Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 11

Kungani Kulokuhlupheka Okungaka?

Kungani Kulokuhlupheka Okungaka?

1, 2. Abantu abanengi bazibuza umbuzo othini?

KUSA kwamalanga sizwa imibiko ehlasimulisa umzimba njengale: Isiphepho sibhidliza izindlu zabantu. Isigebenga sidubula abantu esontweni, abanye bafe njalo abanye basale belimele. Umama ubulawa yimvukuzane, atshiye abantwana abahlanu sebedubeka.

2 Nxa kungenzakala izinto ezinjengalezi abantu abanengi basala bezibuza ukuthi: “Yindaba kulokuhlupheka okungaka emhlabeni?” Sowake wazibuza umbuzo lowo yini?

3, 4. (a) UHabakhukhi wabuza uJehova yiphi imibuzo? (b) UJehova wamphendula njani?

3 IBhayibhili lifundisa ukuthi labantu ababekhonza uNkulunkulu kudala babezibuza imibuzo enjalo. Ngokwesibonelo uHabakhukhi wabuza uJehova wathi: “Kungani ungitshengisa okungasimfanelo na? Kungani ubekezelela okungalunganga na? Ukuchitheka lodlakela kuphambi kwami; kulokulwa, lengxabano yandile.”—UHabakhukhi 1:3.

4 KuHabakhukhi 2:2, 3 sithola impendulo kaNkulunkulu kanye lesithembiso sokuqondisa izinto. UJehova ubathanda ngenhliziyo yonke abantu. IBhayibhili lithi: ‘Uyakukhathalela.’ (1 UPhetro 5:7) Akulamuntu ozonda ukuhlupheka njengoJehova. (U-Isaya 55:8, 9) Pho kungani kulokuhlupheka okungaka emhlabeni?

 KUNGANI KULOKUHLUPHEKA OKUNGAKA?

5. Abafundisi bamasonto bathi ngubani obangela ukuhlupheka? IBhayibhili lona lifundisani endabeni le?

5 Abafundisi bamasonto bathi kuyintando kaNkulunkulu ukuthi abantu bahlupheke. Bathi konke okwenzakala empilweni yomuntu, kungelani lokuthi kuhle kumbe kubi, kuyabe kuhlelwe nguNkulunkulu njalo abantu kabasoze bakuzwisise. Abanye bafundisa ukuthi nxa abantu bangafa baya ezulwini ukuze bayehlala loNkulunkulu. Kodwa lawo ngamanga aluhlaza tshoko. UJehova kayisuye obangela okubi. IBhayibhili lithi: “Kakube khatshana laye uNkulunkulu ukwenza ububi, khatshana kukaSomandla ukona.”—UJobe 34:10.

6. Kungani abantu abanengi begcona uNkulunkulu ngokuhlupheka okukhona emhlabeni?

6 Abantu abanengi bagcona uNkulunkulu ngokuhlupheka okukhona emhlabeni ngenxa yokuthi bacabanga ukuthi nguye obusa umhlaba. Kodwa eSahlukweni 3 sifundile ukuthi uSathane nguye obusa umhlaba lo.

7, 8. Kungani kulokuhlupheka okungaka emhlabeni?

7 IBhayibhili lithi “umhlaba wonke ungaphansi kwamandla omubi.” (1 UJohane 5:19) USathane ulolunya njalo ulesihluku. ‘Udukisa umhlaba wonke.’ (ISambulo 12:9) Abantu abanengi bayamlingisela uSathane. Lokhu kwenza babengamaqili, babelenzondo njalo babelesihluku.

8 Kulokunye futhi okwenza kube lokuhlupheka emhlabeni. Ngemva kokona, u-Adamu lo-Eva badlulisela isono ebantwaneni babo. Isono lesi senza abantu benze izinto ezimbi njalo bathwalisane nzima. Balwela ukuziphakamisa ukuze babengcono kulabanye. Lokhu kwenza bahlale besilwa. (UmTshumayeli 4:1; 8:9) Okunye  okwenza abantu bahlupheke yikuthi behlelwa “yizikhathi ezimbi ezibafikela belibele.” (UmTshumayeli 9:12) Kungenzakala behlelwe yizinto ezimbi ngenxa yokuthi basendaweni engayisiyo ngesikhathi esingayisiso.

