Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 18

Kungani Kumele Ngizinikele Futhi Ngibhabhathizwe?

Kungani Kumele Ngizinikele Futhi Ngibhabhathizwe?

1. Kuyini ongabe usuzibuza khona?

AKUTHANDABUZWA ukuthi zinengi izinto osuzifundile eziseBhayibhilini uncediswa libhuku leli. Ufundile ngesithembiso sikaNkulunkulu somhlaba oliPharadayisi, isimo sabantu abafileyo, lethemba lokuvuswa. (UmTshumayeli 9:5, ULukha 23:43, UJohane 5:28, 29, ISambulo 21:3, 4) Ungabe usuqalisile lokuya emihlanganweni yaboFakazi bakaJehova futhi uyakholwa ukuthi bakhonza ngendlela uNkulunkulu  ayifunayo. (UJohane 13:35) Kungenzakala ukuthi usungumngane kaJehova futhi usuzimisele ukumkhonza. Lokhu kungenza uzibuze ukuthi, ‘Kuyini okumele ngikwenze ukuze ngikhonze uNkulunkulu?’

2. Kuyini okwenza indoda engumTopiya yafuna ukubhabhathizwa?

2 Indoda engumTopiya eyaphila ngesikhathi sikaJesu layo yake yazibuza umbuzo ofananayo. Indoda le yatshunyayezwa nguFiliphu ngemva kwesikhathi esithile uJesu evusiwe. UFiliphu wayitshengisa ukuthi uJesu unguMesiya. Lokho indoda le eyakuzwayo kwayithinta kwamancane yaze yathi: “Khangela, nanka amanzi. Kulani ukuthi ngihle ngibhabhathizwe na?”​—ImiSebenzi 8:26-36.

3. (a) Yiwuphi umlayo uJesu awunika abalandeli bakhe? (b) Umuntu kumele abhabhathizwe njani?

3 IBhayibhili likwenza kukhanye bha ukuthi nxa ufuna ukukhonza uJehova kumele ubhabhathizwe. UJesu watshela abalandeli bakhe wathi: ‘Lenze abafundi ezizweni zonke, libabhabhathize.’ (UMathewu 28:19) UJesu waba yisibonelo endabeni le, laye wabhabhathizwa. Kazange afafazwe ngamanzi kodwa wacwiliswa umzimba wonke emanzini. (UMathewu 3:16) Nxa umKhristu ebhabhathizwa kumele acwiliswe umzimba wonke emanzini.

4. Ukubhabhathizwa kutshengisani?

4 Ukubhabhathizwa kutshengisa ukuthi usuzimisele ukuba ngumngane kaJehova lokuthi usufuna ukumkhonza. (IHubo 40:7, 8) Kodwa kungenzakala uzibuze ukuthi, ‘Kumele ngenzeni ukuze ngibhabhathizwe?’

 KUMELE UBE LOLWAZI LOKHOLO

5. (a) Kuyini okumele ukwenze ungakabhabhathizwa? (b) Kungani kuqakathekile ukungena imihlangano yaboFakazi bakaJehova?

5 Ungakabhabhathizwa kumele uqale wazi uJehova loJesu. Usuqalisile ukukwenza lokhu ngokufunda iBhayibhili. (Bala uJohane 17:3.) Kodwa lokhu ayisikho kodwa okumele ukwenze. IBhayibhili lithi kumele ‘ugcwaliswe ngokwazi’ intando kaJehova. (KwabaseKholose 1:9) Ukungena imihlangano yaboFakazi bakaJehova kuqakatheke kakhulu ngoba kwenza ubuhlobo bakho loJehova buqine.​—KumaHebheru 10:24, 25.

Kumele uqale ufunde iBhayibhili ungakabhabhathizwa

6. Kumele wazi okunganani okuseBhayibhilini ukuze ubhabhathizwe?

6 UJehova kalindelanga ukuthi wazi konke okuseBhayibhilini ukuze ubhabhathizwe. Wayengalindelanga ukuthi umTopiya azi konke ukuze abhabhathizwe. (ImiSebenzi 8:30, 31) Ngoba sizaqhubeka sifunda ngoNkulunkulu kuze kube phakade. (UmTshumayeli 3:11) Lanxa kunjalo, kulezimfundiso zeBhayibhili okumele uzazi ukuze ubhabhathizwe.​—KumaHebheru 5:12.

