Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 17

Umthandazo Uyisibusiso Esikhulu Kakhulu

Umthandazo Uyisibusiso Esikhulu Kakhulu

“UMenzi wezulu lomhlaba” uyafuna ukuyizwa imithandazo yethu.​—IHubo 115:15

1, 2. Kungani sisithi umthandazo uyisibusiso esikhulu kakhulu, njalo kungani kumele sazi indlela eqondileyo yokuthandaza?

UJEHOVA nxa ekhangele umhlaba uwubona uyinto encane kakhulu, iBhayibhili lize lithi abantu bezizwe zonke banjengethonsi emgqonyeni. (IHubo 115:15; U-Isaya 40:15) Lanxa sibancane kangaka, iHubo 145:18 lo-19 lithi: “UJehova useduze kulabo abacela kuye, kubo bonke abacela kuye ngeqiniso. Uyagcwalisa izidingo zalabo abamesabayo; uyezwa ukukhala kwabo abasindise.” Lesi yisibusiso esikhulu ukwedlula zonke! UJehova uMdali wethu olamandla ufuna ukuba ngumngane wethu njalo uyayilalela imithandazo yethu. Yikho singatsho sibili sithi ukuthandaza kuJehova kuyisibusiso esikhulu kakhulu.

2 Kodwa uJehova kaphongulalela yonke imithandazo, ulalela leyo eyenziwa ngendlela ayifunayo. Singathandaza njani ngendlela ayifunayo? Ake sihlole lokho okutshiwo liBhayibhili.

KUNGANI KUMELE SITHANDAZE KUJEHOVA?

3. Kungani kumele uthandaze kuJehova?

3 Sazi njani ukuthi uJehova ufuna sithandaze kuye? Bala uFiliphi 4:6 lo-7. Akucabange ngalokho okutshiwo ngumbhalo lo. Utshengisa ukuthi uMdali wezinto zonke ulendaba lawe njalo ufuna umthululele konke okusesifubeni sakho okukuthwalise nzima.

4. Ukuhlala uthandaza kuJehova kubuqinisa njani ubungane bakho laye?

 4 Ukuthandaza kwenza sibe seduze kakhulu loJehova. Phela ubungane buyaqina nxa abantu ababili bexoxa futhi betshelana okubakhathazayo, indlela abazizwa ngayo lalokho abakucabangayo. Lokhu yikho okwenzakala phakathi kwethu loJehova. Usebenzisa iBhayibhili ukuze asitshele lokho akucabangayo, indlela azizwa ngayo lalokho azakwenza esikhathi esizayo. Lawe ungatshela uJehova lokho okusesifubeni sakho ngokuthandaza. Nxa ungenza njalo wena loJehova lizakuba ngabangane.​—UJakhobe 4:8.

KUMELE SENZENI UKUZE UJEHOVA AZWE IMITHANDAZO YETHU?

5. Sikwazi njani ukuthi akusiyo yonke imithandazo uJehova ayilalelayo?

5 UJehova ulalela yonke imithandazo yini? Hatshi. Ngesikhathi sikamphrofethi u-Isaya, uJehova wathi: “Loba selikhuleka imikhuleko eminengi, angiyikulalela. Izandla zenu zigcwele igazi.” (U-Isaya 1:15) Yikho kumele  sinanzelele ukuthi asenzi izinto uJehova azizondayo ngoba angacina engasasiniki indlebe nxa sithandaza.

6. Kungani ukholo luqakathekile? Ungatshengisa njani ukuthi ulokholo?

6 Kumele sibe lokholo nxa sifuna uJehova alalele imithandazo yethu. (UMakho 11:24) Umphostoli uPhawuli uthi: “Kungelakukholwa akwenzakali ukuthokozisa uNkulunkulu, ngoba oza kuye kumele akholwe ukuthi ukhona lokuthi uyabanika umvuzo labo abadinga ngobuqotho.” (KumaHebheru 11:6) Kodwa ukholo kalukhonyelwa njengenkomo yomdaka, kumele lukhanye ngokulalela uJehova kukho konke esikwenzayo. Kumele sitshengise ukuthi silokholo ngokulalela uJehova nsuku zonke.​—Bala uJakhobe 2:26.

