Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 19

Hlala Useduze LoJehova

Hlala Useduze LoJehova

1, 2. Singasithola ngaphi isivikelo?

ZICABANGE uhamba emgwaqweni. Nxa usithi mehlo suka ubone sekusiba lamayezi amnyama tshu futhi umbane uqalisa ukuphazima njalo uzwe lomdumo ovimbanisa indlebe. Kungakayingaphi izulu liyathululeka, ubusuthalathalaza indawana yonke udinga lapho ongacatsha khona. Uzwa kusithi hu nxa ubona indawo evikelekileyo yokucatsha.

2 Lathi siphakathi kwesimo esinjalo lamuhla ngoba umhlaba usumi ngonyawo olulodwa njengeqhude. Ungazibuza ukuthi, ‘Ngingasithola ngaphi isivikelo?’ Umhubi waloba wathi: “Ngizakuthi kuJehova, ‘Uyisiphephelo sami lenqaba yami, uNkulunkulu wami, engithemba kuye.’” (IHubo 91:2) UJehova angasivikela emhlabeni lo ogcwele izinhlupho futhi usithembisa ikusasa elihle.

3. Kuyini esingakwenza ukuze uJehova asivikele?

3 UJehova angasivikela njani? Angasincedisa ukuthi silwisane lezinhlupho esilazo ngoba ulamandla ukwedlula loba ngubani. Lanxa singehlelwa yibunzima khathesi siyakwazi ukuthi uJehova uzakulungisa esikhathini esizayo. Kumele sihlale siseduze loJehova ukuze asisize nxa sesiphakathi kwelitshe lembokodo. IBhayibhili lithi: “Zigcineni lisethandweni luka-Nkulunkulu.” (UJuda 21) Kodwa singakwenza njani lokhu?

 TSHENGISA UKUTHI UYAMBONGA UJEHOVA NGOTHANDO LWAKHE

4, 5. UJehova utshengise njani ukuthi uyasithanda?

4 Okungasinceda ukuthi sihlale siseduze loJehova yikucabanga ngendlela asithanda ngayo. Phela usinike umhlaba omuhle ogcwele izimila lezinyamazana ezinhle. Usiphe ukudla okumnandi kanye lamanzi okunatha ahlanzekileyo. Usebenzise iBhayibhili ukuthi asitshele ibizo lakhe njalo asifundise ngobuntu bakhe obuhle. Wasitshengisa uthando olukhulu kakhulu ngokuthumela iNdodana yakhe ayithandayo ukuthi izosifela. (UJohane 3:16) Lokho kwenza sibe lethemba lokuthola ukuphila okungapheliyo esikhathini esizayo.

5 UJehova umise uhulumende ezulwini ozaqeda konke ukuhlupheka esikhathini esiseduze esizayo. Uhulumende lo ubizwa ngokuthi nguMbuso kaMesiya futhi uzakwenza umhlaba ube lipharadayisi. Abantu bazahlala khona belokuthula njalo bethokoza. (IHubo 37:29) Enye indlela uJehova atshengisa ngayo ukuthi uyasithanda yikusifundisa ukuthi siphile ngendlela ayifunayo. Usinxusa lokuthi sithandaze kuye futhi uhlala ezimisele ukusilalela. Konke lokhu kutshengisa ukuthi uJehova uyasithanda sibili.

6. Ungatshengisa njani ukuthi uyakuqakathekisa konke uJehova akwenzele khona?

6 Abantu abanengi lamuhla badla besesulela phansi njengenkukhu kodwa wena kumele umbonge uJehova ngakho konke akwenzele khona. Labantu bangesikhathi sikaJesu babenjalo. Ngelinye ilanga uJesu wasilisa amadoda alitshumi ayelobulephero kodwa ngeyodwa kuphela eyabongayo. (ULukha 17:12-17) Thina sifuna ukuba njengendoda eyabongayo, sihlale simbonga uJehova.

7. Kumele simthande kangakanani uJehova?

 7 Kumele sitshengise lokuthi siyamthanda uJehova. UJesu wathi umuntu kumele athande uJehova ngenhliziyo yakhe yonke, ngomphefumulo wakhe wonke langengqondo yakhe yonke. (Bala uMathewu 22:37.) Kutshoni lokhu?

8, 9. Singatshengisa njani ukuthi siyamthanda uJehova?

8 Akumelanga siphelele ekukhulumeni nje kuphela ukuthi siyamthanda uJehova. Nxa simthanda ngenhliziyo yonke, ngomphefumulo wonke langengqondo yonke kuzakhanya ngezenzo. (UMathewu 7:16-20) IBhayibhili lisifundisa ukuthi nxa simthanda uNkulunkulu sizalalela imilayo yakhe. Kunzima yini lokho? Hatshi ngoba ‘imilayo yakhe kayinzima.’​—Bala u-1 Johane 5:3.

