Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 15

Ungayibona Njani Inkolo Yeqiniso?

Ungayibona Njani Inkolo Yeqiniso?

1. Ngubani ongasitshela indlela eqondileyo yokukhonza uNkulunkulu?

AMASONTO amanengi athi afundisa iqiniso ngoNkulunkulu kodwa lokho kungamanga. Lokhu kungenxa yokuthi amasonto afundisa izinto ezitshiyeneyo ngoNkulunkulu langokuthi kumele simkhonze njani. Pho singayazi njani indlela eqondileyo yokukhonza uNkulunkulu? UJehova nguye yedwa ongasitshela indlela eqondileyo yokumkhonza.

2. Ungayithola ngaphi indlela eqondileyo yokukhonza uNkulunkulu?

2 UJehova usinike iBhayibhili ukuze siyazi indlela eqondileyo yokumkhonza. Yikho-ke kumele ulitaditshe iBhayibhili. Ungenza njalo uJehova uzakuncedisa ukuthi ulizwisise ngoba ulendaba lawe​—U-Isaya 48:17.

3. Kuyini uNkulunkulu afuna sikwenze?

3 Abantu bajayele ukuthi amasonto anjengezindlela ezikhwela intaba, kodwa lokho ayisikho uJesu akufundisayo. Wathi: “Kakusibo bonke abathi kimi, ‘Nkosi, Nkosi’ abazangena embusweni wezulu, kodwa ngulowo kuphela owenza intando kaBaba osezulwini.” Lokhu kutsho ukuthi sifunde intando kaNkulunkulu njalo siyenze. Le ayisiyondaba yokudlala ngayo ngoba uJesu wafananisa labo abangayenziyo intando kaNkulunkulu lezigilamkhuba ‘ezenza okubi.’​—UMathewu 7:21-23.

4. UJesu wafundisani ngokwenza intando kaNkulunkulu?

 4 UJesu wasitshela ukuthi akusoze kuhlale kulula ngaso sonke isikhathi ukwenza intando kaNkulunkulu. Wathi: “Ngenani ngesango elincinyane ngokuba likhulu isango lendlela ibanzi eya ekubhujisweni, njalo banengi abangena ngalo. Kodwa lincinyane isango lendlela ilukhonjwana eya ekuphileni, njalo balutshwana abayifumanayo.” (UMathewu 7:13, 14) Indlela elukhonjwana imela ukukhonza kweqiniso njalo yenza abantu bathole ukuphila okuphakade. Ikanti indlela ebanzi imela amasonto amanga njalo abantu abahamba kuyo baya ekubhujisweni. UJehova kafuni ukuthi abantu babhubhe yikho ebanika ithuba lokuthi bafunde ngaye.​—2 UPhetro 3:9.

INDLELA EQONDILEYO YOKUKHONZA UNKULUNKULU

5. Ungayibona njani inkolo yeqiniso?

5 UJesu wafundisa ukuthi singayibona njani inkolo yeqiniso. Wathi: “Lizabazi ngezithelo zabo.” Waphinda wathi: “Sonke isihlahla esihle sithela izithelo ezinhle.” (UMathewu 7:16, 17) Lokhu akutsho ukuthi labo abakhonza uNkulunkulu abalasono, kodwa kutsho ukuthi bazama ukwenza okulungileyo zikhathi zonke. Ake sixoxe ngokuthi singayibona njani inkolo yeqiniso.

6, 7. Kungani inkolo yeqiniso ifundisa izinto eziseBhayibhilini? Isibonelo sikaJesu sisifundisani?

6 Esikufundisayo sikuthatha eBhayibhilini. IBhayibhili lithi: “IMibhalo yonke yaphefumulelwa nguNkulunkulu njalo ilosizo ekufundiseni, lokukhuza, lokuqondisa, lokufundisa ngokulunga, ukuze umuntu kaNkulunkulu ayilungisele ngokupheleleyo yonke imisebenzi  emihle.” (2 KuThimothi 3:16, 17) Umphostoli uPhawuli wabhalela amaKhristu wathi: “Ekwamukeleni kwenu ilizwi likaNkulunkulu, elalizwa ngathi, lalamukela hatshi njengelizwi labantu, kodwa njengoba linjalo impela, ilizwi likaNkulunkulu.” (1 KwabaseThesalonika 2:13) Konke okufundiswa yinkolo yeqiniso kusekelwe eBhayibhilini hatshi emasikweni abantu.

