Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Kuyini UNkulunkulu Ahlose Ukukwenzela Abantu?

Kuyini UNkulunkulu Ahlose Ukukwenzela Abantu?

IZINDABA eziphathelane lobugebenga, izimpi, omalwecatsha sizizwa nsuku zonke kumarediyo, kuma-TV lasemaphephandabeni. Mhlawumbe uthwele nzima ngenxa yokugula kumbe ukufelwa.

Zibuze:

  • Yikho yini uNkulunkulu ayekuhlosile ngami langemuli yangakithi?

  • Ngingaluthola ngaphi uncedo lokulwisana lenhlupho zami?

  • Kungenzakala yini ukuthi kube lokuthula emhlabeni?

IBhayibhili liphendula imibuzo le ngendlela esuthisayo.

 IBHAYIBHILI LISIFUNDISA UKUTHI UNKULUNKULU UZAKWENZA IZINTO EZINHLE EMHLABENI.

  • Ubuhlungu, ukuguga lokufa kuyabe kungasekho.—ISambulo 21:4

  • “Abaqhulayo bazakweqa njengempala.”—U-Isaya 35:6

  • “Amehlo eziphofu azavukela.”—U-Isaya 35:5

  •  Abafileyo bazavuswa.—UJohane 5:28, 29

  • Ukugula kuzaphela.—U-Isaya 33:24

  • Ukudla kuyabe sekuyithaphutshiye.—IHubo 72:16

 NCEDWA YILOKHO OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI

Kulula ukucabanga ukuthi okubale emakhasini okuqala ebhuku leli yizinto ezingeke zenzakale. Kodwa uNkulunkulu uthembisa ukuthi sekuseduze ukuthi enze izinto lezo futhi iBhayibhili liyasitshela ukuthi uzazenza njani.

IBhayibhili lisitshela ukuthi kuyini okungenza sithokoze njalo sikukhwabithe ukuphila. Ake ucabange ngenhlupho zakho. Mhlawumbe ulohlupho lwemali, uyagula kumbe wafelwa. IBhayibhili lingakududuza ezindabeni lezi futhi lingakunceda ngokukuphendulela imibuzo enjengale:

 Ukubala kwakho ibhuku leli kutshengisa ukuthi ufuna ukwazi lokho okufundiswa liBhayibhili. Ibhuku leli lizakunceda. Kulemibuzo elezimpendulo ezitholakala ezindimeni. Imibuzo le izakunceda ukuthi ulizwisise iBhayibhili. Abantu abanengi bayakuthanda ukuxoxa laboFakazi bakaJehova ngeBhayibhili. Sithemba lawe uzakuthanda. Sikufisela isibusiso sikaNkulunkulu njengoba uhlola lokho okufundiswa liBhayibhili.