7. (a) Kungani kumele sithobeke njalo sibe lenhlonipho nxa sikhuleka kuJehova? (b) Singatshengisa njani ukuthi esikutshoyo kusuka enhliziyweni nxa sikhuleka?

7 Kungani kumele sithobeke njalo sibe lenhlonipho nxa sikhuleka kuJehova? Phela nxa sikhuluma lomongameli welizwe siyazithoba ngenxa yokuthi siyamhlonipha. Manje kuthiwani ngoJehova uNkulunkulu uSomandla? Akubuzwa ukuthi kumele simhloniphe kakhulu. (UGenesisi 17:1; IHubo 138:6) Kanti futhi imithandazo yethu kumele ibe ngesuka enhliziyweni hatshi ukuphindaphinda amazwi.​—UMathewu 6:7, 8.

8. Kuyini okumele sikwenze nxa singakhulekela ulutho outhile?

8 Okunye yikuthi kumele senze konke okusemandleni ethu ukuthi senze okuhambisana lemithandazo yethu. Ngokwesibonelo, nxa singathandaza sicela uJehova ukuthi asiphe esikudingayo, akumelanga siphongugoqa izandla nje kodwa kumele sisebenze nzima. (UMathewu 6:11; 2 KwabaseThesalonika 3:10) Nxa singathandaza kuJehova simcela ukuthi asincedise siyekele ukwenza  ulutho olubi, kumele sibalekele loba yini engasilinga ukuthi senze ulutho lolo. (KwabaseKholose 3:5) Ake sixoxe ngeminye imibuzo ephathelane lemithandazo.

IMIBUZO EJAYELE UKUBUZWA NGABANTU

9. Kumele sithandaze kubani? UJohane 14:6 usifundisani ngomthandazo?

9 Kumele sithandaze kubani? UJesu wafundisa abalandeli bakhe ukuthi bakhuleke ‘kuBaba wethu osezulwini.’ (UMathewu 6:9) Waphinda wathi: “Mina ngiyiyo indlela - njalo ngiliqiniso lokuphila. Kakho ozayo kuBaba ngaphandle kwami.” (UJohane 14:6) Yikho kumele sithandaze kuJehova ngebizo likaJesu. Kutshoni ukuthandaza ngebizo likaJesu? Ukuze uJehova alalele imithandazo yethu, kumele sitshengise ukuthi siyawuhlonipha umsebenzi oqakathekileyo uJehova awupha uJesu. Njengoba safunda, uJesu weza emhlabeni ukuzosikhulula esonweni lasekufeni. (UJohane 3:16; KwabaseRoma 5:12) UJehova wenze uJesu waba nguMphristi Omkhulu loMahluleli.​—UJohane 5:22; KumaHebheru 6:20.

Ungathandaza loba nini

10. Kumele siguqe ngaso sonke isikhathi yini nxa sithandaza? Chasisa.

10 Kumele siguqe ngaso sonke isikhathi yini nxa sithandaza? Hatshi. IBhayibhili lisifundisa ukuthi singathandaza kuJehova siguqile, sihlezi kumbe simile. (1 ImiLando 17:16; UNehemiya 8:6; UDanyeli 6:10; UMakho 11:25) Okuqakathekileyo kuJehova yikuthi sikhulume laye ngenhlonipho futhi simtshele okusenhliziyweni. Singakhulekela enhliziyweni kumbe siphumisele amazwi. Lokhu singakwenza ngaloba yisiphi isikhathi futhi kungelani lokuthi singaphi. UJehova uyayizwa imithandazo yethu lanxa sikhulekela enhliziyweni.​—UNehemiya 2:1-6.