9. Kungani singaba leqiniso lokuthi uJehova ulesizathu esizwakalayo sokuvumela ukuthi sihlupheke?

9 UJehova kayisuye obangela ukuhlupheka. Akumelanga simsole ngezimpi ezikhona emhlabeni, ubugebenga kanye lokuphathwa kubi kwabantu. Kayisuye obangela ukuzamazama komhlaba, iziphepho kanye lezikhukhula. Kungenzakala uyazibuza ukuthi, ‘Nxa uJehova elamandla amakhulu, yindaba engavimbi izinto ezimbi ukuze zingenzakali?’ UJehova uyasithanda kakhulu, yikho kumele ukuthi ulesizathu esizwakalayo esenza ukuthi angakuqedi ukuhlupheka khathesi.—1 UJohane 4:8.

KUNGANI UNKULUNKULU EVUMELA UKUHLUPHEKA?

10. USathane wamsola wathini uJehova?

10 USathane wadukisa u-Adamu lo-Eva ensimini yase-Edeni. Wathi uNkulunkulu ubusa kubi njalo ufihlela u-Adamu lo-Eva okuthile okuhle. Wayefuna bacabange ukuthi bangazenzela umathanda lokuthi yena angababusa ngcono.—UGenesisi 3:2-5; khangela amabala asekucineni 26.

11. Yiwuphi umbuzo okumele sidinge impendulo yawo?

11 U-Adamu lo-Eva benza abakutshelwa ngamakhanda abo bahlamukela uJehova. Babecabanga ukuthi balelungelo lokuzitshayela imithetho loba elokuzibusa. UJehova wayezatshengisa njani ukuthi okwakucatshangwa ngu-Adamu lo-Eva kwakungaqondanga lokuthi yena nguye okwazi lokho okusilungeleyo?

12, 13. (a) Kungani uJehova engazange ahle ababhubhise u-Adamu lo-Eva? (b) Kungani uJehova evumele ukuthi uSathane abuse umhlaba lokuthi abantu bazibuse?

 12 Inhloso kaJehova yayingeyokuthi umhlaba ugcwale abantwana baka-Adamu lo-Eva futhi bahlale emhlabeni olipharadayisi. Lokho kwakuzakwenzakala kungelani lokuthi uSathane wenzani. (UGenesisi 1:28; U-Isaya 55:10, 11) Lokhu yikho okwenza ukuthi uJehova angahle ababhubhise u-Adamu lo-Eva. UJehova wabayekela baba labantwana futhi unike abantwababo ithuba lokuthi bazikhethele ukuthi bafuna ukubuswa ngubani.

13 USathane wamisana loJehova phambi kwezigidi zezingilosi. (UJobe 38:7; UDanyeli 7:10) Yikho uJehova wanika uSathane ithuba lokuveza ukuthi lokho akutshoyo kuliqiniso yini. Uphinde wavumela labantu ukuthi babe labohulumende emhlabeni lo obuswa nguSathane ukuze kukhanye ukuthi kabenelisi ukuzibusa.

14. Okwenzakale eminyakeni edlulileyo kusitshengisani?

14 Sekulezinkulungwane zeminyaka abantu bezama ukuzibusa kodwa imizamo yabo iphelela emoyeni. Lokhu kutshengise ukuthi uSathane unguSomangase lokuthi abantu abangeke baphile bengelasizo lukaJehova. Umphrofethi uJeremiya wayetshaye khona ngesikhathi esithi: “Ngiyazi, O Jehova ukuthi ukuphila komuntu akusikho kwakhe; umuntu akusikho kwakhe ukuthi ahambe aqondise izinyathelo zakhe.”—UJeremiya 10:23.

KUNGANI UJEHOVA ELINDE ISIKHATHI SONKE LESI?

15, 16. (a) Kungani uJehova evumele ukuthi ukuhlupheka kuqhubeke okwesikhathi eside kangaka? (b) Kungani uJehova engakuqedi ukuhlupheka okubangelwa nguSathane?

