Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 3

Kuyini UNkulunkulu Ahlose Ukukwenzela Abantu?

Kuyini UNkulunkulu Ahlose Ukukwenzela Abantu?

1. UNkulunkulu wayehloseni ngesikhathi edala abantu?

UNKULUNKULU uhlose ukwenzela abantu okuhle. Wadala abantu bokuqala u-Adamu lo-Eva wasebahlalisa esivandeni esihle. Wayehlose ukuthi babe labantwana, benze umhlaba wonke ube lipharadayisi futhi bagcine lezinyamazana.​—UGenesisi 1:28; 2:8, 9, 15; khangela amabala asekucineni 5.

2. (a) Kuyini okwenza sibe leqiniso lokuthi uNkulunkulu uzakwenza konke akuhlosileyo? (b) UNkulunkulu ufuna kuhlale abantu abanjani emhlabeni futhi ufuna bahlale okwesikhathi esinganani?

2 Ubona angani kungenzakala ukuthi umhlaba ube lipharadayisi? UJehova uthi: “Lokho engikucebileyo ngizakwenza.” (U-Isaya 46:9-11; 55:11) Lokhu kutsho ukuthi uJehova uzayigcwalisa injongo yakhe loba sekutheni. Phela kukhona ayekuhlosile ngesikhathi edala umhlaba. IBhayibhili lithi: “Kawudalanga ukuba ungabi lalutho.” (U-Isaya 45:18) Ufuna ukuthi abantu bagcwale emhlabeni wonke. Kodwa ngabantu abanjani uNkulunkulu afuna bahlale emhlabeni futhi ufuna bahlale okwesikhathi esinganani? IBhayibhili lithi: “Abalungileyo bazazuza ilifa lelizwe bahlale kulo lanini.”​IHubo 37:29; ISambulo 21:3, 4.

3. Okwenzakala lamuhla emhlabeni kwenza sibe lawuphi umbuzo?

3 Lamuhla abantu bayagula njalo bayafa. Ezindaweni ezinengi abantu bahlala bethwalelene izinduku lemikhonto. Kusegcekeni ukuthi lokhu ayisikho  uNkulunkulu ayekuhlosile. Pho, kwahamba njani? IBhayibhili yilo kuphela elingasitshela.

ISITHA SIKANKULUNKULU

4, 5. (a) Ngubani owakhuluma lo-Eva esebenzisa inyoka esivandeni se-Edeni? (b) Kuyini okungenza umuntu acine eselisela?

4 IBhayibhili lisitshela ukuthi kulesitha sikaNkulunkulu okuthiwa “ngoMubi loba uSathane.” USathane wakhuluma lo-Eva esivandeni se-Edeni esebenzisa inyoka. (ISambulo 12:9; UGenesisi 3:1) USathane wenza kwakhanya angani inyoka yiyo ekhulumayo.​—Khangela amabala asekucineni 6.

5 USathane wavela ngaphi? Ingilosi eyayisezulwini ngesikhathi uNkulunkulu edala umhlaba yiyo eyantshintsha yaba nguSathane. (UJobe 38:4, 7) Kuyini okwenza ingilosi le yahlamuka? Cabanga ngokuthi kungenzakala njani ukuthi umuntu acine eselisela ngoba akulamuntu ozalwa elisela. Nxa umuntu angabona into ethile ayihawukele futhi aqhubeke ecabanga ngayo, angacina eseyintshontsha mhla ithuba livela. Angenza njalo uyabe eselisela.​—Bala uJakhobe 1:13-15; khangela amabala asekucineni 7.

6. Kwahamba njani ukuthi ingilosi ibe yisitha sikaNkulunkulu?

6 Lokhu yikho kanye okwenziwa yingilosi le. UJehova wathi esedale u-Adamu lo-Eva wabatshela ukuthi babe labantwana futhi ‘bawugcwalise umhlaba.’ (UGenesisi 1:27, 28) Mhlawumbe ingilosi le yacabanga ukuthi: ‘Abantu bonke laba bangakhonza mina kulokuthi bakhonze uJehova.’ Ukuqhubeka icabanga ngalokhu kwenza yafisa okungayisikho kwayo. Ingilosi le yayifuna ukuthi abantu bakhonze yona yikho yayenga u-Eva. (Bala uGenesisi 3:1-5.) Lokhu kwayenza yaba nguSathane isitha sikaNkulunkulu.