7. Ukufunda iBhayibhili kukuncede njani?

7 IBhayibhili lithi: “Kungela kukholwa akwenzakali ukuthokozisa uNkulunkulu.” (KumaHebheru 11:6) Lokhu kutsho ukuthi kumele ube lokholo ukuze ubhabhathizwe. IBhayibhili lisitshela ukuthi abanengi edolobheni leKhorinte bezwa lokho abalandeli bakaJesu ababekufundisa futhi ‘bakholwa babhabhathizwa.’ (ImiSebenzi 18:8) Ukufunda iBhayibhili kukuncedile ukuthi ube lokholo ezithembisweni zikaNkulunkulu lasemandleni enhlawulo eyiyo  esikhulula esonweni lasekufeni.​—UJoshuwa 23:14; ImiSebenzi 4:12; 2 KuThimothi 3:16, 17.

TSHELA ABANYE NGEQINISO ELISEBHAYIBHILINI

8. Kuyini okuzakufuqa ukuthi utshele abanye lokho okufundayo?

8 Ukholo lwakho luzaqina nxa ungaqhubeka ufunda iBhayibhili futhi ubona indlela elikunceda ngayo. Ukholo luzakufuqa ukuthi utshele abanye lokho okufundayo. (UJeremiya 20:9; 2 KwabaseKhorinte 4:13) Kodwa ngobani okumele ubatshele?

Ukholo luzakufuqa ukuthi utshele abanye lokho okufundayo

9, 10. (a) Ngobani ongabatshela lokho osukufundile? (b) Kumele wenzeni nxa usufisa ukutshumayela labanye?

9 Ungatshela abangakini, abangane bakho, omakhelwane lalabo osebenza labo. Kodwa lokho kumele ukwenze ngendlela elomusa futhi elothando. Ngokuhamba kwesikhathi uzaqalisa ukutshumayela labanye ebandleni. Nxa usukulungele ukwenza njalo, ungatshela lowo okufundisa iBhayibhili. Nxa uFakazi ofunda laye ecabanga ukuthi usukulungele lokho, uzatshela abadala ababili ukuze baxoxe lawe.

10 Abadala bazaxoxa lawe ukuze babone ukuthi uyazizwisisa yini izimfundiso zeBhayibhili, uyalalela yini lokho iBhayibhili elikutshoyo, lokuthi uyafuna sibili ukuba nguFakazi kaJehova. Ungabesabi abadala ngoba umsebenzi wabo ngowokunakekela wonke umuntu ebandleni. (ImiSebenzi 20:28; 1 UPhetro 5:2, 3) Nxa lingaqeda ukuxoxa, abadala bazakutshela ukuthi sungaqalisa yini ukutshumayela labanye loba hatshi.

11. Kungani kuqakathekile ukuthi uqale ulungise impilo yakho ungakaqalisi ukutshumayela?

11 Kwesinye isikhathi abadala bangakutshela ukuthi  kukhona okumele ukulungise ungakaqalisi ukutshumayela labanye ebandleni. Kuyabe kuqakathekile ukuthi wenze njalo ngoba nxa utshumayela uyabe umele uJehova. Yikho kumele uphile ngendlela ayifunayo.​—1 KwabaseKhorinte 6:9, 10; KwabaseGalathiya 5:19-21.

PHENDUKANI LIBUYELE KUNKULUNKULU

12. Kungani kumele umuntu aphenduke nxa efuna ukubhabhathizwa?

12 Kulokunye futhi okumele ukwenze ungakabhabhathizwa. Umphostoli uPhetro wathi: “Phendukani, libuyele kuNkulunkulu, ukuze izono zenu zesulwe.” (ImiSebenzi 3:19) Kutshoni ukuphenduka? Kutsho ukuzisola ngobubi esiyabe sibenzile. Ngokwesibonelo, nxa ubungaziphathanga kwezemacansini kuyabe kumele uphenduke. Lanxa uzama sibili ukwenza okulungileyo kuyabe kumele uphenduke ngoba sonke silesono futhi siyakudinga ukuthi uNkulunkulu asithethelele izono zethu.​—KwabaseRoma 3:23; 5:12.

