IBhayibhili Lisifundisani?

Ibhuku leli lenzelwe ukukuncedisa ukuthi uzwisise izinto ezitshiyeneyo ezifundiswa liBhayibhili ezigoqela ukuthi kungani sihlupheka, kwenzakalani nxa umuntu angafa, ongakwenza ukuze ube lemuli ethokozayo lezinye ezinengi.

Kuyini UNkulunkulu Ahlose Ukukwenzela Abantu?

Ungazibuza ukuthi kungani kulenhlupho ezinengi kangaka emhlabeni. IBhayibhili lisifundisa ukuthi sekuseduze ukuthi uNkulunkulu akhiphe inhlupho zabantu okugoqela ukuhlupheka, ukugula lokufa.

ISAHLUKO 1

Ungubani UNkulunkulu?

Ubona angani uNkulunkulu ulendaba lawe yini? Funda ngoNkulunkulu kanye lokuthi ungaba ngumngane wakhe.

ISAHLUKO 2

IBhayibhili Livela KuNkulunkulu

IBhayibhili lingakusiza njani ukuthi ulungise izinhlupho zakho? Kungani ungaqiniseka ukuthi iziphrofetho zalo zizagcwaliseka?

ISAHLUKO 3

Kuyini UNkulunkulu Ahlose Ukukwenzela Abantu?

Kuzabe kunjani ukuphila emhlabeni olipharadayisi?

ISAHLUKO 4

Ungubani UJesu Khristu?

Funda ukuthi kungani uJesu enguMesiya, ukuthi wavela ngaphi lokuthi kungani ebizwa kuthiwa yiNdodana kaJehova eyiyo yodwa.

ISAHLUKO 5

Inhlawulo Yisipho Esikhulu UNkulunkulu Asinike Sona

Iyini inhlawulo? Ingakunceda njani?

ISAHLUKO 6

Umuntu Angafa Uyangaphi?

Funda ukuthi iBhayibhili lithi abafileyo bangaphi futhi kuyini okwenza sife.

ISAHLUKO 7

Abafileyo Bazavuswa

Wake wafelwa yisihlobo kumbe ngumngane wakho yini? Kungenzakala yini ukuthi uphinde ubabone? Bona ukuthi iBhayibhili lifundisani ngokuvuswa kwabafileyo.

ISAHLUKO 8

Uyini UMbuso KaNkulunkulu?

Abantu abanengi bayawazi Umthandazo WeNkosi. Utshoni umutsho othi: “UMbuso wakho kawuze”?

ISAHLUKO 9

Ukuphela Sekuseduze Yini?

Cabanga ngokuthi indlela abantu abenza ngayo itshengisa ukuthi siphila ezinsukwini zokucina njengoba nje iBhayibhili lisitsho.

ISAHLUKO 10

Iqiniso Ngezingilosi Kanye Lamadimoni

IBhayibhili lisitshela iqiniso mayelana lezingilosi kanye lamadimoni. Zikhona sibili izidalwa lezi zomoya? Zingasinceda loba zisilimaze yini?

ISAHLUKO 11

Kungani Kulokuhlupheka Okungaka?

Abantu abanengi bacabanga ukuthi uNkulunkulu nguye obangela ukuhlupheka okusemhlabeni. Wena ucabangani ngakho? Funda ukuthi uNkulunkulu uthi kuyini okubangela ukuhlupheka.

ISAHLUKO 12

Okumele Ukwenze Ukuze Ube Ngumngane KaNkulunkulu

Kungenzakala ukuthi uphile ngendlela efunwa nguJehova. Iqiniso yikuthi ungaba ngumngane kaNkulunkulu.

ISAHLUKO 13

Uyakuqakathekisa Yini Ukuphila

UNkulunkulu ukubona njani ukukhipha isisu, ukufakwa igazi, inyamazana?

ISAHLUKO 14

Kuyini Okungenza Imuli Yakho Ithokoze?

Amadoda, abafazi, abazali labantwana kumele balingisele uthando lukaJesu. Sifundani kuye?

ISAHLUKO 15

Ungayibona Njani Inkolo Yeqiniso?

Hlola izimpawu eziyisithupha zenkolo yeqiniso.

ISAHLUKO 16

Khetha Ukukhonza UNkulunkulu Ngendlela Ayifunayo

Yibuphi ubunzima obungabakhona ngesikhathi utshela abanye okukholwayo? Kuyini ongakwenza ukuze ungabakhubi?

ISAHLUKO 17

Umthandazo Uyisibusiso Esikhulu Kakhulu

UNkulunkulu uyalalela yini nxa sithandaza? Kumele sizwisise lokho okufundiswa liBhayibhili ngomthandazo ukuze siphendule umbuzo lowo.

ISAHLUKO 18

Kungani Kumele Ngizinikele Futhi Ngibhabhathizwe?

Kuyini okumele ngikwenze ukuze ngibhabhathizwe? Funda ukuthi ukubhabhathizwa kutshoni lokuthi kumele kwenziwe njani.

ISAHLUKO 19

Hlala Useduze LoJehova

Singatshengisa njani ukuthi uJehova siyamthanda futhi siyambonga ngakho konke asenzele khona?

Amabala Asekucineni

Ingcazelo yamabala asetshenziswe ebhukwini elithi IBhayibhilini Lisifundisani?