15 Kungani uJehova evumele ukuthi ukuhlupheka kuqhubeke okwesikhathi eside kangaka? Kungenxa  yokuthi kuthethe isikhathi eside ukuze kucacele abantu ukuthi uSathane uyehluleka ukubusa. Ngokwesibonelo, abantu sebezame yonke imihlobo yabohulumende kodwa ukuhlupheka kulokhu kugcwele emhlabeni. Ubugwelegwele, ubuyanga, ubugebenga lezimpi kugcwele emhlabeni lanxa kulentuthuko kwezesayensi lezempucuko. Kusegcekeni ukuthi ngeke senelise ukuzibusa singelasizo lukaNkulunkulu.

16 Kungani uJehova engavimbeli ukuthi izinto ezimbi zenzakale lanxa kubusa uSathane? Nxa uJehova engakwenza lokho kungakhanya angani yena loSathane ngabangane futhi labantu bangazitshaya izifuba besithi bayenelisa ukuzibusa. Yikho uJehova kasoze azivimbele izinto ezimbi ukuze kukhanye ukuthi kaqambi manga.—KumaHebheru 6:18.

17, 18. UJehova uzakwenzani ukuze alungise umonakalo obangelwe nguSathane?

17 UJehova angenelisa yini ukulungisa umonakalo obangelwe yikuhlamuka kukaSathane kanye labantu? Ye, akulalutho olwehlula uNkulunkulu. UJehova uyakwazi ukuthi uzakuqeda nini ukuhlupheka. Uzakuqeda nxa insolo zikaSathane seziphendulekile, abesesenza umhlaba ube lipharadayisi njengoba nje kwakuyinhloso yakhe ekuqaliseni. Njalo uzavusa “bonke abasemathuneni.” (UJohane 5:28, 29) Abantu bayabe bengasaguli njalo bengasafi. UJehova uzasebenzisa uJesu ukuthi ‘achithe imisebenzi kaSathane.’ (1 UJohane 3:8) Siyambonga uJehova ngoba usibekezelele futhi wasinika ithuba lokuthi simazi njalo sikhethe ukuthi sifuna asibuse yini loba hatshi. (Bala u-2 Phetro 3:9, 10.) Uyasisiza ukuthi sibekezele lanxa sisebunzimeni.—UJohane 4:23; bala u-1 KwabaseKhorinte 10:13.

 18 UJehova kasibambi ngenkani ukuthi sikhethe ukubuswa nguye. Usinike inkululeko yokuzikhethela. Ake sixoxe ngokuthi inkululeko le singayisebenzisa njani.

YISEBENZISE KUHLE INKULULEKO YOKUZIKHETHELA

19. UJehova usinikeni? Yiziphi izinto esenelisa ukuzikhethela zona?

19 Sitshiyene kakhulu lezinyamazana ngoba uJehova wasinika inkululeko yokuzikhethela. Konke izinyamazana ezikwenzayo ziyabe zikwenza ngenxa yemvelo yazo kodwa thina siyenelisa ukukhetha ukuthi sifuna ukukhonza uJehova yini kumbe hatshi. Asifanani lemitshina ngoba yona yenza lokho eyalungiselwa ukuthi ikwenze kuphela. Thina silenkululeko yokukhetha ukuthi sifuna ukuba ngabantu abanjani, sifuna abangane abanjani lokuthi sifuna ukwenzani empilweni. Kodwa uJehova ufuna sithokoze.

20, 21. Yisiphi isinqumo esihle ongasenza khathesi?

20 UJehova ufuna simthande. (UMathewu 22:37, 38) Unjengobaba othokozayo nxa esizwa umntanakhe emtshela ukuthi uyamthanda futhi kube kuvela enhliziyweni hatshi ngoba ebanjwa ngamandla. UJehova wasinika inkululeko yokukhetha ukuthi sifuna ukumkhonza yini kumbe hatshi. USathane, u-Adamu lo-Eva bakhetha ukungamkhonzi uJehova. Wena uzakhetha ukwenzani?

21 Sebenzisa kuhle inkululeko yakho yokuzikhethela ngokukhetha ukukhonza uJehova. Kulezigidi zabantu ezikhethe ukukhonza uJehova njalo zafulathela uSathane. (IZaga 27:11) Kuyini ongakwenza ukuze ubekhona emhlabeni omutsha oyabe ungela ukuhlupheka? Isahluko esilandelayo sizaphendula umbuzo lowo.