13. Kutshoni ‘ukubuyela kuNkulunkulu’?

13 Ukuzisola nje akwanelanga. UPhetro wathi kumele ‘sibuyele kuNkulunkulu’ kumbe siguquke. Lokhu kutsho ukuthi kumele utshiyane lemikhuba emibi okungenzakala ubuyenza futhi uqalise ukwenza okulungileyo. Cabanga ngomzekeliso lo. Kuyini ongakwenza nxa ungananzelela ukuthi usulahlekile ngesikhathi usiya kwenye indawo? Akuthandabuzwa ukuthi uyatshibilika ubusuhamba ngendlela eqondileyo. Kuyafanana lokufunda iBhayibhili. Kumele ‘ubuyele kuNkulunkulu’ kumbe untshintshe ukuphila kwakho nxa ungananzelela ukuthi okwenzayo akuhambelani lalokho uNkulunkulu akufunayo.

 ZINIKELE KUNKULUNKULU

Usuzinikele yini kuJehova?

14. Uzinikela njani kuNkulunkulu?

14 Okunye okuqakathekileyo okumele ukwenze ungakabhabhathizwa yikuzinikela kuJehova. Ukuzinikela ngokuthandaza kuJehova usenza isifungo sokuthi uzamkhonza ukuphila kwakho konke futhi uzaqakathekisa ukwenza intando yakhe ngaso sonke isikhathi.​—UMathewu 4:10.

15, 16. Kuyini okufuqa umuntu ukuthi azinikele kuNkulunkulu?

15 Ukuthembisa uJehova ukuthi ufuna ukumkhonza kufanana lokuthembisa umuntu omthandayo ukuthi uzaphila laye okwempilo yakho yonke. Cabanga ngejaha elithandana lentombi. Nxa ijaha lisiba yazi ngcono intombi yalo, uthando lwalo luyakhula kuze kufike ekuthini litshade layo. Ijaha liyabe lizimisele ukwenza njalo ngoba liyithanda lanxa lesi kuyisinqumo esikhulu.

16 Ukuqhubeka ufunda ngoJehova kuzakwenza umthande kakhulu futhi uzimisele ukumkhonza ngenhliziyo yonke. Lokhu kuzakufuqa ukuthi uthandaze kuye umthembisa ukuthi uzamkhonza. IBhayibhili lithi loba ngubani ofuna ukulandela uJesu kumele “azidele.” (UMakho 8:34) Kutshoni lokhu? Kutsho ukulalela uJehova kukho konke okwenzayo. Ukwenza intando kaJehova kuqakathekile ukwedlula esikufunayo lesikufisayo.​—Bala u-1 Phetro 4:2.

UNGESABI UKUTHI UZAPHAMBANISA

17. Kungani abanye abantu beyekela ukuzinikela kuJehova?

17 Abanengi bayayekela ukuzinikela kuJehova ngenxa yokuthi bayabe besesaba ukuthi bazakwehluleka ukugcwalisa isithembiso sabo sokumkhonza. Kungenzakala  ukuthi bayabe besesaba ukuthi bazamzwisa ubuhlungu kumbe befuna ukuzenzela umathanda. Bayabe bebona angani nxa bengazinikelanga, uJehova kasoze abasole ngalokho abakwenzayo.

18. Kuyini okuzakunceda ukuthi unqobe ukwesaba ukuzwisa uJehova ubuhlungu?

18 Nxa umthanda ngenhliziyo yonke uJehova awusoze uyekele ukuzinikela kuye usesaba ukuthi uzamzwisa ubuhlungu. (UmTshumayeli 5:4; KwabaseKholose 1:10) Futhi awusoze ubone angani ukwenza intando yakhe kuyinto enzima kakhulu. Umphostoli uJohane wathi: “Ukuthanda uNkulunkulu yilokhu: ukulalela imilayo yakhe. Njalo imilayo yakhe kayinzima.”​—1 UJohane 5:3.

