Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 16

Khetha Ukukhonza UNkulunkulu Ngendlela Ayifunayo

Khetha Ukukhonza UNkulunkulu Ngendlela Ayifunayo

1, 2. Yiwuphi umbuzo okumele uzibuze wona futhi kungani kuqakathekile ukuthi wenze njalo?

USUFUNDILE eBhayibhilini ukuthi abantu abanengi abathi bakhonza uNkulunkulu bafundisa amanga njalo benza izinto uNkulunkulu azizondayo. (2 KwabaseKhorinte 6:17) Lokhu yikho okwenza uJehova athi siphume siphele ‘eBhabhiloni eNkulu.’ (ISambulo 18:2, 4) Ingqobe isalela kuwe. Sonke kumele sikhethe futhi sizibuze ukuthi: ‘Ngizakhonza uNkulunkulu ngendlela ayifunayo yini kumbe ngizamkhonza ngendlela ebengivele ngimkhonza ngayo?’

2 Kuhle kakhulu nxa usuphumile enkolweni yamanga. Kodwa kungenzakala ukuthi kuleminye imikhuba yenkolo yamanga olokhu usayithanda. Ake sixoxe ngeminye yayo futhi sibone ukuthi kungani kuqakathekile ukuthi siyiyekele.

UKUKHONZA IZITHOMBE LAMADLOZI

3. (a) Kuyini okungenza kube nzima ukuthi abanye bayekele ukukhonza uNkulunkulu besebenzisa izithombe? (b) IBhayibhili lithini ngokusebenzisa izithombe ekukhonzeni uNkulunkulu?

3 Abanye abantu sebajayela ukusebenzisa izithombe ekukhonzeni uNkulunkulu. Nxa lawe usenza njalo kungakhanya kungaqondanga ukukhonza uNkulunkulu ungelazo. Kodwa okumele ukukhumbule yikuthi uJehova nguye osifundisayo ukuthi kumele simkhonze njani. IBhayibhili likwenza kucace ukuthi uJehova kafuni simkhonze sisebenzisa izithombe.—Bala u-Eksodusi 20:4, 5; IHubo 115:4-8; U-Isaya 42:8; 1 UJohane 5:21.

4. (a) Kungani kungamelanga sikhonze amadlozi? (b) Kungani uJehova watshela abantu bakhe ukuthi bangazami ukukhuluma labantu abafileyo?

 4 Abantu abanengi bachitha isikhathi sabo bekhonza amadlozi. Kodwa sifundile ukuthi abantu abafileyo ngeke basincede kumbe basilimaze ngoba kabaphili kwenye indawo. Siyabe sizifaka engozini nxa singazama ukukhuluma labo ngoba amadimoni yiwo ayabe ezenza izihlobo zethu ezafayo. Lokhu yikho okwenza uJehova watshela ama-Israyeli ukuthi angazami ukukhuluma labafileyo loba ukwenza izinto zobudimoni.—UDutheronomi 18:10-12; khangela amabala asekucineni 25 lo- 30.

5. Kuyini okungakunceda ukuthi uyekele ukusebenzisa izithombe ekukhonzeni uNkulunkulu lokuthi uyekele ukukhonza amadlozi?

5 Kuyini okungakunceda ukuthi uyekele ukusebenzisa izithombe ekukhonzeni uNkulunkulu kumbe ukuthi uyekele ukukhonza amadlozi? Kumele ubale iBhayibhili futhi ucabangisise ngokuthi uJehova uthi izinto ezinjalo ‘ziyisinengiso.’ (UDutheronomi 27:15) Khuleka kuJehova nsuku zonke umcele ukuthi akuncedise wenelise ukumkhonza ngendlela ayifunayo. (U-Isaya 55:9) Woba leqiniso lokuthi uJehova uzakuncedisa ukuthi utshiye inkolo yamanga.

KUMELE SIYINANZE YINI IKHISIMUSI?

6. Kungani kwakhethwa ukuthi ukuzalwa kukaJesu kunanzwe mhlaka 25 December?

6 IKhisimusi idumile emhlabeni njalo idla ubhedu. Ngelanga lelo abantu bayabe benanza ukuzalwa kukaJesu, kodwa iqiniso yikuthi iKhisimusi yasungulwa ngabahedeni. Elinye ibhuku lithi abahedeni abangamaRoma babesiba lomkhosi mhlaka 25 December, umkhosi lo wawungowokuthakazelela ukuphela kwesikhathi somqando. Abakhokheli bamasonto babefuna  ukuthi abahedeni abanengi babe ngamaKhristu, yikho bakhetha ukuthi bananze ukuzalwa kukaJesu mhlaka 25 December lanxa engazalwanga ngalelo langa. (ULukha 2:8-12) Abafundi bakaJesu babengayinanzi iKhisimusi. Elinye ibhuku lithi kwadlula iminyaka engu-200 ngemva kokuzalwa kukaJesu kungela muntu owayekwazi kumbe owayelendaba lokuthi wazalwa ngaliphi ilanga. (Ibhuku elithi Sacred Origins of Profound Things) Ukunanzwa kweKhisimusi kwaqalisa sekudlule iminyaka eminengi uJesu ebuyele ezulwini.