7 UJesu wayefundisa izinto ayezithatha eLizwini likaNkulunkulu. (Bala uJohane 17:17.) Ayekukhuluma wayekuthatha eMibhalweni. (UMathewu 4:4, 7, 10) Inkolo yeqiniso ilandela isibonelo sikaJesu ngokufundisa izinto eziseBhayibhilini.

8. UJesu wasifundisani ngokukhonza uJehova?

8 Kumele sikhonze uJehova kuphela. IHubo 83:18 lithi: “Wena, obizo lakho unguJehova ungoPhezukonke emhlabeni wonke.” UJesu wafundisa abantu ngebizo likaNkulunkulu ngoba wayefuna bamazi. (Bala uHebheru 2:12.) Wathi: “Khonza iNkosi uNkulunkulu wakho, ukhonze yena yedwa.” (UMathewu 4:10) Kumele silingisele isibonelo sikaJesu. Lokhu singakwenza ngokukhonza uJehova kuphela, ukusebenzisa ibizo lakhe, ukulifundisa abanye njalo sibatshele lokho azasenzela khona esikhathini esizayo.

9, 10. Sitshengisa njani ukuthi siyathandana?

9 Kumele sibe lothando lweqiniso. UJesu wafundisa abalandeli bakhe ukuthi bathandane. (Bala uJohane 13:35.) Uthando alulamigoqo, yikho luyasimanyanisa kungelani lokuthi sidabuka ngaphi, sinothile kumbe hatshi. (KwabaseKholose 3:14) Asiyi empini futhi asibulali bantu. IBhayibhili lithi: “Sibazi kanje ukuthi abantwana bakaNkulunkulu ngobani kanye lokuthi  abantwana bakaSathane ngobani: Lowo ongenzi okulungileyo kasuye mntakaNkulunkulu; loba lowo ongamthandiyo umfowabo. Kumele sithandane. Lingabi njengoKhayini, owayengokaSathane wasebulala umfowabo.”​—1 UJohane 3:10-12; 4:20, 21.

10 Sisebenzisa isikhathi, amandla lenotho yethu ukuze sincede abanye. (KumaHebheru 10:24, 25) Senza “okulungileyo ebantwini bonke.”​—KwabaseGalathiya 6:10.

11. Kungani sikholwa ukuthi insindiso sizayithola ngoJesu?

11 Sikholwa ukuthi uJesu nguye kuphela owenza sisindiswe. IBhayibhili lithi: “Kakho omunye okulensindiso kuye; phela kalikho elinye ibizo ngaphansi kwezulu elaphiwa abantu ukuthi sisindiswe ngalo.” (ImiSebenzi 4:12) ESahlukweni 5 sifunde ukuthi uJesu wathunywa emhlabeni ukuthi azokuba yinhlawulo yalabo abalalela uNkulunkulu. (UMathewu 20:28) UJehova ukhethe yena ukuthi abe yiNkosi ezabusa emhlabeni, yikho iBhayibhili lisitshela ukuthi nxa sifuna ukuphila okuphakade kumele silalele uJesu.​—Bala uJohane 3:36.

12. Kungani singahlanganyeli kwezombangazwe?

12 Akumelanga singene kwezombangazwe. UJesu kazange angene ezindabeni zezombangazwe. Lapho ethonisiswa ngumbusi waseRoma uPhilathu wathi: “Umbuso wami kayisiwo walo umhlaba.” (Bala uJohane 18:36.) Lathi sithembekile eMbusweni kaNkulunkulu njengoJesu kungelani lokuthi sihlala ngaphi futhi asihlanganyeli kwezombangazwe. Lanxa kunjalo iBhayibhili lisitshela ukuthi silalele labo “ababusayo.” (KwabaseRoma 13:1) Siyayilalela imithetho yamazwe  esihlala kuwo. Kodwa nxa imithetho leyo iphikisana lalokho okufunwa nguNkulunkulu silandela isibonelo sabaphostoli abathi: “Simele silalele uNkulunkulu kulokulalela abantu!”​—ImiSebenzi 5:29; UMakho 12:17.

13. Kuyini okuzakwenziwa nguMbuso kaNkulunkulu?

13 Sikholwa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu yiwo kuphela ozaqeda zonke izinhlupho zabantu. UJesu wathi: “Lelivangeli lombuso” lizatshunyayelwa emhlabeni wonke. (Bala uMathewu 24:14.) Akulahulumende ongenelisa ukwenza lokho uMbuso kaNkulunkulu ozasenzela khona esikhathini esizayo. (IHubo 146:3) UJesu wasifundisa ukuthi sithandazele uMbuso kaNkulunkulu sisithi: “Umbuso wakho kawuze, intando yakho kayenziwe emhlabeni njengalokhu isenziwa ezulwini.” (UMathewu 6:10) IBhayibhili lisitshela ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uzabhidliza bonke ohulumende abakhona lamuhla “kodwa wona uzakuma laphakade.”​—UDanyeli 2:44.