19. Kungani kungamelanga wesabe ukuzinikela kuJehova?

19 Ukuzinikela kuJehova akutsho ukuthi awusaphambanisi. UJehova kalindelanga ukuthi wenze okungaphezu kwamandla akho. (IHubo 103:14) Kodwa uzakuncedisa ukuthi wenze okulungileyo. (U-Isaya 41:10) Themba uJehova ngenhliziyo yonke, “yena uzaqondisa zonke izindlela zakho.”​—IZaga 3:5, 6.

TSHENGISA UKUTHI USUZINIKELE KUJEHOVA

20. Nxa usuzinikele kuNkulunkulu kuyini okulandelayo okumele ukwenze?

20 Usuzimisele yini ukuthi uzinikele kuJehova? Nxa usuzinikele kuye kulokunye okumele ukwenze. Kumele ubhabhathizwe.

21, 22. Utshengisa njani ukuthi ‘uyaluvuma’ ukholo lwakho?

21 Tshela umhleli wequla labadala ukuthi usuzinikele kuJehova futhi usufuna ukubhabhathizwa. Yena uzahlela ukuthi abanye abadala baxoxisane lawe  ngezinye izimfundiso zeBhayibhili eziyisisekelo. Nxa bangabona ukuthi usukulungele ukubhabhathizwa bazakutshela ukuthi uzabhabhathizwa emhlangaweni waboFakazi bakaJehova olandelayo. Emhlanganweni lowo kuzabe kulenkulumo echasisa ukuthi ukubhabhathizwa kutshoni. Enkulumeni leyo, abazabhabhathizwa bazabuzwa imibuzo emibili.  Ukuphendula imibuzo leyo kuyabe kutshengisa ukuthi ‘uyaluvuma’ ukholo lwakho.—KwabaseRoma 10:10.

22 Ngemva kwalokho uzabhabhathizwa ngokucwiliswa umzimba wonke emanzini. Ukubhabhathizwa kwakho kuyabe kutshengisa ukuthi usuzinikele njalo usunguFakazi kaJehova.

 KUMELANI UKUBHABHATHIZWA?

23. Kutshoni ukubhabhathizwa ‘ebizweni likaBaba, leleNdodana lelomoya ongcwele’?

23 UJesu wathi abafundi bakhe bazabhabhathizwa ‘ebizweni likaBaba, leleNdodana lelomoya ongcwele.’ (Bala uMathewu 28:19.) Kutshoni lokhu? Kutsho ukuthi uyananzelela isikhundla sikaJehova sokuba nguMbusi, indima kaJesu ekugcwalisekeni kwenjongo kaNkulunkulu kanye lokuthi uNkulunkulu usebenzisa umoya ongcwele ukuze enze intando yakhe.​—IHubo 83:18; UMathewu 28:18; KwabaseGalathiya 5:22, 23; 2 UPhetro 1:21.

Ukubhabhathizwa kwakho kutshengisa ukuthi usuzimisele ukwenza intando kaNkulunkulu

24, 25. (a) Ukubhabhathizwa kumelani? (b) Sizaxoxa ngani esahlukweni esilandelayo?

24 Ukubhabhathizwa kumela into eqakatheke kakhulu. Phela ukucwiliswa emanzini kumela ukutshiya indlela obuphila ngayo. Ukuphuma emanzini khona kumela ukuqalisa impilo entsha yokwenza intando kaNkulunkulu lokumkhonza impilo yakho yonke. Ungakhohlwa ukuthi uzinikele kuJehova hatshi emuntwini kumbe enhlanganisweni.

25 Ukuzinikela kwakho kuzakunceda ukuthi ube lobuhlobo obuqinileyo loNkulunkulu. (UJobe 29:4) Kodwa ukubhabhathizwa akutsho ukuthi uzasindiswa. Umphostoli uPhawuli wathi: “Qhubekani lisebenzela ukusindiswa kwenu ngokwesaba langokuthuthumela.” (KwabaseFiliphi 2:12) Ukubhabhathizwa kuyisiqalo nje. Kodwa kuyini okungakusiza ukuthi uhlale useduze loJehova? Isahluko esilandelayo sizaphendula umbuzo lowo.