa odokotela sebesenelisa ukwelapha imikhuhlane eminengi, ilokhu ikhona engelaphekiyo. Omunye umbiko uthi minyaka yonke izigidi zabantu ziyafa ngenxa ye-TB, imalaria lecholera. Kanti njalo odokotela bathi sekuleminye imikhuhlane emitsha engu-30 futhi eminye yayo kayelapheki.

ABANTU BEZINSUKU ZOKUCINA

10. U-2 Thimothi 3:1-5 ugcwaliseka njani lamuhla?

10 Ku-2 Thimothi 3:1-5 iBhayibhili lithi: “Ezinsukwini zokucina kuzakuba lezikhathi ezinzima.” Umphostoli uPhawuli  watsho ukuthi abantu babezaziphatha njani ezinsukwini zokucina. Wathi abantu bazakuba

  • ngabazithandayo

  • abathanda imali

  • abangalaleli abazali

  • abangathembekanga

  • abangelathando

  • abangazikhuziyo

  • abalesihluku

  • abathanda injabulo kulokuthanda uNkulunkulu

  • abenza angani bayamthanda uNkulunkulu kodwa bengafuni ukumlalela

11. IHubo 92:7 lithi kuzakwenzakalani ebantwini ababi?

11 Lapho ohlala khona abantu banjalo yini? Emhlabeni jikelele abantu abanengi banjalo. UNkulunkulu kasoze aphongugoqa izandla nje abukele ngoba uthi: “Loba ababi bemila njengotshani lezigangi zonke ziphumelela, zizabhujiswa nini lanini.”​—IHubo 92:7.

 IZINTO EZINHLE EZENZAKALA EZINSUKWINI ZOKUCINA

12, 13. UJehova usifundiseni ezinsukwini zokucina?

12 IBhayibhili lithi ezinsukwini zokucina kuzakwenzakala izinto ezizwisa abantu usizi lobuhlungu. Liphinda lifundise ukuthi kulezinto ezinhle ezizakwenzakala ngezinsuku zokucina.

“Lelivangeli lombuso lizatshunyayelwa kuwo wonke umhlaba njengobufakazi kuzo zonke izizwe.”​—UMathewu 24:14

13 Ukuzwisisa iBhayibhili. Umphrofethi uDanyeli wabhala mayelana lezinsuku zokucina wathi: ‘Abanengi bazakwandisa ulwazi.’ (UDanyeli 12:4) Lokhu kutsho ukuthi ezinsukwini zokucina uNkulunkulu wayezancedisa abantu bakhe ukuthi balizwisise kakhulu iBhayibhili. Lokhu yikho uJehova abekwenza kusukela ngo-1914. Ngokwesibonelo, usifundise ukuthi ibizo lakhe liqakatheke ngani, inhloso yakhe ngomhlaba, iqiniso mayelana lenhlawulo, okwenzakalayo nxa umuntu esifa kanye lovuko. Sesikwazi ukuthi uMbuso kaNkulunkulu yiwo ozaqeda inhlupho ezisemhlabeni. Sesifunde lokuthi kumele senzeni ukuze sithokoze njalo siphile ngendlela ethokozisa uNkulunkulu. Abantu bakaNkulunkulu benzani ngolwazi lonke lolu asebelalo? Kulesiphrofetho esisinika impendulo yombuzo lo.​—Khangela amabala asekucineni 20 lo-24.

14. Izindaba ezinhle zoMbuso sezitshunyayelwe kangakanani njalo ngobani abazitshumayelayo?

14 Ukutshumayela emhlabeni wonke. Ngesikhathi uJesu ekhuluma ngezinsuku zokucina wathi: ‘Lelivangeli loMbuso lizatshunyayelwa kuwo wonke umhlaba.’ (UMathewu 24:3, 14) Lamuhla izindaba ezinhle zoMbuso zitshunyayelwa emazweni adlula angu-230 ngezindimi ezidlula ezingu-700. Emhlabeni wonke oFakazi bakaJehova abavela “ezizweni zonke, lezizwaneni” bafundisa abantu ngoMbuso langalokho ozakwenzela abantu.  (ISambulo 7:9) Bafundisa abantu mahala. OFakazi bakaJehova baqhubeka betshumayela izindaba ezinhle zoMbuso kungelani lokuthi bayazondwa loba bayahlukuluzwa.​—ULukha 21:17.

UZAKWENZANI?

