Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 14

Kuyini Okungenza Imuli Yakho Ithokoze?

Kuyini Okungenza Imuli Yakho Ithokoze?

1, 2. Kuyini okutshengisa ukuthi uJehova ufuna izimuli zithokoze?

UJEHOVA nguye owatshadisa abantu bokuqala. IBhayibhili lisitshela ukuthi wadala owesifazana “wasemletha endodeni.” U-Adamu wathaba okwamagama waze wathi: “Lo manje uselithambo lamathambo ami lenyama yenyama yami.” (UGenesisi 2:22, 23) Lokhu kutshengisa ukuthi uJehova ufuna abantu abatshadileyo bathokoze.

2 Kodwa kuyadanisa ukuthi imuli ezinengi azithokozi. Lanxa kunjalo, iBhayibhili lilamacebo anganceda izimuli ukuthi zithokoze.​—ULukha 11:28.

KUYINI UNKULUNKULU AKHANGELELE UKUTHI AMADODA AKWENZE?

3, 4. (a) Indoda kumele imphathe njani umkayo? (b) Kungani kuqakathekile ukuthi indoda lomkayo bathethelelane?

3 IBhayibhili lithi indoda kumele iphathe umkayo njengeqanda njalo imthande. (Bala u-Efesu 5:25, 28, 29.) Kumele imvikele njalo imnakekele hatshi ukuthi imhlukuluze.

4 Kodwa indoda kumele yenzeni nxa umkayo esenza amaphutha? IBhayibhili litshela amadoda ukuthi: “Qhubekani lithanda omkenu njalo lingabi lesihluku kubo.” (KwabaseKholose 3:19, NW) Madoda kumele likhumbule ukuthi akulamuntu ongaphambanisiyo. Yikho nxa lifuna uJehova alithethelele, lani kumele  lithethelele omkenu. (UMathewu 6:12, 14, 15) Indoda lomkayo kumele bathethelelane ukuze bathokoze.

5. Kungani kumele indoda imphathe kuhle umkayo?

5 UJehova kafuni ukuthi indoda yeyise umkayo. Indoda kumele inakekele umkayo njalo imuphe lokho akudingayo. Le ayisiyo ndaba encane ngoba uJehova kayilaleli imithandazo yendoda engamphathi kuhle umkayo. (1 UPhetro 3:7) UJehova kalabandlulo kodwa uphatha amadoda labafazi ngendlela efananayo.

6. Kutshoni ukuthi indoda lomkayo “sebemunye”?

6 UJesu wathi nxa abantu bangatshada “abasebabili, kodwa sebemunye.” (UMathewu 19:6) Lokhu kutsho ukuthi indoda kumele ithembeke kumkayo, lomkayo athembeke kuyo. (IZaga 5:15-21; KumaHebheru 13:4) Indoda lomkayo akumelanga bancitshane kwezemacansini. (1 KwabaseKhorinte 7:3-5) Indoda kumele ikhumbule ukuthi “kakho owake wazonda umzimba wakhe, kodwa uwunika ukudla awulondoloze.” Yikho kumele imthande umkayo njalo ibe lomusa kuye.​—Kwabase-Efesu 5:29.

KUYINI UNKULUNKULU AKHANGELELE UKUTHI ABAFAZI BAKWENZE?

7. Kungani kumele imuli ibe lenhloko?

7 Imuli kumele ibe lenhloko ukuze izinto zihambe kuhle. U-1 Khorinte 11:3 uthi: “Inhloko yamadoda wonke nguKhristu, lenhloko yowesifazane yindoda, lenhloko kaKhristu nguNkulunkulu.”