7. (a) Kungani u-Adamu lo-Eva bafa? (b) Kungani siguga futhi sisifa?

 7 U-Adamu lo-Eva bephulela izigodo endlebeni badla isithelo. (UGenesisi 2:17; 3:6) Ngokuhamba kwesikhathi bafa ngoba yikho uJehova ayethe kuzakwenzakala nxa bangona. (UGenesisi 3:17-19) Abantwababo labo bafa ngenxa yesono leso. (Bala uRoma 5:12.) Abantwana baka-Adamu lo-Eva basithola njani isono? Ake sithi ufuna ukubhekha isinkwa kodwa ipani olayo ifotokile. Zonke izinkwa ozazibhekha ngepani leyo zizaphuma zifotokile. Ngesikhathi u-Adamu esephula umthetho kaNkulunkulu waba lesono. Ngenxa yokuthi singabantwana baka-Adamu sonke silesono esivela kuye. Sinjengezinkwa ezibhekhwe ngepani efotokileyo. Isono leso yiso esibangela ukuthi siguge njalo sife.​—KwabaseRoma 3:23; khangela amabala asekucineni 8.

8, 9. (a) Kuyini uSathane ayefuna u-Adamu lo-Eva bakukholwe? (b) Kungani uJehova engazange ahle ababulale abahlamuki laba?

8 USathane nguye owenza abantu bahlamukela uNkulunkulu. Wayefuna u-Adamu lo-Eva bakholwe ukuthi uJehova ungumqambimanga, ubabusa kubi njalo kafuni baphumelele. USathane wayesithi abantu kabadingi ukutshayelwa imithetho nguNkulunkulu kodwa bangazenzela umathanda. Manje uJehova wayezakwenza njani? Wayengabasusela amanqe ahle aqede abahlamuki. Kodwa lokhu kwakungaba yikubamba inhlwa ngekhanda. Kwakungasoze kutshengise ukuthi uSathane ulamanga.

9 Yikho uJehova kazange ahle ababulale kodwa wabavumela ukuthi bazibuse okwesikhathi esithile. Lokhu kwakuzakwenza kucace bha ebantwini ukuthi uSathane wayebaqila lokuthi uJehova nguye ongababusa  ngcono. Sizafunda okunengi ngendaba le eSahlukweni 11. Kodwa wena ucabangani ngalokho okwenziwa ngu-Adamu lo-Eva? Kambe babeqondile yini ngokukholwa uSathane balahle uNkulunkulu? Phela konke ababelakho babekuphiwe nguJehova. Wayebanike impilakahle, indawo yokuhlala enhle lomsebenzi omuhle. Kodwa  uSathane akula ngitsho lokukodwa ayebanike khona. Aluba nguwe owawusesivandeni se-Edeni wawuzakwenzani?

10. Kuyini okuqakathekileyo okumele sonke sikwenze?

10 Lathi lamuhla kumele sikhethe ukuthi sizalalela bani phakathi kukaJehova loSathane. Kukithi ukuthi sizakhetha ukulalela uJehova sitshengise ukuthi uSathane ungumqambimanga, loba ukuthi sizakhetha ukubuswa nguSathane. (IHubo 73:28; bala iZaga 27:11.) Bayabalwa lamuhla abantu abalalela uNkulunkulu. UNkulunkulu kayisuye obusa umhlaba. Pho ubuswa ngubani?

NGUBANI OBUSA UMHLABA?