11. Yiziphi ezinye izinto esingazithandazela?

 11 Kuyini esingakuthandazela? Singathandazela loba yini ethokozisa uJehova. IBhayibhili lithi: “Uma sicela ulutho ngokwentando yakhe uyasizwa.” (1 UJohane 5:14) Ukukhuleka kuJehova kufanana lokukhuluma lomngane. Singatshela uJehova loba yini esenhliziyweni yethu. (IHubo 62:8) Singathandazela ukuthi asiphe umoya wakhe ongcwele ukuze usisize senze akufunayo. (ULukha 11:13) Singamcela ukuthi asinike inhlakanipho ukuze senze izinqumo ezinhle lokuthi asincede siqinisele nxa siphakathi kobunzima. (UJakhobe 1:5) Singacela ukuthi uJehova asithethelele izono zethu. (Kwabase-Efesu 1:3, 7) Kumele sikhuleke sicela uNkulunkulu ukuthi asize abanye okugoqela abemuli yethu kanye lalabo esikhonza labo.​—ImiSebenzi 12:5; KwabaseKholose 4:12.

12. Kuyini okumele kuze kuqala emithandazweni yethu?

12 Kuyini okumele kuze kuqala emithandazweni yethu? Kumele sithandazele ukuthi intando kaJehova yenziwe. Kumele sibonge uJehova ngakho konke asenzela khona kulokuthi sidle sisesulela phansi njengenkukhu. (1 ImiLando 29:10-13) Ngesikhathi uJesu esemhlabeni wafundisa abafundi bakhe indlela yokuthandaza. (Bala uMathewu 6:9-13.) Wathi kumele baqale bathandazele ukuthi ibizo likaNkulunkulu lihlonitshwe okutsho ukuthi liphathwe njengelingcwele. Ngemva kwalokho uJesu wathi sithandazele ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uze lokuthi intando kaJehova yenziwe emhlabeni wonke. Wathi eseqede ukuthi sithandazele izinto lezi eziqakathekileyo wasesitsho-ke ukuthi sithandazele esikudingayo. Nxa sifaka uJehova lentando yakhe kuqala emithandazweni yethu siyabe sitshengisa ukuthi yikho okuqakatheke kakhulu kithi.

13. Imithandazo yethu kumele ibe mide kangakanani?

 13 Imithandazo yethu kumele ibe mide kangakanani? IBhayibhili kalitsho. Ingaba mfitshane kumbe ibe mide kusiya ngesimo. Ngokwesibonelo, singenza umthandazo omfitshane singakadli kodwa besesisenza omude nxa sibonga uJehova kumbe simtshela okusikhathazayo. (1 USamuyeli 1:12, 15) Akumelanga senze imithandazo emide sifuna ukubukwa ngabantu. (ULukha 20:46, 47)  UJehova kayithandi imithandazo enjalo kodwa ufuna simtshele okusezinhliziyweni zethu.

14. Kumele sithandaze kangaki futhi lokhu kusifundisani ngoJehova?

14 Kumele sithandaze kangaki? UJehova usinxusa ukuthi sikhuleke kuye ngaso sonke isikhathi. IBhayibhili lithi kumele ‘sibambelele ekukhulekeni,’ ‘sikhuleke kokuphela,’ njalo ‘sikhuleke ebusuku lemini.’ (KwabaseRoma 12:12; 1 KwabaseThesalonika 5:17; 1 KuThimothi 5:5) UJehova uhlala ethiye indlebe ukuze azwe imithandazo yethu. Kumele simbonge nsuku zonke ngokuthi uyasithanda njalo ulomusa. Singamcela ukuthi asiqondise, asiqinise futhi asiduduze. Nxa sisiqakathekisa isibusiso sokuthandaza kuJehova sizahlala sikhuluma laye.

15. Kungani kumele sithi “ameni” ekuphetheni komthandazo?

15 Kungani kumele sithi “ameni” ekucineni komthandazo? Ibala elithi “ameni” litsho ukuthi “uqinisile”  kumbe ukuthi “akube njalo.” Nxa sisithi ameni siyabe sitshengisa ukuthi lokho ebesikuthandazela yikho sibili okusenhliziyweni yethu. (IHubo 41:13) IBhayibhili lisitshela ukuthi kuqakathekile ukuthi sithi “ameni” ekuphetheni komkhuleko owenziwa ngomunye umuntu emele abanye. Singathi “ameni” enhliziyweni kumbe siphumisele amazwi. Ukwenza njalo kutshengisa ukuthi siyavumelana lalokho obekutshiwo emthandazweni.​—1 ImiLando 16:36; 1 KwabaseKhorinte 14:16.