8. Umfazi angatshengisa njani ukuthi uyamhlonipha umkakhe?

8 Akulandoda engawenziyo amaphutha. Yikho imuli iyasizakala nxa umfazi ebambisana lomkakhe. (1 UPhetro 3:1-6) IBhayibhili lithi: “Lomfazi kumele ahloniphe indoda.” (Kwabase-Efesu 5:33) Umfazi akumelanga  amlalele yini umkakhe nxa engakhonzi? Lokho akuntshintshi lutho ngoba umfazi kumele amhloniphe umkakhe. IBhayibhili liphinde lithi: “Ngokunjalo, bafazi zehliseleni kubomkenu ukuze kuthi uma abanye babo bengalikholwa ilizwi, bahugeke ngokuziphatha kwabomkabo kungekho kukhuluma, lapho bebona ukuhlanzeka lenhlonipho yokuphila kwenu.” (1 UPhetro 3:1, 2) Kulula ukuthi indoda engakhonziyo ihloniphe futhi izwisise umkayo nxa esenza kuhle.

9. (a) Kuyini okumele umfazi akwenze nxa engavumelani lomkakhe? (b) IBhayibhili libaxwayisa lisithini abafazi kuThithusi 2:4, 5?

9 Umfazi kumele enzeni nxa engavumelani lomkakhe? Kumele atsho lokho akucabangayo ngendlela elenhlonipho. Ngokwesibonelo lokho okwakhulunywa nguSara akuzange kumhambe kuhle u-Abhrahama yikho uJehova wathi kuye: “Lalela konke uSara akutshela khona.” (UGenesisi 21:9-12) Nxa indoda ingenza isinqumo esingephuli umthetho kaJehova, umfazi kumele abambisane layo. (ImiSebenzi 5:29;  Kwabase-Efesu 5:24) Umfazi kumele ayinakekele imuli yakhe. (Bala uThithusi 2:4, 5.) Angenza njalo, umkakhe labantwabakhe bazamthanda njalo bamhloniphe.​—IZaga 31:10, 28.

Kuyini okuhle okwenziwa nguSara okumele kulingiselwe ngabafazi?

10. IBhayibhili lithini ngokwehlukana lokuchitha umtshado?

10 Kwezinye izikhathi abantu abatshadileyo bahle bagijimele ukwehlukana loba ukuchitha umtshado bengazange bayihlolisise indaba. IBhayibhili lithini ngendaba le? Lithi: “Umfazi akumelanga ehlukane lendoda yakhe” njalo “lendoda akumelanga imlahle umkayo.” (1 KwabaseKhorinte 7:10, 11) Zikhona izizathu ezizwakalayo ezingenza abatshadileyo behlukane kodwa le asondaba yokudlala ngayo. * IBhayibhili lithini ngokuchitha umtshado? Lithi abantu abatshadileyo bangachitha umtshado kuphela nxa omunye wabo efebile.​—UMathewu 19:9.

KUYINI UNKULUNKULU AKHANGELELE UKUTHI ABAZALI BAKWENZE?

UJesu uyisibonelo esihle okumele silingiselwe yibo bonke emulini

11. Kuyini abantwana abakufuna ebazalini babo?

11 Bazali kufanele lizinike isikhathi sokuba labantwabenu. Akulalutho abalufuna njengokuthi libathande njalo libafundise ngoJehova.​—UDutheronomi 6:4-9.

12. Kuyini okumele kwenziwe ngabazali ukuze bavikele abantwababo?

12 Emhlabeni lo omubi kangaka kulabantu abagangileyo abafuna ukuhlukuluza abantwabenu kwezemacansini. Abanye abazali balenhloni zokuxoxa labantwababo ngezemacansini kodwa akumelanga kube njalo, kumele babafundise ukuthi bazivikele njani ebantwini  labo. Bazali kungumlandu wenu ukuthi lifundise abantwabenu ngendaba le. *​—1 UPhetro 5:8.

13. Abazali kumele babafundise njani abantwababo?

13 Abazali balomlandu wokulaya abantwababo ukuze babelenhlonipho. Kodwa bangakwenza njani lokhu? Bangakwenza ngokufundisa abantwababo ngendlela elothando hatshi ukubajezisa ngendlela elolunya. (UJeremiya 30:11) Yikho bazali kumele lixwaye ukujezisa abantwabenu nxa lizondile. Nxa lingabajezisa lizondile  amazwi enu ‘azabagwaza njengenkemba’ njalo abalimaze. (IZaga 12:18) Kumele libafundise ukuqakatheka kokulalela.​—Kwabase-Efesu 6:4; KumaHebheru 12:9-11; khangela amabala asekucineni 29.

