Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 26

Singancedisa Njani Ekugcineni iWolu Lethu loMbuso Lilihle?

Singancedisa Njani Ekugcineni iWolu Lethu loMbuso Lilihle?

E-Estonia

EZimbabwe

EMongolia

EPuerto Rico

Wonke amaWolu oMbuso aboFakazi bakaJehova alebizo likaNkulunkulu elingcwele. Ngakho sikubona kuyisibusiso njalo kuqakathekile ekukhonzeni kwethu okungcwele ukuwagcina ehlanzekile, ekhangeleka njalo lokuba leqiniso lokuthi zonke izinto zisebenza kuhle. Sonke singakwenza lokhu.

Zama ukuhlanza labanye nxa umhlangano usuphelile. Abafowethu labodadewethu bayakuthanda ukuhlanza iWolu loMbuso ukuze lisale lilihle nxa imihlangano isiphelile. Iviki ngalinye kuyahlanzwa okuzwayo. Umdala kumbe inceku ekhonzayo iqondisa umsebenzi lo, izikhathi ezinengi belandela iphepha elibhalwe izinto okumele zenziwe. Kusiya ngokudingakalayo, abantu bangathanyela, bakorobhe kumbe bakhiphe uthuli, balungise izitulo, bahlanze besebefaka umuthi wokubulala amagciwane ezambuzini, bangagezisa amafasitela lezibuko njalo bangalahla ingcekeza kumbe bahlanze phandle egumeni. Kanye ngomnyaka kuba lelanga lokuhlanza okuzwayo. Sifundisa abantwana bethu ukuthi bahloniphe indawo yethu yokukhonzela ngokwenza labo eminye imisebenzi eWolu loMbuso.UmTshumayeli 5:1.

Ncedisa ekulungiseni loba yini edinga ukulungiswa. IWolu loMbuso liyahlolwa ngokugcweleyo phandle laphakathi umnyaka ngamunye. Nxa selihloliwe, kwenziwa umsebenzi wokulungisa okuyabe kungasamanga kuhle ukuze iwolu lihlale lisesimweni esihle njalo kubalekelwe izindleko ezingahle zibe khona. (2 ImiLando 24:13; 34:10) Sikhonza uNkulunkulu wethu eWolu loMbuso elihlanzekileyo njalo eligcinwe kuhle. Ngokwenza imisebenzi le, sitshengisa ukuthi siyamthanda uJehova njalo siyayiqakathekisa indawo yethu yokukhonzela. (IHubo 122:1) Lokhu kwenza umphakathi ubone ukukhonza uJehova njengento enhle.2 Khorinte 6:3.

  • Kungani kungamelanga siyekele ukunakekela indawo yethu yokukhonzela?

  • Yiwaphi amalungiselelo akhona okugcina iWolu loMbuso lihlanzekile?