INDLELA UNKULUNKULU APHENDULA NGAYO IMITHANDAZO YETHU

16. UJehova uyayiphendula yini imithandazo yethu? Chasisa.

16 UJehova uyayiphendula yini imithandazo yethu? Akuthandabuzwa lokho. Phela iBhayibhili lithi ‘uyayizwa imithandazo.’ (IHubo 65:2) UJehova uyayizwa futhi ayiphendule imithandazo yezigidi zabantu abaqotho. Uyiphendula ngezindlela ezitshiyeneyo.

17. UJehova uzisebenzisa njani izingilosi kanye lezinceku zakhe ukuze aphendule imithandazo yethu?

17 UJehova usebenzisa izingilosi lezinceku zakhe emhlabeni ukuze aphendule imithandazo yethu. (KumaHebheru 1:13, 14) Zinengi izibonelo zabantu abathandazela ukuzwisisa iBhayibhili futhi masinyane nje oFakazi bakaJehova bafika emizini yabo besiyabafundisa. IBhayibhili lisitshela ukuthi izingilosi ziyasincedisa ekutshumayeleni “ivangeli” emhlabeni wonke. (Bala iSambulo 14:6.) Abanengi bethu sebake bathandaza ngohlupho ababephakathi kwalo futhi uJehova wasebenzisa abazalwane ukuthi babanike uncedo abaludingayo.​—IZaga 12:25; UJakhobe 2:16.

UJehova angaphendula imithandazo yethu esebenzisa abazalwane

18. UJehova uwusebenzisa njani umoya ongcwele leBhayibhili ukuze aphendule imithandazo yethu?

 18 UJehova uphinda asebenzise umoya ongcwele ukuze aphendule imithandazo yethu. Angasebenzisa umoya wakhe ukuthi usinike amandla njalo usiqondise nxa silohlupho. (2 KwabaseKhorinte 4:7) Okunye uJehova akusebenzisayo ukuthi aphendule imithandazo yethu liBhayibhili. Liyasinceda ukuthi sikhethe ngokuhlakanipha ekuphileni. Nxa sibala iBhayibhili singathola imibhalo engasinceda kakhulu. UJehova angenza abadala loba omunye ebandleni ukuthi akhulume umcijo ongasisiza.​—KwabaseGalathiya 6:1.

19. Kungani kwezinye izikhathi kungakhanya angani uJehova kayiphenduli imithandazo yethu?

19 Ngesinye isikhathi kungenzakala sizibuze ukuthi, ‘Kungani uJehova engakawuphenduli umthandazo wami?’ Ungakhohlwa ukuthi uJehova uyayiphendula imithandazo yethu ngesikhathi esifaneleyo njalo uyakwazi esikudingayo. Kwezinye izikhathi kuyabe kumele sikhuleke kanengi ukuze sitshengise ukuthi lokho esikuthandazelayo siyakufuna sibili. Ukwenza njalo kuyabe kutshengisa ukuthi silokholo kuNkulunkulu. (ULukha 11:5-10) Kwesinye isikhathi uJehova angaphendula umthandazo wethu ngendlela esingabe singayilindelanga. Ngokwesibonelo ungakhuleka kuJehova ngohlupho oyabe ulalo. UJehova angaphendula ngokukunika amandla okuthi ubekezele kulokuthi aluqede uhlupho lolo.​—Bala uFiliphi 4:13.

20. Kungani kumele sihlale sithandaza kuJehova?

20 Umthandazo uyisibusiso esikhulu sibili. Asithandabuzi ukuthi uJehova uyayizwa imithandazo. (IHubo 145:18) Nxa singahlala sitshela uJehova lokho okusenhliziyweni yethu ubungane bethu laye buzaqina.