Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 4

Kungani Senze i-New World Translation

Kungani Senze i-New World Translation

E-Congo (Kinshasa)

E-Rwanda

Ingxenye yomBhalo wesiGiriki we-Symmachus olebizo elingcwele kuHubo 69:31, wekhulu lesithathu kumbe elesine C.E.

Okweminyaka eminengi thina njengaboFakazi bakaJehova besisebenzisa imihlobo etshiyeneyo yamaBhayibhili, siwadinda njalo siwasakaza. Kodwa sasesibona isidingo sokwenza iBhayibhili elitsha elalizanceda abantu ukuthi ‘balazi iqiniso eliqondileyo.’(1 Thimothi 2:3, 4) Yikho-ke ngomnyaka ka-1950 saqalisa ukwethula izingxenye zeBhayibhili lethu lalamuhla elithiwa yi-New World Translation ngesiNgisi. IBhayibhili leli lihunyutshwe njengoba linjalo, kungantshintshwanga lutho njalo lihunyutshwe ngezindimi ezidlula i-130.

Kwakudingakala iBhayibhili elalizazwisiseka lula. Njengoba izindimi zintshintsha ngokuhamba kwesikhathi, amaBhayibhili amanengi alolimi oludala olunzima ukuluzwisisa. Okunye njalo yikuthi sokwatholakala imibhalo ebhalwe ngesandla yakudala ephose ifanane lemibhalo yakuqala ngokwayo. Lokhu sekwenze sazwisisa isiHebheru, isi-Aramikhi lesiGiriki seBhayibhili.

Kwakudingeka ukuthi kuhunyutshwe ilizwi likaNkulunkulu njengoba linjalo. Abahumutshi beBhayibhili kumele bathembeke babhale okwakukhona emibhalweni yakuqala, hatshi ukuthi bantshintshe imibhalo kaNkulunkulu ephefumulelweyo. Kodwa emaBhayibhilini amanengi ibizo likaJehova kalikho eMiBhalweni Engcwele.

Kwakudingakala iBhayibhili elidumisa uMlobi walo. (2 Samuyeli 23:2) Ku-New World Translation, ibizo likaJehova selibuyiselwe lapho elivela khona izikhathi ezingaba ngu-7 000 emibhalweni yesandla emidala kakhulu, njengoba kutshengisiwe esibonelweni esingaphansi. (IHubo 83:18) Ngenxa yokuchwayisisa okwenziwa iminyaka eminengi, iBhayibhili leli libaleka kamnandi njengoba litshengisa ngendlela ecacileyo imicabango kaNkulunkulu. Sikukhuthaza ukuthi ube lomkhuba omuhle wokubala iLizwi likaNkulunkulu nsuku zonke, kungelani lokuthi ulayo i-New World Translation ngolimi lwakho kumbe awula.Joshuwa 1:8; IHubo 1:2, 3.

  • Kungani sabona kufanele ukuthi sihumutshe kutsha iBhayibhili?

  • Umuntu ofuna ukufunda intando kaNkulunkulu kumele azijwayeze ukwenzani nsuku zonke?