9 Nxa silalela uJehova sizathokoza njalo sisuthiseke. (U-Isaya 48:17, 18) Kodwa kuyini okungasinceda ukuthi sibe ngabangane bakaJehova? Asehle lodaba.

QHUBEKA USONDELA KUJEHOVA

10. Kungani kumele uqhubeke ufunda ngoJehova?

10 Kuyini okwakunceda ukuthi ube ngumngane kaJehova? Yikufunda iBhayibhili. Ubungane lobu bunjengomlilo okumele ubaselwe ukuze uhlale ubhebha. Nxa uqhubeka ufunda ngoJehova kufanana lokuthi uyabe ubasela umlilo lowo.​—IZaga 2:1-5.

Indlela omthanda ngayo uJehova idinga ukubaselwa njengomlilo

11. Ukufunda iBhayibhili kuzakwenza uzwe njani?

11 Qhubeka ufunda iBhayibhili ngoba lilezinto ezizakuthinta inhliziyo. Nanzelela ukuthi abafundi bakaJesu bezwa njani ngesikhathi uJesu ebachasisela iziphrofetho eziseBhayibhilini. Bathi: “Konje izinhliziyo zethu bezingatshiseki yini lapho ekade ekhuluma lathi endleleni esivulela iMibhalo na?”​—ULukha 24:32.

12, 13. (a) Kuyini ongafuni kwenzakale endleleni othanda ngayo uNkulunkulu? (b) Singenzani ukuze sihlale simthanda uJehova?

 12 Kungenzakala ukuthi lawe wezwa njengabafundi laba ngesikhathi uqalisa ukuzwisisa lokho okutshiwo liBhayibhili. Ukulizwisisa kwakunceda ukuthi umazi uJehova futhi umthande. Akuthandabuzwa ukuthi ufuna uthando lolu luhlale luvutha.​—UMathewu 24:12.

13 Kumele usebenze gadalala ukuze ubungane bakho loJehova buhlale buqinile. Kumele uqhubeke ufunda ngoNkulunkulu loJesu futhi ucabange ngalokho okufundayo lokuthi ungakusebenzisa njani empilweni yakho. (UJohane 17:3) Nxa ubala iBhayibhili, zibuze ukuthi: ‘Lokhu kungifundisani ngoJehova uNkulunkulu? Kungani kumele ngimthande ngenhliziyo yami yonke langomphefumulo wami wonke?’​—1 KuThimothi 4:15.

14. Umthandazo usinceda njani ukuthi sihlale simthanda uJehova?

 14 Ukuxoxa lomngane wakho kuqakathekile ngoba kwenza ubungane benu buhlale buqinile. Ngendlela efananayo, ubungane bethu loJehova buzahlala buqinile nxa singahlala sithandaza. (Bala u-1 Thesalonika 5:17.) Umthandazo uyisipho esihle esisinikwe nguJehova. Kumele sihlale simthululela konke okusezifubeni zethu. (IHubo 62:8) Akumelanga senze imithandazo ebhalwe phansi loba esayibamba ngekhanda. Nxa sifuna ukuhlala simthanda uJehova kumele senze imithandazo esuka enhliziyweni futhi siqhubeke sifunda iBhayibhili.

TSHELA ABANYE NGOJEHOVA

15, 16. Umsebenzi wokutshumayela uqakatheke ngani?

15 Nxa sifuna ukuhlala siseduze loJehova kumele sitshele abanye ngesikukholwayo. UJesu wanika wonke amaKhristu umsebenzi wokutshela abanye ngoJehova. Umsebenzi lo uyisibusiso esikhulu kakhulu. Yikho sonke kumele sitshumayele izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu. Wena uyatshumayela yini?​—UMathewu 24:14; 28:19, 20.

16 Umphostoli uPhawuli wayewubona uligugu umsebenzi wokutshumayela waze wawubiza ngokuthi ‘uyinotho.’ (2 KwabaseKhorinte 4:7) Umsebenzi lo uqakatheke kakhulu ngoba uyindlela yokukhonza uJehova. IBhayibhili lisitshela ukuthi uNkulunkulu kayikhangeleli phansi imizamo yakho yokutshela abanye ngenjongo yakhe. (KumaHebheru 6:10) Ukutshumayela kunganceda wena labakulalelayo ukuthi lisondele kuJehova futhi libe lethemba lokuthola ukuphila okungapheliyo. (Bala u-1 KwabaseKhorinte 15:58.) Ukhona  yini omunye umsebenzi ongakwenza usuthiseke ukwedlula lo?

