Yeqa uye kokuphakathi

Abafileyo Bangaphinda Baphile Yini?

Abafileyo Bangaphinda Baphile Yini?

Ubungaphendula usithi . . .

  • ye?

  • hatshi?

  • engxenye?

 LOKHO OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

“Kuzakuba lokuvuka kwabafileyo..”—ImiSebenzi 24:15, Holy Bible in Ndebele. 

UKUKHOLWA LOKHU KUZAKUNCEDA NGANI?

Kuzakududuza nxa ufelwe yisihlobo sakho.—2 KwabaseKhorinte 1:3, 4.

Uzakhululeka, ungabe usakwesaba ukufa.—KumaHebheru 2:15.

Uzakuba lethemba eliqinileyo lokuthi uzaphinda uhlangane lezihlobo zakho ezafayo.—UJohane 5:28, 29.

 KUMELE SIKUKHOLWE YINI OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI?

Ye, silezizathu ezingaba zintathu zokwenza lokho:

  • UNkulunkulu nguye uMdali wezinto eziphilayo. IBhayibhili lithi uJehova uNkulunkulu ‘ngumthombo wokuphila.’ (IHubo 36:9; ImiSebenzi 17:24, 25.) Ulamandla okwenza ukuthi umuntu ofileyo aphinde aphile ngenxa yokuthi nguye owadala konke okuphilayo emhlabeni.

  • Endulo, uNkulunkulu wavusa abantu. IBhayibhili likhuluma ngabantu abangu-8 abafayo baphinda bavuswa emhlabeni. Laba bagoqela abadala, abancane, amadoda labesifazana. Abanye babengela sikhathi eside befile kodwa oyedwa wayeselamalanga amane esethuneni.—UJohane 11:39-44.

  • UNkulunkulu uzimisele ukukwenza futhi lokhu. UJehova uyakuzonda ukufa njalo ukubona njengesitha. (1 KwabaseKhorinte 15:26) ‘Ulesifiso’ sokunqoba isitha lesi, aqede ukufa ngesikhathi esevusa abafileyo. Ufisa ukuvusa labo abasenkumbulweni yakhe njalo ababone bephila futhi emhlabeni.—UJobe 14:14, 15.

 OKUMELE UCABANGE NGAKHO

Kuyini okwenza siguge njalo sife?

IBhayibhili liyawuphendula lowombuzo kuGENESISI 3:17-19 laKWABASEROMA 5:12.