7. Kungani amaKhristu eqiniso engananzi iKhisimusi?

7 Abantu abanengi bayakwazi ukuthi iKhisimusi kanye lalokho okwenziwa ngalelolanga kwaqaliswa ngabahedeni. Ngokwesibonelo, kwake kwaba lesikhathi lapho e-England lakwezinye izindawo ze-America okwakungavunyelwa khona ukunanza iKhisimusi ngenxa yokuthi yaqaliswa ngabahedeni. Loba ngubani owayeyinanza wayethwala qatha. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi abantu baqalisa ukuyinanza futhi. Kungani amaKhristu eqiniso engananzi iKhisimusi? Kungenxa yokuthi afuna ukuthokozisa uNkulunkulu kukho konke akwenzayo.

KUMELE SIWANANZE YINI AMALANGA OKUZALWA?

8, 9. Kungani amaKhristu okuqala ayengananzi amalanga okuzalwa?

8 Okunye okudume kakhulu yikunanza amalanga okuzalwa. AmaKhristu kumele awananze yini amalanga okuzalwa? IBhayibhili likhuluma ngabantu ababili abananza amalanga abo okuzalwa futhi abantu labo babengamkhonzi uJehova. (UGenesisi 40:20; UMakho 6:21) Abantu babenanza amalanga okuzalwa ukuze badumise onkulunkulu bamanga. Yikho amaKhristu okuqala ayengananzi  izinsuku zokuzalwa ngoba umkhuba lo waqaliswa ngabahedeni.—The World Book Encyclopedia.

9 AmaRoma lamaGrikhi akudala ayekholwa ukuthi ilanga lokuzalwa komuntu liqondana lelanga lokuzalwa kukankulunkulu othile. Okunye ababekukholwa yikuthi kulomoya owawusiba khona ngelanga lokuzalwa komuntu. Ibhuku elithi The Lore of Birthdays lithi umoya lowo wawulobudlelwano lonkulunkulu owazalwa ngalelo langa. Abahedeni babekholwa ukuthi umuntu kumele ananze ilanga lakhe lokuzalwa ukuze avikelwe ngunkulunkulu lowo okwempilo yakhe yonke.

10. Kungani kungamelanga amaKhristu ananze amalanga okuzalwa?

10 UJehova uyafuna yini ukuthi sinanze imikhosi eyaqaliswa ngabahedeni? (U-Isaya 65:11, 12) Kafuni ukuthi sinanze imikhosi enjalo. Lokhu yikho okwenza singananzi amalanga okuzalwa kanye lamaholideyi aqaliswa ngabahedeni.

KULENDABA YINI UKUTHI SIYAWANANZA AMAHOLIDEYI LOBA HATSHI?

11. Kuyini okwenza abanye abantu bananze amaholideyi? Kuyini okumele ukuqakathekise kakhulu?

11 Abanye abantu baqhubeka benanza iKhisimusi lamanye amaholideyi lanxa bekwazi ukuthi aqaliswa ngabahedeni. Benza lokhu ngoba becabanga ukuthi amaholideyi la abanika ithuba lokuba lezihlobo zabo. Lawe ucabanga njalo yini? Kuyinto enhle ukuthi ube lesikhathi sokuba lezihlobo zakho. UJehova nguye owaqalisa imuli futhi ufuna sibe lobuhlobo obuhle lamalunga emuli yethu. (Kwabase-Efesu 3:14, 15) Kodwa kumele siqakathekise ukuba lobuhlobo obuhle loJehova kulokufuna ukuthabisa izihlobo zethu ngokunanza  amaholideyi aqaliswa ngabahedeni. Yikho uPhawuli wathi: “Lidinge okuthokozisa iNkosi.”—Kwabase-Efesu 5:10.

12. Kungani uJehova engawathandi amanye amaholideyi?

12 Abanye abantu bathi akulandaba ukuthi iholideyi ethile yaqalisa njani. Kodwa uJehova yena kawathandi amaholideyi aqaliswa ngabahedeni kumbe adumisa abantu loba ilizwe. Ngokwesibonelo amaGibhithe ayesenzela onkulunkulu bawo imikhosi eminengi. Kwathi ama-Israyeli esesukile eGibhithe ananza omunye wemikhosi leyo futhi awubiza ngokuthi ‘ngumkhosi kaJehova.’ Lokhu kwenza uJehova wawajezisa. (U-Eksodusi 32:2-10) Kumele senze lokho okwatshiwo ngumphrofethi u-Isaya, ‘singathinti lutho olungcolileyo.’—Bala u-Isaya 52:11.

BACHASISELE KUHLE ABANYE

13. Yiphi imibuzo ongaba layo nxa usukhethe ukungananzi amaholideyi?

13 Nxa usukhethe ukungananzi amaholideyi athile, ungaba lemibuzo eminengi. Ngokwesibonelo ungazibuza ukuthi: Kumele ngiphendule ngithini nxa engisebenza labo bengibuza ukuthi kungani ngingananzi iKhisimusi? Kumele ngenzeni nxa omunye umuntu anganginika isipho seKhisimusi? Kumele ngenzeni nxa umkami efuna nginanze iholideyi ethile? Kuyini engingakwenza ukuze abantwabami bangezwa ubuhlungu nxa singananzi iholideyi loba amalanga abo okuzalwa?