15. (a) Kuyini okutshengisa ukuthi siphila ezinsukwini zokucina? (b) Kuzakwenzakalani ebantwini abalalela uJehova lakulabo abangamlaleliyo?

15 Uyakukholwa yini ukuthi siphila ezinsukwini zokucina? Iziphrofetho ezinengi eziseBhayibhilini ezikhuluma ngezinsuku zokucina ziyagcwaliseka. “Ukucina” loba ukuphela kuzafika nxa uJehova angamisa ukutshunyayelwa kwezindaba ezinhle. Lokhu sekuseduze ukuthi kwenzakale. (UMathewu 24:14) Siyini isiphelo? Yisikhathi uNkulunkulu azaqeda ngaso zonke izinto ezimbi ngempi ye-Amagedoni. UJehova uzathuma uJesu lezingilosi ukuthi babhubhise bonke abantu abenza okubi. (2 KwabaseThesalonika 1:6-9) Ngemva kwalokho uSathane lamadimoni akhe bazabotshwa. Bonke abazimisele ukulalela uNkulunkulu futhi abafuna ukubuswa nguMbuso wakhe bazazibonela ngawabo izithembiso zikaNkulunkulu zigcwaliseka.​—ISambulo 20:1-3; 21:3-5.

16. Kuyini okumele ukwenze khathesi?

16 Umhlaba lo obuswa nguSathane usuzafika komlindi uyacina. Yikho kuqakathekile ukuzibuza ukuthi, ‘Kumele ngenzeni?’ UJehova ufuna wazi okunengi okuseBhayibhilini. Kumele ukuqakathekise ukufunda iBhayibhili. (UJohane 17:3) OFakazi bakaJehova benza imihlangano maviki wonke ukuze basize abantu ukuthi balizwisise iBhayibhili. Zama ukungena imihlangano leyo izikhathi zonke. (Bala uHebheru 10:24, 25.) Nxa ungabona ukuthi kulontshintsho okumele ulwenze endleleni  ophila ngayo ungathikazi ukulwenza ngoba lokho kuzenza ube lobuhlobo obuqinileyo loJehova.​—UJakhobe 4:8.

17. Kungani abantu abanengi bezamangala ngesikhathi ukuphela kufika?

17 Umphostoli uPhawuli wabhala ukuthi ukubhujiswa kwalabo abenza okubi kuzabajuma belibele “njengesela ebusuku.” (1 KwabaseThesalonika 5:2) UJesu waphrofetha ukuthi abanengi babengasoze babelendaba lobufakazi obutshengisa ukuthi sisezinsukwini zokucina. Wathi: ‘Njengoba kwakunjalo ezinsukwini zikaNowa, kuzabanjalo ekufikeni kweNdodana yoMuntu. Ngoba ezinsukwini kungakabi khona uzamcolo, abantu babesidla benatha, bethatha njalo besendisa, kwaze kwaba lusuku uNowa angena ngalo emkhunjini; futhi babengazi lutho [abazange babelendaba, NW] ngalokho okwakuzakwenzeka uZamcolo waze wafika wabatshabalalisa. Kuzakuba njalo ekufikeni kweNdodana yomuntu.’​—UMathewu 24:37-39.

18. UJesu wasixwayisa wathini?

18 UJesu wasixwayisa ngokuthi akumelanga siphazanyiswe ‘yikuzitika lokudakwa lokunqineka ngezinto zempilo.’ Wathi isiphelo sizafika abantu bengasilindelanga ‘njengomjibila’ futhi ‘sizafikela bonke labo abahlala kuwo wonke umhlaba.’ Waphinda wathi: “Hlalani lilindile, likhulekele ukuthi liphephe kukho konke osekuzakwenzeka masinyane, lokuthi libe lamandla okuma phambi kweNdodana yoMuntu.” (ULukha 21:34-36) Kuqakatheke ngani ukulalela isixwayiso lesi? Kungenxa yokuthi sekuseduze ukuthi abantu abenza okubi babhujiswe. Bonke abenza okufunwa nguJehova loJesu bazasinda ngesikhathi sesiphelo njalo bazaphila emhlabeni kuze kube nini lanini.​—UJohane 3:16; 2 UPhetro 3:13.

^ indima 4 Khangela amabala asekucineni 23 ukuze uthole ubufakazi obutshengisa ukuthi uMikhayeli ngelinye ibizo likaJesu Khristu.