14. Yiphi inkolo yeqiniso?

14 Ngemva kokuhlola imicijo le zibuze: ‘Ngobani abafundisa lokho okutshiwo liBhayibhili? Ngobani abafundisa abantu ngebizo likaNkulunkulu? Ngobani abalothando lweqiniso phakathi kwabo futhi abakholwa ukuthi uNkulunkulu wathuma uJesu ukuthi azosifela? Ngobani abangahlanganyeli kwezombangazwe? Ngobani abatshumayela ngokuthi uMbuso kaNkulunkulu yiwo ozaqeda izinhlupho zabantu? NgoFakazi bakaJehova kuphela.​—U-Isaya 43:10-12.

UZAKWENZANI?

15. Kumele senzeni ukuze uNkulunkulu asamukele?

15 Ukukholwa nje ukuthi uNkulunkulu ukhona akwanelanga. Phela lamadimoni ayakholwa ukuthi  uNkulunkulu ukhona kodwa awamlaleli. (UJakhobe 2:19) Kumele silalele uNkulunkulu ukuze asamukele.

16. Kungani kumele sitshiye inkolo yamanga?

16 Kumele sitshiyane lenkolo yamanga ukuze uNkulunkulu asamukele. Umphrofethi u-Isaya wathi: “Phumani kulo libe ngabahlambulukileyo.” (U-Isaya 52:11; 2 KwabaseKhorinte 6:17) Yikho akumelanga sithinte loba yini ephathelane lamasonto amanga.

17, 18. Iyini “iBhabhiloni eNkulu” futhi kungani kumele utshiyane layo masinyane?

17 Loba yiphi isonto efundisa ukukhonza uNkulunkulu ngendlela engahambelani lalokho akufunayo iyinkolo yamanga. IBhayibhili libiza inkolo yamanga ngokuthi ‘yiBhabhiloni eNkulu.’ (ISambulo 17:5) Kungani? Ngoba izimfundiso zamanga ezinengi zaqalisa eBhabhiloni ngemva kukaZamcolo. Izimfundiso lezo zasabalala emhlabeni wonke. Okunye okwakufundiswa eBhabhiloni yiButhathu bukaNkulunkulu futhi kuze kube lamuhla amasonto amanengi ayakufundisa lokhu. Kodwa iBhayibhili likwenza kucace bha ukuthi kuloNkulunkulu weqiniso oyedwa uJehova kanye lokuthi uJesu yiNdodana yakhe. (UJohane 17:3) Abantu beBhabhiloni babefundisa ukuthi kulokunye okusala kuphila nxa umuntu angafa. Kodwa lawo ngamanga aluhlaza tshoko.​—Khangela amabala asekucineni 13, 16 lo-17.

18 Sekuseduze ukuthi inkolo yamanga ibhujiswe. (ISambulo 18:8) Uyakubona yini ukuqakatheka kokuthi uphume uphele enkolweni yamanga? UNkulunkulu ufuna ukwenze masinyane lokho.​—ISambulo 18:4.

Nxa ungakhonza uJehova uyaba yingxenye yemuli yakhe

19. UJehova uzakwenzelani nxa ungakhetha ukumkhonza?

 19 Nxa ungakhetha ukutshiya inkolo yamanga ukuze ukhonze uJehova, abangane bakho kumbe abangakini bangakuthwalisa amagabha avuzayo. Kodwa uJehova ngeke akutshiye loba sekutheni ngoba uzaba phakathi kwemuli yakhe elothando futhi uzaba lethuba lokuthola ukuphila okuphakade. (UMakho 10:28-30) Kungenzakala lokuthi abangane bakho kumbe abangakini abakuthwalele ubhulo bangacina sebefuna ukufunda iBhayibhili.

20. Kungani kumele sikhonze uNkulunkulu ngendlela eqondileyo?

20 Akusensuku ngaki ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uqede bonke ububi obugcwele emhlabeni futhi ubuse kuze kube phakade. (2 UPhetro 3:9, 13) Kuzakuba yisikhathi esimnandi okwamagama leso. Kuyabe sekulenkolo yeqiniso kuphela emhlabeni. Yikho ungaphuzi ukuthatha inyathelo lokuya enkolweni yeqiniso.