17. Kungani umsebenzi wokutshumayela kumele wenziwe masinyane?

17 Umsebenzi wokutshumayela uqakathekile. Kumele ‘sitshumayele ilizwi’ futhi lokhu sikwenze ‘masinyane.’ (2 KuThimothi 4:2, NW) Abantu kumele bazwe ngoMbuso kaNkulunkulu. IBhayibhili lithi: “Usuku olukhulu lukaJehova seluseduze-seluseduze njalo luza ngokuphangisa.” Isiphetho “kasiyikuphuza.” (UZefaniya 1:14; UHabakhukhi 2:3) Sekuseduze ukuthi uJehova abhubhise umhlaba lo. Kodwa kungakenzakali lokho kumele sixwayise abantu ukuze bakhethe ukukhonza uJehova.

18. Kungani kumele singene imihlangano yebandla?

18 UJehova ufuna singene imihlangano yebandla. IBhayibhili lithi: “Asicabangeni ukuba singakhuthazana kanjani ethandweni lasezenzweni ezinhle. Kasingakudeli ukuhlangana, njengalokhu abanye abajayele ukukwenza, kodwa kasikhuthazane-ikakhulu njengoba libona uSuku lusondela.” (KumaHebheru 10:24, 25) Kumele sizame ngazo zonke izindlela ukuthi singene yonke imihlangano. Emihlanganweni leyo sithola ithuba lokukhuthaza abanye lelokubaqinisa.

19. Kuyini okungasinceda ukuthi sibathande esikhonza labo?

19 Nxa ungangena imihlangano uzakuba labangane abahle abazakunceda ukuthi ukhonze uJehova. Uzahlangana labafowethu labodadewethu abatshiyeneyo njalo abazama ngamandla wonke ukukhonza uJehova. Labo bayawenza amaphutha njengawe. Nxa bengenza amaphutha zimisele ukubathethelela. (Bala uKholose 3:13.) Hlala ukhangela okuhle kulabo okhonza labo,  lokhu kuzakunceda ukuthi ubathande njalo ubeseduze loJehova.

UKUPHILA OKUQOTHO

20, 21. Kuyini ‘ukuphila okuqotho’?

20 UJehova ufuna bonke abangane bakhe bathole impilo engcono kakhulu. IBhayibhili lisifundisa ukuthi esikhathini esizayo siyabe siphila impilo engcono kakhulu.

UJehova ufuna uthole ‘ukuphila okuqotho.’ Wena uzakuthola yini?

21 Lamuhla siphila okweminyaka engu-70 kumbe engu-80, kodwa esikhathini esizayo sizaphila kuze kube phakade. Sizakholisa ukuphila ‘phakade’ singasaguli futhi sithokoza emhlabeni omuhle olipharadayisi. IBhayibhili lithi lokhu ‘yikuphila okuqotho.’ UJehova uthembisa ukusinika ukuphila okunjalo kodwa kumele sizame ‘ukukubamba’ ukuphila lokhu.​—1 KuThimothi 6:12, 19.

22. (a) Kuyini okungasinceda ukuthi sithole ‘ukuphila okuqotho’? (b) Kumele senzeni ukuze sithole ukuphila okuphakade?

22 Kuyini okungasinceda ukuthi sithole ‘ukuphila okuqotho’? Kumele ‘senze okuhle’ njalo sande ‘ngezenzo ezinhle.’ (1 KuThimothi 6:18) Lokhu kutsho ukuthi kumele silandele lokho esikufunda eBhayibhilini. Ukuphila okungapheliyo kuyisipho uJehova asinika izinceku zakhe ezithembekileyo. Isipho lesi sitshengisa ukuthi ‘ulomusa.’ (KwabaseRoma 5:15) UBaba wethu osezulwini uyafuna sibili ukunika abantu abamkhonzayo isipho sokuphila okuphakade.

23. Kungani kumele ukhethe kuhle khathesi?

23 Zibuze ukuthi, ‘Ngikhonza uNkulunkulu ngendlela ayifunayo yini? Nxa ubona kukhona lapho okumele untshintshe khona, yenza njalo isikhathi singakapheli.  UJehova uzasivikela nxa singamthemba njalo simlalele. Ekucineni uzasinika ukuphila okuphakade emhlabeni oliPharadayisi. Kuliqiniso ukuthi uzakuthola ukuphila okuphakade nxa ungakhetha kuhle khathesi.