Yonke imibuso yomhlaba ngekaSathane yikho wayesethembisa ukuyinika uJesu

11, 12. (a) Lokho uSathane akuthembisa uJesu kusitshengisani? (b) Yiwaphi amavesi asitshela ukuthi uSathane nguye obusa umhlaba?

11 UJesu wayekwazi ukuthi ngubani obusa umhlaba. Ngelinye ilanga uSathane “wamtshengisa yonke imibuso yomhlaba lobukhazikhazi bayo.” Wasethembisa uJesu esithi: “Ngizakunika konke lokhu aluba nje ungakhothama ungikhonze.” (UMathewu 4:8, 9; ULukha 4:5, 6) Lokhu kutshengisa ukuthi uSathane nguye umnikazi wemibuso esemhlabeni.

12 Mhlawumbe usuzibuza ukuthi: ‘Yindaba kuthiwa uSathane nguye obusa umhlaba? Kanti uJehova kayisuye yini umbusi womhlaba njengoba enguSomandla owadala izinto zonke?’ (ISambulo 4:11) Ye unguSomandla, kodwa uJesu wathi uSathane ‘uyinkosi yalo umhlaba.’ (UJohane 12:31; 14:30; 16:11) Umphostoli uPhawuli wathi uSathane ‘ungunkulunkulu walesisikhathi.’ (2 KwabaseKhorinte 4:3, 4) Umphostoli  uJohane wathi “umhlaba wonke ungaphansi kwamandla omubi.”—1 UJohane 5:19.

INDLELA UMHLABA KASATHANE OZABHIDLIZWA NGAYO

13. Kuyini okwenza sikhalele ipharadayisi?

13 Umhlaba lo usumi ngonyawo olulodwa. Phela ugcwele izimpi, ubugwelegwele lodlakela. Imizamo yabantu yokuqeda izinhlupho lezi ifanana lokutshaya idwala ngempama. Sekuseduze ukuthi uNkulunkulu abhubhise umhlaba lo omubi ngempi ye-Amagedoni abeseletha ipharadayisi.​—ISambulo 16:14-16; khangela amabala asekucineni 9.

14. Ngubani okhethwe nguNkulunkulu ukuthi abe yiNkosi yoMbuso wakhe njalo iBhayibhili lithini ngaye?

14 UNkulunkulu uzaliletha njani ipharadayisi? Uzasebenzisa uhulumende wakhe osezulwini okuthiwa nguMbuso kaNkulunkulu. UJehova ukhethe uJesu ukuthi abe yiNkosi yoMbuso lo. IBhayibhili lithi uJesu ‘uyiNkosana yokuThula’ futhi umbuso wakhe awusoze uphele. (U-Isaya 9:6, 7) UJesu wayekhuluma ngohulumende lo ngesikhathi efundisa abafundi bakhe ukuthi bathandaze besithi: ‘UMbuso wakho kawuze, intando yakho yenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini.’ (UMathewu 6:10) ESahlukweni 8 sizafunda ngokuthi uMbuso kaNkulunkulu uzabakhipha njani ohulumende ababusa emhlabeni khathesi. (Bala uDanyeli 2:44.) UMbuso kaNkulunkulu uzakwenza umhlaba ube lipharadayisi.​—Khangela amabala asekucineni 10.

IPHARADAYISI SELISEMNYANGO

15. Uyini ‘umhlaba omutsha’?

15 IBhayibhili lithi: “Silindele izulu elitsha lomhlaba omutsha, ikhaya lokulunga.” (2 UPhetro 3:13; U-Isaya  65:17) Ngezinye izikhathi nxa iBhayibhili likhuluma ‘ngomhlaba’ liyabe lisitsho abantu. (UGenesisi 11:1) Yikho nxa likhuluma ‘ngomhlaba omutsha’ liyabe lisitsho abantu abalungileyo abazahlala ePharadayisi.

