Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 9

Yiphi Indlela Engcono Kakhulu Yokulungiselela Imihlangano?

Yiphi Indlela Engcono Kakhulu Yokulungiselela Imihlangano?

ECambodia

E-Ukraine

Nxa ufunda iBhayibhili laboFakazi bakaJehova, akulambuzo ukuthi uyazama ukukhangela kusaselesikhathi lokho eliyabe lizakufunda. Kuhle ukuthi wenze okufananayo ungakayi emhlanganweni webandla ukuze uthole okunengi. Nxa silohlelo oluhle lokwenza njalo sithola okungcono kakhulu.

Cabanga ngokuthi uzafunda nini njalo ngaphi. Kunini lapho ongafunda ufake ingqondo yakho yonke? Kusekuseni kakhulu yini ungakaqalisi imisebenzi yakho kumbe kusebusuku abantwana sebelele? Lanxa ungenelisi ukufunda okwesikhathi eside, nquma ukuthi uzafunda okwesikhathi esinganani njalo ungavumeli lutho lukuphambanise. Dinga indawo ethuleyo njalo ucitshe izinto ezingakuphambanisa ezinjenge-TV, irediyo lomakhalekhukhwini. Ukuthandaza ungakaqalisi ukufunda kuzakunceda ukuthi ungacabangi inhlupho ohlangane lazo ngalelolanga, ukuze wenelise ukufaka ingqondo yakho yonke eLizwini likaNkulunkulu.Filiphi 4:6, 7.

Dwebela izimpendulo njalo ulungiselele ukuphendula. Qala ngokuzwisisa ukuthi kukhulunywa ngani endabeni oyifundayo. Cabanga ngesihloko sendaba kumbe sesahluko, ubusukhangela ukuthi izihloko ezincane zihambisana njani lesihloko esikhulu njalo ukhangele lemifanekiso lemibuzo yokuzwisisa etshengisa imicijo eqakathekileyo. Ngemva kwalokhu ubusubala isigaba ngasinye udinge impendulo yombuzo wakhona. Khangela njalo ubale imibhalo ekhona esigabeni, ubusucabanga ngokuthi isekela njani okubalayo. (ImiSebenzi 17:11) Nxa usuyibonile impendulo, dwebela amabala amalutshwana kumbe imitsho emilutshwana esigabeni ezakwenza ukhumbule impendulo nxa ususemhlanganweni. Nxa ufuna, ungaphakamisa isandla emhlanganweni ubusuphendula kafitshane ngamazwi akho.

Ngokuhlola indaba ezitshiyeneyo okukhulunywa ngazo iviki ngalinye emihlanganweni, uzengezelela ulwazi lwakho lweBhayibhili ‘esiphaleni sakho samagugu.’Mathewu 13:51, 52.

  • Yiluphi uhlelo lokulungiselela imihlangano ongaba lalo?

  • Ungazilungiselela njani ukuthi uphendule emhlanganweni?