Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 21

Kuyini iBhetheli?

Kuyini iBhetheli?

UHlangothi lwezokudweba, e-U.S.A.

EGermany

EKenya

EColombia

Ibizo lesiHebheru elithi Bhetheli litsho ‘Indlu kaNkulunkulu.’ (Genesisi 28:17, 19) Leli bizo liyazifanela izakhiwo zaboFakazi bakaJehova ezisemhlabeni wonke lapho umsebenzi wokutshumayela oqondiswa khona njalo osekelwa khona. IQula eliBusayo lisebenzela emawofisini amakhulu asedolobheni le-New York, e-U.S.A., njalo likhangela umsebenzi owenziwa emawofisini amagatsha asemazweni amanengi likhonangale. Abasebenza ezindaweni lezi babizwa ngokuthi yimuli yaseBhetheli. Njengemuli, bahlala ndawonye, basebenza ndawonye, badla ndawonye njalo bafunda iBhayibhili ndawonye bemanyene.IHubo 133:1.

Yindawo engafanani lezinye elabantu abasebenza ngokuzimisela. Kuwo wonke amaBhetheli kulamadoda labafazi abangamaKhristu abazimisele ukwenza intando kaNkulunkulu lokwenza izinto ezimayelana loMbuso okwesikhathi esigcweleyo. (Mathewu 6:33) Kakula muntu oholiswayo, kodwa bonke baphiwa indlu yokuhlala lokudla njalo lemadlana ebanceda ukuthi bathenge abangabe bekufuna. Bonke abaseBhetheli banikwa imisebenzi okumele bayenze, kungaba sewofisini, ekhitshini loba endlini yokudlela. Abanye basebenza lapho okudindwa khona, ekuhlanzeni izindlu, ekuwatsheni impahla, ekulungiseni izinto ezingabe zingasasebenzi kuhle, loba ekwenzeni eminye nje imisebenzi.

Yindawo okusetshenzwa nzima esekela ukutshunyayelwa koMbuso. Injongo yamaBhetheli onke ngeyokwenza ukuthi iqiniso leBhayibhili laziwe ngabantu abanengi kakhulu. Leli bhuku lalo lenzelwe khonokho. IQula eliBusayo yilo elabona ngokubhalwa kwalo, ngemva kwalokhu ibhuku leli lahanjiswa ngekhompiyutha kumakhulu amaqembu ahumutshayo emhlabeni wonke, ladindwa ngemitshina edinda ngokuphangisa yaseBhetheli njalo lahanjiswa emabandleni adlula i-110 000. Kukho konke ezikwenzayo, izimuli zaseBhetheli zisekela umsebenzi oqakatheke ukudlula yonke wokutshumayela izindaba ezinhle.Makho 13:10.

  • Ngobani abasebenza eBhetheli njalo banakekelwa njani?

  • Yiwuphi umsebenzi oqakatheke ukudlula yonke osekelwa ngokwenziwa eBhetheli ngayinye?