KUYINI UNKULUNKULU AKHANGELELE UKUTHI ABANTWANA BAKWENZE?

14, 15. Kungani kumele abantwana balalele abazali babo?

14 UJesu wahlala emlalela uNkulunkulu lanxa kwezinye izikhathi kwakunzima ukwenza njalo. (ULukha 22:42; UJohane 8:28, 29) UJehova ukhangelele ukuthi abantwana balalele abazali babo.​—Kwabase-Efesu 6:1-3.

15 Kwezinye izikhathi kunzima ukuthi abantwana balalele abazali babo. Kodwa kumele bahlale bekhumbula ukuthi ukwenza njalo kuyamthokozisa uJehova kanye labazali. *​—IZaga 1:8; 6:20; 23:22-25.

Kuyini okunganceda abasakhulayo ukuthi bathembeke kuNkulunkulu nxa belingwa ukuthi benze okubi?

16. (a) USathane usebenzisani ukuze alinge abatsha ukuthi benze okubi?(b) Kungani kuqakathekile ukuthi ukhethe abangane abathanda uJehova?

16 Bantwana, uSathane uyakwazi ukuthi kunzima ukwala nxa liyengwa ngontanga kumbe abangane, yikho uyabasebenzisa ukuze baliyengele ekwenzeni okubi. Ngokwesibonelo uDina indodakazi kaJakhobe waba labangane abangamkhonziyo uJehova abacina bemyengela ekwenzeni okubi njalo lokhu kwabangela ukuthi imuli yangakibo ibe senkathazweni. (UGenesisi 34:1, 2) Nxa abangane bakho bengamthandi uJehova, bangakuyenga ukuthi wenze izinto angazithandiyo futhi lokho kungamzwisa ubuhlungu. Abangakini labo bangezwa ubuhlungu. (IZaga 17:21, 25) Yikho kuqakathekile  ukuthi ube labangane abathanda uJehova.​—1 KwabaseKhorinte 15:33.

KUYINI OKUNGENZA IMULI YAKHO ITHOKOZE?

17. Umuntu ngamunye emulini kumele enzeni?

17 Nxa imuli ilandela okutshiwo nguNkulunkulu iba lezinhlupho ezilutshwana. Yikho nxa uyindoda, thanda umkakho futhi umphathe kuhle. Nxa ungumfazi, hlonipha umkakho njalo uzehlise kuye ulingisele isibonelo somfazi okukhulunywa ngaye kuZaga 31:10-31. Bazali, fundisani abantwabenu ukuthi bathande uNkulunkulu. (IZaga 22:6) Obaba kumele, ‘baphathe kuhle imizi yabo.’ (1 KuThimothi 3:4, 5; 5:8) Abantwana kumele balalele abazali babo. (KwabaseKholose 3:20) Yikho hlala ukhumbula ukuthi kuqakathekile ukuthethelelana emulini ngoba lonke liyawenza amaphutha. IBhayibhili likhuluma ngalokho okumele kwenziwe ngumuntu ngamunye emulini.

^ indima 10 Khangela ibhuku elithi “Zigcineni Lisethandweni LukaNkulunkulu” amakhasi 219-221, elidindwe ngoFakazi bakaJehova.

^ indima 12 Ukuze uthole okunengi ngendaba le, khangela isahluko 32 sebhuku elithi “Funda KuMfundisi Omkhulu,” elidindwe ngoFakazi bakaJehova.

^ indima 15 Umntwana akumelanga alalele abazali bakhe nxa befuna enze lokho okungahambelani lomthetho kaNkulunkulu.​—ImiSebenzi 5:29.