16. Yisiphi isipho esihle uNkulunkulu azasinika abalungileyo futhi kumele senzeni ukuze sisithole?

16 UJesu wathi abalungileyo bazanikwa “ukuphila kwaphakade.” (UMakho 10:30) Kumele senzeni ukuze sithole ukuphila okuphakade? Bala uJohane 3:16 lo 17:3 ukuze ukwazi okumele ukwenze. Ake sibone ukuthi iBhayibhili lithi impilo izabe injani ePharadayisi.

17, 18. Sikwazi njani ukuthi ePharadayisi kuzabe kulokuthula njalo siyabe sivikelekile?

17 Kuyabe kungasela zimpi lodlakela labantu abenza izinto ezimbi. Abantu abenza izinto ezimbi bazaphela du! (IHubo 37:10, 11) UNkulunkulu ‘uzathulisa izimpi kuze kube semikhawulweni yomhlaba.’ (IHubo 46:9; U-Isaya 2:4) Emhlabeni kuzabe kulabantu abathanda uNkulunkulu labamlalelayo kuphela. Kuzaba lokuthula kuze kube nini lanini.​—IHubo 72:7.

18 Abantu bakaJehova bazabe bevikelekile. Kudala kwakusithi nxa ama-Israyeli elalela, uJehova wayewavikela. (ULevi 25:18, 19) Akulalutho esizabe silwesaba ePharadayisi ngoba sizabe sivikelekile.​—Bala u-Isaya 32:18; UMikha 4:4.

19. Kuyini okwenza sibe leqiniso lokuthi ukudla kuzaba yithaphutshiye ePharadayisi?

19 Ukudla kuzaba yithaphutshiye. “Akuthi amabele ande elizweni lonke; azungeze eziqongweni zamaqaqa.” (IHubo 72:16) UJehova “uNkulunkulu wethu, uzasibusisa” njalo “umhlaba uzathela isivuno.”​—IHubo 67:6.

20. Umhlaba uzaba njani?

20 Umhlaba wonke uzaba lipharadayisi. Abantu  bazaba lemizi emihle okwamagama. (Bala u-Isaya 65:21-24; loSambulo 11:18.) Umhlaba wonke uzaba muhle njengesivande sase-Edeni. UJehova uzasinika konke esikudingayo empilweni. IBhayibhili lithi uNkulunkulu ‘uzavula isandla sakhe asuthise izidingo zakho konke okuphilayo.’—IHubo 145:16.

21. Sikwazi njani ukuthi abantu bayabe bengasazesabi izinyamazana?

21 Abantu bayabe bengasazesabi izinyamazana. Izinyamazana ziyabe zingasabalimazi abantu. Abantwana bazabe sebedlala lezinyamazana eziyingozi khathesi.​—Bala u-Isaya 11:6-9; 65:25.

22. UJesu uzabenzelani abantu abagulayo?

22 Ukugula kuzaphela. Ngesikhathi uJesu esemhlabeni wasilisa abantu abanengi. (UMathewu 9:35; UMakho 1:40-42; UJohane 5:5-9) Ngesikhathi esebusa umhlaba uzakwelapha bonke abantu. Akula muntu ozakuthi: “Mina ngiyagula.”​—U-Isaya 33:24; 35:5, 6.

23. UNkulunkulu uzakwenzani ngabantu abafileyo?

23 Abafileyo bazavuswa. UNkulunkulu uthembisa ukuthi uzavusa izigidi zabantu ezafayo. “Kuzakuba lokuvuka kwabafileyo, abalungileyo lababi.”​—Bala uJohane 5:28, 29; ImiSebenzi 24:15.

24. Wena uyafisa yini ukuyaphila ePharadayisi?

24 Sonke kufanele sikhethe phakathi kokukhonza uJehova lokuzenzela umathanda. Nxa singakhetha ukukhonza uJehova sizakuba lekusasa elihle kakhulu. UJesu watshela indoda eyayibethelwe eceleni kwakhe wathi: ‘Uzakuba lami epharadayisi.’ (ULukha 23:43) Esahlukweni esilandelayo sizafunda okunengi ngoJesu Khristu langalokho azakwenza ukuze agcwalise izithembiso zikaNkulunkulu.