14, 15. Kumele wenzeni nxa umuntu othile angakufisela uMnyaka Omutsha omuhle loba akuphe isipho seholideyi ethile?

14 Kuqakathekile ukuthi ucabangisise kuhle ngongakwenza. Ngokwesibonelo akulasizatho sokuthi ubaphendulele eceleni abakufisela uMnyaka Omutsha omuhle.  Ungabatshela ukuthi uyabonga. Kodwa nxa omunye umuntu efuna ukwazi ukuthi kungani ungawananzi amaholideyi, ungamchasisela ngendlela elomusa lelenhlonipho. IBhayibhili lithi: “Ingxoxo yenu kayihlale igcwele umusa, ifakwe itshwayi, ukuze likwazi ukuphendula umuntu wonke.” (KwabaseKholose 4:6) Mhlawumbe ungamtshela ukuthi uyakuthanda ukuba labanye kanye lokubapha izipho. Kodwa lokhu uthanda ukukwenza ngesinye isikhathi hatshi ngamaholideyi.

15 Kuyini okumele ukwenze nxa umuntu othile angakupha isipho sokunanza iholideyi ethile? IBhayibhili alisitsheli ukuthi senzeni kodwa lithi senze izinto ezizasitshiya silomzwangedwa ohlanzekileyo. (1 KuThimothi 1:18, 19) Mhlawumbe umuntu okupha lesosipho kakwazi ukuthi awuyinanzi iholideyi leyo. Lanxa ekwazi angathi, “Ngiyakwazi ukuthi awuyinanzi iholideyi leyi kodwa ngifuna ukukupha isipho lesi.” Kumele ukhethe ukuthi uzasithatha yini isipho leso loba hatshi. Okuqakathekileyo yikuthi ukhethe lokho okuzakwenza usale ulomzwangedwa ohlanzekileyo. Asifuni ukwenza loba yini ezaphambanisa ubuhlobo bethu loJehova.

BACHASISELE KUHLE ABEMULI YAKHO

Labo abakhonza uJehova bayathokoza

16. Kumele wenzeni nxa abemuli yakho befuna ukunanza iholideyi ethile?

16 Kumele wenzeni nxa abemuli yakho befuna ukunanza iholideyi ethile? Ungalwi labo ngoba phela balelungelo lokukhetha ukuthi bafuna ukwenzani. Woba lomusa futhi uhloniphe isinqumo sabo ngoba lawe uyafuna ukuthi bahloniphe esakho. (Bala uMathewu 7:12.) Kodwa kumele wenzeni nxa abemuli yakho befuna unanze labo iholideyi ethile? Khuleka kuJehova umcele akuncedise wenze isinqumo esiqondileyo. Cabangisisa  ngesimo leso ubusuchwayisisa ngaso. Hlala ukhumbula ukuthi okuqakathekileyo yikuthokozisa uJehova.

17. Ungenzani ukuze uncede abantwabakho bangahawukeli nxa bebona abanye benanza amaholideyi?

17 Ungenzani ukuze uncede abantwabakho bangahawukeli nxa bebona abanye benanza amaholideyi? Hlala ubenzela okuthile njalo ubanika izipho ngesikhathi esingayisiso samaholideyi. Isipho esingcono kulazo zonke ongabanika sona yikubathanda lokuba lesikhathi labo.

KHONZA UNKULUNKULU NGENDLELA AYIFUNAYO

18. Kungani kumele siye emihlanganweni yobuKhristu?

18 Kumele sitshiye inkolo yamanga kanye lemikhuba yayo nxa sifuna ukuthokozisa uJehova. Kodwa okunye okumele sikwenze yikukhonza uNkulunkulu ngendlela ayifunayo. Lokhu singakwenza ngokungena imihlangano yobuKhristu sikhathi sonke. (Bala uHebheru 10:24, 25.) Imihlangano le iqakathekile kakhulu nxa sifuna ukukhonza uNkulunkulu ngendlela ayifunayo. (IHubo 22:22; 122:1) Nxa sihlangana ndawonye siyakhuthazana.—KwabaseRoma 1:12.

19. Kungani kuqakathekile ukuthi utshele abanye ngeqiniso eliseBhayibhilini?

19 Okunye okumele ukwenze nxa ufuna ukukhonza uNkulunkulu ngendlela ayifunayo yikutshela abanye okuseBhayibhilini. Izinto ezinengi ezenzakala emhlabeni ziyabadanisa abantu abanengi. Mhlawumbe bakhona obaziyo abanjalo. Batshele ngekusasa elihle esilithenjiswa nguNkulunkulu. Nxa ungangena imihlangano yobuKhristu futhi utshele abanye ngeqiniso eliseBhayibhilini, uzayizonda inkolo yamanga lemikhuba yayo. UJehova uzakubusisa nxa ungakhetha ukumkhonza ngendlela ayifunayo.—UMalaki 3:10.